intTypePromotion=3

Giáo án Giải tích 12 - Cộng, trừ và nhân số phức

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
8
lượt xem
0
download

Giáo án Giải tích 12 - Cộng, trừ và nhân số phức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án "Giải tích 12 - Cộng, trừ và nhân số phức" trình bày quy tắc cộng trừ và nhân số phức, các phép toán cộng trừ và nhân số phức. Đây còn là tư liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ công tác biên soạn bài giảng, giáo án phục vụ giảng dạy của giáo viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Giải tích 12 - Cộng, trừ và nhân số phức

  1. GIÁO ÁN TOÁN 12 2013 CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC Ngày soạn: I. Mục tiêu: - HS nắm được quy tắc cộng trừ và nhân số phức. - HS biết thực hiện các phép toán cộng trừ và nhân số phức. II. Chuẩn bị của GV và HS: 1. Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập. 2. Học sinh: Học bài cũ, làm đầy đủ các bài tập ở nhà. Chuẩn bị bài mới. III. Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp và thảo luận nhóm. IV. Tiến trình bài học: 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Thời HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng gian * HĐ1: Tiếp cận quy 1. Phép cộng và trừ hai số tắc cộng hai số phức: phức: -Từ việc nhận xét mối quan - Từ câu hỏi kiểm tra Quy tắc cộng hai số phức: hệ giữa 3 số phức hs phát bài cũ gợi ý cho HS nhận hiện ra quy tắc cộng hai số xét mối quan hệ giữa 3 số phức. phức 1+2i, 2+3i và VD1: Thực hiện phép cộng hai số 3+5i ? -Học sinh thực hành bài giải phức: -GV hướng dẫn học sinh ở ví dụ 1 (một học sinh lên a) (2+3i) + (5+3i) = 7+6i áp dụng quy tắc cộng hai bảng giải, cả lớp nhận xét số phức để giải ví dụ 1. b) ( 3-2i) + (-2-3i) = 1-5i bải giải). *HĐ2:Tiếp cận quy tắc trừ hai số phức -Từ câu b) của ví dụ 1 -Từ việc nhận xét mối quan giáo viên gợi ý để học hệ giữa 3 số phức hs phát Quy tắc trừ hai số phức: sinh phát hiện mối quan hiện ra quy tắc trừ hai số
  2. GIÁO ÁN TOÁN 12 2013 hệ giữa 3 số phức 3-2i, phức. 2+3i và 1-5i. -Gv hướng dẫn học sinh áp dụng quy tắc cộng hai số phức để giải ví dụ 2. Học sinh thực hành bài giải VD2: thực hiện phép trừhai số *Học sinh thực hành làm ở ví dụ 2 (một học sinh lên phức: bài tập ở phiếu học tập số bảng giải, cả lớp nhận xét a) (2+i) -(4+3i) = -2-2i 1. bải giải). c) ( 1-2i) -(1-3i) = i *HĐ3:Tiếp cận quy tắc nhân hai số phức - Giáo viên gợi ý cho học sinh phát hiện quy tắc nhân hai số phức bằng cách thực hiện phép nhân -Thông qua gợi ý của giáo 2.Quy tắc nhân số phức (1+2i).(3+5i) viên, học sinh rút ra quy tắc nhân hai số phức và phát Muốn nhân hai số phức ta nhân =1.3-2.5+(1.5+2.3)i biểu thành lời. theo quy tắc nhân đa thức rồi = -7+11i thay i2 = -1 Cả lớp cùng nhận xét và hoàn chỉnh quy tắc . Ví dụ 3 :Thực hiện phép nhân hai -GV hướng dẫn học sinh áp dụng quy tắc cộng hai số phức: số phức để giải ví dụ 3. a) (5+3i).(1+2i) =-1+13i -Học sinh thực hành bài giải b) (5-2i).(-1-5i) =-15-23i *Học sinh thực hành làm ở ví dụ 3 (một học sinh lên Chú ý :Phép công và phép nhân bài tập ở phiếu học tập số bảng giải, cả lớp nhận xét các số phức có tất cả các tính 2. bải giải. chất của phép cộng và phép nhân các số thực. 4.Cũng cố toàn bài Nhắc lại các quy tắc cộng ,trừ và nhân các số phức. 5.Dặn dò: Các em làm các bài tập trang 135-136 SGK.
  3. GIÁO ÁN TOÁN 12 2013 BÀI TẬP VỀ CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC Ngày soạn: I. Mục tiêu: 1) Về kiến thức: - HS nắm được quy tắc cộng trừ và nhân số phức. 2) Về kỹ năng: - HS biết thực hiện các phép toán cộng trừ và nhân số phức. 3) Về tư duy thái độ: - Học sinh tích cực chủ động trong học tập, phát huy tính sáng tạo. - Có chuẩn bị bài trước ở nhà và làm bài đầy đủ. II. Chuẩn bị của GV và HS: 3. Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập. 4. Học sinh: Học bài cũ, làm đầy đủ các bài tập ở nhà. Chuẩn bị bài mới. III. Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp và thảo luận nhóm. IV. Tiến trình bài học: 4. Ổn định lớp. 5. Kiểm tra bài cũ: - Câu hỏi: nêu quy tắc cộng, quy tắc trừ các số phức. Áp dụng: thực hiện phép cộng,trừ hai số phức. a) (2+3i) + (5-3i) = ? d) ( 3-2i) - (2+3i) = ? - Câu hỏi: nêu quy tắc nhân các số phức Áp dụng: thực hiện phép nhân hai số phức (2+3i) .(5-3i) = ? 6. Bài mới: Thời HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng gian * HĐ1: Thực hành quy 1 Thực hiện các phép tính: tắc cộng ,trừ các số phức: -Học sinh thực hành bài giải a) (3-+5i) +(2+4i) = 5 +9i -GV hướng dẫn học sinh ở bài tập 1 trang135- áp dụng quy tắc cộng,trừ SGK(một học sinh lên bảng b) ( -2-3i) +(-1-7i) = -3-10i các số phức để giải bài giải, cả lớp nhận xét và hoàn
  4. GIÁO ÁN TOÁN 12 2013 tập 1 trang135-SGK. chỉnh bài giải). c) (4+3i) -(5-7i) = -1+10i -GV hướng dẫn học sinh -Học sinh thực hành bài giải d) ( 2-3i) -(5-4i) = -3 + i áp dụng quy tắc cộng,trừ ở bài tập 2 trang136- các số phức để giải bài SGK(một học sinh lên bảng tập 2 trang136-SGK. giải, cả lớp nhận xét và hoàn chỉnh bài giải). 2.Tính +, - với: a) = 3, = 2i b) = 1- * HĐ2: Thực hành quy tắc nhân các số phức: -Học sinh thực hành bài giải 2i, = 6i -GV hướng dẫn học sinh ở bài tập 3 trang136-SGK áp dụng quy tắc nhân các c) = 5i, =- 7i d) = 15, (một học sinh lên bảng giải, số phức để giải bài tập 3 =4-2i cả lớp nhận xét và hoàn trang136-SGK. chỉnh bài giải). giải a)+ = 3+2i - = 3-2i *HĐ3 :Phát triển kỹ b)+ = 1+4i - = 1-8i năng cộng trừ và nhân số phức c)+ =-2i - = 12i --GV hướng dẫn học sinh áp dụng quy tắc nhân các d)+ = 19-2i - = 11+2i số phức để giải bài tập 4 trang136-SGK. 3. Thực hiện các phép tính: *Học sinh thực hành a) (3-2i) .(2-3i) = -13i giải bài tập ở phiếu học -Học sinh thực hành bài giải b) ( 1-i) +(3+7i) = 10+4i tập số 1 ở bài tập 4 trang136- --GV hướng dẫn học sinh SGK(một học sinh lên bảng c) 5(4+3i) = 20+15i áp dụng quy tắc nhân các giải, cả lớp nhận xét và hoàn số phức để giải bài tập 4 d) ( -2-5i) 4i = -8 + 20i chỉnh bài giải). trang136-SGK. *Học sinh thực hành 4.Tính i3, i4 i5 giải bài tập ở phiếu học tập số 2 Nêu cách tính in với n là số tự Chia nhóm thảo luận và -Học sinh thực hành bài giải nhiên tuỳ ý. so sánh kết quả. ở bài tập 4 trang136- Giải SGK(một học sinh lên bảng giải, cả lớp nhận xét và hoàn i3=i2.i =-i
  5. GIÁO ÁN TOÁN 12 2013 chỉnh bài giải). i4=i2.i 2=-1 i5=i4.i =i Nếu n = 4q +r, 0  r < 4 thì in = ir 5.Tính a) (2+3i)2=-5+12i b) (2+3i)3=-46+9i 4.Cũng cố toàn bài: Nhắc lại quy tắc cộng, trừ và nhân các số phức.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản