intTypePromotion=1

Giáo án Ngữ văn 8 bài 7: Tình thái từ

Chia sẻ: Trần Tuyết Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
351
lượt xem
31
download

Giáo án Ngữ văn 8 bài 7: Tình thái từ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 8 bài 7: Tình thái từ để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 8 bài 7: Tình thái từ được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Ngữ văn 8 bài 7: Tình thái từ

  1. TiÕt 27 - TiÕng viÖt: t×nh th¸i tõ 1. Môc tiªu: a. KiÕn thøc: HiÓu râ thÕ nµo lµ t×nh th¸i tõ . b. KÜ n¨ng: - BiÕt sö dông t×nh th¸i tõ phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕp. - Rèn KN tự nhận thức, KN giải quyết vấn đề, KN tư duy sáng tạo... c. Th¸i ®é: HS cã ý thøc sö dông t×nh th¸i tõ trong giao tiÕp ®at hiÖu qu¶. 2. ChuÈn bÞ: - GV: Gi¸o ¸n, máy chiếu . - HS: Tt¶ lêi c¸c c©u hái SGK . 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: (5p) a. KiÓm tra bµi cò. - Trî tõ lµ g× ? Th¸n tõ lµ g× ? b. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi. Trong TiÕng viÖt sè lîng t×nh th¸i tõ kh«ng nhiÒu, nhng viÖc sö dông t×nh th¸i tõ kh«ng ph¶i bao giê còng ®¬n gi¶n. sö dung t×nh th¸i tõ ntn? Cã t¸c dông g×? Chóng ta cïng t×m hiÓu bµi häc h«m nay. H§ cña gi¸o viªn H§ cña HS ND cần đạt H§1: HD t×m hiÓu môc I.(10p) - Phát máy chiếu ghi VD. - QS¸t, ®äc vd. I. Chøc n¨ng cña t×nh th¸i tõ . - Gäi h/s ®äc VD . 1. Ví dụ: ? Nªu môc ®Ých nãi cña - Suy nghÜ, tlêi. 2. Nhận xét: nh÷ng c©u cã tõ in ®Ëm a. Dïng ®Ó hái . trong VD ? b. Dïng víi môc ®Ých cÇu khiÕn . d. C¶m th¸n . ? NÕu bá in ®Ëm trong 3 VD th× môc ®Ých nãi cña c©u nµy cã thay ®æi - cã thay ®æi. - C¸c c©u sÏ thay ®æi . kh«ng ? ? VËy nh÷ng tõ in ®Ëm thªm vµo c©u trªn cã t¸c - '' µ'': ®Ó t¹o lËp c©u nghi vÊn
  2. dông g×? - '' ®i'': ®Ó t¹o lËp c©u cÇu khiÕn. - ' thay '': ®Ó t¹o c©u c¶m th¸n ? Tõ '' ¹'' VD d biÓu thÞ VD: - BiÓu thÞ s¾c th¸i t×nh c¶m: s¾c th¸i t×nh c¶m g× cña - ¤ng lµ ngêi HN thÓ hiÖn møc ®é lÔ phÐp cao ngêi nãi? ph¶i ko ¹? h¬n. - ¤ng lµ ngêi HN ph¶i ko? - Anh ¨n ®i chø? - Anh ¨n ®i! =>GV: Cã nh÷ng t×nh th¸i tõ kh«ng ph¶i lµ ph- ¬ng tiÖn cÊu t¹o ba lo¹i c©u trªn mµ dïng biÓu thÞ s¾c th¸i t×nh c¶m, th¸i ®é cña ngêi nãi '' ¹, nhÐ, c¬, mµ ''. Mét sè t×nh th¸i tõ xuÊt hiÖn ë c©u nghi vÊn, cÇu khiÕn nhng kh«ng cho phÐp lµ ph¬ng tiÖn cÊu t¹o lo¹i c©u ®ã, bëi lÏ kh«ng cã chóng ý nghÜa c©u nghi vÊn, c©u cÇu khiÕn vÉn Hs rót ra tõ ghi cßn tån t¹i. nhí. ? Qua c¸c VD cho biÕt Hs ®äc ghi nhí . thÕ nµo lµ t×nh th¸i tõ? *) Ghi nhí1 / 81. H§2 : HD sö dông t×nh th¸i tõ: (10) - Phát máy chiếu ghi VD. - Hs ®äc VD . II . Sö dông t×nh th¸i tõ. - Gäi h/s ®äc vÝ dô. 1. Ví dụ: ? Nh÷ng c©u trong VD 2. Nhận xét: trªn lµ cña ai nãi víi ai, a. Hái th©n mËt, = vai nhau . nãi víi môc ®Ých vµ th¸i b. Häc trß- thÇy: lÔ phÐp, ®é ntn? kÝnh träng.
  3. c. CÇu khiÕn, th©n mËt, = vai ? Qua VD, trong hoµn - Tr¶ lêi. d. Ch¸u - b¸c: cÇu khiÕn, lÔ c¶nh giao tiÕp kh¸c nhau phÐp. ta nªn sö dông t×nh th¸i - Hs ®äc ghi tõ ntn? nhí. *) Ghi nhí2 / 81. ? H·y so s¸nh sù kh¸c - Cïng biÓu thÞ biÖt gi÷a t×nh th¸i tõ víi t/c. th¸n tõ? - Th¸n tõ: t¸ch ra thµnh 1 c©u riªng biÖt. H§3 : Híng dÉn luyÖn tËp. (15p) - GV chÐp BT ra b¶ng - Chän ®¸p ¸n III. LuyÖn tËp . phô . Yªu cÇu h/s chän ®óng. Bµi 1. ®¸p ¸n ®óng. - T×nh th¸i tõ : b, c, e, i. ? §äc yªu cÇu BT. - Th¶o luËn Bµi 2. - Chia 4 nhãm, th¶o nhãm. N1: a, chø: nghi vÊn dïng trong luËn. - Qs¸t, so s¸nh. trêng hîp ®iÒu muèn hái ®· Ýt - Treo ®¸p ¸n. - TiÕp nhËn. nhiÒu kh¼ng ®Þnh. - NhËn xÐt. N2: b, chø: nhÊn m¹nh ®iÒu võa kh¼ng ®Þnh cho lµ kh«ng thÓ khai th¸c ®îc. N3: c, : hái vÒ th¸i ®é ph©n v©n. N4: d, nhØ: th¸i ®é th©n mËt. ? §Æt c©u víi c¸c t×nh - §Æt c©u. Bµi 3: ®Æt c©u víi t×nh th¸i tõ th¸i tõ ®· cho? - Tr×nh bµy. - Nã lµ häc sinh giái mµ! - §õng trªu chäc n÷a, nã khãc ®Êy! - T«i ph¶i gi¶i b»ng ®îc bµi to¸n Êy chø lÞ! c. Cñng cè: (3p) T×nh th¸i tõ cã chøc n¨ng g×? Sö dông t×nh thaid tõ nh thÕ nµo?
  4. d. DÆn dß: (2p)VÒ nhµ: - Häc thuéc ghi nhí. - Lµm bµi 4,5. - Giải thích ý nghĩa của tình thái từ trong một văn bản tự chọn. - ChuÈn bÞ bµi TiÕng viÖt ®Þa ph¬ng. ____________________________________________ ------------
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2