Giáo án Âm nhạc lớp 7: Tiết 1. Học hát - Mái trường mến yêu

Chia sẻ: Trần Hồng Đăng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:73

0
90
lượt xem
11
download

Giáo án Âm nhạc lớp 7: Tiết 1. Học hát - Mái trường mến yêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu. - Giới thiệu cho H làm quen với bài hát giọng mi thứ (Em) - Qua bài giáo dục H thêm yêu quý mái trường. II. Chuẩn bị của giáo viên. - Tìm hiểu về tác giả. - Hát và đệm đàn bài hát thành thạo. - Chép nhạc và bài hát ra bảng phụ. - Băng đài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Âm nhạc lớp 7: Tiết 1. Học hát - Mái trường mến yêu

 1. Ngµy so¹n: ..26/8.......... TuÇn 1 Ngµy gi¶ng: .29/8.......... TiÕt 1 Häc h¸t: M¸i trêng mÕn yªu Bµi ®äc thªm: Nh¹c sÜ - Bïi §×nh Th¶o vµ bµi : §i häc I. Môc tiªu. - Giíi thiÖu cho H lµm quen víi bµi h¸t giäng mi thø (Em) - Qua bµi gi¸o dôc H thªm yªu quý m¸i trêng. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - T×m hiÓu vÒ t¸c gi¶. - H¸t vµ ®Öm ®µn bµi h¸t thµnh th¹o. - ChÐp nh¹c vµ bµi h¸t ra b¶ng phô. - B¨ng ®µi. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. Bµi míi. GV giíi thiÖu trùc - Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶. HS nghe vµ tiÕp. ND 1: Häc h¸t - M¸i trêng mÕn yªu ghi bµi vµo H¸t mÉu - Cho H quan s¸t tranh vµ b¶ng phô vÒ vë b¶n nh¹c. HS quan s¸t. - Cho H nghe b¨ng Gäi H ®äc. - Cho H ®äc lêi ca. HS ®äc - Cho 2 H nhËn xÐt HS nhËn xÐt §a ra c©u hái: + Cao ®é gåm nèt g×? + Cao ®é: Si, mi, pha, son, NhËn xÐt vµ + Trêng ®é gåm h×nh nèt g×? la xi, rª. nh¾c l¹i. + Trêng ®é: 1
 2. Cho H luyÖn - HS luyÖn thanh theo gam C dur (®i HS luyÖn thanh lªn ®i xuèng) thanh. §µn mÉu. - §µn cho H nghe vµ h¸t theo lèi mãc HS nghe Uèn n¾n cho HS xÝch. HS h¸t - H¸t vµ b¾t nhÞp cho H h¸t - Gäi 1-2 bµn lªn h¸t Chia líp 2 d·y - Gäi 4 em lªn h¸t HS thùc hiÖn Nh©n xÐt - Söa - Chia líp 2 d·y ®Ó h¸t. Chó ý c¸c dÊu sai cho HS. lÆng, dÊy luyÕn vµ dÊu # (rª th¨ng) HS thùc hiÖn trong bµi - Cho c¶ líp h¸t l¹i tõ ®Çu ®Õn cuèi bµi. ND 2: Bµi ®äc thªm - Nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o vµ bµi §i häc. HS l¾ng - Giíi thiÖu t¸c gi¶ Sinh 1931-1997 quªn tØnh Hµ Nam nghe vµ ghi «ng b¾t ®Çu s¸ng t¸c n¨m 1956. Bµi "§i bµi häc" ®îc viÕt vµo n¨m 1970. GV yªu cÇu 4. Cñng cè HS h¸t l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn. GV yªu cÇu 5. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ bµi T§N. 2
 3. Ngµy so¹n: .2/9........... TuÇn 2 Ngµy gi¶ng: 5/9.......... TiÕt 2 ¤n bµi: M¸i trêng mÕn yªu TËp ®äc nh¹c sè 1 Bµi ®äc thªm: C©y ®µn bÇu. I. Môc tiªu. - H biÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m gi÷a hai ®o¹n a, b cña bµi. - H võa h¸t võa vËn ®éng theo nhÞp 4/4, kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phô ho¹. - Thuéc giai ®iÖu bµi T§N. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - TËp chØ huy thµnh th¹o ®Ó ®iÒu khiÓn H h¸t. TËp thÓ hiÖn ®éng t¸c phô ho¹. - ChÐp nh¹c vµ bµi h¸t ra b¶ng phô. - TËp tiÕt tÊu b»ng trèng nhá, song loan theo bµi T§N. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra bµi. Gäi 2 H lªn h¸t. HS lªn h¸t. NhËn xÐt cho ®iÓm. 3. Bµi míi. GV giíi thiÖu - Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t HS nghe vµ ND 1: ¤n bµi h¸t - M¸i trêng mÕn yªu ghi bµi vµo H¸t mÉu - H¸t mÉu vµ kÕt hîp ®éng t¸c phô ho¹ vë - Cho H Lµm ®éng t¸c phô ho¹. HS quan s¸t Gäi H h¸t - 3 H h¸t kÕt hîp ®éng t¸c phô ho¹ l¾ng nghe. NhËn xÐt cho - 1 bµn lªn biÓu diÔn tríc líp. HS thùc hiÖn 3
 4. ®iÓm - Cho c¶ líp h¸t l¹i bµi. HS thùc hiÖn ND 2: Ca ngîi Tæ quèc - Treo b¶ng phô - Cho H xem b¶ng phô HS quan s¸t. Hái HS: + Bµi T§N viÕt nhÞp mÊy? + Bµi viÕt nhÞp 2/4. + Cao ®é cã nèt g×? + Cao ®é: §å, + Trêng ®é cã h×nh nèt g×? rª,mi,pha,son, la. NhËn xÐt chung - Cho H ®äc tiÕt tÊu cña bµi b»ng ch÷ + Trêng ®é: ®¬n, ®en. - Cho líp luyÖn thanh theo cao ®é cña HS thùc hµnh §µn giai ®iÖu. bµi. HS luyÖn - §µn mÉu giai ®iÖu cho H ®äc nhiÒu thanh. Söa sai cho HS. lÇn cho thuéc - C¸c nhãm lÇn lît ®äc. - Cho 1 bªn ®äc nh¹c 1 bªn ghÐp lêi ca. Nhãm ®äc ND 3: Bµi ®äc thªm: C©y ®µn bÇu. ThuyÕt tr×nh - Lµ nh¹c cô ®éc ®¸o vµ l©u ®êi cña HS l¾ng VN. nghe. - Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c©y ®µn...... GV yªu cÇu 4. Cñng cè HS h¸t l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn. HS h¸t GV yªu cÇu 5. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ lµm BT HS l¾ng SGK nghe. 4
 5. Ngµy so¹n: ...9/9......... TuÇn 3 Ngµy gi¶ng: ..12/9........ TiÕt 3 ¤n bµi: M¸i trêng mÕn yªu ¤n tËp ®äc nh¹c sè 1 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt - Bµi: Nh¹c rõng I. Môc tiªu. - H biÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi. - H võa h¸t kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phô ho¹. - H¸t ®óng cao ®é, trêng ®é bµi T§N. BiÕt c¸ch thÓ hiÖn trêng ®é nèt ®en, ®¬n, tr¾ng. Nhí tªn nèt, gi¸ trÞ c¸c nèt - Th«ng qua bµi h¸t giíi thiÖu cho H biÕt nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - H¸t thµnh th¹o bµi h¸t, thÓ hiÖn ®éng t¸c phô ho¹. - §äc chuÈn x¸c bµi T§N sè 1, ®äc chuÈn chç khã trong bµi. - §µn phÝm ®iÖn tö, song loan, thanh ph¸ch, trèng nhá. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra bµi. Gäi 2 H lªn h¸t. HS lªn h¸t. NhËn xÐt cho HS nhËn xÐt. ®iÓm. 3. Bµi míi. GV giíi thiÖu - giíi thiÖu vÒ bµi h¸t HS nghe vµ ND 1: ¤n bµi h¸t - M¸i trêng mÕn yªu ghi bµi vµo H¸t mÉu - H¸t mÉu vµ kÕt hîp ®éng t¸c phô ho¹ vë - Cho H h¸t vµ lµm ®éng t¸c phô ho¹ HS quan s¸t Gäi H h¸t nhiÒu lÇn cho thuéc. l¾ng nghe. NhËn xÐt cho - 3 H h¸t kÕt hîp ®éng t¸c phô ho¹ HS thùc hiÖn 5
 6. ®iÓm - 1 bµn lªn biÓu diÔn tríc líp. - Cho c¶ líp h¸t l¹i bµi gi¸o viªn ®µn theo HS thùc hiÖn HS. ND 2: ¤n T§N sè 1 - Treo b¶ng phô - G §äc vµ ghÐp lêi ca cho c¶ líp nghe. HS quan s¸t, §µn mÉu giai -B¾t nhÞp cho c¶ líp ®äc vµi lÇn cho l¾ng nghe. ®iÖu nhí l¹i vµ ®ång thêi gâ theo nhÞp 2/4. HS thùc hµnh Uèn n¾m söa sai - C¸c nhãm lÇn lît ®äc. HS - Cho 1 bªn ®äc nh¹c 1 bªn ghÐp lêi ca. 2 d·y ®äc - 4-5 H lªn ®äc nh¹c vµ lêi cña bµi. HS ®äc c¸ NhËn xÐt vµ cho - §µn mÉu cho H ®äc nhiÒu lÇn vµ kÕt nh©n ®iÓm. hîp gâ theo nhÞp. C¶ líp ®äc. GV söa sai. ND 3: ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ ThuyÕt tr×nh Hoµng ViÖt vµ bµi Nh¹c rõng. HS l¾ng - Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt sinh 1928-1976 nghe vµ ghi tªn khai sinh lµ Lª TrÝ Trùc, quª An bµi. Hùu-C¸i Lª- An Giang. - Bµi h¸t ®îc nh¹c sÜ viÕt vµo n¨m 1953 ë Nam Bé. GV yªu cÇu 4. Cñng cè HS h¸t l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn. §äc bµi T§N. HS h¸t GV yªu cÇu 5. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ bµi T§N. HS l¾ng nghe. 6
 7. Ngµy so¹n: .16/9............. TuÇn 4 Ngµy gi¶ng:19/9 ............. TiÕt 4 Häc h¸t: Lý c©y ®a D©n ca quan hä B¾c Ninh Bµi ®äc thªm: Héi Lim I. Môc tiªu. - H lµm quen víi bµi h¸t míi cña d©n ca quan hä B¾c Ninh. - H h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t "Lý c©y ®a". - LuyÖn kü n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, lèi h¸t hoµ giäng vµ lèi h¸t ®èi ®¸p. - Th«ng qua bµi h¸t híng c¸c em cã t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca vµ cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ nh÷ng lµn ®iÖu ®ã. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - §äc chuÈn x¸c bµi vµ chç khã trong bµi. - §µn phÝm ®iÖn tö, song loan, thanh ph¸ch, trèng nhá. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra bµi Gäi 2 H lªn h¸t. m¸i trêng mÕn yªu HS lªn h¸t. NhËn xÐt cho 3. Bµi míi. HS nhËn xÐt. ®iÓm. GV giíi thiÖu trùc - giíi thiÖu vÒ MiÒn quª quan hä B¾c HS nghe vµ tiÕp. Ninh cho H n¾m ®îc. ghi bµi vµo Treo b¶ng chÐp ND 1: Häc h¸t - Lý c©y ®a vë s¾n bµi h¸t. - H¸t mÉu 1 lÇn. HS quan s¸t H¸t mÉu - Cho 1- 2 H ®äc lêi ca. l¾ng nghe. 7
 8. NhËn xÐt vµ ®äc - Cho líp luyÖn thanh. HS thùc hiÖn l¹i. - Cho líp ®äc T§N sè 1. §µn giai ®iÖu 1-2 HS nghe vµ lÇn thùc hiÖn Chia bµi h¸t 4 c©u - D¹y H h¸t tõng c©u. HS quan s¸t, - §µn b¾t nhÞp cho H h¸t C1 cho l¾ng nghe. NhËn xÐt, söa thuéc. HS h¸t chó ý sai. - Gäi tõng bµn lªn h¸t chç luyÕn. Lu ý: Nh÷ng chç HS ®äc c¸ luyÕn cho chÝnh - Gäi 1-2 H h¸t l¹i. nh©n x¸c. (C¸c c©u kh¸c t¬ng tù) + C©u 4: chó ý dÊu lÆng ®en, c©u Chó ý dÊu cuèi ng©n 3 ph¸ch. lÆng ®en. H¸t vµ lµm mÉu. - Cho H h¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch. HS thùc hiÖn ND 3: Bµi ®äc thªm: Héi Lim ThuyÕt tr×nh - Vïng B¾c Ninh cã 49 lµng quan hä. HS l¾ng Héi Lim chÝnh lµ héi chïa lµng Lim ®îc nghe vµ ghi tæ chøc hµnh n¨m vµo ngµy 13 th¸ng bµi. giªng ©m lÞch. Quan hä lµ lèi h¸t ®èi ®¸p nam , n÷. 4. Cñng cè GV yªu cÇu HS h¸t l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn kÕt hîp gâ HS h¸t theo ph¸ch. 5. DÆn dß GV yªu cÇu VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ bµi T§N. HS l¾ng nghe. 8
 9. Ngµy so¹n: 23/9............... TuÇn 5 Ngµy gi¶ng: 26/9 ............. TiÕt 5 ¤n bµi: Lý c©y ®a Nh¹c lý: nhÞp 4/4 - T§N sè 2 I. Môc tiªu. - H «n luyÖn vµ thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i cña gai ®iÖu. - Cã kh¸i niÖm nhÞp 4/4 (c) vµ biÕt c¸ch ®¸nh nhÞp 4/4. - T§N sè 2: Lµm quen c¸ch ®äc nhÞp 4/4 víi c¸c nèt ®em, tr¾ng, trßn. NhËn biÕt ©m son ë díi dßng kÎ phô. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - TËp vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi lý c©y ®a. §¸nh nhÞp 4/4 thµnh th¹o. ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô. - §µn phÝm ®iÖn tö. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra bµi Gäi 2 H lªn h¸t. Lý c©y ®a. HS lªn h¸t. NhËn xÐt cho 3. Bµi míi. HS nhËn xÐt. ®iÓm. GV giíi thiÖu - Giíi thiÖu HS nghe vµ ghi bµi vµo ND 1: ¤n bµi - Lý c©y ®a vë H¸t mÉu - H¸t mÉu 1 lÇn. HS quan s¸t - Cho h¸t kÕt hîp ®éng t¸c phô ho¹. l¾ng nghe. Cho H nghe b¨ng - HS nghe b¨ng. HS thùc hiÖn 1-2 lÇn. HS nghe §iÒu khiÓn, söa - Cho líp h¸t c¶ bµi thËt mÒm m¹i tù sai. nhiªn. HS thùc hiÖn 9
 10. §Öm ®µn cho H - Cho H ng©n ®ñ 3 ph¸ch ë nèt kÕt HS thùc hiÖn cña 2 c©u h¸t. n - Cho H h¸t kÕt hîp ®éng t¸c phô ho¹. NhËn xÐt, söa - Gäi c¸c bµn lÇn lît lªn h¸t. HS thùc hiÖn sai. - Cho tõng d·y h¸t. - Gäi 4-5H h¸t - H kh¸c nhËn xÐt. HS nhËn xÐt §¸nh gi¸ chung - Cho H h¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp. ND 2: Nh¹c lý - NhÞp 4/4 Yªu cÇu - Cho H nh¾c l¹i nhÞp 2/4; 3/4 HS nh¾c l¹i Giíi thiÖu nhÞp - NhÞp 4/4 cã ký hiÖu ch÷ C, mçi bµi 4/4 nhÞp cã 4 ph¸ch. Mçi ph¸ch b¨ng mét §äc cho H nghe. nèt ®en, ph¸ch 1 lµ ph¸ch m¹nh, ph¸ch HS l¾ng 2 lµ ph¸ch nhÑ, ph¸ch 3 lµ ph¸ch m¹nh nghe vµ ghi võa, ph¸ch 4 lµ ph¸ch nhÑ. bµi. + Mét nèt trßn cã trêng ®é b»ng 4 nèt ®en. HD H c¸ch ®¸nh + C¸ch ®¸nh nhÞp 4/4: thêng dïng nhÞp 4/4. trong hµnh khóc, c¸c bµi h¸t trang nghiªm hoÆc tr÷ t×nh. HS quan x¸t thùc hiÖn NhËn xÐt cho - Cho líp tËp ®anh nhÞp 4/4 HS thùc hiÖn ®iÓm - Gäi c¸ nh©n thùc hiÖn. 10
 11. ND 3: T§N sè 2 Treo b¶ng ®· Giíi thiÖu bµi : ¸nh tr¨ng. HS l¾ng chÐp bµi lªn. - Gäi H ®äc lêi ca. nghe Gäi H ®äc HS ®äc + T§N viÕt ë nhÞp mÊy? HS tr¶ lêi: NhËn xÐt, nh¾c + Trong bµi sö dông h×nh nèt g×? Bµi viÕt nhÞp l¹i + C¸c nèt nµo ®· häc? 4/4 -§en, tr¾ng, - §µn mÉu giai ®iÖu trßn §äc mÉu - D¹y H h¸t tõng c©u (cho H ®äc nhiÒu - Son, la,si, ®«, Chia c©u vµ d¹y lÇn) rª, mi. - Söa sai, uèn - Cho líp ®äc vµ ghÐp tõng c©u ®Õn n¾n cho HS. hÕt bµi. HS thùc hiÖn - Gäi tõng nhãm lªn thùc hµnh. - Mét bªn h¸t lêi, mét bªn ®äc nh¹c. HS thùc hiÖn 4. Cñng cè GV yªu cÇu HS h¸t l¹i bµi h¸t 1-2 . HS h¸t §äc l¹i bµi T§N sè 2. 5. DÆn dß GV yªu cÇu VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ bµi T§N. HS l¾ng nghe. 11
 12. Ngµy so¹n: 30/9............ TuÇn 6 Ngµy gi¶ng : 2/10…….. TiÕt 6 Nh¹c lý: NhÞp lÊy ®µ TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 I. Môc tiªu. - Cung cÊp cho H kiÕn thøc ©m nh¹c cÇn thiÕt vµ hay gÆp, ®ã lµ nhÞp lÊy ®µ. - H ®äc ®îc giai ®iÖu vµ h¸t ®óng lêi ca bµi T§N: §Êt níc t¬i ®Ñp sao. - HiÓu ®îc mét sè nh¹c cô phæ biÕn réng r·i trªn thÕ giíi. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - LÊy dÉn chøng vÒ nhÞp lÊy ®µ trong bµi h¸t Nh¹c rõng, Lý c©y ®a. - §µn phÝm ®iÖn tö., b¨ng ®µi, song loan, SGK. - §äc nh¹c, h¸t thuÇn thôc T§N §Êt níc t¬i ®Ñp sao. - ChuÈn bÞ tranh ¶nh mét sè nh¹c cô phæ biÕn réng r·i trªn thÕ giíi. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra bµi Gäi 2 H lªn h¸t. TËp ®äc nh¹c sè 3, c¸ch ®¸nh nhÞp HS lªn h¸t. NhËn xÐt cho 4/4. HS nhËn xÐt. ®iÓm. 3. Bµi míi. GV giíi thiÖu - Giíi thiÖu HS nghe vµ ghi bµi vµo ND 1: Nh¹c lý: NhÞp lÊy ®µ vë ThuyÕt tr×nh - NhÞp lÊy ®µ n»m ë « nhÞp ®Çu tiªn trong mét bµi h¸t hoÆc b¶n nh¹c. HS quan s¸t LÊy VD: l¾ng nghe. H¸t mÉu. - H¸t cho H nghe 2 bµi h¸t M¸i trêng Yªu cÇu H nhËn th©n yªu, lý c©y ®a. 12
 13. xÐt ND 2: T§N sè 3 - §Êt níc t¬i ®Ñp sao HS nhËn xÐt. HS l¾ng Treo b¶ng ®· - Gäi H ®äc lêi ca. nghe chÐp bµi lªn. - Gäi H nhËn xÐt bµi T§N sè 3: §äc mÉu. + Cao ®é cã nèt g×? HS ®äc NhËn xÐt: NhËn xÐt, nh¾c + Trêng ®é cã h×nh nèt g×? Cao ®é: §å, rª, l¹i mi, fa,son, la,si - §µn mÉu giai ®iÖu - Trêng ®é: - B¾t giäng cho H ®äc. §µn giai ®iÖu - D¹y H tõng c©u cho ®Õn hÕt bµi. HS l¾ng tõng c©u. - Gäi H lªn ®äc bµi (4-8 em) nghe. D¹y tõng c©u. Thùc hiÖn NhËn xÐt vµ cho - C¶ líp ghÐp bµi ca vµ h¸t nhiÒu lÇn ®iÓm ®éng viªn. cho thuéc. C¸ nh©n lªn Chó ý h¸t ®óng . ®äc. HS h¸t ®óng cao ®é, trêng ®é. ND 3: ¢m nh¹c thêng thøc: Giíi thiÖu c¸c lo¹i S¬ lîc vÒ mét sè nh¹c cô ph¬ng t©y HS quan s¸t, nh¹c cô. + §µn Piano hay cßn gäi lµ ®µn d¬ng l¾ng nghe vµ cÇm. ghi bµi. + §µn vi«l«ng cßn gäi lµ vÜ cÇm cã 4 - Cho H xem d©y. HS nghe b¨ng tranh ¶nh vÒ c¸c + Ghi ta xuÊt sø tõ T©y Ban Nha vµ nhËn biÕt nh¹c cô. + §µn ¡c-coãc-®ª-«ng. gäi lµ phong nh¹c cô. - Nghe b¨ng cÇm. - Cho H nhËn biÕt h×nh d¸ng tõng nh¹c 13
 14. cô - Më b¨ng cho H nghe ®Ó ph©n biÖt nh¹c cô. 4. Cñng cè GV yªu cÇu §äc l¹i bµi T§N sè 3. HS ®äc 5. DÆn dß GV yªu cÇu VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ bµi T§N. HS l¾ng nghe. Ngµy so¹n: ..6/10.......... TuÇn 7 Ngµy gi¶ng: 10/10........... TiÕt 7 ¤n tËp vµ kiÓm tra I. Môc tiªu. - ¤n tËp l¹i kiÕn thøc ®· häc, ®Æc biÖt lµ c¸c bµi T§N. - LuyÖn kü n¨ng h¸t tËp thÓ, ®¬n ca, lèi h¸t giäng, h¸t lÜnh xíng vµ h¸t ®èi ®¸p - ¤n bµi M¸i trêng mÕn yªu, lý c©y ®a. ThÓ hiÖn hai bµi b»ng ®éng t¸c ®¬n gi¶n. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - H¸t chuÈn x¸c hai bµi. - §µn phÝm ®iÖn tö., b¨ng ®µi, song loan, SGK. - §äc chuÈn T§N - ChuÈn bÞ tranh ¶nh sinh ho¹t quan hä. - H n¨m ®îc tÝnh chÊt nhÞp 4/4, c¸ch ®¸nh nhÞp, so s¸nh víi nhÞp 2/4,3/4 ®· häc 14
 15. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra bµi Gäi 2 H lªn ®äc TËp ®äc nh¹c sè 3 HS lªn h¸t. NhËn xÐt cho 3. Bµi míi. HS nhËn xÐt. ®iÓm. GV giíi thiÖu - Giíi thiÖu HS nghe vµ ND 1: ¤N 2 bµi h¸t. ghi bµi vµo * ¤n M¸i trêng th©n yªu kÕt hîp ®éng vë H¸t mÉu t¸c phô ho¹ Yªu cÇu - B¾t nhÞp cho H h¸t HS thùc hiÖn NhËn xÐt chung - Cho H h¸t vµ thÓ hiÖn ®éng t¸c phô ho¹. HS thùc hiÖn - Cho 1-2 bµn lªn h¸t kÕt hîp phô ho¹ Cho H xem tranh - Cho c¸ nh©n lªn thùc hiÖn NhËn xÐt vµ * Bµi Lý c©y ®a. HS tr¶ lêi: D©n nh¾c l¹i. - Lý c©y ®a lµ d©n ca vïng nµo? ca QH B¾c Ninh ND 2: ¤n tËp nh¹c lý * NhÞp 4/4 vµ c¸ch ®¸nh nhÞp. Cho H nghe tiÕt - NhÞp 4/4 cã 4 ph¸ch. Mçi ph¸ch b¨ng HS nghe vµ so tÊu cña 3 lo¹i mét nèt ®en, ph¸ch 1 lµ ph¸ch m¹nh, s¸nh nhÞp ®· häc: 4/4, ph¸ch 2 lµ ph¸ch nhÑ, ph¸ch 3 lµ ph¸ch NhÞp 4/4 cã 4p 3/4, 2/4 m¹nh võa, ph¸ch 4 lµ ph¸ch nhÑ. NhÞp 3/4 cã 3p + C¸ch ®¸nh nhÞp 4/4: NhÞp 2/4 cã 2p. Yªu cÇu H so 15
 16. s¸nh sù kh¸c - NhÞp 4/4 cã 4ph¸ch. NhÞp 3/4 cã nhau. 3ph¸ch. NhÞp 2/4 cã 2ph¸ch. - Nh¾c l¹i ®Ó H nhí nhÞp 4/4 vµ * NhÞp lÊy ®µ: N»m ë « ®Çu tiªn trong c¸ch ®¸nh nhÞp. bµi hoÆc b¶n nh¹c. HS tr¶ lêi. Gäi H nh¾c l¹i. ND 3: T§N - Gâ h×nh tiÕt tÊu ®Ó H gâ theo, ®äc HS thùc Gâ tiÕt tÊu cho H vµ biÕt T§N sè 1. hµnh. nhËn biÕt tõng HS ®äc vµ kÕt hîp gâ theo ph¸ch. bµi. - Gâ h×nh tiÕt tÊu ®Ó H gâ theo, ®äc vµ biÕt T§N sè 2. HS thùc NhËn xÐt chung HS ®äc vµ ®¸nh nhÞp 4/4 hµnh. - Gâ h×nh tiÕt tÊu ®Ó H gâ theo, ®äc vµ biÕt T§N sè 3. Söa sai cho HS. HS ®äc nh¹c vµ kÕt hîp lêi ca. HS thùc - Cho mét bªn ®äc nh¹c, mét bªn ®äc hµnh. lêi ca. - Gäi tõng bµn lªn ®äc. NhËn xÐt vµ cho - Gäi 3-4 c¸ nh©n lªn ®äc HS thùc hiÖn ®iÓm. C¸ nh©n thùc hiÖn. 4. Cñng cè GV yªu cÇu §äc l¹i bµi T§N sè 3 kÕt hîp h¸t lêi. HS ®äc 5. DÆn dß GV yªu cÇu VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ bµi T§N. HS l¾ng Tù viÕt ®o¹n nh¹c ë sè chØ nhÞp 4/4 nghe. cã t¸m « nhÞp. 16
 17. 17
 18. Ngµy so¹n: .............. TuÇn 8 Ngµy gi¶ng: ............ TiÕt 8 Häc h¸t: Chóng em cÇn hoµ b×nh Nh¹c vµ lêi: Hoµng long - Hoµng L©n I. Môc tiªu. - Cung cÊp cho H bµi h¸t vÒ chñ ®Ò hoµ b×nh. - Lµm quen c¸c h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ nghÞch ph¸c, biÕt xö lý h¬i ®Ó nh©n 3 ph¸ch. - Qua bµi h¸t t×m hiÓu vÒ 2 nh¹c sÜ. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - H¸t chuÈn x¸c hai bµi, ®Öm ®µn thµnh th¹o. - §µn phÝm ®iÖn tö., b¨ng ®µi, song loan, SGK. - ¶nh vÒ 2 nh¹c sÜ vµ mét vµi bµi h¸t quen thuéc. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra bµi Gäi 2 H lªn ®äc TËp ®äc nh¹c sè 3 HS lªn h¸t. NhËn xÐt cho 3. Bµi míi. HS nhËn xÐt. ®iÓm. GV giíi thiÖu - Giíi thiÖu vÒ hai nh¹c sÜ: Lµ anh em HS nghe vµ sinh ®«i, hä ®· viÕt nhiÒu ca khóc cho ghi bµi vµo tuæi th¬. vë H¸t mÉu ND 1: Häc h¸t- Chóng em cÇn hoµ Chia bµi 2 ®o¹n: b×nh. HS thùc hiÖn - H¸t mÉu cho H nghe, ®µn giai ®iÖu vµ cho H luyÖn thanh. §µn giai ®iÖu cho + §o¹n 1: §Ó loµi ngêi.........yªu th¬ng. H h¸t. + §o¹n 2: Chóng em.........trªn hµnh HS thùc hiÖn Söa sai cho HS. tinh. Chó ý dÊu 18
 19. - D¹y H tõng c©u mét nhiÒu lÇn cho lÆng ®en thuéc. ph¶i nghØ ®ñ (c¸c c©u kh¸c t¬ng tù) 2 ph¸ch. + Chç ng©n 3 ph¸ch nªn ®Õm 2-3 ®Ó HS thùc ng©n ®ñ. hiÖn. - Cho líp h¸t theo nhãm. Tõng nhãm lªn biÓu diÔn. ND 2: H¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp. H¸t mÉu - B¾t giäng cho H h¸t vµ kÕt hîp gâ theo HS nghe vµ nhÞp. thùc hiÖn. Chó ý uèn n¾n - §µn giai ®iÖu cho H h¸t vµ gâ theo cho HS. nhÞp. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ - Gäi c¸c bµn lÇn lît lªn h¸t gâ theo nhÞp . - 5 HS - Gäi c¸ nh©n lªn h¸t kÕt hîp gâ theo - H nhËn xÐt nhÞp. 4. Cñng cè GV yªu cÇu H¸t l¹i bµi kÕt hîp gâ theo nhÞp. HS ®äc 5. DÆn dß GV yªu cÇu VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t HS l¾ng nghe. 19
 20. Ngµy so¹n: ............... TuÇn 9 Ngµy gi¶ng: ............. TiÕt 9 ¤n bµi: Chóng em cÇn hoµ b×nh TËp ®äc nh¹c sè 4 I. Môc tiªu. - Lµm quen c¸c h¸t hµnh khóc phï hîp s¾c th¸i cña bµi. Cã thÓ cho H h¸t ®uæi. - RÌn c¸ch ®äc nöa cung Mi -fa, mi -®« víi giäng ®iÖu vµ tiÕt tÊu ®¬n gi¶n trong bµi T§N. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - H¸t chuÈn x¸c bµi, nh÷ng chç khã trong bµi . ThÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m. - §äc chuÈn bµi T§N ®óng cao ®é, trêng ®é vµ lêi bµi: Mïa xu©n vÒ. - H : thanh ph¸ch, song loan, SGK. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra bµi Gäi 2 H lªn h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh. HS lªn h¸t. NhËn xÐt cho 3. Bµi míi. HS nhËn xÐt. ®iÓm. GV giíi thiÖu - Giíi thiÖu HS nghe vµ ND 1: ¤n bµi - Chóng em cÇn hoµ ghi bµi vµo Treo b¶ng phô b×nh. vë H¸t mÉu, ®µn. - H¸t mÉu cho H nghe, ®µn giai ®iÖu vµ cho H luyÖn thanh. HS thùc hiÖn Uèn n¾n, söa sai - Cho c¶ líp h¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp. cho HS. - Cho líp h¸t theo ®µn. - C¶ líp h¸t theo tay chØ huy cña GV víi HS thùc hiÖn 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản