intTypePromotion=3

Giáo trình cơ học vật liệu 1

Chia sẻ: Cinny Cinny | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
385
lượt xem
78
download

Giáo trình cơ học vật liệu 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo trình cơ học vật liệu phần 1. Môn học này xác định vị trí của quản lý sản xuất và sự phát triển của nó trước khi tập trung vào các quá trình lớn của kế hoạch hóa, cung ứng, sản xuất và hậu cần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cơ học vật liệu 1

  1. Năm thứ 4 : Cơ học và vật liệu Năm thứ 4 : Cơ học và vật liệu ...................................................................................................................................1 CÁC MÔN HọC CHUNG ................................................................................................................................................2 CÁC MÔN HọC NHÁNH................................................................................................................................................2 CAC MON HọC CHUYEN NGANH HANG KHONG NAM THứ 4 .............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. CAC MON HọC CHUYEN NGANH VậT LIệU TIEN TIếN NAM THứ 4 ...................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. CAC MON HọC CHUYEN NGANH Tự DộNG HOA SảN XUấT VA CƠ DIệN Tử NAM THứ 4 .................................................3 Phương thức kiểm tra liên tục và điều kiện để thi đỗ ............................................................................................3 KINH Tế VI MÔ - QUảN LÝ Kế TOÁN (4-TC-1) ............................................................................................................4 KINH Tế VI MÔ - CHIếN LƯợC VÀ Tổ CHứC XÍ NGHIệP (4-TC-2) ..................................................................................5 QUảN LÝ SảN XUấT (4 - TC -3) ...................................................................................................................................6 HợP ĐồNG, THị TRƯờNG VÀ CÁC Hệ THốNG CHUẩN (4-TC-4) .....................................................................................9 BảO Hộ SÁNG CHế (4-TC-5) .....................................................................................................................................10 TÍNH TOÁN Số CÁC CấU TRÚC (4-MM-1) .................................................................................................................11 THIếT Kế BằNG MÁY TÍNH (CAO)/ THIếT Kế CHế TạO BằNG MÁY TÍNH (CFAO) (4-MM-2) ......................................12 CƠ HọC CHấT LƯU THựC (4 - MM - 3) .......................................................................................................................13 CƠ HọC CÁC CấU TRÚC (4 - MM - 4) ........................................................................................................................15 DAO ĐộNG I (4 - MM - 5) .........................................................................................................................................16 HƯ HỏNG VÀ PHÁ HủY (4 - MM - 6) .........................................................................................................................17 ĂN MÒN VÀ CHốNG ĂN MÒN (4 - MM - 7) ...............................................................................................................18 TÍNH CHấT CÁC VậT LIệU TIÊN TIếN (4 - MM - 8)......................................................................................................19 CHọN VậT LIệU (4 - MM - 9) .....................................................................................................................................21 CÁC PHƯƠNG PHÁP TạO DÁNG (4 - MM - 10) ..........................................................................................................22 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG (4 - MM - 11) ...........................................................................................................23 CƠ KHÍ ĐạI CƯƠNG (4 - MM - 12 )............................................................................................................................24 TRUYềN ĐộNG CƠ KHÍ CÔNG SUấT I (4 - MM - 13) ...................................................................................................25 Sự CHế TạO (4 - MM - 14 ) .......................................................................................................................................26 Bộ CHấP HANH DIệN (4-MM-15) ..............................................................................................................................27 CAC Hệ Tự DIềU CHỉNH (ASSERVISEMENTS) TUYếN TINH VA PHI TUYếN (4-MM-16) ...............................................28 CÁC Hệ ĐIềU KHIểN I (4-MM-17) ............................................................................................................................30 CÁC Hệ THờI GIAN THựC I (4-MM-18)......................................................................................................................31 Bộ CHấP HÀNH THÔNG MINH (4-MM-19) .................................................................................................................32 Xử LÝ TIN HIệU (4-MM-20) .....................................................................................................................................33 MạNG MAY TINH (4-MM-21) ...................................................................................................................................34 NGÔN NGữ LậP TRÌNH NÂNG CAO (4-MM-22)..........................................................................................................35 PHÂN TÍCH GIÁ TRị VÀ CHấT LƯợNG (4 - MM - 23) .................................................................................................36 VIBRATION II (4-PA&M-1) .....................................................................................................................................37 HƯ HỏNG VÀ PHÁ HủY II ( 4 - PA&M-2) .................................................................................................................38 CÁC TÍNH CHấT CủA VậT LIệU TIÊN TIếN II (4-PA&M-3) ..........................................................................................40 TRUYềN ĐộNG CƠ KHÍ CÔNG SUấT II (4-PA&M-4) ..................................................................................................41 TRUYềN ĐộNG THủY LựC VÀ KHÍ NÉN ( 4-PA&M-5) ................................................................................................42 PHầN Tử DẫN HƯớNG I (4-PA&M-6) .........................................................................................................................43 PHầN Tử DẫN HƯớNG II (4-PA&M-7) .......................................................................................................................44 CAC Bộ CHấP HANH DIệN II (4-PA&M-8) .................................................................................................................45 CấU TRUC CAC ROBốT KHả TRINH (4-PA&M-9) ......................................................................................................46 CAC Hệ THốNG DIềU KHIểN II (4-PA&M-10) ............................................................................................................47 CÁC Hệ THờI GIAN THựC II ( 4-PA&M-11 ) ..............................................................................................................48 1 PFIEV- Mộcanique et matộriaux
  2. Các môn học chung Mô đun Mã Tên môn học Học trình Kinh tế vi mô - Quản lí kế toán 2 4-TC-1 Kinh tế vi mô - Chiến lược và tổ chức xí 1 nghiệp 4-TC-2 Xí nghiệp và môi trường Quản lí sản xuất 2 4-TC-3 Hợp đồng, thị trường và tiêu chuẩn 1 4-TC-4 Bảo hộ sáng chế 1 4-TC-5 Tiếng Pháp (môn học tự chọn) Ngoại ngữ (6) 4-TC-6 Các môn học nhánh Mô đun Mã Tên môn học Học trình 4-MM-1 Tính tóan số các cấu trúc 3 Thiết kế bằng máy tính (CAO) - Thiết kế chế tạo 4-MM-2 3 bằng máy tính (CFAO) Mô hình hóa 4-MM-3 Cơ học chất lưu thực 2 4-MM-4 Cơ học các cấu trúc 3 4-MM-5 Dao động I 1 4-MM-6 Hư hỏng và phá hủy 1 4-MM-7 Ăn mòn và chống ăn mòn 1 Vật liệu 4-MM-8 Tính chất các vật liệu tiên tiến 2 4-MM-9 Lựa chọn vật liệu 1 4-MM-10 Các phương pháp tạo dáng 1 Gia công và biến dạng 4-MM-11 Các phương pháp gia công 1 4-MM-12 Cơ khí đại cương 2 4-MM-13 Truyền động cơ khí công suất lớn I 1 Công nghệ 4-MM-14 Chế tạo 2 4-MM-15 Bộ chấp hành điện 1 4-MM-16 Các hệ điều chỉnh tự động tuyến tính và phi tuyến 3 4-MM-17 Các hệ điều khiển I 1 4-MM-18 Các hệ thời gian thực I 1 Tự động hóa, Tin học và 4-MM-19 Bộ chấp hành thông minh 1 Người máy 4-MM-20 Xử lí tín hiệu 2 4-MM-21 Mạng máy tính 3 4-MM-22 Các ngôn ngữ lập trình tiên tiến 1 Xí ngiệp và Môi trường 4-MM-23 Phân tích giá trị và chất lượng 1 2 PFIEV- Mộcanique et matộriaux
  3. Các môn học chuyên ngành Tự động hóa sản xuất và Cơ điện tử năm thứ 4 Mô đun Mã Tên môn học Crộdits 4-PA&M-1 Dao động II 1 Mô hình hóa 4-PA&M-2 Hư hỏng và phá hủy II 2 Vật liệu 4-PA&M-3 Tính chất vật liệu tiên tiến II 1 4-PA&M-4 Truyền động cơ khí công suất lớn II 1 4-PA&M-5 Truyền động thủy lực và khí nén 2 Công nghệ 4-PA&M-6 Phần tử dẫn hướng I 1 4-PA&M-7 Phần tử dẫn hướng II 1 4-PA&M-8 Bộ chấp hành điện II 1 4-PA&M-9 Cấu trúc người máy khả trình 2 Tự động hóa, Tin học và 4-PA&M- Các hệ điều khiển II 2 10 Người máy 4-PA&M- Các hệ thời gian thực II 1 11 Phương thức kiểm tra liên tục và điều kiện để thi đỗ Mọi môn học phải có một bài thi viết cuối học kì. Các môn học từ 3 học trình trở lên phải có một bài thi giữa học kì, điểm của bài thi này chiểm 30% điểm thi cuối cùng của môn học lý thuyết. Đối với mỗi môn học, các giảng viên cần tùy ý thực hiện các cách đánh giá khác bổ sung cho hai kì thi nói trên. Trong một số môn học có các bài thực hành sẽ được thực hiện tuì theo điều kiện vật chất của mỗi nơi. Mộ t chương trình các bài thực hành sẽ được các thày giáo Việt nam xác định vào đầu mỗi năm học và đưa vào chương trình các môn học. Các bài thực hành có trong chương trình là bắt buộc và phải được đánh giá. Giảng viên phụ trách công viêc này có thể không cho phép sinh viên thi lý thuyết của học kì nếu các kết quả thí nghiệm, thực hành không đạt yêu cầu. Vì vậy sinh viên phải làm lại các bài thí nghiệm, thực hành trước khi thi. Điểm cuối cùng của môn học ghi vào học bạ là trung bình của điểm thi lý thuyết và thí nghiệm, thực hành có tính đến số học trình tương ứng. Điểm trung bình năm của sinh viên là trung bình của tất cả các điểm cuối cùng của các môn học có tính đến số học trình tương ứng. Điểm này quyết định sinh viên có được lên năm thứ 5 hay không. Các điểm cuối cùng của các môn học và điểm trung bình năm đều được làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phảy, Ví dụ : 4,95 ; 4,96; 4,97 vv... được quy tròn là 5,0 4,94 ; 4,93; 4,92 được quy tròn là 4,9. 3 PFIEV- Mộcanique et matộriaux
  4. Kinh tế vi mô - quản lý kế toán (4-TC-1) Thời lượng : 2 học trình Mục đích môn học Cho sinh viên các kiến thức về kinh tế phân tích và quản lý tài chính cần thiết để chỉ đạo dự án. Làm quen họ với các công cụ phân tích tài chính của các xí nghiệp. Nhận xét : Môn học này nếu trình bày tất cả các chương của cuốn sách của Guy Raimbault ‘Hiểu một cách dễ dàng quản lí tài chính của một xí nghuệp’ sẽ cần 2 học trình. Khi giới hạn chỉ với các chương sau đây, nó chỉ cần thời lượng 1 học trình. Bài giảng Giới thiệu chung về kế toán và quản lý tài chính của xí nghiệp. Kế toán tổng quát, phân tích tài chính, kế toán phân tích và quản lý tài chính. Các phần kiến thức về kế toán tổng quát : tính toán kết quả và bảng cân bằng. Các phần kiến thức về phân tích tài chính : số tổng hợp của tính toán kết quả và số tổng hợp của bảng cân bằng. Tham khảo thêm chương nói về các tỷ số kinh tế. Kế toán phân tích Giá thành (bỏ qua chương về quản lý hàng dự trữ) Các kết quả phân tích, các hệ thống kế toán phân tích. Quản lý tài chính Sự soạn thảo một ngân sách và tính toán kết quả dự kiến Theo dõi thực hiện và xác định các chênh lệch Kiểm tra ngân sách. Môn học này có thể được bổ sung bằng thông tin về các hệ thống kế toán khác nhau và về các ‘’ tiêu chuẩn’’ quốc tế (khối nước nói tiếng Anh) về phân tích tài chính Hỗ trợ bài giảng : Guy Raimbault, Hiểu một cách đầy đủ về quản lý tài chính của xí nghiệp : kế toán tổng quát, phân tích tài chính, kế toán phân tích về quản lý dự kiến, Đại học quốc gia Ponts và Chaussées, 1998. Tài liệu tham khảo : Bổ sung thông tin về các tiêu chuẩn quốc tế của khối nước nói tiếng Anh : Báo cáo tài chính: cáctiêu chuẩn quốc tế : Lynchpin, CIMA, báo cáo 7b, Foulks Lynch, 2002 Tuyển tập CIMA về các phương pháp kế toán - quản lý của khối nước nói tiếng Anh. 4 PFIEV- Mộcanique et matộriaux
  5. Kinh tế vi mô - chiến lược và tổ chức xí nghiệp (4-TC-2) Thời lượng : 1 học trình Mục đích môn học Làm quen sinh viên với các thành phần cơ bản của chiến lược của xí nghiệp. Bài giảng Phân tích cạnh tranh (và chuỗi các giá trị) Các chiến lược về giá thành. Các chiến lược phân hóa. Sự phân loại chiến lược. Đường lối phát triển xí nghiệp Số kì phiếu chiến lược (nhắc lại lý thuyết) Sự chuyên môn hóa Sự đa dạng hóa Cấu trúc và tổ chức Các thành phần cơ bản của lý thuyết cấu trúc (H.Minzberg) Ba cấu trúc chủ yếu (chức năng, phân đoạn và ma trận) Những cấu trúc tổ hợp, quốc tế và cấu trúc nhờ dự án Quyết định chiến lược - Các mô hình quyết định (chương 16 trong sách Strategor) Tham khảo Strategor: Chiến lược, cấu trúc, quyết định, tính đồng nhất. Chính sách chung của xí nghiệp, InterEditions, 1988. Mintzberg H., Cấu trúc và động lực học của sự tổ chức, Edition d’organisation, 1982 Porter M., Lợi thế cạnh tranh, InterEditions, 1986 5 PFIEV- Mộcanique et matộriaux

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản