intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến giá trị cổ phiếu và chi phí vốn p10

Chia sẻ: Sa Fasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

63
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phương pháp tính khấu hao bình quân theo năm thì số khấu hao hàng năm còn được tính bằng số tương đối là tỷ lệ khấu hao. Tỷ lệ khấu hao hàng năm được tính bằng công thức: Mk Tk = x 100% NG 1 hay Tk = x 100% T Ví dụ: Một tài sản cố định được xác định tuổi thọ là 5 năm thì tỉ lệ khấu hao hàng năm là 1/5 x 100(%)= 20%. Ngoài phương pháp tính khấu hao bình quân theo năm trong các trường hợp cụ thể chẳng hạn như tài sản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến giá trị cổ phiếu và chi phí vốn p10

  1. Gi¸o tr×nh Tµi chÝnh doanh nghiÖp Trong ph−¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao b×nh qu©n theo n¨m th× sè khÊu hao hµng n¨m cßn ®−îc tÝnh b»ng sè t−¬ng ®èi lµ tû lÖ khÊu hao. Tû lÖ khÊu hao hµng n¨m ®−îc tÝnh b»ng c«ng thøc: Mk Tk = x 100% NG 1 hay Tk = x 100% T VÝ dô: Mét tµi s¶n cè ®Þnh ®−îc x¸c ®Þnh tuæi thä lµ 5 n¨m th× tØ lÖ khÊu hao hµng n¨m lµ 1/5 x 100(%)= 20%. Ngoµi ph−¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao b×nh qu©n theo n¨m trong c¸c tr−êng hîp cô thÓ ch¼ng h¹n nh− tµi s¶n ®−îc ®Çu t− b»ng vèn vay ng©n hµng, tµi s¶n cã kh¶ n¨ng nhanh chãng bÞ hao mßn v« h×nh... th× cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p khÊu hao nhanh hay khÊu hao lòy tho¸i. VÝ dô: Mét tµi s¶n cè ®Þnh nguyªn gi¸ 1000 ®¬n vÞ thêi gian sö dông lµ 5 n¨m ®−îc ®Çu t− b»ng vèn vay ng©n hµng, thay b»ng viÖc trÝch khÊu hao mçi n¨m 20%, doanh nghiÖp cã thÓ chØ thùc hiÖn khÊu hao 4 n¨m víi tØ lÖ khÊu hao lÇn l−ît lµ 30%, 25%, 25%, 20% ®Ó nhanh chãng thu håi vèn tr¶ nî ng©n hµng. 8.2.2.1.3. Qu¶n lý sè khÊu hao luü kÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh Th«ng th−êng c¸c doanh nghiÖp sö dông toµn bé sè khÊu hao lòy kÕ cña TSC§ ®Ó t¸i ®Çu t−, thay thÕ, ®æi míi TSC§. Tuy nhiªn, khi ch−a cã nhu cÇu t¸i t¹o l¹i TSC§, doanh nghiÖp cã quyÒn sö dông linh ho¹t sè khÊu hao luü kÕ phôc vô cho yªu cÇu kinh doanh cña m×nh. Trong c¸c tæng c«ng ty Nhµ n−íc, viÖc huy ®éng sè khÊu hao luü kÕ cña TSC§ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ph¶i tu©n theo ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc. Qu¶n lý qu¸ tr×nh mua s¾m, söa ch÷a, nh−îng b¸n vµ thanh lý TSC§ ®−îc thùc hiÖn th«ng qua nghiªn cøu dù ¸n ®Çu t− cña doanh nghiÖp. 8.2.2.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn, tµi s¶n trong doanh nghiÖp HiÖu qu¶ sö dông vèn, tµi s¶n trong doanh nghiÖp lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é, n¨ng lùc khai th¸c vµ sö dông vèn tµi s¶n cña Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 192
  2. Ch−¬ng 8: Qu¶n lý tµi s¶n trong doanh nghiÖp doanh nghiÖp vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh nh»m môc ®Ých tèi ®a ho¸ lîi Ých vµ tèi thiÓu ho¸ chi phÝ. 8.2.2.2.1. HiÖu qu¶ sö dông vèn, tµi s¶n cè ®Þnh * HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®¬n vÞ TSC§ trong kú t¹o ra ®−îc bao nhiªu ®¬n vÞ doanh thu, chØ tiªu nµy cµng lín chøng tá hiÖu suÊt sö dông TSC§ cao. Doanh thu (hoÆc doanh thu thuÇn) trong kú HiÖu suÊt sö dông = TSC§ trong 1 kú TSC§ sö dông b×nh qu©n trong 1 kú TSC§ sö dông b×nh qu©n trong 1 kú lµ b×nh qu©n sè häc cña nguyªn gi¸ TSC§ cã ë ®Çu vµ cuèi kú. * HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh. ChØ tiªu nµy cho biÕt mçi ®¬n vÞ vèn cè ®Þnh ®−îc ®Çu t− vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i bao nhiªu ®¬n vÞ doanh thu. ChØ tiªu nµy cµng lín chøng tá hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh cµng cao. Doanh thu (hoÆc doanh thu thuÇn) trong kú HiÖu suÊt sö dông = VC§ trong 1 kú VC§ sö dông b×nh qu©n trong 1 kú VC§ sö dông b×nh qu©n trong 1 kú lµ b×nh qu©n sè häc cña VC§ cã ë ®Çu kú vµ cuèi kú. VC§ ®Çu (hoÆc cuèi kú) lµ hiÖu sè cña nguyªn gi¸ TSC§ cã ë ®Çu (hoÆc cuèi kú) KhÊu hao luü kÕ ®Çu kú lµ khÊu hao luü kÕ ë cuèi kú tr−íc chuyÓn sang. KhÊu hao luü kÕ cuèi kú = KhÊu hao luü kÕ ®Çu kú + KhÊu hao t¨ng trong kú - KhÊu hao gi¶m trong kú. * Hµm l−îng vèn, tµi s¶n cè ®Þnh. Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 193
  3. Gi¸o tr×nh Tµi chÝnh doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt ®Ó t¹o ra mét ®¬n vÞ doanh thu cÇn sö dông bao nhiªu ®¬n vÞ vèn, tµi s¶n cè ®Þnh. ChØ tiªu nµy cµng nhá chøng tá hiÖu suÊt sö dông vèn, tµi s¶n cè ®Þnh cµng cao. Vèn ((hoÆc TSC§) sö dông b×nh qu©n trong kú Hµm l−îng vèn = TSC§ Doanh thu thuÇn trong 1 kú * HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. ChØ tiªu nµy cho biÕt mçi ®¬n vÞ vèn cè ®Þnh ®−îc ®Çu t− vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i bao nhiªu ®¬n vÞ lîi nhuËn rßng (lîi nhuËn sau thuÕ) Lîi nhuËn rßng (lîi nhuËn sau thuÕ) HiÖu qu¶ sö dông = VC§ trong 1 kú VC§ sö dông b×nh qu©n trong 1 kú Lîi nhuËn sau thuÕ tÝnh ë ®©y lµ phÇn lîi nhuËn ®−îc t¹o ra tõ viÖc trùc tiÕp sö dông TSC§, kh«ng tÝnh c¸c kho¶n l·i do c¸c ho¹t ®éng kh¸c t¹o ra nh−: ho¹t ®éng tµi chÝnh, gãp vèn liªn doanh... 8.2.2.2.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn, tµi s¶n l−u ®éng * Vßng quay dù tr÷, tån kho ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè lÇn lu©n chuyÓn hµng tån kho trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, qua chØ tiªu nµy gióp nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh x¸c ®Þnh møc dù tr÷ vËt t−, hµng ho¸ hîp lý trong chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸ vèn hµng ho¸ Vßng quay = dù tr÷, tån kho Tån kho b×nh qu©n trong kú Hµng tån kho b×nh qu©n lµ b×nh qu©n sè häc cña vËt t−, hµng ho¸ dù tr÷ ®Çu vµ cuèi kú. * Kú thu tiÒn b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó thu ®−îc c¸c kho¶n ph¶i thu; chØ tiªu nµy cµng nhá chøng tá hiÖu qu¶ sö dông TSL§ cµng cao. Tæng sè ngµy trong 1 kú Kú thu tiÒn b×nh qu©n = Vßng quay kho¶n ph¶i thu trong kú Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 194
  4. Ch−¬ng 8: Qu¶n lý tµi s¶n trong doanh nghiÖp Doanh thu b¸n hµng trong kú Vßng quay kho¶n ph¶i = thu trong kú C¸c kho¶n ph¶i thu b×nh qu©n C¸c kho¶n ph¶i thu b×nh qu©n lµ b×nh qu©n sè häc cña c¸c kho¶n ph¶i thu ë ®Çu vµ cuèi kú. * HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n l−u ®éng (Vßng quay tµi s¶n l−u ®éng). ChØ tiªu nµy cho biÕt mçi ®¬n vÞ TSL§ sö dông trong kú ®em l¹i bao nhiªu ®¬n vÞ doanh thu thuÇn, chØ tiªu nµy cµng lín chøng tá hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n l−u ®éng cao. Doanh thu thuÇn trong kú Vßng quay TSL§ trong kú = TSL§ b×nh qu©n trong kú TSL§ b×nh qu©n trong kú lµ b×nh qu©n sè häc cña TSL§ cã ë ®Çu vµ cuèi kú. Kú tÝnh vßng quay TSL§ th−êng lµ 1 n¨m. Khi ®ã TSL§ sö dông b×nh qu©n trong kú ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: ∑ TSL§ sö dông b×nh ∑ TSL§ sö dông b×nh qu©n qu©n c¸c quý trong n¨m c¸c th¸ng trong n¨m TSL§ sö dông b×nh = qu©n trong n¨m = 12 th¸ng Sè quý trong n¨m (4 quý) Trong ®ã, TSL§ sö dông b×nh qu©n mçi th¸ng lµ b×nh qu©n sè häc TSL§ cã ë ®Çu vµ cuèi th¸ng. §Õn ®©y, TSL§ sö dông b×nh qu©n trong n¨m tÝnh theo c«ng thøc: 1/2TSL§ + TSL§ cuèi +... + TSL§ cuèi 1/2TSL§ th¸ng 11 + cuèi th¸ng 12 ®Çu th¸ng 1 TSL§ sö dông b×nh th¸ng 1 qu©n trong n¨m = 12 th¸ng * HiÖu qu¶ sö dông TSL§ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn TSL§. Nã cho biÕt mçi ®¬n vÞ TSL§ cã trong kú ®em l¹i bao nhiªu ®¬n vÞ lîi nhuËn sau thuÕ. Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 195
  5. Gi¸o tr×nh Tµi chÝnh doanh nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ HiÖu qu¶ sö dông TSL§ trong kú = TSL§ sö dông b×nh qu©n trong kú * Møc ®¶m nhiÖm TSL§ ChØ tiªu nµy cho biÕt ®Ó ®¹t ®−îc mçi ®¬n vÞ doanh thu, doanh nghiÖp ph¶i sö dông bao nhiªu phÇn tr¨m ®¬n vÞ TSL§. ChØ tiªu nµy cµng thÊp, hiÖu qu¶ kinh tÕ cµng cao. TSL§ sö dông b×nh qu©n trong kú Møc ®¶m nhiÖm TSL§ = Doanh thu thuÇn 8.2.2.2.3. HiÖu qu¶ sö dông tæng tµi s¶n Lîi nhuËn tr−íc thuÕ vµ l·i vay (1) HÖ sè sinh lîi tæng tµi s¶n = Tæng tµi s¶n Lîi nhuËn sau thuÕ (2) HÖ sè doanh lîi = Tæng tµi s¶n Doanh thu thuÇn (3) HiÖu suÊt sö dông = tæng tµi s¶n Tæng tµi s¶n C©u hái «n tËp 1. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp? 2. Tµi s¶n l−u ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n l−u ®éng cña doanh nghiÖp? 3. Néi dung vµ ph−¬ng ph¸p qu¶n lý tiÒn cña doanh nghiÖp? 4. Ph©n biÖt cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu doanh nghiÖp? 5. NhËn xÐt vÒ tiÕn tr×nh c¶i c¸ch doanh nghiÖp Nhµ n−íc ë ViÖt Nam? Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 196
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2