Giáo trình kiểm định ô tô - Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
161
lượt xem
64
download

Giáo trình kiểm định ô tô - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CaÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN Hiện nay có rất nhiều phương pháp và thiết bị chẩn đoán được lựa chọn, so sánh, sử dụng một cánh hợp lý để tạo khả năng đảm bảo chất lượng chẩn đoán cao. Chất lượng công việc chẩn đoán phụ thuộc vào kết quả xác định trạng thái kỹ thuật của tổng thành của xe, không yêu cầu tháo rời tổng thành ra khỏi xe, xác định được một cách khá chính xác khối lượng công việc bảo dưỡng và sửa chữa cần làm. Các phương pháp và thiết bị chẩn đoán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kiểm định ô tô - Chương 4

  1. Chöông IV CAÙC PHÖÔNG PHAÙP VAØ THIEÁT BÒ CHAÅN ÑOAÙN Hieän nay coù raát nhieàu phöông phaùp vaø thieát bò chaån ñoaùn ñöôïc löïa choïn, so saùnh, söû duïng moät caùnh hôïp lyù ñeå taïo khaû naêng ñaûm baûo chaát löôïng chaån ñoaùn cao. Chaát löôïng coâng vieäc chaån ñoaùn phuï thuoäc vaøo keát quaû xaùc ñònh traïng thaùi kyõ thuaät cuûa toång thaønh cuûa xe, khoâng yeâu caàu thaùo rôøi toång thaønh ra khoûi xe, xaùc ñònh ñöôïc moät caùch khaù chính xaùc khoái löôïng coâng vieäc baûo döôõng vaø söûa chöõa caàn laøm. Caùc phöông phaùp vaø thieát bò chaån ñoaùn khoâng ngöøng ñöôïc hoaøn thieän vaø phaùt trieån nhôø vieäc öùng duïng nhöõng thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät hieän ñaïi. I. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP CHAÅN ÑOAÙN: Theo hình thöùc chaån ñoaùn ngöôøi ta chia ra laøm hai loaïi: + Chaån ñoaùn treân ñöôøng: ngöôøi ta xaây döïng nhöõng baõi thöû rieâng ñeå tieán haønh xaùc ñònh khaû naêng keùo, chaát löôïng phanh, tieâu hao nhieân lieäu… Chaån ñoaùn xe treân ñöôøng nhôø thieát bò di ñoäng cho keát quaû töông ñoái chính xaùc (vì ñieàu kieän thöû gaàn ñuùng vôùi ñieàu kieän laøm vieäc thöïc cuûa xe), nhöng coù nhöôïc ñieåm laø chi phí lôùn, khoù toå chöùc theo doõi vaø quaûn lyù. + Chaån ñoaùn treân beä thöû: phöông phaùp naøy khaéc phuïc ñöôïc nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp chaån ñoaùn treân ñöôøng. Noù ñöôïc söû duïng roäng raõi ôû haàu heát caùc nöôùc treân theá giôùi, ví duï nhö: beä chaån ñoaùn chaát löôïng keùo, chaát löôïng phanh, heä thoáng treo, chaån ñoaùn toång hôïp tình traïng cuûa ñoäng cô……. Ñeå taêng ñöôïc ñoä chính xaùc cuûa keát quaû chaån ñoaùn, caùc heä thoáng phaûi moâ phoûng ñöôïc ñieàu kieän laøm vieäc treân beä gioáng vôùi ñieàu kieän laøm vieäc thöïc cuûa oâtoâ. Ngoaøi ra coøn coù nhieàu phöông phaùp khaùc nhau: chaån ñoaùn chung, chaån ñoaùn chuyeân saâu, chaån ñoaùn theo thoâng soá hieäu quaû, theo söï rung ñoäng aâm thanh……. Taát caû caùc phöông phaùp chaån ñoaùn ñeàu phaûi theo nguyeân taéc coâng ngheä töø chaån ñoaùn toaøn boä ñeán chaån ñoaùn cuïc boä. Nguyeân taéc naøy nhaèm ñaûm baûo ñöôïc coâng vieäc chaån ñoaùn tröôùc tieân taäp trung vaøo caùc thoâng soá theå hieän quaù trình coâng taùc, sau ñoù môùi ñeán chaån ñoaùn rieâng bieät töøng cô caáu, tuyø töøng möùc ñoä, yeâu caàu. II. CAÙC THIEÁT BÒ CHAÅN ÑOAÙN: Caùc thieát bò chaån ñoaùn duøng ñeå xaùc ñònh giaù trò cuûa caùc thoâng soá chaån ñoaùn, thieát bò naøy hieän nay raát ña daïng. Caùc thieát bò chaån ñoaùn phaûi phuø hôïp vôùi phöông phaùp chaån ñoaùn vaø thoûa maõn caùc yeâu caàu sau: o Coù ñoä nhaïy cao, baûo ñaûm ñoä chính xaùc, naêng suaát cao. o Coù ñoä tin caäy cao ít xaûy ra söï coá khi chaån ñoaùn, coù tuoåi thoï cao, coù keát caáu hôïp lyù, deã baûo döôõng söûa chöõa. o Giaù thaønh thieát bò haï, chi phí ít trong quaù trình söû duïng. Hieän nay ngöôøi ta chia caùc thieát bò ra laøm hai loaïi chính + Caùc thieát bò chaån ñoaùn di ñoäng: loaïi thieát bò naøy thöôøng laø xaùch tay ñöôïc mang theo xe ñeå tieán haønh chaån ñoaùn treân ñöôøng. Loaïi thieát bò naøy thöôøng laø: löïc keá, nhieät keá, ñoàng hoà ño aùp löïc, duïng cuï ño tieâu hao nhieân lieäu, ño goùc ñaët baùnh xe…………. + Caùc thieát bò chaån ñoaùn coá ñònh: loaïi thieát bò naøy thöôøng laø caùc beä coá ñònh nhö: beä thöû phanh, thöû coâng suaát, thöû dao ñoäng, kieåm tra toång hôïp tình traïng kyõ thuaät cuûa ñoäng cô… Baûng
  2. döôùi ñaây giôùi thieäu caùc phöông phaùp vaø thieát bò chaån ñoaùn chung duøng chaån ñoaùn toaøn boä xe, caùc toång thaønh xe… ñeå chuùng ta coù theå tham khaûo.
  3. Tuøy theo ñieàu kieän cuï theå cuûa töøng ñôn vò maø söû duïng caùc thieát bò chaån ñoaùn kyõ thuaät cuûa caùc nhaø saûn xuaát khaùc nhau, ñeå ñaûm baûo ñöôïc tính kinh teá vaø tính kyõ thuaät. III. CAÙC THIEÁT BÒ CHAÅN ÑOAÙN CHUNG: Ñeå chaån ñoaùn tình traïng kyõ thuaät oâtoâ ngöôøi ta coù theå chaån ñoaùn chung vaø chaån ñoaùn chuyeân saâu. Döôùi ñaây trình baøy moät soá thieát bò chaån ñoaùn chung, phaàn chaån ñoaùn chuyeân saâu ñöôïc giôùi thieäu trong phaàn chaån ñoaùn toång thaønh hoaëc cuïm chi tieát. 1. Caùc thieát bò chaån ñoaùn oâtoâ theo coâng suaát vaø tieâu hao nhieân lieäu: Chaån ñoaùn coâng suaát vaø tieâu hao nhieân lieäu cuûa oâtoâ thöôøng ñöôïc tieán haønh treân beä thöû ñoäng hoïc. Caùc loaïi beä thöû naøy coù theå taïo ra cheá ñoä taûi troïng vaø ñaëc tính toác ñoä gaàn gioáng khi oâtoâ chuyeån ñoäng treân ñöôøng, nhöng chi phí cho thôøi gian vaø nhieân lieäu ít hôn khi thöû treân ñöôøng. Caùc beä thöû naøy bao goàm ba phaàn chính - Boä phaän truyeàn ñoäng cuûa beä thöû Boä phaän taïo taûi - Boä phaän ño ghi - Hieän nay boä phaän taïo taûi cuûa beä thöû coâng suaát coù hai loaïi: + Beä thöû daïng löïc: boä phaän taïo taûi laø phanh cô khí, phanh thuyû löïc, hoaëc phanh ñieän töø. Beä thöû naøy ño löïc keùo cuûa baùnh xe chuû ñoäng cuûa oâtoâ theo cheá ñoä chuyeån ñoäng ñeàu, hieäu suaát vaø tieâu hao nhieân lieäu ôû soá truyeàn thaúng, ta ño moâ men vaø coâng suaát lôùn nhaát cuûa ñoäng cô. + Beä thöû quaùn tính: thieát bò taïo taûi laø daïng baùnh ñaø. Beä chaån ñoaùn coâng suaát, tieâu hao nhieân lieäu ñöôïc ño ôû cheá ñoä oâtoâ chuyeån ñoäng khoâng ñeàu thoâng qua vieäc ño caùc ñaïi löôïng gia toác goùc, thôøi gian vaø quaõng ñöôøng taêng toác cuûa baùnh xe khi böôùm ga môû hoaøn toaøn ôû soá truyeàn thaúng. Hieän nay beä thöû quaùn tính ít duøng. Caùc loaïi beä thöû ñeå chaån ñoaùn coâng suaát vaø tieâu hao nhieân lieäu hieän nay hay duøng laø loaïi hai con laên song song döôùi moät baùnh xe vaø cô caáu taïo taûi thöôøng laø phanh thuûy löïc hoaëc phanh ñieän. Sô ñoà moät soá loaïi beä thöû ñöôïc giôùi thieäu treân hình sau: Hình 4.1. Sô ñoà moät soá loaïi beä thöû ñeå chaån ñoaùn coâng suaát vaø tieâu hao nhieân lieäu
  4. I: vôùi moät con laên; II: vôùi caùc con laên song song döôùi moät baùnh xe; III: vôùi caùc con laên song song döôùi moät truïc; IV: vôùi thieát bò taïo taûi laø phanh thuyû löïc hoaëc phanh ñieän (phanh 3); V: vôùi thieát bò taïo taûi laø phanh cô khí (phanh 4); VI: vôùi thieát bò taïo taûi laø baùnh ñaø quaùn tính (baùnh ñaø 5); 1: baùnh xe; 2: con laên a. Beä thöû daïng löïc, thieát bò taïo taûi kieåu phanh thuûy löïc: Hình 4.2. Sô ñoà phanh thuûy löïc 1: ñöôøng oáng daãn nöôùc; 2: roâto; 3: stator; 4, 5: oå bi ñôõ; 6: giaù ñôõ treo; 7: ñeá; 8: van ñieàu chænh löu löôïng nöôùc vaøo trong thieát bò; 9: truïc roâto; 10: khôùp noái vôùi con laên cuûa beä thöû Caáu taïo: Truïc 9 cuûa roâto 2 ñöôïc laép treân 2 oå bi 4 coù theå quay trong stator. Stator 3 ñöôïc laép treân 2 oå bi 5 treân giaù ñôõ 6. Vì vaäy stator 3 coù theå quay töông ñoái so vôùi rotor treân giaù ñôõ. Caáu taïo caùnh rotor vaø stator gioáng nhö caùnh turbine trong ly hôïp thuûy löïc. Nguyeân lyù laøm vieäc: Khi ñoäng cô quay, gaøi soá truyeàn thaúng, baùnh xe quay laøm cho truïc con laên cuøng quay. Vieäc haõm con laên ñöôïc taïo do coâng chi phí cho vieäc dòch chuyeån chaát loûng (nöôùc) giöõa stator vaø rotor vaø do ma saùt giöõa rotor vôùi chaát loûng. Phanh thuûy löïc coù maët bích 10 ñöôïc baét vôùi truïc cuûa moät trong nhöõng con laên. Khi ñoù vai troø cuûa rotor do con laên ñaûm nhieäm, coøn vai troø cuûa stator do xilanh treo caân baèng ñaët treân noù (stator 3). Vieäc thay ñoåi taûi troïng ñöôïc taïo ra baèng caùch cung caáp nöôùc nhieàu hay ít vaøo phanh thuûy löïc qua van ñieàu chænh 8. Khi ñoù rotor truyeàn naêng löôïng nhaän ñöôïc qua chaát loûng ñeán stator vaø taïo momen xoaén treân noù. Momen xoaén treân stator treo caân baèng töông öùng vôùi momen keùo treân baùnh xe chuû ñoäng vaø ñöôïc ño baèng caûm bieán aùp löïc.
  5. b. Beä thöû daïng löïc coù thieát bò taïo taûi laø phanh ñieän caûm öùng: Hình 4.3. Sô ñoà caáu taïo phanh caûm öùng 1: stator; 2: cuoän daây kích töø; 3: roâtor daïng ñóa coù raõnh thaúng; 4: heä thoáng laøm maùt; 5: ñöôøng oáng daãn nöôùc laøm maùt; 6: maët bích noái vôùi truïc con laên cuûa beä thöû; 7: ñeá; 8: giaù ñôõ phanh; 9: truïc roâto. Caáu taïo: Stator 1 coù laép caùc cuoän daây kích töø 2, rotor 3 daïng ñóa coù xeû raõnh daïng raêng thaúng. Truïc 9 cuûa rotor coù maët bích 6 noái vôùi moät truïc cuûa con laên treân thieát bò chaån ñoaùn. Nguyeân lyù laøm vieäc: Quaù trình haõm ñöôïc taïo ra do söï bieán ñoåi löïc taùc duïng töông hoã giöõa rotor quay vaø tröôøng ñieän töø cuûa stator maùy ñieän (cuoän daây caûm öùng noái vôùi nguoàn), rotor (truïc 9) noái vôùi truïc con laên. Khi baùnh xe chuû ñoäng quay, truïc 9 quay, phaàn raõnh vaø raêng cuûa rotor lieân tuïc löôùt qua caùc töø cöïc cuûa nam chaâm ñieän, töø thoâng cuûa noù thay ñoåi taïo thaønh doøng ñieän xoaùy treân stator choáng laïi söï quay cuûa rotor. Keát quaû ñoù laøm stator xuaát hieän momen phanh ñieän töø tæ leä vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän treân cuoän daây caûm öùng. Khi thay ñoåi doøng ñieän nhôø bieán trôû seõ taïo ra treân con laên caùc momen haõm khaùc nhau caân baèng vôùi momen xoaén treân baùnh xe chuû ñoäng. Hieän nay, vieäc löïa choïn thieát bò taïo taûi phuï thuoäc vaøo nhieäm vuï beä thöû, giaù thaønh, ñoä tin caäy vaø khaû naêng cheá taïo. Haàu heát thöôøng duøng beä thöû con laên vaø thieát bò taïo taûi laø phanh thuûy löïc hoaëc phanh caûm öùng. Tröôøng hôïp chaån ñoaùn vôùi coâng suaát cöïc ñaïi cuûa ñoäng cô, chuùng ta ño löïc keùo Pk ôû baùnh xe chuû ñoäng öùng vôùi soá voøng quay khi coâng suaát cöïc ñaïi vaø Nkmax ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: Nkmax = K . Nemax . ηtl . ηbt = K . PkN . Vk . η tl . η bt / 270 Nkmax: coâng suaát max taïi baùnh xe chuû ñoäng.
  6. K: heä soá xaùc ñònh giaûm coâng suaát cho pheùp cuûa ñoäng cô. Nemax: coâng suaát max cuûa ñoäng cô. PkN.Vk: löïc keùo vaø toác ñoä oâtoâ öùng vôùi coâng suaát Nemax. ηtl, ηbt: hieäu suaát heä thoáng truyeàn löïc oâtoâ vaø hieäu suaát cuûa beä thöû. Khi chaån ñoaùn theo momen xoaén lôùn nhaát (Memax), tính Pk nhö sau: PkM = K . Memax . ηtl . ηbt . itl / rbx Memax: momen xoaén max cuûa ñoäng cô. PkM: löïc keùo tính theo momen xoaén max. rbx: baùn kính tính toaùn baùnh xe chuû ñoäng. itl: tæ soá truyeàn heä thoáng truyeàn löïc (neáu ih=1 ôû soá truyeàn thaúng, thì itl = i0). Khi tính toaùn thöôøng coi heä soá K = 1 c. Ño löôïng tieâu hao nhieân lieäu: Hình 4.4. Sô ñoà löu löôïng keá baùn daãn 1: piston ño chính xaùc; 2,3: caùc van cô ñieän taùc duïng hai chieàu; 4: caùc van ñieàu khieån Löôïng nhieân lieäu tieâu hao (lít/100km) phuï thuoäc vaøo raát nhieàu yeáu toá: suaát tieâu hao nhieân lieäu rieâng; tình traïng kyõ thuaät cuûa ñoäng cô, cuûa heä thoáng truyeàn löïc, cuûa heä thoáng ñieän…, phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ñöôøng xaù, toác ñoä oâtoâ, soá laàn thay ñoåi ly hôïp, tay soá, phanh,…… Vì vaäy vieäc tính toaùn ñònh möùc tieâu hao nhieân lieäu cho xe sau khi baûo döôõng söûa chöõa laø khoù chính xaùc. Thöïc teá ngöôøi ta phaûi ño löôïng tieâu hao nhieân lieäu treân ñöôøng môùi ñònh möùc chính xaùc ñöôïc, nhöng treân caùc beä thöû chaån ñoaùn ngöôøi ta tieán haønh ño nhieân lieäu töông öùng vôùi xe chaïy treân ñoaïn ñöôøng khoaûng 200m. Laáy keát quaû naøy ñeå laøm cô sôû tính toaùn ñònh möùc tieâu hao nhieân lieäu (l/100km). Thoâng thöôøng treân beä thöû ñeå ñaûm baûo ñoä chính xaùc ngöôøi ta duøng löu löôïng keá kieåu baùn daãn ñeå xaùc ñònh löôïng tieâu hao nhieân lieäu . Nguyeân lyù hoaït ñoäng:
  7. Khi ño, piston chính xaùc (1) chuyeån ñoäng tònh tieán ñöôïc nhôø caùc van cô ñieän taùc duïng hai chieàu (2) vaø (3). Khi van (2) noái vôùi moät trong nhöõng khoang trong xi lanh cuûa piston vôùi ñöôøng naïp thì khoang coøn laïi noái vôùi ñöôøng xaû (theo chieàu muõi teân treân hình veõ). Cuoái haønh trình piston noái coâng taéc ñieàu khieån (4), qua maïch baùn daãn laøm thay ñoåi vò trí cuûa caùc van (2) vaø (3). Khi ñoù piston (1) chuyeån ñoäng theo höôùng ngöôïc laïi. Chuyeån ñoäng tònh tieán qua laïi cuûa piston ñöôïc taïo ra bôûi söï chaûy lieân tuïc cuûa nhieân lieäu. Soá haønh trình piston ñöôïc ñeám nhôø maïch baùn daãn, cöù hai haønh trình piston töông öùng vôùi 10cm3 nhieân lieäu tieâu hao. Keát hôïp vôùi quaõng ñöôøng ño cuûa beä thöû chuùng ta xaùc ñònh ñöôïc löôïng nhieân lieäu tieâu hao theo l/100km. 2. Chaån ñoaùn chaát löôïng phanh: Chaån ñoaùn phanh coù theå tieán haønh theo 2 phöông phaùp: chaån ñoaùn chung vaø chaån ñoaùn chuyeân saâu # Chaån ñoaùn chuyeân saâu: duøng thieát bò chuyeân duøng chaån ñoaùn kyõ thuaät töøng cuïm, töøng cô caáu ñeå phaùt hieän tình traïn g bieán xaáu, hö hoûng, kòp thôøi ñieàu chænh vaø kieåm tra # Chaån ñoaùn chung: nhaèm xaùc ñònh tình traïng kyõ thuaät cuûa heä thoáng phanh ñeå kieåm tra caùc thoâng soá nhö: quaõng ñöôøng phanh, löïc phanh, gia toác chaäm daàn khi phanh, söï phaân boá löïc phanh treân caùc baùnh xe, caùc caàu xe, ñoä coân, ñoä oval cuûa troáng phanh, hieäu quûa phanh,…….. Ñeå ñaùnh giaù ñöôïc nhöõng thoâng soá chaån ñoaùn chung, coù theå söû duïng moät trong 2 phöông phaùp sau: @Chaån ñoaùn phanh treân ñöôøng: Muïc ñích nhaèm xaùc ñònh: quaõng ñöôøng phanh, gia toác trung bình khi phanh, quan saùt veát leát cuûa baùnh xe treân ñöôøng ñeå ñaùnh giaù ñoä ñoàng ñeàu löïc phanh ôû caùc baùnh xe. Phöông phaùp naøy keùm chính xaùc, toán keùm, hao moøn loáp, …..caàn phaûi coù ñöôøng thöû phanh toát. Tuy nhieân neáu laø phanh ABS thì khoâng kieåm tra ñöôïc (vì khoâng ñeå laïi veát leát treân ñöôøng). Phöông phaùp naøy ít söû duïng ôû Vieät Nam, maø chuû yeáu laø tieán haønh treân caùc baêng thöû (beä thöû) chuyeân duøng. @Chaån ñoaùn phanh treân beä thöû: Khi chaån ñoaùn phanh treân beä thöû ngöôøi ta xaùc ñònh löïc phanh hoaëc moâ men phanh sinh ra ôû caùc baùnh xe vaø söï khoâng ñoàng ñeàu löïc phanh treân cuøng moät truïc. Ngoaøi ra, beä thöû coøn cho pheùp ño thôøi gian chaäm taùc duïng cuûa daãn ñoäng phanh ôû töøng baùnh xe. Loaïi beä thöûû duøng caùc con laên ñeå ño löïc phanh ôû traïng thaùi ñoäng ñang ñöôïc phoå bieán roäng raõi ôû Vieät Nam. Beä chaån ñoaùn kieåu naøy bao goàm: ñoäng cô ñieän, caùc con laên vaø thieát bò ño (löïc keá hoaëc caûm bieán moâ men). Beä chaån ñoaùn cho pheùp ño löïc phanh trong quaù trình quay baùnh xe ôû vaän toác khoaûng (2 - 10) km/h. Löïc phanh ñöôïc xaùc ñònh theo giaù trò moâ men xoaén xuaát hieän treân con laên khi phanh baùnh xe. Treân hình 4.5 giôùi thieäu sô ñoà cuûa beä thöû con laên daïng löïc, thieát bò ño laø löïc keá ñang ñöôïc söû duïng haàu heát treân caùc Traïm Ñaêng kieåm cuûa Vieät Nam.
  8. Hình 4.5. Sô ñoà beä chaån ñoaùn daïng löïc (thieát bò ño laø caûm bieán löïc phanh) 1: khung; 2: caùc con laên; 3: hoäp giaûm toác; 4: ñoäng cô ñieän; 5: truyeàn ñoäng xích; 6: oå bi ñôõ; 7: oáng naâng; 8: ñoàng hoà ño löïc phanh; 9: ñeøn tín hieäu haõm cöùng baùnh xe; 10: caûm bieán löïc phanh; 11: baùnh xe Caáu taïo: Phaàn töû chuû yeáu cuûa beä thöû laø: 2 cuïm con laên ñöôïc ñaët döôùi baùnh xe cuûa moät caàu xe Khung 1 ñöôïc ñaët treân caùc taám ñaøn hoài ñeå giaûm rung khi kieåm tra. Beà maët caùc con laên coù caùc gaân hoaëc ñöôïc phuû beâtoâng hoaëc laøm raõnh doïc ñeå taêng khaû naêng baùm, ñaûm baûo heä soá baùm giöõa con laên vaø loáp xe khoâng nhoû hôn 0,65 ÷ 0,70. Nhôø xích 5 caùc con laên ñeàu chuû ñoäng nhaèm taêng ñöôïc troïng löôïng baùm, giaûm söï tröôït khi kieåm tra Hoäp giaûm toác 3 coù vai troø nhö khung caân baèng, treân tay gaït cuûa khung coù ñaët caûm bieán löïc phanh 10, oáng naâng 7 giuùp cho xe ra khoûi beä deã daøng vaø xaùc ñònh thôøi ñieåm löïc phanh cöïc ñaïi. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Beä thöû goàm coù moät ñoäng cô ñieän 3 daãn ñoäng caùc con laên 2, boä phaän ño löïc 4. Khi thöû thì baùnh xe cuûa oâ toâ 1 ñöôïc ñaët treân con laên 2. Ñoäng cô ñieän 3 daãn ñoäng con laên 2 vaø qua ma saùt laøm quay caùc baùnh xe oâ toâ 2. Khi phanh thì caùc baùnh xe seõ caûn trôû söï quay cuûa caùc con laên 2, do ñoù sinh ra moâ men phaûn löïc ñöôïc ño baèng caùc löïc keá 4 (hoaëc caûm bieán moâ men). Moâ men phaûn löïc tyû leä thuaän vôùi moâ men sinh ra treân baùnh xe. Loaïi beä thöû naøy ñöôïc duøng nhieàu trong kieåm tra phanh ñònh kyø. Vôùi thieát bò chaån ñoaùn löïc phanh coù theå xaùc ñònh ñöôïc caùc thoâng soá: Xaùc ñònh ñöôïc taûi troïng taùc duïng leân caùc caàu. Xaùc ñònh löïc phanh max taïi caùc baùnh xe cuûa moät caàu, so saùnh söï cheânh leäch löïc phanh traùi - phaûi cuûa moät caàu.
  9. So saùnh tæ leä löïc phanh vôùi taûi troïng taùc duïng leân caùc caàu. Xaùc ñònh ñoä oâvan cuûa caùc troáng phanh. Xaùc ñònh löïc phanh tay. Xaùc ñònh löïc ñaïp phanh. Ñaùnh giaù chung tình traïng kyõ thuaät cuûa heä thoáng phanh so vôùi yeâu caàu. Tuøy theo phöông tieän, taûi troïn g taùc duïng leân caàu xe, löïc phanh lôùn nhaát caàn kieåm tra,…. Caàn choïn thieát bò chaån ñoaùn cho phuø hôïp. Ñoái vôùi beä chaån ñoaùn phanh daïng löïc con laên, coâng suaát cuûa ñoäng cô ñieän caàn thieát ñeå quay con laên ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: Nñc = 0,736 . K . Ppmax . V / 3,6 . 75 . η (kW) Trong ñoù: Nñc : coâng suaát ñoäng cô ñieän. K: heä soá tính ñeán khaû naêng quaù taûi ngaén haïn cuûa ñoäng cô. Ppmax : löïc phanh lôùn nhaát (kG). η: hieäu suaát truyeàn ñoäng cuûa beä thöû. V: vaän toác con laên khi chaån ñoaùn (km/g), thöôøng V = 2 – 10 km/g . IV. CAÙC THIEÁT BÒ CHAÅN ÑOAÙN CHUYEÂN SAÂU: Hieän nay do coâng ngheä oâtoâ ñöôïc phaùt trieån maïnh meõ, theá neân caùc thieát bò chaån ñoaùn chuyeân saâu raát ña daïng, cuï theå coù theå neâu ra moät soá thieát bò thoâng duïng nhö sau: (Phaàn naøy SV töï tra cöùu treân internet vaø taøi lieäu chuyeân ngaønh, sau ñoù thöïc hieän baûn baùo caùo treân Microsoft PowerPoint GV toå chöùc thaûo luaän treân lôùp) Chaån ñoaùn heä thoáng ñaùnh löûa. Chaån ñoaùn heä thoáng phun nhieân lieäu xaêng. Chaån ñoaùn heä thoáng phun nhieân lieäu diesel. Chaån ñoaùn hoäp soá töï ñoäng ñieàu khieån baèng ñieän töû. Chaån ñoaùn heä thoáng laùi oâtoâ. Chaån ñoaùn heä thoáng treo oâtoâ. Chaån ñoaùn heä thoáng phanh choáng haõm cöùng. …………………………………………..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản