intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p7

Chia sẻ: Dsadf Fasfas | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
36
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như vậy trong hơn 10 năm qua Đảng và nhà nước ta đã thực hiện nhiều chủ trương biện pháp tích cực nhằm đổi mới và nâng cao hiêu quả hoạt động của KTNN. Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và nền kinh tế còn có nhiều khó khăn gay gắt, KTNN đã vượt qua nhiều thử thách, đứng vững và không ngừng phát triển, góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p7

  1. hiÖu qu¶ nh­ng kh«ng thùc hiÖn ®­îc c¸c h×nh thøc nãi trªn. Söa ®æi bæ xung luËt ph¸ s¶n DN theo h­íng ng­êi quyÕt ®Þnh thµnh lËp DN cã quyÒn ®Ò nghÞ tuyªn bè ph¸ s¶n. §¶y m¹nh tuyªn truyÒn n©ng cao nhËn thøc, hiÓu biÕt cña ng­êi lao ®éng vµ toµn x· héi ®èi víi chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸, giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n DNNN.
  2. PhÇn KÕt luËn Nh­ vËy trong h¬n 10 n¨m qua §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· thùc hiÖn nhiÒu chñ tr­¬ng biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m ®æi míi vµ n©ng cao hiªu qu¶ ho¹t ®éng cña KTNN. Trong bèi c¶nh thÕ giíi cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p vµ nÒn kinh tÕ cßn cã nhiÒu khã kh¨n gay g¾t, KTNN ®· v­ît qua nhiÒu thö th¸ch, ®øng v÷ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, gãp phÇn quan träng vµo thµnh tùu to lín cña sù nghiÖp ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc, ®­a ®Êt n­íc ta ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi, chuyÓn sang thêi kú hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng XHCN. MÆc dï cßn mét sè h¹n chÕ bÊt cËp nh­ng KTNN®· chi phèi ®­îc c¸c ngµnh, lÜnh vùc then chèt vµ s¶n phÈm thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ gãp phÇn æn ®Þnh kinh tÕ x· héi,
  3. gãp phÇn t¨ng c­êng thÕ vµ lùc cña ®Êt n­íc. DNNN chiÕm tØ träng lín trong tæng s¶n phÈm trong n­íc, trong tæng thu ng©n s¸ch, kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ c«ng tr×nh hîp t¸c ®Çu t­ víi n­íc ngoµi lµ lùc l­îng quan träng trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi, kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai vµ ®¶m b¶o nhiÒu s¶n phÈm dÞch vô c«ng Ých thiÕt yªu cho x· héi, quèc phßng, an ninh. DNNN ngµy cµng thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¬ cÊu ngµy cµng hîp lý h¬n hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh tõng b­íc ®­îc n©ng lªn ®êi sèng ng­êi lao ®éng tõng møc ®­îc c¶i thiÖn. §èi víi t«i viÖc ®i s©u, nghiªn cøu t×m hiÓu kü vÒ ®Ò tµi nµy ®· gióp Ých cho t«i rÊt nhiÒu trong viÖc n©ng cao nhËn thøc vµ t­ duy kinh tÕ, cã nh÷ng quan niÖm vµ hiÓu biÕt ®óng ®¾n vÒ thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc vµ vai trß chñ ®¹o cña nã ®ång thêi x¸c ®Þnh ®­îc tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña m×nh ®èi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ cña tæ quèc. MÆc dï ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng tuy nhiªn trong khu«n khæ ®Ò ¸n nµy cßn cã rÊt nhiÒu nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ khã tr¸nh khái. Mét lÇn n÷a rÊt mong cã sù gãp ý vµ chØ
  4. b¶o cña thµy c« vµ c¸c b¹n ®ång thêi t«i còng göi lêi c¶m ¬n tr©n thµnh tíi PGS.TS Mai H÷u Thùc ng­êi ®· rÊt tËn t×nh gióp ®ì, h­íng dÉn t«i hoµn thµnh ®Ó ¸n nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
  5. Môc lôc A - PhÇn më ®Çu B – PhÇn néi dung I – Kh¸i qu¸t chung vÒ thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc 1 – Thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc 1.1 Kh¸i niÖm thµnh phÇn KTNN 1.2 C¬ së h×nh thµnh cña KTNN 1.3 §Æc ®iÓm cña thµnh phÇn KTNN 2 – Sù kh¸c nhau gi÷a KTNN vµ KTTB ®éc quyÒn
  6. II – Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thµnh phÇn KTNN ë ViÖt Nam 1 Giai ®o¹n1945 – 1960 2 Giai ®o¹n1960 – 1975 3 Giai ®o¹n1975 – ®Çu nh÷ng n¨m 1980 4 Giai ®o¹n1980 – 1985 5 Giai ®o¹n1985 – 1990 6 Giai ®o¹n1990 ®Õn nay III – Vai trß chñ ®¹o cña KTNN trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN 1 – TÝnh tÊt yÕu vai trß chñ ®¹o cña thµnh phÇn KTNN 2 – Vai trß chñ ®¹o cña KTNN
  7. IV – Thùc tr¹ng cña KTNN hiÖn nay 1 – Quy m« vµ tæ chøc cña c¸c DNNN 2 – Kü thuËt vµ c«ng nghÖ trong c¸c DNNN 3 – Tæ chøc qu¶n lý cña c¸c DNNN 4 – HiÖu qu¶ cña c¸c DNNN 5 – Nh÷ng c¬ héi vµ th¸c thøc ®èi víi DNNN trong thêi gian tíi V - Nh÷ng gi¶i ph¸p c¶i c¸ch, ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nhµ n­íc. 1 – VÒ ®Þnh h­íng tæ chøc ph¸t triÓn DNNN ho¹t ®éng kinh doanh ho¹t ®éng c«ng Ých 1.1 - §èi víi DNNN ho¹t ®éng kinh doanh 1.2 - §èi víi DNNN ho¹t ®éng c«ng Ých
  8. 2 – VÒ viÖc söa ®æi bæ sung c¬ chÕ chÝnh s¸ch 2.1 - §èi víi DN ho¹t ®éng kinh doanh 2.2 - §èi víi DN ho¹t ®éng c«ng Ých 2.3 – Gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d­ vµ nî kh«ng thanh to¸n ®­îc 3 - §æi míi vµ n©ng cao ho¹t cña c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, h×nh thµnh mét sè tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh 4 - §Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ DNNN 5 – Thùc hiÖn giao b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n DNNN C - phÇn kÕt luËn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản