intTypePromotion=3

Giáo trình kiểm định ô tô - Chương 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
278
lượt xem
120
download

Giáo trình kiểm định ô tô - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TIÊU CHUẨN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi đối tượng áp dụng: Kiểm tra định kỳ cho các loại ôtô, các loại phương tiện ba bánh có lắp động cơ (có hai bánh đồng trục) Kiểm tra các phương tiện nói trên khi đang tham gia giao thông trên đường công cộng và đường đô thị. Làm căn cứ kỹ thuật cho tất cả các Trạm Đăn g Kiểm làm nhiệm vụ kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kiểm định ô tô - Chương 1

  1. Chöông I TIEÂU CHUAÅN AN TOAØN KYÕ THUAÄT VAØ BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG CUÛA PHÖÔNG TIEÄN CÔ GIÔÙI ÑÖÔØNG BOÄ I. QUY ÑÒNH CHUNG 1. Phaïm vi ñoái töôïng aùp duïng: - Kieåm tra ñònh kyø cho caùc loaïi oâtoâ, caùc loaïi phöông tieän ba baùnh coù laép ñoäng cô (coù hai baùnh ñoàng truïc) - Kieåm tra caùc phöông tieän noùi treân khi ñang tham gia giao thoâng treân ñöôøng coâng coäng vaø ñöôøng ñoâ thò. - Laøm caên cöù kyõ thuaät cho taát caû caùc Traïm Ñaên g Kieåm laøm nhieäm vuï kieåm ñònh an toaøn kyõ thuaät phöông tieän cô giôùi ñöôøng boä. - Laøm caên cöù cho caùc chuû phöông tieän vaø ngöôøi laùi nhaèm thöïc hieän ñaày ñuû yeâu caàu veà baûo döôõng, söûa chöõa ñeå phöông tieän luoân luoân ñaït ñöôïc nhöõng tieâu chuaån naøy khi tham gia giao thoâng. 2. Quy ñònh chung veà kyõ thuaät vaø keát caáu cô baûn cuûa phöông tieän: - Nhöõng thay ñoåi veà keát caáu cuûa phöông tieän khoâng ñuùng vôùi thuû tuïc quy ñònh, noäi dung xeùt duyeät cuûa cô quan coù thaåm quyeàn thì phöông tieän seõ laø khoâng ñaït tieâu chuaån . - Chuû phöông tieän phaûi thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï baûo döôõng söûa chöõa ñeå baûo ñaûm phöông tieän luoân ñaït tieâu chuaån khi löu haønh. 3. Quy ñònh veà hoà sô phöông tieän: Khi tieán haønh kieåm tra ñònh kyø neáu thieáu moät trong nhöõng giaáy tôø quy ñònh döôùi ñaây xuaát trình cho caùc cô sôû kieåm ñònh kyõ thuaät phöông tieän seõ bò coi laø khoâng ñaït tieâu chuaån. - Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù bieån soá cuûa phöông tieän. Giaáy pheùp löu haønh ñang coù hieäu löïc (ñoái vôùi phöông tieän ñang söû duïng). - Hoà sô kyõ thuaät hôïp leä theo quy ñònh cuûa boä giao thoâng vaän taûi neáu phöông tieän ñaõ hoaùn caûi. II. TIEÂU CHUAÅN AN TOAØN KYÕ THUAÄT CUÛA PHÖÔNG TIEÄN BA BAÙNH COÙ LAÉP ÑOÄNG CÔ VAØ CAÙC LOAÏI OÂTOÂ MAÙY KEÙO 1. Toång quaùt a) Tieâu chuaån kieåm tra nhaän daïng: Bieån soá ñaêng kyù: - Moãi xe ñöôïc qui ñònh laép ñaët hai bieån soá. Caùc xe taûi vaø xe khaùch ngoaøi hai bieån soá treân ñeàu phaûi keû bieån soá treân thaønh xe. - Vò trí gaén bieån soá ñöôïc qui ñònh: bieån soá daøi laép ôû phía tröôùc, bieån soá ngaén laép ôû phía sau. - Bieån soá phaûi ñöôïc ñònh vò chaéc chaén, khoâng ñöôïc cong veânh, nöùt, gaãy.
  2. - Chaát löôïng, noäi dung vaø maøu sôn cuûa bieån soá theo qui ñònh soá 1549/C11 cuûa Toång cuïc caûnh saùt nhaân daân - Boä noäi vuï. Soá maùy, soá khung: - Ñuùn g kyù hieäu vaø chöõ soá ghi trong giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù bieån soá cuûa phöông tieän. - Caùc kyù töï naøy roõ raøng, deã ñoïc, deã xem vaø ñöôïc baûo toàn laâu daøi. Neáu coù daáu hieäu söûa chöõa yeâu caàu phaûi giaùm ñònh laïi. b) Thaân voû, buoàng laùi, thuøng beä: - Hình daùng vaø boá trí chung: ñuùng vôùi hoà sô kyõ thuaät. - Kích thöôùc giôùi haïn: khoâng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp. - Lôùp sôn baûo veä coøn toát khoâng bò bong troùc. - Thaân voû, buoàng laùi, thuøng haøng: khoâng ñöôïc thuûng, raùch vaø phaûi ñònh vò chaéc chaén vôùi beä, khung xöông khoâng coù veát nöùt. - Saøn beä: ñònh vò chaéc chaén vôùi khung cuûa phöông tieän. Caùc daàm doïc vaø ngang khoâng ñöôïc muïc vôõ, gaûy hoaëc nöùt, gæ thuøng. - Cöûa oâtoâ: phaûi ñoùng môû nheï nhaøng, khoaù cöûa khoâng töï môû. - Chaén buøn: ñaày ñuû, ñònh vò chaéc chaén, khoâng thuûng raùch. c) Maøu sôn: - Maøu sôn thöïc teá cuûa phöông tieän phaûi ñuùng vôùi maøu sôn ghi trong ñaêng kyù xe. - Chaát löôïng sôn coøn toát, khoâng bong troùc, long lôû. - Caùc maøu sôn trang trí khaùc khoâng ñöôïc vöôït quaù 50% maøu sôn ñaêng kyù. d) Khung, söôøn oâtoâ: - Khung xe ñuû soá löôïng, ñuùng thieát keá. Caùc thanh daàm, khung khoâng moái moït, thuûng, nöùt gaãy. - Khung xe ñöôïc baét chaët vôùi daàm moät caùch chaéc chaén. - Lôùp voû ngoaøi vaø trong ñöôïc baét chaët vôùi khung. e) Kính chaén gioù: - Kính chaén gioù phía tröôùc phaûi laø loaïi kính an toaøn ñuùng quy caùch, trong suoát, khoâng coù veát raïn nöùt. Khoâng cho trang trí, sôn hoaëc daùn giaáy che naéng treân kính laøm giaûm ñoä roõ, haïn cheá taàm nhìn vaø laøm sai leäch khi quan saùt muïc tieâu. - Kính chaén gioù phía sau vaø beân söôøn xe khoâng nöùt vôõ, ñuû gioaêng ñeäm ñònh vò chaéc chaén, ñieàu chænh deã daøng. f) Göông quan saùt phía sau: - Ñuû, ñuùng quy caùch, khoâng coù veát raïn nöùt, cho hình aûnh roõ raøng. - Quan saùt ñöôïc ít nhaát ôû khoaûng caùch 20m phía sau, roäng 4m. g) Gheá ngöôøi laùi vaø gheá haønh khaùch: Ñònh vò ñuùng vò trí, chaéc chaén, coù kích thöôùc toái thieåu ñaït TCVN 4145- 85. h) Ñoä kín khít cuûa heä thoáng nhieân lieäu vaø boâi trôn: - Khoâng roø ræ thaønh gioït. - Thuøng nhieân lieäu ñònh vò ñuùng, chaéc chaén, naép phaûi kín.
  3. i) Caùc toång thaønh cuûa heä thoáng truyeàn löïc: - Ñuùng vôùi hoà sô kyõ thuaät, ñònh vò ñuùng, ñuû caùc chi tieát keïp chaët vaø phoøng loûng truïc caùc ñaêng khoâng bieán daïng, nöùt, ñuû caùc chi tieát keïp chaët vaø phoøng loûng. - Ñoä rô cuûa then hoa vaø caùc truïc chöõ thaäp naèm trong giôùi haïn cho pheùp. j) Xaêm, loáp, baùnh xe: Theo TCVN 5601 vaø TCVN 5602-1999 - Vaønh: ñuùng kieåu loaïi, khoâng bieán daïng, khoâng raïn nöùt. - Moayô: quay trôn, khoâng boù keït, khoâng coù ñoä rô doïc truïc vaø höôùng kính - Loáp: ñuùng côõ, ñuû soá löôïng, ñuû aùp suaát, khoâng phoàng roäp, khoâng nöùt vôõ tôùi lôùp vaûi. Caùc baùnh daãn höôùng phaûi ñoàng ñeàu veà chieàu cao hoa loáp, khoâng söû duïng loáp ñaép. Chieàu cao hoa loáp coøn laïi cuûa caùc baùnh daãn höôùng khoâng nhoû hôn: + OÂ toâ con : 1.6mm + OÂ toâ khaùch : 2.0mm + OÂ toâ taûi : 1.0mm k) Heä thoáng treo: - Ñuùng vôùi hoà sô kyõ thuaät. Ñaày ñuû caùc chi tieát, ñònh vò ñuùng nhö thieát keá cuûa nhaø cheá taïo - Caùc giaûm chaán khoâng roø ræ, caùc chuïp buïi vaø caùc ñeäm baïc cao su ñaàu treân vaø döôùi khoâng nöùt vôû hoaït ñoäng toát . l) Ñoàng hoà toác ñoä: Sai soá ñoàn g hoà toác ñoä cuûa phöông tieän so vôùi ñoàng hoà chuaån khi kieåm tra ôû toác ñoä 40km/h, khoâng lôùn hôn 10%. 2. Heä thoáng laùi a) Voâ laêng laùi: - Ñuùng kieåu loaïi, khoâng nöùt vôõ, baét chaët vôùi truïc laùi. - Khoâng cho pheùp söû duïng taám boïc tay laùi coù chieàu daøy quaù lôùn vaø khoâng gaén chaët vaøo vaønh tay laùi. Ñöôøng kính ngoaøi cuûa vaønh tay laùi coù taám boïc khoâng vöôït quaù 40mm. - Voâ laêng laùi khoâng coù ñoä rô doïc truïc, khoâng coù ñoä rô höôùng kính. - Ñoä rô cuûa vaønh voâ laêng laùi khoâng ñöôïc vöôït quaù: OÂtoâ con, oâtoâ khaùch ñeán 12 choå, oâtoâ taûi troïng ñeán 1500 Kg: 100 200 OÂtoâ khaùch: 250 OÂtoâ taûi coù taûi troïng lôùn hôn 1500Kg: - Khoâng coù söï khaùc bieät lôùn giöõa löïc laùi traùi vaø löïc laùi phaûi, giöõa tyû soá truyeàn töông öùng traùi vaø phaûi cuûa goùc laùi baùnh daãn höôùng. b) Truïc laùi: - Ñuùng kieåu loaïi, ñònh vò ñuùng, khoâng coù ñoä rô doïc truïc, khoâng coù ñoä rô ngang. - Khoâng söû duïng caùc boä phaän ñaõ qua söûa chöõa baèng nhieät, haøn, ñeäm loùt. c) Cô caáu laùi: - Ñuùng kieåu loaïi, khoâng chaûy daàu, ñònh vò ñuùng, ñuû chi tieát keïp chaët vaø phoøng loûng . - Khoâng coù bieåu hieän chaûy daàu ñaùng keå (chaát loûng chaûy thaønh gioït)
  4. d) Thanh vaø ñoøn daãn ñoäng laùi: Khoâng bieán daïng, khoâng coù veát nöùt, ñuû caùc chi tieát keïp chaët vaø phoøng loûng. e) Caùc khôùp caàu vaø khôùp chuyeån höôùng: - Ñònh vò chaéc chaén, ñuû chi tieát phoøng loûng, khoâng rô. - Khoâng coù tieáng keâu khi laéc voâ laêng laùi. f) Ngoãng quay laùi: - Khoâng coù bieåu hieän hö hoûng - Khoâng coù ñoä rô giöõa baïc vaø truïc, caùc choát ñònh vò chaéc chaén. - Khoâng söû duïng caùc boä phaän ñaõ qua söûa chöõa baèng nhieät, haøn, ñeäm loùt. g) Baùnh xe daãn höôùng khi tay laùi thaúng: Ñoä tröôït ngang cuûa baùnh xe khoâng lôùn hôn 5m/km h) Trôï löïc laùi: - Khoâng coù hieän töôïng chaûy daàu ñaùng keå(chaát loûng chaûy thaønh gioït). - Daây curoa khoâng bò chuøng hoaëc hö hoûng. - Khoâng söû duïng caùc boä phaän ñaõ qua söûa chöõa baèng nhieät, haøn, ñeäm loùt. i) Phöông tieän 3 baùnh coù moät baùnh daãn höôùng: - Khoâng coù ñoä rô doïc truïc, ñieàu khieån laùi nheï nhaøng. - Caøng laùi caân ñoái khoâng nöùt gaûy. - Giaûm chaán treân caøng laùi hoaït ñoäng toát. 3. Heä thoáng phanh a) Baøn ñaïp: - Baøn ñaïp phaûi ñöôïc ñònh vò chaéc chaén, ñuû beàn khi hoaït ñoäng. Caùc moái laép gheùp khoâng bò hö hoûng khi chòu rung ñoäng, va chaïm, tieáp xuùc. - Trò soá chieàu cao cuûa baøn ñaïp phanh, haønh trình töï do vaø haønh trình toaøn boä cuûa baøn ñaïp phanh phaûi naèm trong giôùi haïn quy ñònh cuûa nhaø saûn xuaát. - Nhöõng tröôøng hôïp sau ñöôïc xem khoâng ñaït yeâu caàu: baøn ñaïp phanh khoâng coù haønh trình töï do, baøn ñaïp phanh khoâng coù khe hôû töông ñoái vôùi saøn xe… b) Phanh tay: - Caàn ñieàu khieån phanh tay phaûi ñuùng vò trí, chaéc chaén. - Sau khi keùo phanh tay, buoâng ra thì caàn ñieàu khieån phanh tay phaûi giöõ nguyeân vò trí. - Nhöõng tröôøng hôïp sau ñöôïc xem khoâng ñaït yeâu caàu: caàn phanh khoâng coù haønh trình töï do, cô caáu haõm cuûa caàn phanh khoâng hoaït ñoäng hoaëc coù daáu hieäu hö hoûng… c) Caùc chi tieát daãn ñoäng phanh: Daãn ñoäng phanh cô khí: - Caùc thanh caùp khoâng coù veát nöùt, daáu veát bieán daïng, ñuû beàn vaø laép ñaët chaéc chaén, ñuùng thieát keá cuûa nhaø saûn xuaát.
  5. - Nhöõng oáng daãn vaø caùp phanh cuûa heä thoáng khoâng ñöôïc tieáp xuùc vôùi caùc chi tieát chuyeån ñoäng nhö: thanh keùo, oáng xaû, loáp . Daãn ñoäng phanh baèng moâi chaát: - Caùc oáng daãn daàu hoaëc khí khoâng ñöôïc raïn nöùt, ñònh vò chaéc chaén, ñuùng vò trí vaø ñuùng thieát keá nhaø saûn xuaát. Khoâng ñöôïc roø ræ daàu phanh hoaëc khí neùn trong heä thoáng. - Nhöõng oáng meàm khoâng ñöôïc xoaén quaù nhieàu vaøo nhau. - Bình chöùa khí neùn ñònh vò ñuùng, keïp chaët, van an toaøn ñaày ñuû vaø hoaït ñoäng toát. - Ñoái vôùi phanh khí, khi heä thoáng ñaõ ñuû aùp suaát quy ñònh, neáu maùy neùn ngöøng laøm vieäc trong thôøi gian 30 phuùt thì söï giaûm aùp do roø ræ khí neùn khoâng vöôït quaù 0,5 Kg/cm2. d) Hieäu quaû toaøn boä cuûa phanh chính: Khi thöû treân ñöôøng ñöôïc ñaùnh giaù baèng moät trong hai chæ tieâu: Quaõng ñöôøng phanh Sp (m) hoaëc gia toác chaäm daàn Jpmax (m/s2). Cheá ñoä thöû phanh nguoäi (nhieät ñoä troáng phanh khoâng lôùn hôn 100oC) ôû khoâng taûi, toác ñoä 30km/h theo quy ñònh cuûa TCVN5658-1999 nhö sau: Nhoùm 1 o OÂ toâ con, oâtoâ cuøng loaïi: Sp khoâng lôùn hôn 7,2 m Jpmax khoâng nhoû hôn 5,8 m/s2 Nhoùm 2 o OÂ toâ taûi troïng löôïng toaøn boä: khoâng lôùn hôn 8000Kg, oâtoâ khaùch coù toång chieàu daøi khoâng lôùn hôn 7,5m Sp khoâng lôùn hôn 9,5m Jpmax khoâng nhoû hôn 5,0m/s2 Nhoùm 3 o OÂ toâ hoaëc ñoaøn oâtoâ coù troïng löôïng toaøn boä lôùn hôn 8000Kg, oâtoâ khaùch coù toång chieàu daøi khoâng lôùn hôn 7,5m Sp khoâng lôùn 11,0m Jpmax khoâng nhoû hôn 4,2m/s2 Ñieàu kieän thöû: Treân maët ñöôøng beâ toâng nhöïa hoaëc beâ toâng xi maêng baèng phaúng vaø khoâ (heä soá baùm ϕ khoâng nhoû hôn 0.6). Khi phanh, quõy ñaïo chuyeån ñoäng cuûa oâtoâ khoâng leäch quaù 8o hoaëc khoâng leäch khoûi haønh lang 3,50 m. e) Hieäu quaû phanh tay: Döøng ñöôïc ôû ñoä doác 23% ñoái vôùi oâtoâ con, ôû ñoä doác 31% ñoái vôùi oâtoâ khaùch vaø oâtoâ taûi. f) Hieäu quaû cuûa phanh chính vaø phanh tay khi thöû treân baêng quy ñònh nhö sau: - Hieäu quaû an toaøn: khoâng nhoû hôn 50% troïng löôïng phöông tieän. - Sai leäch treân moät truïc: khoâng lôùn hôn 8%
  6. - Phanh tay: khoâng nhoû hôn 22% troïng löôïng phöông tieän ñoái vôùi oâtoâ con, khoâng nhoû hôn 30% troïng löôïng phöông tieän ñoái vôùi oâtoâ khaùch vaø oâtoâ taûi. 4. Heä thoáng chieáu saùng vaø tín hieäu a) Ñeøn chieáu saùng phía tröôùc: - Phaûi ñoàng boä, phaûi ñuû soá löôïng, ñuû daõi saùng xa vaø gaàn, ñònh vò ñuùng, khoâng nöùt vôõ - Cöôøng ñoä chieáu saùng cuûa moät ñeøn: khoâng nhoû hôn 10000(cd) quan saùt baèng maét nhaän thaáy aùnh saùng maøu traéng. - Tia phaûn chieáu ngoaøi bieân phía treân vaø phía döôùi chuøm aùnh saùng theo maët phaúng doïc taïo thaønh goùc ñoái vôùi ñöôøng taâm cuûa chuøm tia khoâng nhoû hôn 3o (cho pheùp chuyeån ñoåi xaùc ñònh theo ñôn vò chieàu daøi), hoaëc daõi saùng xa (pha) khoâng nhoû hôn 100m, roäng 4m, daõi saùng gaàn (coát) khoâng nhoû hôn 50m. - Tia phaûn chieáu ngoaøi bieân phía treân cuûa chuøm saùng: song song vôùi maët phaúng chuyeån ñoäng cuûa phöông tieän. b) Caùc ñeøn tín hieäu: - Phaûi ñoàng boä, ñuû soá löôïng, ñuùng vò trí, ñònh vò chaéc chaén. Caùc tieâu chuaån khaùc ñöôïc quy ñònh nhö sau: Loaïi ñeøn Vò trí Maøu Cöôøng ñoä (cd) Ñeøn tín hieäu xin ñöôøng Tröôùc Vaøng 80 – 700 Sau Vaøng 40 – 400 Ñeøn tín hieäu kích thöôùc Tröôùc Traéng 2 –60 Sau Ñoû 1 – 12 Ñeøn tín hieäu phanh Sau Ñoû 20 – 100 Ñeøn soi bieån soá Sau Traéng 2 - 60 - Taàn soá nhaùy cuûa ñeøn xin ñöôøng: töø 60 –120 laàn/phuùt hoaëc töø 1 – 2Hz. Thôøi gian chaäm taùc duïng cuûa ñeøn tín hieäu reõ (töø khi baät coâng taéc ñeán khi nhaáp nhaùy laàn ñaàu tieân) khoâng lôùn hôn 3(s). - Quan saùt baèng maét: phaûi nhaän bieát ñöôïc tín hieäu roõ raøng ôû khoaûng caùnh 20m ñoái vôùi ñeøn phanh, ñeøn xin ñöôøng vaø 10m ñoái vôùi ñeøn tín hieäu kích thöôùc vaø ñeøn soi bieån soá trong ñieàu kieän ngoaøi trôøi naéng. c) Gaït nöôùc: - Ñuû soá löôïng trong hoà sô kyõ thuaät, ñònh vò, ñuùng, hoaït ñoäng toát. Dieän tích queùt khoâng nhoû hôn 2 phaàn 3 dieän tích kính chaén gioù phía tröôùc. - Phaûi trang bò boä phaän phun nöôùc röûa kính chaén gioù. - Taàn soá lôùn nhaát cuûa gaït nöôùc khi kính öôùt khoâng nhoû hôn 35 haønh trình keùp/phuùt vaø taàn soá gaït nöôùc khoâng phuï thuoäc vaøo toác ñoä ñoäng cô. d) Coøi ñieän:
  7. - AÂm thanh toaøn boä ôû khoaûng caùch 20m khoâng nhoû hôn 65 dB(A), khoâng lôùn hôn 115 dB(A). - OÂtoâ keùo mooùc hoaëc sô mi rô mooùc phaûi ñuû hai coøi coù taàn soá khaùc nhau. III. TIEÂU CHUAÅN BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG 1. Ñoái vôùi caùc phöông tieän cô giôùi ñöôøng boä Tieâu chuaån khí thaûi vaø tieáng oàn cho caùc phöông tieän cô giôùi ñöôøng boä môùi (aùp duïng cho phöông tieän môùi nhaäp khaåu, laép raùp hoaëc saûn xuaát trong nöôùc) coù theå aùp duïng caùc tieâu chuaån quy ñònh cuï theå: a) Tieâu chuaån khí thaûi cho caùc phöông tieän giao thoâng ñöôøng boä coù ñoäng cô: Löôïng phaùt thaûi trung bình cuûa cacbon moânoâxít vaø löôïng phaùt thaûi trung bình cuûa hoãn hôïp hidroâ cacbon vaø nitô oâxít töø 3 laàn thöû cuûa moät oâtoâ phaûi nhoû hôn caùc giôùi haïn phaùt thaûi ñaõ cho vôùi oâtoâ ñoù (ñöôïc cho trong baûng sau). Ñoái vôùi hoãn hôïp hidroâ cacbon vaø nitô oâxít: - Tieâu chuaån A laø giôùi haïn cho caùc oâtoâ chôû ngöôøi khoâng quaù 6 choå ngoài. - Tieâu chuaån B laø giôùi haïn cho caùc oâtoâ chôû ngöôøi quaù 6 choå ngoài vaø oâtoâ taûi. Khoái löôïng chuaån (R) CO HC + NOx cuûa oâtoâ (Kg) Tieâu chuaån A Tieâu chuaån B RW
  8. Loaïi xe Möùc oàn cho pheùp (Dba) - Caùc loaïi xe hai baùnh ñoäng cô döôùi 125cc 79 - Caùc loaïi moâ toâ coù ñoäng cô treân 125cc vaø caùc loaïi xe 3 baùnh coù ñoäng cô 83 - Caùc loaïi oâtoâ döôùi 12 choã ngoài 83 - OÂtoâ taûi troïng taûi nhoû 84 - OÂtoâ taûi vaø oâtoâ khaùch ñoäng cô döôùi 10000cc 87 - OÂtoâ taûi vaø oâtoâ khaùch ñoäng cô treân 10000cc 89 2. Ñoái vôùi caùc phöông tieän cô giôùi ñöôøng boä ñaõ söû duïng Khí thaûi: a) - Ñoái vôùi ñoäng cô xaêng, chæ xaùc ñònh CO, tieâu chuaån: khoâng lôùn hôn 6% - Ñoái vôùi ñoäng cô Diesel chæ xaùc ñònh ñoä khoùi, tieâu chuaån: khoâng lôùn hôn 50%. Tieáng oàn: b) Khoâng lôùn hôn 92 Dba IV. CHU KYØ KIEÅM ÑÒNH KYÕ THUAÄT PHÖÔNG TIEÄN CÔ GIÔÙI ÑÖÔØN G BOÄ QUY ÑÒNH NHÖ SAU Chu kyø ñaàu (ñoái vôùi Chu kyø ñònh kyø(ñoái vôùi phöông Loaïi phöông tieän phöông tieän môùi) tieän ñaõ söû duïng hoaëc hoaøn ñoåi) (Thaùng) (Thaùng) OÂtoâ taûi troïng taûi ñeán 5000Kg: 24 12 Nhoùm 1: 18 6 Nhoùm 2: OÂtoâ taûi troïng taûi > 5000Kg: 24 12 Nhoùm 1: 18 12 Nhoùm 2: OÂtoâ nhoû hôn 10 choã ngoài (keå caû ngöôøi laùi) Nhoùm 1: o Coù kinh doanh vaän taûi 24 12 o Khoâng kinh doanh vaän taûi 30 18 OÂtoâ khaùch töø 10 choã ngoài trôû leân (keå caû ngöôøi laùi): Nhoùm 1:
  9. o Coù kinh doanh vaän taûi 18 6 o Khoâng kinh doanh vaän taûi 24 12 Nhoùm 2: o Coù kinh doanh vaän taûi 12 6 o Khoâng kinh doanh vaän taûi 18 12 Phöông tieän ba baùnh coù ñoäng cô: Nhoùm 1: o Coù kinh doanh vaän taûi 24 12 o Khoâng kinh doanh vaän taûi 30 24 Nhoùm 2: o Coù kinh doanh vaän taûi 18 6 o Khoâng kinh doanh vaän taûi 24 12 Taát caû caùc loaïi phöông tieän ñaõ söû 6 duïng hôn 7 naêm Nhoùm 1: Do nöôùc ngoaøi saûn xuaát (keå caû lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi saûn xuaát, laép raùp taïi Vieät Nam). Nhoùm 2: Saûn xuaát, laép raùp, hoaùn caûi taïi VN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản