Gíao án 6 - Thực hành: NÓI “KHÔNG!” ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
175
lượt xem
15
download

Gíao án 6 - Thực hành: NÓI “KHÔNG!” ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Xử lí các thông tin về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma túy và trình bày những thông tin đó. - Thực hiện kĩ năng từ chối, không sử dụng các chất gây nghiện. - Thông tin và hình trang 20, 21, 22, 23 SGK. - Các hình ảnh và thông tin về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma túy sưu tầm được. - Một số phiếu ghi các câu hỏi về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma túy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - Thực hành: NÓI “KHÔNG!” ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN

  1. Bài 9-10: Th c hành: NÓI “KHÔNG!” IV I CÁC CH T GÂY NGHI N I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: - X lí các thông tin v tác h i c a rư u, bia, thu c lá, ma túy và trình bày nh ng thông tin ó. - Th c hi n kĩ năng t ch i, không s d ng các ch t gây nghi n. II. dùng d y h c: - Thông tin và hình trang 20, 21, 22, 23 SGK. - Các hình nh và thông tin v tác h i c a rư u, bia, thu c lá, ma túy sưu t m ư c. - M t s phi u ghi các câu h i v tác h i c a rư u, bia, thu c lá, ma túy. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Th c hành x lí thông tin. M c tiêu: HS l p ư c b ng tác h i c a rư u, bia; thu c lá; ma túy. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c cá nhân. - HS c các thông tin trong SGK và hoàn thành b ng sau: Tác h i Tác h i Tác h i c a thu c lá c a rư u, bia c a ma túy i v i ngư i s d ng i v i ngư i xung quanh - Cho HS trình bày k t qu . - HS phát bi u ý ki n.
  3. K t lu n: (SGK) Ho t ng 3: Trò chơi “B c thăm tr l i câu h i”. M c tiêu: C ng c cho HS nh ng hi u bi t v tác h i c a thu c lá, rư u, bia, ma túy. Cách ti n hành: - T ch c và hư ng d n (SGV). - Cho i di n t ng nhóm lên b c thăm và tr l i câu h i. Ho t ng 4: Trò chơi “Chi c gh nguy hi m”. M c tiêu: HS nh n ra: Nhi u khi bi t ch c hành vi nào ó gây nguy hi m cho b n thân ho c ngư i khác mà có ngư i v n làm. T ó, HS có ý th c tránh xa nguy hi m. Cách ti n hành:
  4. - T ch c và hư ng d n. - HS l ng nghe. - Cho HS tham gia trò chơi. - Cho HS th o lu n c l p. K t lu n: (SGK) Ho t ng 5: óng vai. M c tiêu: HS bi t th c hi n kĩ năng t ch i, không s d ng các ch t gây nghi n. Cách ti n hành: - Th o lu n. - T ch c và hư ng d n. - GV th o lu n nhóm. - Cho HS trình di n. K t lu n: (SGK)
  5. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản