intTypePromotion=1

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Phân tích và quyết định thuê tài sản

Chia sẻ: Trịnh Phương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
335
lượt xem
67
download

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Phân tích và quyết định thuê tài sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu giúp cho việc học tập được tốt hơn. Dưới đây là Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Phân tích và quyết định thuê tài sản với các bài tập tự luận liên quan tới các kiến thức đã học như: Thuê tài chính, phí sử dụng nợ, lãi suất thị trường, chi phí khấu hao,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Phân tích và quyết định thuê tài sản

Chương 1<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ QUY T<br /> Bài t p 1:<br /> <br /> NH THUÊ TÀI S N<br /> <br /> Công ty PH xem xét hai phương án có ư c m t máy phát i n chuyên d ng. N u mua thì công ty ph i b ra t ng c ng 30.000 USD và sau 6 năm s d ng chi c máy này s th i h i. Giá tr lúc th i h i không áng k . Công ty áp d ng phương pháp kh u hao ư ng th ng và thu su t thu thu nh p c a công ty là 25%. N u thuê thì hàng năm công ty ph i tr chi phí thuê m t năm là 7.000 USD trong vòng 6 năm. Ti n thuê năm u tr ngay khi ký h p ng. Công ty s d ng lãi su t th trư ng là 12%/năm xem xét khi quy t nh mua hay thuê. a. B n hãy phân tích và tư v n xem công ty nên thuê tài chính hay vay v i lãi su t 12% trong 3 năm (lãi tr hàng năm, v n g c tr cu i kỳ) mua chi c máy trên? b. Theo b n ti n thuê như v y h p lý chưa? T i sao? N u không giá thuê nên là bao nhiêu? Bài t p 2: Công ty 24K xem xét hai phương án có ư c m t máy phát i n chuyên d ng. N u mua thì công ty ph i b ra t ng c ng 30.000 USD và sau 5 năm s d ng chi c máy này s th i h i. Giá tr lúc th i h i không áng k . Công ty áp d ng phương pháp kh u hao ư ng th ng và thu su t thu thu nh p c a công ty là 25%. N u thuê thì hàng năm công ty ph i tr chi phí thuê m t năm là 5.350 USD trong vòng 5 năm. Ti n thuê năm u tr cách ngày ký h p ng 1 năm. Công ty s d ng lãi su t th trư ng là 11%/năm xem xét khi quy t nh mua hay thuê. a. B n hãy phân tích và tư v n xem công ty nên thuê tài chính hay vay v i lãi su t 12% trong 5 năm mua chi c máy trên? b. Giá thuê b ng bao nhiêu thì công ty bàng quan gi a hai phương án. Bài t p 3: Công ty L&L ang xem xét có ư c m t máy in chuyên dùng in qu ng cáo cho khách hàng. Máy này có th i h n ho t ng 5 năm và giá tr th i h i khi h t th i h n s d ng ư c tính 5% giá tr ban u. Công ty s d ng phương pháp kh u hao ư ng th ng và có thu su t thu nh p là 25%. Khi liên h các nhà cung c p, công ty ư c chào hai phương án. N u mua tr ngay là 45.000 USD, n u thuê thì ph i tr 10.820 USD/năm v i kho n thanh toán u tiên tr ngay khi ký h p ng thuê. V i tư các là ngư i tư v n tài chính, b n hãy: a. Tư v n xem công ty nên ch n phương án nào? T i sao? Bi t chi phí s d ng n c a công ty là 12% trong khi chi phí s d ng v n trung bình là 15%. b. Giá thuê b ng bao nhiêu thì công ty bàng quan gi a hai phương án. c. Giá mua là bao nhiêu thì công ty bàng quan gi a hai phương án. Bài t p 4: Công ty BD ang xem xét vi c mua m t dây chuy n s n xu t t ng m i. Dây chuy n này có th mua v i giá 28.000 USD. Th i gian s d ng là 5 năm, công ty s d ng phương pháp kh u hao ư ng th ng, khi h t th i h n s d ng công ty ph i t n chi phí tháo d là 1.000 USD và giá tr còn l i là 5% giá tr mua. Khi dây chuy n m i ưa vào ho t ng s làm v n lưu ng c a công ty tăng thêm 2.000 USD vào năm u, các năm sau nhu c u v n không i, và t o cho công ty m t kho n doanh thu hàng năm là 25.000 USD. Chi phí s n xu t bao g m c b o trì ư c tính b ng 60% doanh thu. Thu thu nh p là 25%, chi phí s d ng v n<br /> 1<br /> <br /> trung bình WACC = 15% và chi phí s d ng n sau thu là 7%. V i tư các là ngư i tư v n tài chính, b n hãy: a. Quy t nh xem công ty có nên u tư tài s n này không? b. Tài s n này có th mua ho c thuê. N u thuê công ty ph i tr ti n thuê 7.200 USD trong th i h n 5 năm tr vào u m i năm. N u mua công ty ph i ch u chi phí b o trì ư c tính b ng 10% chi phí kh u hao. Công ty nên thuê hay mua? Bài t p 5: Công ty SSE ang xem xét vay ti n v i m c lãi su t 11% mua m t chi c máy giá 350.000 USD. Chi c máy này ư c kh u hao trong th i gian 5 năm theo phương pháp ư ng th ng, giá tr thu h i không áng k . Công ty cũng có th thuê chi c máy này và tr ti n thuê 94.200 USD vào cu i m i năm. H i công ty nên thuê hay mua chi c máy này, thu thu nh p 25%. Bài t p 6: Công ty MI ang thương lư ng thuê m t thi t b có giá mua 200.000 USD t công ty cho thuê ML. H p ng thuê có th i h n 5 năm và xem xét như không có chi phí giao d ch. Chi phí s d ng v n c a c hai công ty u 10% nhưng ML có thu su t thu thu nh p là 25% trong khi MI ư c mi n thu thu nh p do công ty làm ăn thua l . H i giá thuê thi t b nên là bao nhiêu thì h p lý cho c hai bên? Bài t p 7: Công ty PH ang xem xét hai phương án có ư c m t máy chuyên dùng. N u mua thì công ty ph i b ra t ng c ng 300.000 USD và sau ba năm s d ng chi c máy này s b th i h i. Giá tr th i h i xem như không áng k . Công ty áp d ng phương pháp kh u hao ư ng th ng và thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 22%. N u thuê thì công ty hàng năm ph i tr chi phí thuê là 102.000 USD trong vòng ba năm. Ti n thuê năm u tr ngay khi ký h p ng. Công ty s d ng lãi su t th trư ng là 12%/năm xem xét khi phân tích quy t nh mua hay thuê. a. Phân tích xem công ty nên thuê hay vay v i lãi su t 12% trong th i h n ba năm chi c máy trên? b. Ti n thuê là bao nhiêu thì c hai phương án là như nhau? Bài t p 8: Công ty du l ch PL ang xem xét có ư c m t xe bus ph c v khách du l ch. Xe có th i h n ho t ng là 3 năm và giá tr th i h i là 10% giá tr ban u. Công ty s d ng phương pháp kh u hao ư ng th ng có m c thu su t là 20%. Khi liên h các nhà cung c p, Công ty ư c chào hai phương án. N u mua Công ty ph i tr ngay 30.000 USD. N u thu ph i tr 10.300 USD/năm, kho n thanh toán u tiên tr ngay khi ký h p ng. a. Công ty nên ch n phương án nào? Bi t chi phí s d ng n là 12%, chi phí s d ng v n trung bình là 15%. b. Giá thuê b ng bao nhiêu thi công ty bàng quan gi a hai phương án. Bài t p 9: Công ty TCB ang xem xét mua m t máy chuyên dùng. Máy có th i h n ho t ng 5 năm và giá tr th i h i khi h t th i h n s d ng ư c tính 5% giá tr ban u. Công ty s d ng phương pháp kh u hao ư ng th ng và có thu su t thu nh p là 20%. Khi liên h các nhà cung c p, công ty ư c chào hai phương án: - N u mua tr ngay là 25.000 USD. mua<br /> <br /> 2<br /> <br /> - N u thuê thì ph i tr 6.800 USD/năm trong 5 năm v i kho n thanh toán u tiên tr ngay khi ký h p ng thuê. Chi phí s d ng n c a công ty là 12%, chi phí s d ng v n trung bình là 15%. V i tư các là ngư i tư v n tài chính, b n hãy: a. Tư v n xem công ty nên ch n phương án nào? T i sao? b. Giá thuê b ng bao nhiêu thì công ty bàng quan gi a hai phương án?<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản