intTypePromotion=1

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 (tiết 11, 12)

Chia sẻ: Laxa Gemma | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
75
lượt xem
3
download

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 (tiết 11, 12)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp cho các em học sinh có thêm kiến thức về những tiêu chuẩn chính của gia đình văn hóa; hiểu được ý nghĩa của xây dựng gia đình văn hóa; biết được mỗi người phải làm gì để xây dựng gia đình văn hóa;... mà "Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 (tiết 11, 12)" đã được biên soạn với bài học về xây dựng gia đình văn hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 (tiết 11, 12)

  1. Ngày soạn:  15/ 10/ 2015 Ngày dạy: 23/10 (7a)  22/10(7b) Tiết: 11                                                               Bài 9(tiết 1)                    XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ                                I.  MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: ­  Kể được những tiêu chuẩn chính của gia đình văn hoá ­ Hiểu được ý nghĩa của xây dựng gia đình văn hoá. ­ Biết được mỗi người phải làm gì để xây dựng gia đình văn hoá 2. Kĩ năng: ­ Biết phân biệt các biểu hiện đúng và sai, lành mạnh và không lành mạnh và  không lành mạnh trong sinh hoạt văn hoá và gia đình. ­ Biết tự đánh giá bản thân trong việc đóng góp xây dựng gia đình. ­ Biết thể hiện hành vi văn hoá trong cư sử, lối sống của gia đình 3.  Thái độ:        ­ Coi trọng gia đình văn hoá. ­ Tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hoá. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: ­KN tư duy phê phán ­KN tự nhận thức ­KN sáng tạo ­Kĩ năng đặt mục tiêu ­KN lập kế hoạch II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS ­ GV:    ­ Tranh ảnh về quy mô gia đình.   ­ HS:     ­ Phiếu học tập, SGK     III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:  1. Ổ n   ®Þnh tæ chøc:   2. KiÓm tra bµi cò: ­ Em hiểu thế nào là khoan dung? ­ Theo em, đặc điểm của lòng khoan dung là gì ? 3. D¹y néi dung bµi míi                  Anh em như thể tay chân           Anh em hòa thuận hai thân vui vầy
  2. ( Ca dao) H§ cña GV H§ cña HS Néi dung ghi b¶ng H§1: T×m hiÓu truyÖn ®äc Cho HS đọc truyện  HS ®äc truyÖn vµ 1. Truyện đọc và   tìm   hiểu   nội  t×m hiÓu néi dung. dung.   Một gia đình văn hoá:       ? Gia đình cô Hoa   T×m hiÓu vµ tr¶ có   mấy   người?   lêi. * Đời sống tinh thần: Thuộc   mô   hình   gia   ­ Mọi người chia sẻ  buồn vui cùng  đình như thế nào? nhau Thảo luận theo  Th¶o luËn nhãm. ­   Đồ   đạc   trong   nhà   được   sắp   xếp  nhóm §¹i diÖn nhãm tr¶ gọn gàng, đẹp mắt. ? Đời sống tinh  thần của gia đình  lêi. C¸c nhãm nhËn ­ Không khí gđ đầm ấm, vui vẻ. cô Mai ra sao? xÐt, bæ sung ­ Đọc sách báo, trao đổi chuyên môn.  Tú ngồi học bài. ­ Cô chú là chiến sĩ thi đua, Tú là học  sinh giỏi. ­  Tích  cực  xây  dựng   nếp  sống  văn  ?  Gia đình cô Mai  T×m hiÓu vµ tr¶ hoá ở khu dân cư. đối xử như thế nào  lêi. ­ Cô chú quan tâm giúp đỡ nối xóm với bà con hàng  ­ Tận tình giúp đỡ những người ốm  xóm láng giềng? đau, bệnh tật.   * Nhiệm vụ của gia đình ?   Gia   đình   cô   đã  làm   tốt   nhiệm   vụ   T×m hiÓu vµ tr¶ ­ Vận động bà con làm vệ  sinh môi  công   dân   như   thế   lêi. trường. nào? ­ Chống các tệ nạn xã hội   HĐ2: Tìm hiểu tiêu chuẩn gia đình văn hóa  * Tiêu chuẩn Gia đình văn hoá:  ? Gia đình văn hoá   Tìm hiểu và trả lời. cần đạt những tiêu  ­ Xây dựng kế hoạch hoá gia đình. chuẩn cụ thể nào? ­ Xây dựng gia đình hoà thuận, tiến  bộ, hạnh phúc. ? Tiêu chuẩn cụ thể  Thảo luận nhóm. ­ Đoàn kết với cộng đồng. về   việc   xây   dựng   Đại diện nhóm trả  ­ Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. gia  đình văn hoá  ở   lời. ­ Tiêu chuẩn cụ thể về xây dựng  địa   phương   em   là   Các nhóm nhận xét,  gia đình văn hoá: gì? bổ sung + Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.
  3.  GV kết luận +   Nuôi   con   khoa   học   ngoan   ngoãn,  học giỏi. + LĐ xây dựng KT gia đình ổn định. + Thực hiện bảo vệ môi trường. + Hoạt động từ thiện. + Tránh xa và bài trừ tệ nạn xã hội. Tìm hiểu và trả lời. ­   Trách   nhiệm   xây   dựng   gia   đình   ?     Bổn   phận   và   văn hoá: trách   nhiệm   của   + Chăm học, chăm làm mỗi   thành   viên   trong gia đình trong   + Sống giản dị lành mạnh việc xây dựng  + Thật thà tôn trọng mọi người   + Kính trọng lễ phép. + Đoàn kết, giúp đỡ mọi người trong  gia đình. + Không đua đòi ăn chơi. 4, Cñng cè . - HS tù liªn hÖ, ®¸nh gi¸ viÖc gãp phÇn x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña b¶n th©n. - GV hệ thống kiến thức cơ bản. 5, Híng dÉn HS tù häc ë nhµ. - Lµm c¸c bµi tËp cßn lai trong sgk. - Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau: Xây dựng gia đình văn hoá (tt). V/ Tự rút kinh nghiệm ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .....................................................................................................................
  4. Ngày soạn:  14/ 10/ 2015                    . Ngày dạy: 24/10(7a)     29/10 (7b) Tiết: 12           Bài 9 XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ  (TIẾP THEO) I.  MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: ­  Kể được những tiêu chuẩn chính của gia đình văn hoá ­ Hiểu được ý nghĩa của xây dựng gia đình văn hoá. ­ Biết được mỗi người phải làm gì để xây dựng gia đình văn hoá 2. Kĩ năng: ­ Biết phân biệt các biểu hiện đúng và sai, lành mạnh và không lành mạnh và không lành   mạnh trong sinh hoạt văn hoá và gia đình. ­ Biết tự đánh giá bản thân trong việc đóng góp xây dựng gia đình. ­ Biết thể hiện hành vi văn hoá trong cư sử, lối sống của gia đình 3.  Thái độ:        ­ Coi trọng gia đình văn hoá. ­ Tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hoá. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: ­KN tư duy phê phán ­KN tự nhận thức ­KN sáng tạo ­ Kĩ năng đặt mục tiêu ­KN lập kế hoạch II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS a, GV:    ­ Tranh ảnh về quy mô gia đình.   b, HS:    ­ Phiếu học tập, SGK    
  5. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:  1. Ổ n   ®Þnh tæ chøc:   2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3. D¹y néi dung bµi míi Giíi thiÖu bµi: Chóng ta ®· t×m hiÓu vµ biÕt ®îc c¸c tiªu chuÈn cña gia ®×nh v¨n ho¸. §Ó hiÓu ®ược ý nghÜa cña viÖc XD gia ®×nh VH; bæn phËn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh ra sao trong c«ng t¸c nµy, chóng ta sÏ t×m hiÓu tiÕp bµi häc . H§ cña GV H§ cña HS Néi dung ghi b¶ng H§1: T×m hiÓu néi dung bµi häc Cho HS ®äc bµi. HS ®äc bµi. 2 Néi dung bµi häc: ? ThÕ nµo lµ gia T×m hiÓu ND bµi a- Kh¸i niÖm: Gia ®×nh v¨n hãa lµ ®×nh v¨n ho¸? häc vµ tr¶ lêi. gia ®×nh hoµ thuËn,h¹nh phóc,tiÕn bé. thùc hiÖn KHHG§, ®oµn kÕt víi hµng xãm l¸ng giÕng, hoµn thµnh nghÜa vô c«ng d©n. ? Mçi ngêi cÇn lµm T×m hiÓu ND bµi b- Tr¸ch nhiÖm:§Ó x©y dùng gia g× ®Ó x©y dùng gia häc vµ tr¶ lêi ®×nh v¨n hãa mçi ngêi cÇn thùc hiÖn d×nh v¨n hãa? tèt bæn phËn, tr¸ch nhiÖm cña m×nh Nªu VD cô thÓ víi gia ®×nh; sèng gi¶n dÞ, kh«ng ham nh÷ng thó vui thiÕu lµnh m¹nh, kh«ng sa vµo tÖ n¹n x· héi. ? ý nghÜa cña gia c- ý nghÜa: ®×nh v¨n ho¸? T×m hiÓu ND bµi - Gia ®×nh lµ tæ Êm nu«i dìng con häc vµ tr¶ lêi ngêi. - Gia ®×nh b×nh yªn, XH æn ®Þnh. - Gãp phÇn x©y dùng XH v¨n minh tiÕn bé. ? Bæn phËn tr¸ch d- §èi víi HS cÇn: nhiÖm cña häc sinh Liªn hÖ b¶n th©n vµ - Sèng lµnh m¹nh, sinh ho¹t gi¶n dÞ. lµ g×? tr¶ lêi. - Ch¨m ngoan häc giái. - KÝnh träng gióp ®ì «ng bµ, cha mÑ. - Th¬ng yªu anh chÞ em. - Kh«ng ®ua ®ßi ¨n ch¬i. - Tr¸nh xa tÖ n¹n x· héi, - Híng dÉn HS t×m * BiÓu hiÖn tr¸i víi gia ®×nh v¨n hiÓu nh÷ng biÓu Theo dâi vµ liªn hÖ ho¸:
  6. hiÖn tr¸i víi gia ®×nh thùc tÕ - Coi träng tiÒn b¹c. v¨n ho¸ vµ nguyªn - Kh«ng quan t©m gi¸o dôc con. nh©n cña nã. - Kh«ng cã t×nh c¶m ®¹o lÝ. - Con c¸i h háng. §ua ®ßi ¨n ch¬i. - Vî chång bÊt hoµ,kh«ng chung thñy ? Nguyªn nh©n nµo - B¹o lùc trong gia ®×nh. dÉn ®Õn nh÷ng Nguyªn nh©n: biÓu hiÖn ®ã? Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. - C¬ chÕ thÞ trêng. - ChÝnh s¸ch më cöa, ¶nh hëng tiªu cùc cña nÒn v¨n ho¸ ngo¹i lai. - TÖ n¹n x· héi. - Lèi sèng thùc dông - Quan niÖm l¹c hËu. HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập    3. Bài tập Hướng   dẫn   HS   làm  Làm bài tập. * BT d: BT Lên bảng trình bày bài  ­ Đồng ý với ý kiến: 5. tập. ­ Không đồng ý: 1,2,3,4,6,7. Nhận xét, bổ sung. * BT g: + Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. + Nuôi con khoa học ngoan ngoãn, học  Nhận xét, kết luận. giỏi. + LĐ xây dựng KT gia đình ổn định. + Thực hiện bảo vệ môi trường. + Hoạt động từ thiện. + Tránh xa và bài trừ tệ nạn xã hội.   4, Củng cố­ luyện tập. -Nh÷ng viÖc em ®· lµm ®Ó gãp phÇn x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸? - Nh÷ng viÖc em dù kiÕn sÏ lµm? - T×m c¸c c©u ca dao, tôc ng÷ VN cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò bµi häc? - Thµ r»ng ¨n b¸t c¬m rau - ThuyÒn kh«ng b¸nh l¸i thuyÒn quµy Cßn h¬n c¸ thÞt nãi nhau nÆng lêi Con kh«ng cha mÑ, ai bµy con nªn - C©y xanh th× l¸ còng xanh - Con ngêi cã cè cã «ng Cha mÑ hiÒn lµnh ®Ó ®øc cho con Nh c©y cã céi nh s«ng cã nguån - G¸i mµ chi, trai mµ chi - Trªn kÝnh, díi nhêng Sinh ra cã nghÜa cã ngh× lµ h¬n - GV tãm t¾t néi dung bµi häc. 5, Hướng dẫn HS tự học ở nhà. Học bài, làm bài, chuẩn bị bài mới: Giữ gìn và phát huy truyền thống
  7.        tốt đẹp của gia đình, dòng họ V/ Tự rút kinh nghiệm ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .................................................................................................  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2