intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kỹ thuật nhận diện quan điểm từ các hình thức sở hữu

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
36
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kỹ thuật nhận diện quan điểm từ các hình thức sở hữu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ có thể chuyển nền kinh tế hàng hoá kém phát triển sang nền kinh tế hàng hoá theo những đặc điểm nói trên, khi có những điều kiện tiền để chủ yếu sau: Một là, Nhà nước cần sớm tạo ra sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội. Cỏôn định về chính trị mới có thể ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, tất nhiên không thể tiến hành một cách biệt lập thiếu đồng bộ. Nói ổn định về chính trị là nói chính quyền. Nhà nước phải có đủ uy tín đối...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kỹ thuật nhận diện quan điểm từ các hình thức sở hữu

 1. II. §iÒu kiÖn vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ....................... 8 1. §iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ..... 8 2. Ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p mÊu chèt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ë n­íc ta ............................................................... 9 III. KÕt luËn ...................................................................... 12 51
 2. A - lêi më ®Çu §Êt n­íc ta, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®ang ra søc tËp trung thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc tõng b­íc ®­a ®Êt n­íc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc th× nhiÖm vô chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i rÊt quan träng vµ cã ý nghÜa thiÕt thùc. Lµ mét sinh viªn tr­êng Qu¶n Lý kinh doanh - mét nhµ qu¶n lý kinh doanh t­¬ng lai, em cµng cÇn nhËn thøc râ ®­îc t¸c h¹i cña bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ ®Êt n­íc. ChÝnh v× lý do ®ã, em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ng¨n chÆn bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi" Do thêi gian cã h¹n, kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp th«ng tin cã h¹n nªn bµi viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh kháinh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o th«ng c¶m vµ ®ãng gãp ý kiÕn cho bµi tiÓu luËn cña em thªm hoµn chØnh.
 3. b - Néi dung IV. Lý luËn chung vÒ bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i I 1. Kh¸i niÖm vÒ bu«n lËu ThuËn ng÷ bu«n lËu ®­îc sö dông víi nh÷ng ý nghÜa kh¸c nhau. Tõ gãc ®é cña khoa häc vÒ ng«n ng÷, côm tõ "bu«n lËu" cã ý nghÜa lµ bu«n b¸n nh÷ng hµng ho¸ trèn thuÕ vµ hµng cÊm. §©y lµ mét kh¸i niÖm kÕ thõa nh÷ng hiÓu biÕt x­a nay cña côm tõ nµy vµ kh¸ phï hîp víi quan niÖm phæ th«ng hiÖn nay. Tõ n¨m 1985 Bé LuËt H×nh sù cña n­íc CHXHCN ViÖt Nam ra ®êi ®· chÝnh thøc ghi nhËn téi danh bu«n lËu " Ng­êi nµo bu«n b¸n tr¸i phÐp hoÆc vËn chuyÓn tr¸i phÐp qua biªn giíi hµng ho¸, tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc vËt phÈm thuéc di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ th× bÞ ph¹t…" B¾t ®Çu tõ ®©y, téi danh bu«n lËu ®· ®­îc x¸c ®Þnh víi 4 yÕu tè cÊu thµnh téi ph¹m vµ nh÷ng dÊu hiÖu ph¸p lý ®Æc tr­ng nªn ®· cã t¸c dông h­íng dÉn nhËn thøc còng nh­ chØ ®¹o thùc thi ph¸p luËt. 2. Kh¸i niÖm vÒ gian lËn th­¬ng m¹i. Mét thuËt ng÷ n÷a lu«n g¾n liÒn víi bu«n lËu "gian lËn th­¬ng m¹i". Gian lËn th­¬ng m¹i theo Tõ ®iÓn ViÖt lµ "dèi tr¸, lõa läc" trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i. Ng­êi cã hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i gäi lµ "gian th­¬ng" tøc lµ "ng­êi cã nhiÒu m­u m« lõa läc"; "kÎ bu«n b¸n gian lËn vµ tr¸i phÐp". Hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i tr­íc hÕt ph¶i lµ hµnh vi gian lËn nãi chung, nh­ng hµnh vi gian lËn nµy ph¶i ®­îc thÓ hiÖn trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i th«ng qua ®èi t­îng thÓ hiÖn hµng ho¸, dÞch vô. Chñ thÓ cña hµnh vi gian
 4. lËn th­¬ng m¹i lµ c¸c chñ hµng, cã thÓ lµ ng­êi mua, ng­êi b¸n còng cã khi lµ c¶ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. Môc ®Ých cña hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i lµ nh»m thu lîi bÊt chÝnh do thùc hiÖn trãt lät hµnh vi lõa ®¶o, dèi tr¸. 3.Mèi quan hÖ gi÷a bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i Gian lËn th­¬ng m¹i dï kh«ng ph¶i lµ mét téi danh trong luËt h×nh sù, nh­ng c¸c dÊu hiÖu ®Æc tr­ng cña nã l¹i trïng hîp víi téi bu«n lËu vµ bu«n lËu còng bao gåm gian lËn th­¬ng m¹i. Héi nghÞ Quèc tÕ lÇn thø V vÒ chèng gian lËn th­¬ng m¹i cña tæ chøc H¶i Quan thÕ giíi ®· xÕp bu«n lËu vµo trong c¸c h×nh thøc gian lËn th­¬ng m¹i, nh­ng coi ®ã lµ lo¹i h×nh gian lËn th­¬ng m¹i nguy hiÓm, ®Æc biÖt. C«ng ­íc quèc tÐ Nairobi còng ®· ®­a ra kh¸i niÖm bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i nh»m che dÊu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña H¶i Quan b»ng mäi thñ ®o¹n, mäi ph­¬ng tiÖn trong viÖc ®­a hµng ho¸ lÐn lót biªn giíi. Trong bé luËt h×nh sù cña n­íc ta ®· ghi nhËn téi bu«n lËu "bu«n b¸n t¸i phÐp, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi" cßn trong c«ng ­íc quèc tÕ xö lý 16 lo¹i gian lËn th­¬ng m¹i cã "Bu«n b¸n hµng cÊm qua biªn giíi hoÆc ra khái sù kiÓm so¸t cña H¶i quan", "khai b¸o chñng lo¹i hµng ho¸", "khai t¨ng gi¶m gi¸ trÞ hµng ho¸". §©y lµ nh÷ng hµnh vi bu«n b¸n gian lËn tr¸i ph¸p luËt mang tÝnh chÊt gièng nh­ bu«n lËu "Bu«n lËu" tõ tr­íc ®Õn nay ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn h¬n lµ 'gian lËn th­¬ng m¹i". Gian lËn th­¬ng m¹i lµ thuËt ng÷ míi xuÊt hiÖn, bao gåm nhiÒu hµnh vi gian lËn, tr¸i ph¸p luËt, h¬n bu«n lËu hay nãi c¸ch kh¸c néi hµm cña nã réng h¬n néi hoµm cña bu«n lËu. §iÒu nµy lµ do ngµy cµng cã nhiÒu hiÖn t­îng míi, tiªu cùc x¶y ra trong
 5. x· héi. V× vËy hai thuËt ng÷ nµy th­êng ®i kÌm víi nhau "Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i". II. Thùc tr¹ng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi hiÖn nay. 1. T×nh h×nh bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i T×nh h×nh bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn Thñ §« tuy kh«ng å ¹t tr¾ng trîn nh­ tr­íc, nh­ng vÉn diÔn biÕn phøc t¹p trªn tÊt c¶ c¸c tuyÕn vµ c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm, ph­¬ng thøc thñ ®o¹n cña c¸c ®èi t­îng lu«n thay ®æi ngµy cµng tinh vi, ®¸ng hcó ý, mét sè ®Çu nËu cÊu kÕt th«ng ®ång tõ phÝa n­íc ngoµi, råi mãc nèi víi c¸c ®èi t­îng trong n­íc ®Ó nhËp lËu mét sè mÆt hµng cã lîi nhuËn cao nh­ « t«, ®iÖn tho¹i di ®éng, r­îu, thuèc l¸, v¶i ngo¹i víi sè l­îng lín g©y rèi lo¹n s¶n xuÊt trong n­íc, vµ lòng ®o¹n thÞ tr­êng. Trªn tuyÕn b­u ®iÖn næi lªn viÖc lîi dông göi b­u phÈm, b­u ®iÖn qua ®­êng hµng kh«ng vµo trong n­íc ®­êng hµng khong vµo n­íc kh«ng ghi râ tªn vµ ®Þa chØ ng­êi göi ®Ó göi hµng cÊm nh­ thuèc kÝch dôc, thuèc kh«ng nh·n m¸c, tµi liÖu cã néi dung nh­ ph¶n ®éng, vËt phÈm cã néi dung ®å truþ. Lîi dông quy chÕ hµng chuyÓn ph¸t nhanh ®Ó trung chuyÓn hµng lËu tõ Hµ Néi ®i TP. Hå ChÝ Minh, §µ N½ng nhÊt lµ c¸c mÆt hµng v¶i ngo¹i, ®å ®iÖn tö. Trªn tuyÕn hµng kh«ng xuÊt hiÖn thñ ®o¹n chuyÓn khÈu ®éng vËt hoang d· (gÇn 10 ngh×n con kú ®a, tª tª, rïa…) tõ Th¸i Lan, Ma lai xi a, Xin ga po vµo ViÖt Nam, ngoµi ra viÖc chuyÓn lËu ngo¹i tÖ vµ mét sè mÆt hµng cã thuÕ suÊt cao, ®­îc tiªu thô nhiÒu nh­ ®iÖn tho¹i di ®éng, phô tïng xe h¸i b¸nh g¾n m¸y, v¶i may mÆc linh kiÖn ®iÖn tö, vi tÝnh, thiÕt bÞ vÖ sinh vÉn cã xu h­íng gia t¨ng.
 6. Trªn tuyÕn ®­êng bé, hµng ho¸ ®­îc tËp kÕt t¹i tØnh gi¸p ranh víi Hµ Néi sö dông nhiÒu lo¹i ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn, ®­a hµng ®Õn tËn ng­êi b¸n lÎ, cã vô C«ng an kinh tÕ §«ng Anh ®· ph¸t hiÖn c¶ xe v¶i lËu 16,5 tÊn v¶i c¸c lo¹i nguyªn ®ai kiÖn vËn chuyÓn th¼ng tõ biªn giíi vÒ Hµ Néi. §¸ng chó ý t×nh tr¹ng th­¬ng binh sö dông xe ba b¸nh tù giãng c«ng khai vËn chuyÓn hµng lËu tõ c¸c vïng gi¸p ranh vµo Hµ Néi ®Õn tËn tõng cöa hµng víi sè l­îng hµng 40 - 50 tÊn/ngµy, chØ riªng mét vô triÖt ph¸ tô ®iÓm tiªu thô hµng lËu t¹i khu vùc ga Long Biªn, C«ng an Hµ Néi ®· thu gi÷ 265 kiÖn hµng lËu c¸c lo¹i cho thÊy tÝnh phøc t¹p cña c¸c ®èi t­îng nµy. TuyÕn ®­êng s«ng còng gia t¨ng viÖc vËn chuyÓn hµng lËu khi tuyÕn ®­êng bé bÞ kiÓm tra g¾t gao, tuyÕn ®­êng s¾t §ång §¨ng - Hµ Néi bu«n lËu cã gi¶m so víi n¨m 2002 song vÉn lµ tuyÕn phøc t¹p. Bu«n b¸n hµng nhËp lËu, hµng cÊm trªn ®Þa bµn mÆc dï kh«ng cßn bµy b¸n c«ng khai, gi¸ t¨ng do l­îng vÒ Ýt song vÉn s½n sµng, ®¸p øng theo yªu cÇu cña kh¸ch nh­ ®iÖn tho¹i di ®éng, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, quÇn ¸o, giµy dÐp, v¶i, r­îu ngo¹i, ®å ®iÖn gia dông. §¸ng chó ý t×nh tr¹ng sö dông ho¸ ®¬n quay vßng ®· vµ ®ang trë thµnh ph­¬ng thøc phæ biÕn trong viÖc vËn chuyÓn hµng lËu tõ biªn giíi vµo vµ qua Hµ Néi song vÉn ch­a cã biÖn ph¸p ®Ó xö lý. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ®· xuÊt hiÖn nhiÒu ph­¬ng thøc thñ ®o¹n lµm gi¶ nh·n hiÖu, gi¶ xuÊt xø c¸c hµng ho¸ n­íc ngoµi vµ hµng ho¸ trong n­íc, chñ yÕu tõ Trung Quèc nhËp khÈo vµo ViÖt Nam, lµm hµng g¶i tõ ViÖt Nam xuÊt ra n­íc ngoµi. §¸ng chó ý t×nh tr¹ng s¶n xuÊt hµng ho¸ cã chÊt l­îng thÊp h¬n c«ng bè kh¸ phæ biÕn trog s¶n xuÊt n­íc gi¶i kh¸t ®ãgn chai, d©y ®iÖn, ®å ®iÖn gia dông, ph©n bãn, thøc ¨n gia sóc, s¾t thÐp. ViÖc nhËp lËu vµ l­u hµnh tiÒn gi¶ cã mÖnh gi¸ lín lo¹i 100 ng×n ® vµ 50 ngh×n ® cã kü thuËt tinh x¶o, khã ph¸t hiÖn, g©y t©m lý lo ng¹i cho ng­êi kinh doanh vµ ng­êi tiªu dïng.
 7. Hµng thùc phÈm t­¬i sèng , hoa qu¶ trong n­íc vµ nhËp khÈu sö dông chÊt b¶o qu¶n, thuèc b¶o vÖ thùc vËt kh«ng ®­îc phÐp, qu¸ giíi h¹n cho phÐp kh«ng b¶o ®¶m ATVSTP vÉn diÔn biÕn phøc t¹p, khã kiÓm so¸t 2003 lµ n¨m cã mét sè mÆthµng nh¹y c¶m cã biÕn ®éng gi¸ nh­ gi¸ x¨ng dÇu vµo ®Çu n¨m, biÕn ®éng gi¸ s¾t thÐp, ph©n bãn, gi¸ bÊt ®éng s¶n vµ ®Æc biÖt biÕn ®éng gi¸ thuèc ch÷a bÖnh, nhÊt lµ nguyªn liÖu thuèc vµ thuèc nhËp khÈu, còng nh­ gi¸ vµng, ®« la Mü. Lîi dông viÖc t¨ng gi¸ nµy kh«ng Ýt doanh nghiÖp g¨m hµng t¨ng gi¸ g©y biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng. ViÖc ®¨ng ký kinh doanh kh¸ th«ng tho¸ng v× thñ tôc ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn trong s¸u th¸ng cuèi n¨m sè hé kinh doanh th«ng b¸o nghØ kinh doanh ®¨ng ký kinh doanh víi tªn míi trªn ®Þa chØ cò nh»m ®èi phã víi viÖc t¨ng thuÕ vµ trèn thuÕ gia t¨ng kh¸ nhanh víi sè l­îng lín. 2. Chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i §Ó ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i chi côc QLTTTP Hµ Néi - Phßng 127 ®· b¸m s¸t t×nh h×nh vµ triÓn khai nhiÒu kÕ ho¹ch ®Êu tranh víi c¸c ®èi t­îng tËp trung vµo tõng chuyªn ®Ò ®èi víi c¸c mÆt hµng nh­ v¶i. thuèc l¸, x¨ng dÇu, s¾t thÐp, ®iÖn tho¹i di ®éng, thùc phÈm t­¬i sèng vµ rau qu¶ nhËp khÈu. B»ng c¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh­ sau: - Tæ chøc, qu¸n triÖt c¸c chØ thÞ nghÞ quyÕt cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ cña ngµnh vÒ t¨ng c­êng c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i - X©y dùng ph­¬ng ¸n ®Êu tranh mét c¸ch toµn diÖn, chó träng ®Þa bµn träng ®iÓm, ®èi t­îng bu«n lËu träng ®iÓm, mÆt hµng träng ®iÓm hoÆc mÆt hµng nh¹t c¶m . - Thµnh lËp ban chØ ®¹o chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i, tham nhòng cña Côc. X¸c ®Þnh lÊy lùc l­îng ®iÒu tra chèng bu«n lËu lµm lùc l­îng nßng cèt trong c«ng t¸c ®Êu tranh .
 8. - X©y dùng quy chÕ phèi kÕt hîp c«ng t¸c gi÷a Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi víi c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng thuéc c¸c ngµnh kh¸c nh­: C«ng an, qu¶n lý thÞ tr­êng, Côc ThuÕ, Kho b¹c, C¬ quan v¨n ho¸, ViÖn KiÓm s¸t, KiÓm l©m… Tham gia Ban chØ ®¹o 127 cña thµnh phè. - X¸c ®Þnh râ c¸c ph­¬ng thøc, thñ ®o¹n ho¹t ®éng cña c¸c ®èi t­îng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i . Rµ so¸t c¸c v¨n b¶n, quy ®Þnh, qui chÕ, qui tr×nh nghiÖp vô ®Ó kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò së hë trong qui chÕ chÝnh s¸ch dÉn ®Õn lîi dông sãt lät, g©y thÊt thu thuÕ xuÊt nhËp khÈu. - N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu tra bÝ mËt, x©y dùng m¹ng l­íi c¬ së bÝ mËt. Qu¸n triÖt nhiÖm vô chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i lµ nhiÖm vô träng t©m cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kiÓm tra, gi¸m s¸t lµm thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, xuÊt nhËp c¶nh trong ®ã, lùc l­îng ®iÒu tra chèng bu«n lËu lµ lùc l­îng chñ lùc chuyªn s©u. Chó träng kh©u tæ chøc vµ con ng­êi ®iÒu chØnh bè trÝ qua thùc tÕ ho¹t ®éng cho phï hîp víi yªu cÇu tõng thêi gian. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, phóc tËp hå s¬ . - T¨ng c­êng thªm c¸c ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ kü thuËt cho c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t, ph¸t hiÖn hµng cÊm, hµng lËu. - Ph©n luång lµm thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµnh kh¸ch xuÊt nhËp c¶nh theo 3 d¹ng: “ luång xanh”, “ luång vµng”. “luång ®á” ®Ó sµng läc, lùa chän ®èi t­îng kiÓm tra cã träng t©m. - Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ h×nh thøc kiÓm tra, tØ lÖ kiÓm tra trªn c¬ së n¾m b¾t c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. LËp danh b¹ c¸c doanh nghiÖp thuéc ®Þa bµn qu¶n lý gióp cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kiÓm tra ®­îc chÝnh x¸c võa n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸m s¸t qu¶n lý võa t¹o ®iÒu kiÖn th«ng quan hµng ho¸ nhanh chãng, thuËn lîi.
 9. - Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a §éi KiÓm so¸t víi Phßng TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ , Phßng KiÓm tra sau th«ng quan phßng ngõa, ng¨n chÆn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng tr­êng hîp gian lËn qua gi¸, chèng thÊt thu. §i s©u vµo c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô kiÓm tra sau th«ng quan. - C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, c¶i tiÕn c¸c quy tr×nh, thñ tôc h¶i quan t¹i c¸c cöa khÈu, ®¬n gi¶n ho¸ qui tr×nh thñ tôc theo h­íng “mét cöa” t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, xuÊt nhËp c¶nh nh­ng vÉn ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ, thñ tôc nhanh chãng, v¨n minh phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. - Lµm râ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña doanh nghiÖp tr­íc ph¸p luËt trong viÖc khai b¸o, c¶i tiÕn chÕ ®é th«ng tin, ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhanh chãng. Rót kinh nghiÖm kÞp thêi qua mçi vô viÖc gióp cho c«ng t¸c tham m­u, chØ ®¹o kiÓm tra s©u s¸t cã hiÖu qu¶. - Xö lý nghiªm c¸c tr­êng hîp vi ph¹m ph¸p luËt H¶i quan ®¶m b¶o ®óng ng­êi, ®óng téi. - X©y dùng qui chÕ trÝch th­ëng kÞp thêi cã t¸c dông ®éng viªn, khÝch lÖ tèt. * Mét sè kÕt qu¶ cô thÓ trong c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i mµ thµnh phè Hµ Néi ®¹t ®­îc: N¨m 2003, Toµn chi côc ®· thùc nhiÖm vô kiÓm tra vµ xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m luËt kinh doanh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô, cô thÓ kiÓm tra 3.537 vô, tæng sè tiÒn thu nép ng©n s¸ch gÇn 13 tû ®ång, ®¹t 118%. Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi ®· ph¸t hiÖn lËp biªn b¶n 238 vô víi trÞ gi¸ tang vËt ­íc tÝnh 50 tû ®ång, ®· xö lý vi ph¹m 195 vô, ph¹t tiÒn 157 vô víi sè tiÒn 325 triÖu ®ång, tÞch thu tang vËt 26 vô .
 10. N¨m 2004, Tæng sè c¸c vô vi ph¹m toµn Côc ph¸t hiÖn lµ 431 vô (trong n¨m 2003 lµ 238 vô) víi møc ®é 75% lµ vi ph¹m thñ tôc h¶i quan. TrÞ gi¸ hµng vi ph¹m ­íc tÝnh : 04 tû ®ång ViÖt nam. §· ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t 308 vô, thu nép ng©n s¸ch do vi ph¹m hµnh chÝnh lµ 451.635.000 ®. 3. Nguyªn nh©n Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n lµm ph¸t sinh, ph¸t triÓn bu«n lËu gian lËn th­¬ng m¹i nh­ng nguyªn nh©n chñ yÕu vÉn lµ do ®éng c¬ h¸m lîi thóc ®Èy. Mét sè nhµ kinh doanh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, dï ë møc ®é kh¸c nhau còng t×m ®ñ mäi c¸ch luån l¸ch ®Ó th¾ng trong cuéc ch¹y ®ua "mét vèn bèn lêi". Do ch¹y theo lèi sèng giµu sang vµ qu¸ sñng b¸i ®ång tiÒn nh­ng l¹i kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng lµm giµu hîp ph¸p mµ gian th­¬ng ®· kinh doanh mét c¸ch hîp ph¸p ®Ó kiÕm lêi nhanh vµ râ rµng. Lîi Ých c¸ nh©n cña hä ®Æt lªn qu¸ cao mµ kh«ng nghÜ ®Õn lîi Ých tËp thÓ, lîi Ých quèc gia mµ trong ®ã hä cã phÇn. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i còng cßn nhiÒu h¹n chÕ. VÝ dô nh­: C¸c v¨n b¶n xö lý cña ChÝnh phñ ®­a xuèng ch­a kÞp thêi, râ rµng mét sè c¸n bé H¶i quan, c¶nh s¸t tiÕp tay, bao che cho tÖ n¹n bu«n lËu gian lËn th­¬ng m¹i. Nh÷ng chÝnh s¸ch thuÕ kho¸ còng nh­ ph¸p luËt kinh doanh cña ViÖt Nam cßn nhiÒu khe hë. NhiÒu ngµnh nhiÒu cÊp ch­a thùc sù quan t©m ®Õn vÊn ®Ò chèng buon lËu, gian lËn th­¬ng m¹i nªn sù phèi hîp cßn thiÕu chÆt chÏ. 4. HËu qu¶ Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i g©y nhiÒu t¸c h¹i nh­: thÊt thu ng©n s¸ch kinh tÕ ®Êt n­íc bÞ lòng ®o¹n, gi¶m søc c¹nh tranh, chñ quyÒn an ninh bÞ ®e do¹, tµi nguyªn, nguån lùc bÞ hoang phÝ, v¨n ho¸ ®¹o ®øc bÞ xuèng cÊp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản