intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p9

Chia sẻ: Fdsf Gfjy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

96
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p9

  1. TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN III 1.5.2 Så âäö âiãûn âiãöu khiãøn tæû âäüng loì håi Så âäö näúi dáy tuí âiãû39 âiãöu khiãøn 1n
  2. TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN III Maûch âiãûn âiãöu khiãøn tæû âäüng hãû thäúng loì håi âäút dáöu Maûch âiãûn âäüng læûc vaì âiãöu khiãøn loì håi âäút âiãûn 140
  3. -8- CHÆÅNG 1 LËCH SÆÍ PHAÏT TRIÃØN CUÍA TUÄÚC BIN Khi noïi vãö tuäúc bin chuïng ta thæåìng gàûp 3 loaûi tuäúc bin: tuäúc bin håi, tuäúc bin khê vaì tuäúc bin næåïc. Ngaìy nay tuäúc bin laì bäü pháûn ráút quan troüng trong caïc nhaì maïy nhiãût âiãûn (tuäúc bin håi, tuäúc bin khê) vaì trong nhaì maïy thuíy âiãûn (tuäúc bin næåïc). Giaïo trçnh naìy chuí yãúu trçnh baìy vãö tuäúc bin håi vaì tuäúc bin khê. 1.1- Tuäúc bin håi: Tuäúc bin håi ra âåìi caïch âáy hån 100 nàm. Trong thãú kyí 19 maïy håi næåïc pit täng laì maïy nhiãût chuí yãúu. Nàm 1883 láön âáöu tiãn tuäúc bin håi âæåüc âæa vaìo thæí nghiãûm vaì âaî nhanh choïng phaït triãøn hån hàón maïy håi næåïc nhåì nhæîng æu âiãøm sau âáy: - Cäng suáút låïn hån nhiãöu do ta sæí duûng âæåüc mäüt læåüng håi låïn - Håi coï thãø giaîn nåí tæì aïp suáút cao xuäúng aïp suáút ráút tháúp vç váûy náng cao âæåüc hiãûu suáút. - Coï thãø thu häöi laûi næåïc ngæng trong mäüt chu trçnh næåïc - håi khê neïn, tàng cháút læåüng næåïc cáúp våïi caïc thäng säú cao. - Chaûûy ãm hån maïy håi næåïc, thuáûn tiãûn trong váûn haình Hçnh 1.1: Så âäö màût càõt Tuäúc bin xung læûc mäüt táöng 1- Truûc tuäúc bin 2- Âéa 3- Caïch âäüng 4- Daîy äúng phun 5- Thán Tuäúc bin 6- ÄÚng thoaït
  4. -9- Hçnh 1.2: Mä hçnh tuäúc bin håi hiãûn âaûi - haîng Siemens Nàm 1883 Gustav de Laval (Thuûy âiãøn) âaî chãú taûo ra tuäúc bin âáöu tiãn. Âáy laì tuäúc bin xung læûc mäüt táöng, cäng suáút 3,7 kW, säú voìng quay ráút låïn, lãn âãún 32.000 voìng/phuït, âæåüc näúi qua häüp giaím täúc våïi maïy phaït âiãûn - håi âi qua äúng phun daìy (äúng phun Laval), tàng täúc, coï âäüng nàng låïn sau âoï âi vaìo caïnh quaût âäüng âæåüc gàõn trãn âènh tuäúc bin. Taûi âáy âäüng nàng biãún thaình cå nàng laìm quay truûc tuäúc bin Nàm 1884 Charles Parsons (Anh quäúc) âaî chãú taûo ra tuäúc bin phaín læûc âáöu tiãn. Tuäúc bin coï cäng suáút 5 kW, säú voìng quay 18.000 voìng/phuït, âæåüc näúi træûc tiãúp våïi maïy phaït âiãûn mäüt chiãöu, aïp suáút håi måïi 0,7 MPa. Âáy laì mäüt tuäúc bin nhiãöu táöng (mäùi táöìng gäöm mäüt daîy äúng phun vaì daîy caïnh âäüng liãön nhau) âæåüc gàõn træûc tiãúp lãn truûc hçnh tang träúng Håi âæåüc giaîn nåí liãn tuûc trong caïc táöng, âäüng nàng ra khoíi táöng træåïc âæåüc sæí duûng mäüt pháön åí táöng sau. Do âoï laìm giaím âæåüc täøn tháút täúc âäü ra, náng cao âæåüc hiãûu suáút cuía tuäúc bin. Trong tuäúc bin loaûi naìy, håi khäng nhæîng giaîn nåí trong äúng phun maì coìn caí trong caïnh quaût âäüng. Nàm 1896 Charles Curtis (Myî) âæa vaìo váûn haình tuäúc bin coï táöng täúc âäü. Trong táöng täúc âäü naìy caïc caïnh quaût âæåüc gàõn lãn cuìng mäüt âènh coï nhiãöu daîy kãö nhau. Nhåì âoï giaím âæåüc säú voìng quay vaì âån giaín trong truyãön âäüng.
  5. - 10 - Hçnh 1.3: Tuäúc bin phaín læûc nhiãöu táöng 1- Thán tuäúc bin 2-3 - Caïnh âäüng 4-5 - Caïnh ténh 6 - Thán ngoaìi 7 - Håi vaìo 8 - Thán tuäúc bin 9 - Âæåìng håi måïi 10 - Cæía thoaït Nàm 1900 ra âåìi tuäúc bin xung læûc nhiãöu táöng âáöu tiãn cuía kyî sæ ngæåìi Phaïp Rateau våïi cäng suáút 735 kW. 1903 nhaì baïc hoüc ngæåìi Thuûy syî Aurel Stodola láön âáöu tiãn trçnh baìy vãö lyï thuyãút tuäúc bin håi. 1904 Tuäúc bin xung læûc nhiãöu táöng vaì äúng phun coï miãön càõt vaït cuía Heinrich Zoelly ( Thuûy sé ), cäng suáút 1100 kW. 1907 Haîng BBC ( Thuûy syî ) chãú taûo tuäúc bin håi cäng suáút 5000 kW âáöu tiãn våïi säú voìng quay laì 1000 voìng/phuït, coï táöng täúc âäü vaì táöng phaín læûc. 1912 Tuäúc bin hæåïng truûc âáöu tiãn cuía hai anh em Ljungs Trons ngæåìi Thuûy âiãøn. Loaûi tuäúc bin hæåïng truûc naìy vãö sau êt âæåüc phäø biãún do haûn chãú vãö cäng suáút. Hçnh 1.4: Så âäö Tuäúc bin hæåïng truûc 1,2 - Âéa Tuäúc bin 3 - ÄÚng dáùn håi måïi 4,5 - Truûc Tuäúc bin 6,7 - Caïch quaût táön trung gian 8 - Thán Tuäúc bin
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2