intTypePromotion=1

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p6

Chia sẻ: Ewtw Tert | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p6', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p6

  1. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü H×nh 5.12: C¸c d¹ng tiÕt diÖn hμn Khi cÇn thay ®æi tiÕt diÖn th× nªn thay ®æi chiÒu dμy b¶n ®øng, cßn bÒ réng vμ chiÒu cao tiÕt diÖn nªn gi÷ nguyªn. TiÕt diÖn ch÷ H cã thÓ dïng cho thanh biªn chÞu kÐo, nÐn. Khi thanh chÞu nÐn lín cã thÓ ¸p dông tiÕt diÖn b, c, e, f. Thanh chÞu kÐo ¸p dông tiÕt diÖn b, e. Thanh xiªn ¸p dông tiÕt diÖn d. 3.1.4-C¸c kÝch th−íc vμ quy ®Þnh cÊu t¹o: BÒ dμy c¸c b¶n ®øng trong 2 khoang kÒ nhau kh«ng lÖch qu¸ 4mm, tøc lμ b»ng bÒ dμy cho phÐp nhá nhÊt cña b¶n ®Öm. Träng t©m tiÕt diÖn thanh thuéc 2 khoang kÒ nhau kh«ng sai lÖch qu¸ 1.5% chiÒu cao ®èi víi tiÕt diÖn ch÷ Π vμ h×nh hép vμ kh«ng qu¸ 0.7% chiÒu cao ®èi víi tiÕt diÖn ch÷ H. NÕu ®iÒu nμy kh«ng ®¶m b¶o th× ph¶i kÓ ®Õn m«men uèn ë nót g©y ra bëi sù truyÒn lùc lÖch t©m. C¸c thanh cã tiÕt diÖn h×nh hép ph¶i ®¶m b¶o dÔ s¬n, c¹o gØ, dÔ t¸n ®inh vμ b¾t bul«ng trong lßng tiÕt diÖn thanh. Do ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a 2 thμnh ®øng kh«ng < 400mm, tr−êng hîp thanh nhá vμ kh«ng s©u l¾m th× kh«ng < 300mm. Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c mÐp thÐp gãc trong tiÕt diÖn hép cã thÐp gãc quay vμo trong kh«ng < 200mm. H×nh 5.13: Quy ®Þnh chung cho tiÕt diÖn hép ChiÒu cao tiÕt diÖn thanh cμng lín cμng sinh ra néi lùc phô. Do ®ã ta nªn chän 1 chiÒu cao tiÕt diÖn hthanh ≤ l thanh ®Ó ®¶m b¶o gi¶ thiÕt liªn kÕt nót lμ khíp, nÕu kh«ng 15 tu©n thñ theo quy ®Þnh nμy th× trong tÝnh to¸n ph¶i tÝnh theo s¬ ®å nót cøng. 3.1.4.1-TiÕt diÖn ®inh t¸n, bul«ng: Quy ®Þnh bÒ dμy cña b¶n thÐp: • B¶n thÐp t¸n ®inh: δ kh«ng > 20mm. • Thanh chÞu lùc chÝnh: δ kh«ng < 10mm. • Thanh chÞu lùc côc bé: δ kh«ng < 8mm. Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 172 -
  2. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü • B¶n nót: δ kh«ng < 10mm. • B¶n gi»ng: δ kh«ng < 8mm. • B¶n ®Öm: δ kh«ng < 4mm. ChiÒu dμy cña tËp b¶n thÐp n»m ngang trong tiÕt diÖn ch÷ H kh«ng < 0.4δ, víi δ lμ chiÒu dμy tËp b¶n thÐp n»m trong mÆt ph¼ng dμn. ChiÒu dμy t¸n ghÐp lín nhÊt (kÎ c¶ thÐp gãc, b¶n nót, b¶n ®Öm, b¶n nèi) kh«ng > 4.5d hoÆc 5.5d nÕu t¸n b»ng bóa mãc c©u vμ b»ng 2 bóa h¬i Ðp cã gi¸ ®ì. §é m·nh cña c¸c thanh quy ®Þnh kh«ng lín h¬n ®é m·nh cho phÐp ®Ó ®¶m b¶o thanh kh«ng bÞ cong vªnh khi vËn chuyÓn, l¾p r¸p, æn ®Þnh khi khai th¸c: • C¸c thanh chÝnh chÞu nÐn, kÐo vμ võa kÐo võa nÐn: λ kh«ng > 100. • C¸c thanh xiªn, thanh ®øng chÞu kÐo: λ kh«ng > 150. • C¸c thanh phô trong dμn vμ hÖ liªn kÕt kh«ng chÞu ho¹t t¶i mμ bè trÝ ®Ó gi¶m chiÒu dμi tù do cña thanh: λ kh«ng > 150. §Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh côc bé, ng−êi ta quy ®Þnh vÒ tû sè gi÷a bÒ réng tÝnh to¸n vμ bÒ dμy cña b¶n thÐp hoÆc tËp b¶n thÐp: H×nh 5.14: Quy ®Þnh tû lÖ trong thanh chÞu nÐn tiÕt diÖn ch÷ H vμ h×nh hép • §èi víi tiÕt diÖn ch÷ H: §èi víi thÐp cacbon: b1 b1 ≤ (0.35λ + 25) ≤ 60 khi λ ≥ 60. ≤ 45 khi λ < 60, o δ1 δ1 b2 b2 ≤ 12 khi λ < 60, ≤ 0.2λ ≤ 20 khi λ ≥ 60. o δ2 δ2 §èi víi thÐp hîp kim: b1 b1 ≤ 40 khi λ < 65, ≤ 0.6λ ≤ 60 khi λ ≥ 65. o δ1 δ1 b2 b2 ≤ (0.25λ − 5) ≤ 20 khi λ ≥ 60. ≤ 10 khi λ < 60, o δ2 δ2 • §èi víi tiÕt diÖn hép: §èi víi thÐp cacbon: Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 173 -
  3. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü b1 b1 ≤ (0.35λ + 25) ≤ 60 khi λ ≥ 60. ≤ 45 khi λ < 60, o δ1 δ1 b2 b2 ≤ 35 khi λ < 60, ≤ 0.6λ ≤ 50 khi λ ≥ 60. o δ2 δ2 §èi víi thÐp hîp kim: b1 b1 ≤ 40 khi λ < 65, ≤ 0.6λ ≤ 60 khi λ ≥ 65. o δ1 δ1 b2 b2 ≤ (0.85λ − 25) ≤ 50 khi λ ≥ 65. ≤ 30 khi λ < 60, o δ2 δ2 3.1.4.2-TiÕt diÖn hμn: TiÕt diÖn hμn cã kÝch th−íc chiÒu cao, ®é m·nh nh− tiÕt diÖn ®inh t¸n, bul«ng. BÒ dμy b¶n thÐp kh«ng > 50mm ®èi víi thÐp than vμ kh«ng > 40mm ®èi víi thÐp hîp kim thÊp. Tuy nhiªn kh«ng nªn chän qu¸ 30mm. Trong tiÕt diÖn ch÷ H, bÒ dμy cña tËp b¶n thÐp n»m ngang kh«ng < 0.5δ khi δ ≥ 30mm vμ kh«ng < 0.6δ khi δ ≥ 25mm. §Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh côc bé, ng−êi ta quy ®Þnh vÒ tû sè gi÷a bÒ réng tÝnh to¸n vμ bÒ dμy cña b¶n thÐp hoÆc tËp b¶n thÐp: H×nh 5.15: Quy ®Þnh tû lÖ trong thanh chÞu nÐn tiÕt diÖn hμn §èi víi thÐp cacbon: b1 b1 ≤ (λ − 25) ≤ 45 khi λ > 60. ≤ 35 khi λ ≤ 60, o δ1 δ1 b2 b2 ≤ (0.15λ + 5) ≤ 20 khi λ > 60. ≤ 14 khi λ ≤ 60, o δ2 δ2 §èi víi thÐp hîp kim: b1 b1 ≤ (λ − 30 ) ≤ 45 khi λ > 60. ≤ 30 khi λ ≤ 60, o δ1 δ1 b2 b2 ≤ 12 khi λ ≤ 60, ≤ 0.2λ ≤ 20 khi λ > 60. o δ2 δ2 */Chó ý: Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 174 -
  4. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü σ • NÕu trong c¸c thanh møc ®é sö dông c−êng ®é vËt liÖu χ = < 1 th× c¸c tû sè ë Ro ϕ b1 b2 < 1.35 , ®ång thêi ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c¸c phÇn trªn , sÏ nh©n lªn víi χ δ1 δ2 b1 ≤ 60 . δ1 b2 • Trong c¸c thanh chÞu kÐo tiÕt diÖn ch÷ H cã tû sè kh«ng v−ît qu¸ 1.5 lÇn trÞ δ2 sè ®èi víi thanh chÞu nÐn. 3.2-CÊu t¹o thanh gi»ng, b¶n gi»ng: §Ó cho c¸c nh¸nh cña thanh lo¹i tiÕt diÖn cã 2 thμnh ®øng cïng lμm viÖc víi nhau vμ thanh cã ®ñ ®é cøng trong tr−êng hîp uèn ra ngoμi mÆt ph¼ng cña dμn, ng−êi ta cÊu t¹o c¸c b¶n gi»ng, thanh gi»ng hoÆc b¶n thÐp cã khoÐt lç. B¶n gi»ng: c b a H×nh 5.16: CÊu t¹o b¶n gi»ng • Trong c¸c thanh chÞu nÐn hoÆc võa chÞu nÐn võa chÞu kÐo, b¶n gi»ng bè trÝ trªn c¬ së tÝnh to¸n. BÒ dμy b¶n kh«ng < 1/45 kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hμng ®inh t¸n gÇn nhÊt (kh«ng < 1/45c) ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh côc bé. MÆt kh¸c bÒ dμy nã kh«ng < 10mm ®èi víi c¸c thanh chÞu lùc chÝnh cña kÕt cÊu nhÞp cÇu xe löa vμ kh«ng < 8mm ®èi víi c¸c thanh kh¸c hoÆc ®èi víi nhÞp cÇu «t«. • ChiÒu dμi b¶n gi»ng a kh«ng < 0.75b. Kho¶ng c¸ch c lÊy chõng 2b ®èi víi thanh chÞu kÐo, cßn ®èi víi thanh chÞu nÐn th× theo tÝnh to¸n. • ë gÇn mçi ®Çu thanh bè trÝ 1 b¶n gi»ng cã chiÒu dμi a’=1.7a ®èi víi thanh chÞu nÐn hoÆc võa nÐn võa kÐo, a’=1.3a ®èi víi thanh chÞu kÐo. B¶n gi»ng nμy cè g¾ng ®−a s©u vμo gÇn nót nh−ng kh«ng g©y khã kh¨n trong viÖc liªn kÕt. Môc ®Ých ®Ó ®¶m b¶o c¸c nh¸nh thanh truyÒn lùc ®ång ®Òu h¬n, ®ång thêi kh¸c phôc m«men do liªn kÕt c¸c nh¸nh thanh vμo nót kh«ng ®èi xøng. Thanh gi»ng: Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 175 -
  5. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü Thanh gi»ng α α 1 2 3 H×nh 5.17: CÊu t¹o thanh gi»ng • Thanh gi»ng cã thÓ lμm b»ng thÐp b¶n hoÆc thÐp gãc. BÒ dμy b¶n thÐp kh«ng < 8mm, thÐp gãc kh«ng < 63*63*6. Tuy nhiªn do cÊu t¹o thanh gi»ng cã phÇn bÊt tiÖn cho vÊn ®Ò chÕ t¹o c¸c thanh nªn trong kÕt cÊu nhÞp hiÖn ®¹i nã Ýt ®−îc dïng. • Cè g¾ng cÊu t¹o sao cho trôc thanh gi»ng vμ trôc nh¸nh cña thanh giao nhau t¹i 1 ®iÓm. • Gãc nghiªng thanh gi»ng vμ trôc thanh α kh«ng < 60o, trong tr−êng hîp dïng thanh gi»ng kÐp kh«ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản