intTypePromotion=1

Giáo trình chuyển động học trong máy cắt kim loại

Chia sẻ: 326159487 326159487 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:269

0
239
lượt xem
68
download

Giáo trình chuyển động học trong máy cắt kim loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy là tất cả như ng công cụ hoạt động theo nguyên tắc cơ học dùng làm thay đổi một cách có ý thưc về hình dáng hoặc vị trí của vật thể. Cấu trúc, hình dáng và kích thư ớc của máy rất khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình chuyển động học trong máy cắt kim loại

 1. CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY C ẮT KIM LOẠI ( Maù chuyeå ñ ng tròn ) y n oä - 2006 - 3
 2. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ MAÙY CAÉT KIM LOAÏI I. KHÁI NIỆM VỀ MÁY CẮT KIM LOẠI Maù laø t caû nhö õ g coâg cuï t ñ ng theo nguyeâ taé cô hoï duøg laø thay ñ i y taá n n hoaï oä nc cn m oå moä caù h coùyù thö ù veàhình daù g hoaë vòtrí cuû vaä theå tc c n c at . Caá truù , hình daù g vaø uc n kích thö ôù cuû maù raá khaù nhau. Tuyø ca yt c theo ñ c ñ m sö û aë ieå duï g cuû noù coùtheå n thaøh hai nhoù lôù : n a, phaâ n mn - Maù duø g ñ bieá ñ i naê g lö ôï g tö ø ng naø sang daï g khaù cho thích hôï y n eå n oå n n daï y n c p vôù vieä sö û duï g ñ ôï goï laømaùy bieán ñoåi naêng löôïng . i c n öc i - Maù duøg ñ thö ï hieä coâ g vieä gia coâ g cô khí ñ ôï goï laømaùy coâng cu ï y n eå c nn c n öc i . Nhö õ g maù coâ g cuïduøg ñ bieá ñ i hình daù g cuû caù vaä theåkim loaï baèg n yn n eå n oå n act in caù h laá ñ moä phaà theå c yi t n tích treâ vaä theå y vôù nhö õ g duï g cuï chuyeå ñ ng khaù nt aá i n n vaø n oä c nhau ñ ôï goï laømaùy caét kim loaïi . öc i Theo tieâ chuaå Vieä Nam, maù coâ g cuï o goà naê loaï : u n t yn ba mm i - Maù caé kim loaï. yt i - Maù gia coâ g goã y n . - Maù gia coâ g aù lö ï. y npc - Maù haø. yn - Maù ñ c. y uù Vaä theåcaà laø bieá ñ i hình daï g goï laøphoâ hay chi tieá gia coâ g. Phaà theå t nm n oå n i i t n n tích ñ ôï laá ñ cuû vaä theå i laø öc yi a t goï phoi. Duï g cuï ng ñ laá phoi ra khoû chi tieá gia n duø eå y i t coâ g goï laø caé. n i dao t II. CÁC DẠNG BỀ MẶT GIA CÔNG Bề mặt hình học của chi tiết máy rất đa dạng và chế tạo các bề mặt nầy trên các máy cắt kim loại có rất nhiều ph ương pháp khác nhau. Đ ể có thể xác định các chuyển động cần thiết, tức là chuyển động của các c ơ cấu chấp hành của máy tạo ra bề mặt đó, ngö ôøi ta thường nghiên cứu các dạng bề mặt gia công trên máy cắt kim loại. Các dạng bề mặt thường gặp là: II.1. Dạng trụ tròn xoay II.1.1. Đư ờng chuẩn là đường troøn, sinh thẳng Thể hiện mặt trụ được hình thành do đường sinh là đường thẳng quay chung quanh đư ờng chuẩn là đường tròn . 4
 3. Đường sinh Đường chuẩn H. I-1. Daïng beà maët troøn xoay, ñöôøng chuaån troøn , sinh thaúng II.1.2. Đường chuẩn tròn sinh, gãy khúc Đường sinh Đường chuẩn H. I-2. Daïng beà maët troøn xoay, ñöôøng chuaån troøn, ñöôøng sinh gaõy khuùc II.1.3 Đư ờng chuẩn là đường troøn, sinh cong Đường sinh Đư ờng chuẩn H. I-3. Daïng beà maët troøn xoay, ñöôøng chuaån troøn, ñöôøng sinh cong 5
 4. II.2 Dạng mặt phaúng II.2.1 Đường chuẩn là đường thaúng, sinh thẳng Đường chuaå n Đường sinh H. I-4. Daïng beà maët phaúng, ñöôøng chuaån thaúng, ñöôøng sinh thaúng II.2.2. Đường chuẩn là đường thaúng, sinh gãy khúc Ñ ôøg chuaå ön n Ñ ôøg chuaå ön n Ñ ôøg chuaå ön n Đường sinh Đư ờng sinh Đường sinh H. I-5. Daïng beà maët phaúng, ñöôøng chuaån thaúng, ñöôøn g sinh gaõy khuùc II.2.3 Đường chuẩn là đường thaúng, sinh cong Đư ờng chuẩn Đường sinh Đường sinh Đường chuẩn H. I-5. Daïng beà maët phaúng, ñöôøng chuaån thaúng, ñöôøng sinh cong 6
 5. II.3 Các dạng ñaëc biệt Trình bày các d ạng mặt trụ, mặt nón không tròn xoay và mặt cam . Ngoài ra bề mặt đặc biệt còn có dạng thân khai , arsimet, cánh turbin , máy chèo v.v… Tóm lại , từ các dạng bề của các dạng nói trên, ta có thể tạo ra chúng bởi hai loại đường sinh sau đây: H. I-6. Daïng beà maët ñaëc bieät 1. Đường sinh do các chuyển động đơn giản: thẳng và quay tròn đều của máy tạo nên như đư ờng thẳng, đường tròn hay cung tròn, đường thân khai, đường xoắn ốc… 2. Đường sinh do các chuyển động thẳng và quay tròn, không tròn điều của máy tạo nên nh ư đường parapôl, hyperbôl, ellip, xoắn logarit… kết cấu máy để thực hiện các chuyển động này phức tạp. Những đường sinh nói trên chuyeå động tương đ ối với một đường chuẩn sẽ tạo ra n bề mặt của các chi tiết gia công. Do đó, m ột máy cắt kim loại muốn tạo được bề mặt gia công ph ải truyền cho c ơ cấu chấp hành (dao và phôi) các chuyeå động tương đối để tạo n ra đường sinh và đường chuẩn. Những chuyển động cần thiết để tạo nên đường sinh và đường chuẩn gọi là chuyển động tạo hình của máy cắt kim loại. III. CÁC PHƯƠNG PHÁP T ẠO HÌNH III.1. Phương pháp theo v ết Laø ông phaù hình thaøh beàmaë gia coâ g do toå g coä g caù ñ m chuyeå ñ ng phö p n t n n n c ieå n oä cuû lö ôõ caé, hay laø a it quyû tích cuû caù chaá ñ m hình thaøh neâ beàmaë gia coâ g . ac t ieå n n t n a 3a 2a1 H. I-7. Phöông phaùp gia coâng theo veát 7
 6. III.2. Ph ương pháp đ ịnh hình Laøphö ông phaù taï hình baè g caù h cho caï h lö ôõ caé truøg vôù ñ ôøg sinh cuû po n c n itn iön a beàmaë gia coâ g. t n H. I-8. Phöông phaùp gia coâng ñònh hính III.3. Ph ương pháp bao hình Laøphö ông phaù dao caé c huyeå ñ ng hình thaøh caù ñ ôøg ñ m, quó tích caù p t n oä n c ö n ieå c ñ ôøg ñ m hình thaøh ñ ôøg bao vaø ö ôøg bòbao, ñ ôøg bò bao chính laø ö ôøg sinh ö n ieå n ön ñn ön ñn chi tieá gia coâ g. t n Ñ ôøg bao ön Lưỡi cắt a1 a2 a3 Đường bị bao H. I-9. Phöông phaùp gia coâng bao hình 8
 7. IV. CHUYEÅN ĐỘNG TẠO HÌNH IV.1. Định nghĩa: Chuyeå ñ ng taï hình bao goà moï chuyeå ñ ng tö ông ñ i giö õ dao vaø i n oä o m i n oä oá a phoâ ñ hình thaøh beàmaë gia coâ g. eå n t n Chuyeå ñ ng taï hình thö ôøg laøchuyeå ñ ng voøg vaøchuyeå ñ ng thaú ng. n oä o n n oä n n oä Trong chuyeå ñ ng taï hình coù theåbao goà nhieà chuyeå ñ ng maøvaä toá cuû n oä o m u n oä nca chuù g phuïthuoä laã nhau. Caù chuyeå ñ ng nhö theáñ ôï goï laø n cn c n oä ö c i chuyeå ñ ng thaøh n oä n phaà . n IV.2. P hân loại chuyển động tạo hình: Phaâ loaï theo moá qu an heäcaù chuyeå ñ ng n i i c n oä Chuyeån ñoäng taïo hình ñôn giaûn : laøchuyeå ñ ng coù caù cô caá chaá n oä c u p haøh khoâ g phuï n n thuoä vaø nhau. co II I I n n II T H. I-10. Chuyeån ñoäng taïo hình ñôn giaûn Chuyeån ñoäng taïo hình phöùc taïp : laøchuyeå ñ ng coù caù cô caá chaá n oä c u p haøh ph uï n thuoä vaø nhau. co tp I I I 1 I 2 H. I-11. Chuyeån ñoäng taïo hình phöùc taïp Chuyển động tạo hình vừa đơn giản vừa phức tạp : Laøchuyeå ñ ng coù caù chuyeå n oä c n ñ ng cho cô caá chaá haøh phuï oä u pn thuoä va ø ng phuï c khoâ thuoä vaø nhau co tp Phoâ i Q 1 T Q2 H. I-12. Chuyeån ñoäng taïo hình vöøa ñôn giaûn vöøa phöùc taïp 9
 8. Tổ hợp giữa chuyển động tạo hình với ph ương pháp gá đ ặt: Khoâ g phaû chæ n i ñ nh giaù ñ ng hình daù g beàmaë, phö ông phaù gia coâ g vaø aù uù n t p n chuyeå ñ ng taï hình, taá n oä o t yeá hình thaøh beàmaë gia coâ g, nhö ng hìn h daù g chi tieá coø phuï u n t n n tn thuoä vaø vò trí gaù co ñ t dao vaø i. aë phoâ T H. I-12. Toå hôïp giöõa caùc chuyeån ñoäng taïo hình V. SÔ ÑOÀ KEÁT CAÁU ÑOÄNG HOÏC V.1. Định nghĩa: Sô ñ keá caá ñ ng hoï laømoä loaï sô ñ quy ö ôù , bieå thò nhö õ g moá quan heä oà t u oä c t i oà c u n i veàcaù chuyeå ñ ng taï hình vaøc aù kyù hieä cơ cấu nguyên lý máy, vẽ nối tiếp hình c n oä o c u thaøh sô ñ , về đường truyền động cuû maù . Được gọi là s ơ đồ kết cấu động học. n oà a y Trong moä sô ñ keá caá ñ ng hoï coù nhieà xích truyeà ñ ng ñ thö ï hieä caù t oà t u oä c u n oä eå c nc chuyeå ñ ng taï hình. n oä o ÑC Phoâ i iv n is Baø dao n s tx H. I -13. Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc V.2. Phân loại sơ đồ kết cấu động học V.2.1 Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc ñôn giaûn Laøsô ñ keá caá ñ ng hoï thö ï hieä caù chuyeå ñ ng taï hình ñ giaû , bao oà t u oä c c nc n oä o ôn n goà caù xích truyeà ñ ng, thö ï hieä caù chuyeå ñ ng ñ c laä khoâ g phuïthuoä vaø mc n oä c nc n oä oä p n co nhau, nhö ôû maù phay, maù khoan, maù maø… y y y i 10
 9. ÑC1 Dao phay i1 n s Baø maù n y tx i2 ÑC2 H. I -14. Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc maùy chuyeån ñoäng ñôn giaûn V.2.2. Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc phöùc taïp: Laø ñ keá coù caù chuyeå ñ ng taï hình phö ù taï , bao goà vieä toåhôï hai sô oà t c n oä o cp m c p hoaë moä soá c t chuyeå ñ ng hình phuï uoä vaø nhau hình thaøh beàmaë gia coâ g. n oä th c o n t n ÑC tp Phoâ i i v Q i T Baø dao n s tx H. I-14. Sô ñoà keát caáu ño äng hoïc maùy chuyeån ñoäng phöùc taïp V.2.3. Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc hoãn hôïp: Bao goà xích taï hình vö ø ñ giaû vö ø phö ù taï . Sô ñ keá caá ñ ng hoï m o a ôn na cp oà t u oä c cuû maù phay ren vít laø t ñ c trö ng cho loaï xích taï hìn h naø. a y moä aë i o y Ñ C tp Phoâ i 1 iv Q1 Q2 is Dao i T ÑC2 tx H. I-15. Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc maùy chuyeån ñoäng vöøa ñôn giaûn vöøa phöùc taïp 11
 10. b. Xích phaân ñoä Ngoaø caù xích thö ï hieä chuyeå ñ ng taï hình trong maù caé kim loaï coø coù ic c n n oä o yt in xích phaâ ñ . Noù khoâ g thö ï hieä chuyeå ñ ng taï hình nhö ng laï caà thieá ñ hình n oä n c n n oä o in t eå thaøh caù beà maë gia coâ g th eo yeâ caà kyõthuaä n hư là gia coâ g baù h raê g, ren n c t n uu t n n n nhieà ñ u moá … u aà i Trong xích phân độ người ta chia ra làm hai loại. - Phaâ ñ baè g tay n oä n - Phaâ ñ tö ï oä g baè g maù n oä ñ n n y Truï chính c Truï chính c i i Ñ a phaâ ñ ó n oä Ñ a phaâ ñ ó n oä ÑC Choát ñ nh vò ò Ly hôï p Choá ñ nh vò tò H. I-16.Phaân loaïi sô ñoà xích phaân ñoä - Phoâi quay phaân ñoä H. I-17.Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc phoâi quay phaân ñoä 12
 11. - Dao tònh tieán phaân ñoä iv phôi is H. I-18.Sô ñoà k eát caáu ñoäng hoïc dao tònh tieán phaân ñoä phaân ñoä - Phoâi quay pha ân ñoä vaø dao tònh tieán phaân ñoä H. I-19. Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc phoâi quay phaân ñoä vaø dao tònh tieán phoâi ñoä c. Xích vi sai Ñ hình thaøh beàmaë gia coâ g, treâ moä soáMCKL caà xích truyeà ñ ng toå g eå n t n n t n n oä n hôï ñ buøtrö ømoä soáchuyeå ñ ng truyeà ñ n khaâ chaá haøh. Cô caá toå g hôï p eå t n oä n eá u pn un p chuyeå ñ ng thö ôøg duøg nhaá laøcô caá vi sai vaøxích truyeà ñ ng thö ï hieä toå g n oä n n t u n oä c nn hôï chuyeå ñ ng goï laøxích vi sai . p n oä i Chuyeå ñ ng vi sai ñ ôï duøg trong trö ôøg hôï caà truyeà ñ n khaâ chaá n oä öc n n pn n eá u p haøh moä chuyeå ñ ng phuïthuoä chu kyø khi khoâ g ca à ngö øg chuyeå ñ ng caù n t n oä c , n n n n oä c khaâ chaá haøh. Coù khi ngö ôø ta duøg xích vi sai ñ thö ï hieä moä chuyeå ñ ng u pn i n eå c n t n oä khoâ g ñ u. n eà 13
 12. ÑC Phoâ i iv Q ix Cam is VS tx iy H. I-20 .Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc xích vi sai Ví duï : Sô ñ keá caá ñ ng hoï cuû maù tieä hôù lö ng duøg xích vi sai oà t u oä ca ynt n Truï cam nhaä hai nguoà ch uyeå ñ ng tö ø caá ñ u chænh i x vaø y. Cô caá vi c n n n oä cô u ieà i u sai (VS) thö ï hieä vieä toå g hôï hai chuyeå ñ ng naø thaøh moä chuyeå ñ ng ñ c n cn p n oä y n t n oä aõ ñ ôï buø ø öc trö chuyeå ñ n cam. n eá VI. PHÂN LO ẠI VÀ KÝ HIỆU VI.1. Phân lo ại máy VI.1.1. Theo đi ều khiển - Điều khiển bằng c ơ khí - Điều khiển bằng thủy lực - Điều khiển bằng ch ương trình số VI.1.2. Theo ph ương pháp công d ụng - Maù tieä yn - Maù phay y - Maù baø yo - Maù maø y i - Maù khoan y - Maù doa … y VI.1.3. Theo trình độ vạn năng - Maù vaï naê g ynn - Maù chuyeâ moâ hoù y n na - Maù chuyeâ duøg y nn VI.1.4. Theo möùc độ chính xác - Maù chính xaù thö ôøg y c n - Maù chính xaù naâ g cao y cn - Maù chính xaù cao y c 14
 13. - Maù chính xaù ñ c bieä cao y c aë t VI.1.5. Theo m ức độ tự động hóa - Maù vaï naê g ynn - Maù baù tö ï oä g y n ñn - Maù t ö ï oä g y ñn VI.1.6. Theo khối lượng - Maù loaï nheï 1 taá ) y i ( n - Maù loaï trung bình ( 10 taá ) y i n - Maù loaï trung bình naë g (10 30 taá ) y i n n - Maù loaï naë g (30 100 taá ) y in n - Maù loaï ñ c bieä naë g (> 100 taá ) y i aë tn n VI.2. Ký hi ệu VI.2.1 Ký hiệu maùy Maù thö ôøg ñ ôï kyù hieä baè g caù soávaø c chö õcaù . ÔÛmoã nö ôù coù kyù hieä khaù y n öc un c caù i i c u c nhau. Kyù hieä maù caé kim loaï cuû Vieä Nam nhö sau : u yt ia t - Chö õcaù ñ chæ loaï maù nhö chö õT chæ loaï maù tieä , P - maù phay, B - maù i eå i y i yn y y baø, K - maù khoan, M - maù maø… o y y i - Caù chö õsoá c ñ chæ mö ù ñ vaï naê g, kích thö ôù cô baû cuû maù . c khaù eå c oä n n c na y Ví duï : Maù T620 y T : Maù tieä yn 6 : Loaï maù tieä vaï naê g thoâ g thö ôøg i ynnn n n 20 : Moä phaà mö ôøcuûa chieà ca o tö ø ng maù ñ n ñ ôøg taâ maù (200 mm) t n i u baê y eá ö n m y Ví duï Maù K135 : y K : Maù khoan. y 1 : Loaï maù khoan ñ ù g . i y ön 35 : Đö ôøg kính muõ khoan lôù nhaá gia coâ g ñ ôï treâ maù (mm). n i n t n öc n y Kyù hieä maù caé kim loaï cuû Lieâ Xoâ ôù ñ y theå n baè g ba hay boá chö õsoá u yt ia n trö c aâ hieä n n . - Chö õsoá ùnhaá chæ loaï maù (nhö tieä -1, khoan -2, maø -3, phay -6, baø -7 … ) thö t i y n i o - Chö õsoá ùhai chæ kieå maù (nhö tö ï oä g, revoâ ve, maù thö ôøg) thö u y ñn n y n - Chö õsoá ù ba vaø ù tö chæ moä trong nhö õ g thoâ g soá thö thö t n n quan troï g nhaá cuû maù n ta y (ñ ôøg kính lôù nhaá cuû phoâ maø y coù theå coâ g, chieà cao muõ taâ truï chính ön n ta i maù gia n u im c ñ n baê g maù … ) eá n y - Ñ i khi coù chö õcaù ôû ñ u hay giö õ nhö õ g chö õsoákeåtreâ chæ maù môù ñ ôï caû oâ i aà a n n y iöc i tieá tö ø y cô sôû n maù . Ví duï : Maù 2A150 y Soá : Maù khoan 2 y Soá : Maù khoan ñ ù g 1 y ön 15
 14. Soá : Đö ôøg kính muõ khoan lôù nhaá laø mm 50 n i n t 50 Chö õ : Sö ï i tieá cuû maù so vôù maù trö ôù ñ A caû n a y i y c où Ví duï : Maù 1K62 y Soá : Maù tieä 1 yn Soá : Maùy tieä thö ôøg 6 n n Soá : Khoaû g caù h cuû muõ taâ truï chính ñ n baê g maù laø mm 2 n c a im c eá n y 200 Chö õ : Sö ï i tieá cuû maù K caû n a y 16
 15. MAÙY CAÉT LOAÏI MAÙY NHOÙM MAÙY KIM LOAÏI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Maù tieä yn Maù tieä yn Maù tieä yn Caù loaï c i U TÑ vaø TÑ vaø Maù tieä yn Maù tieä yn Maù tieä yn Maù tieä yn Maù tieä yn Maù tieä yn chuyeâ n maùy 1 BTÑ 1 BTÑ nhieà u Revolve caé ñ ù t öt ñùg ön vaï naê g nn nhieà dao u duøg n khaùc truï chính c truï chính c Y Maù khoan y Maù khoan y Maùy Caùc loaï i Maù khoan y Maù khoan y baù TÑ n Maù do a y Maù khoan y Maù doa y Maù doa y T BTÑ 1 truï c khoan maùy 2 vaø y doa maù ñùg ön nhieà truï uc toï ñ a oä caà n ngang chính xaù c chính ngang khaùc chính Maù maø y i Maù maø y i Caù loaï c i Maù maø y i Maù maø y i Maù maø y i Maù maø y i Maù maø y i Maù maøthoâ chuyeâ y i n duïg cuï n maùy 3 troø ngoaø n i loã phaú g n tinh I duøg n caé t khaùc Maù vaï yn Maù baù yn Maù toå p y hôï Maù tö ï oä g y ñn 4 naê g n tö ï oä g ñn u 17 Maù gia y Maù y gia Maù gia y Maù gia y Maù gia y Maù maø y i Caù loaï c i Maù xoï yc Maù phay y coä g n Maù g ia y coâ g ren vaø n coâ g baù h n n coâ g maë n t coâ g tinh n ren vaø maùy 5 n raê g n laê raê g nn truï vít c coâ g ren n raê g n raê g coâ n n ñ u raê g aà n raê g n raê g n khaùc baù h vít n n Maù y Maù ohay y Maùy Maù phay y Maù y Maù phay y Caù loaï c i Maù phay y phay ñùg ön phay Maù phay y ñ ù g coâg ön n phay ñ u trö ôï aà t maùy 6 lieâ tuï nc cheù p khoâg n ngang KÍHIEÄ MAÙ CAÉ KIM LOAÏ(Tieâ chuaå Lieâ Xo)â son giö ôøg n vaï naê g nn khaùc hình coâ g son n coâ g son n Maù baø y o Maù baø yo Caù loaï c i Maùy baø, o Maù baø yo Maù chuoá y t Maù chuoá y t giö ôøg 1 n giö ôøg 2 n Maù xoï yc maùy 7 xoï vaø c chuoát ngang ngang ñùg ön truï truï khaùc Maù caé yt Maù naé yn Caù loaï c i Maù tieä yn Maù cö a y Maù cö a y Maù cö a y Maù cö a y Maù caé ñ ù y t öt ñ ù baè g öt n thaú g vaø n maùy 8 caé ñ ù t öt voøg ma saù n t ñai ña ó lö ôõ i haï maø t i caé ñ ù t öt khaùc Maù naù yn Maù kieå y m Caù loaï c i Caù c loaï i Maù caé yt thaú g vaø n Maùy Maù caâ yn Maù cö a y tra duï g cuï n maùy 9 maù khaù y c ren oág n tieä phoâ n i phaâ ñ n oä baè g n caét khaùc thanh
 16. VI.2. Kyù hieäu cô caáu nguyeân ly ù maùy 18
 17. CHÖÔNG II MAÙY TIEÄN I. NGUYÊN LÝ CHUYEÅN ĐỘNG VÀ S Ơ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG HỌC MÁY TIỆN I.1. Nguyeân lyù chuyeån ñoäng Chuyeå động quay tròn của trục chính và chuyển động thẳng của dao hình n thành chuy ển động tạo hình. I.1.1.Chuyển động cắt Chuyeå ñ ng caé laøchuyeå ñ ng taï ra toá ñ caé, laøchuyeå ñ ng quay n oä t n oä o c oä t n oä troø cuû truï chính mang phoâ . Toá ñ quay cuûa truï chính laø tc : nac i c oä c n 1000v n tc (voøng/phuùt). d Trong ñ : v: Vaä toá caé (m/p huù ) où nct t d: Đö ôøg kính phoâ (mm) n i I.1.2.Chuy ển động chạy dao Chuyeå ñ ng chaï dao laødo baø maù mang dao thö ï hieä goà 2 chuyeå n oä y n y c nm n ñ ng: Chaï dao doï (s d) vaø y dao ngang (s n). Ñ y laø chuyeå ñ ng hình oä y c chaï aâ hai n oä thaøh ñ ôøg si nh chi tieá gia coâ g. n ön t n I.2. S ô ñoà keát caáu ñoäng hoïc maùy tieän iV iS H. II-1.Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc maùy tieän 19
 18. II . COÂNG DUÏNG VAØ PHAÂN LOAÏI II.1. Coâng duïng Duøg ñ gia coâ g caù daï g chi tieá m ặt truï n xoay n eå n cn t troø H. II-2. Caùc daïng beà maët gia coâng treân maùy tieän Caù daï g coâ g vieä chính ñ ôï thö ï hieä treâ maù tieä cn n c öc c nn yn - Gia coâ g maë truï n t ngoaøvaø t truï i maë trong. - Gia coâ g caé raõ h, caé ñ ù . n tn t öt - Gia coâ g maë coâ ngoaø maë coâ trong. n tn i, tn - Gia coâ g maë ñ nh hình : n tò Baèng dao ñònh hình Baèng phöông phaùp cheùp hình theo maãu - Gia coâ g loãbaè g muõ khoan, khoeù , doa n n i t - Gia coâ g ren ngoaøvaø trong : n i ren Baèng dao tieän ren Baèng baøn ren, taroâ - Keá hôï vôù ñ gaù vaøcaù trang thieá bò ñ c bieä ñ thö ï hieä t p i oà c t aë t eå c n moä soá ng vieä khaù nhö maø phay... t coâ c c i, II.2. Phaân loaïi * Veàmaë coâ g duï g: tn n - Maù tieä vaï naê g. ynnn - Maù tieä chuyeâ moâ hoaù yn n n . - Maù tieä vaï naê g. ynnn - Maùy tieä cheùp hình n 20
 19. Veà aë keá caá : mt t u Maâ caä pp UÏ ôù trö c OÅ dao UÏ oä g ñn Truï vítme c Truï trôn c Hoä bö ôù tieá p cn Baø trö ôï xe dao n c Maù g hö ù g phoâ n n i H. II-3. Maùy tieän ren vit vaïn naêng Xa ngang Tay Dao tiện quay doc Hộp điều khiển H. II-4.Maùy tieän ñöùng Mâm cập Tay quay ngang Hộp tốc độ Bàn dao 2 Mâm cập Chi tiết Bàn dao 1 H. II-4 . Maùy tieän cuït 21
 20. - Maù tieä chuyeâ duøg. yn nn - Maù tieä ñ ù g. y n ön - Maù tieä cuï . ynt - Maù tieä nhieà dao . yn u - Maù tieä Revolve . yn - Maù tieä tö ï oä g vaø n tö ï oäng. y n ñn baù ñ II.3. Caùc boä phaän cô baûn Cần điều khiển tự động H. II-5. Máy tiện ren vít 16K20 III. MAÙY TIEÄN REN VÍT VAÏN NAÊNG III.1. Máy tiện T620 III.1.1 Tính n ăng kỹ thuật - Khoaû g caù h 2 muõ taâ , coù 3 côõ : 710, 1000, 1400 mm n c im - Soá p voøg quay thu ận cuû truï chính : Z = 23 caá n ac -Số cấp tốc độ quay nghịch của trục chính : Z = 11 - Soá ng quay cuû truï chính voø ac : n = 12,5 2000 v/ph - Loaï ren caé ñ ôï i töc : Ren Quoá teá Anh, Modul, Pitch c, - Lö ôï g chaï dao n y : Doï 0,07 4,16 mm/v c : Ngang 0,035 2,08 mm/v 22
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2