intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p7

Chia sẻ: Nguyencaokyhoc Hoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p7', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p7

  1. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Chuù yù : Cheá ñoä Absolute hieån thò moãi Instance trong töøng frame nhöng vì ñoä phöùc taïp cuûa caùc ñoaïn phim töông taùc, moät soá Instance khoâng theå coù saún khi Action Tell Target thöïc hieän. Baïn coù theå chuyeån ñoåi moät caùch töï do giöõa caùc Notation (kyù hieäu). Tuy nhieân, khi baïn thay ñoåi giöõa cheá ñoä Relative vaø Absolute coù theå baïn phaûi choïn laïi ñoaïn Movie Clip. 7. Choïn moät ñoaïn Movie Clip caây thö muïc xem tröôùc. Hoäp kyù töï Target hieån thò ñöôøng daãn ñeán Clip ñoù. Sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. 8. Trong danh saùch Toolbox cuûa baûng Actions, choïn baát kyø Action boå sung seõ chæ daãn ñoaïn Movie Clip ñích, thöïc hieän cuï theå coâng vieäc gì. Caùc Action xeáp loàng naøo trong khoái Tell Target aùp duïng thanh thöôùc Timeline. Ví duï: tellTarget (_root.plane) { stop(); } KIEÅM TRA KHI NAØO MOÄT FRAME ÑÖÔÏC NAÏP VAØO Taïo moät boä naïp ñeå ngaên chaën moät vaøi action naøo ñoù khoûi bò kích hoaït tröôùc khi noäi dung caàn taûi ñöôïc ngöôøi xem naïp veà, baïn haõy söû duïng action If Frame Is Loaded. Moät boä naïp laïi naøy laø moät vuøng chuyeån ñoäng dieãn hoaït ñôn giaûn khi vuøng coøn laïi cuûa ñoaïn phim ñöôïc naïp veà. Action If Frame Is Loaded raát coù ích cho vieäc kieåm tra laïi khi taûi veà caùc file lôùn nhö file aûnh Bitmap hoaëc file aâm thanh. Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå söû duïng thuoäc tính (property) _framesloaded (beân trong moät action If ) ñeå kieåm tra xem lieäu coù noäi dung cuûa moät frame ñaëc bieät coù saün hay khoâng. Duøng action hoaëc property, baïn coù theå baét ñaàu dieãn hoaït moät chuyeån ñoäng ñôn giaûn trong khi phaàn coøn laïi cuûa ñoaïn phim ñöôïc taûi xuoáng moät maùy tính cuïc boä. Caû hai cheá ñoä action vaø property ñeàu kieåm tra noäi dung cuûa frame ñaëc bieät. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 270
  2. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Ñieån hình nhö action If Frame Is Loaded ñöôïc duøng nhö action frame nhöng noù coù theå ñöôïc söû duïng nhö action Button. Ñeå kieåm tra moät ñieàu kieän If Frame Is Loaded, baïn söû duïng tuøy choïn Streaming vôùi leänh Test Movie. Caùc frame naïp veà nhö theå chuyeån ñoäng lieân tuïc töø trang Web. Kieåm tra khi naøo moät frame ñöôïc naïp vaøo: 1. Choïn frame, Instance nuùt hoaëc ñoaïn Instance Movie Clip maø baïn seõ gaùn action vaøo. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, baïn nhaáp chuoät vaøo trong muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø choïn action If Frame Is Loaded. 4. Trong baûng Parameters, muïc choïn Scene, choïn scene coù chöùa frame mong muoán: Current Scene hoaëc teân cuûa moät scene. 5. Muïc Type, choïn laø Frame Number, Frame Label hay Expression. 6. Muïc Frame, xaùc ñònh frame ñöôïc naïp veà tröôùc khi action ñöôïc kích hoaït Frame Number, Frame Label hoaëc Expression, döïa theo tuøy choïn cuûa baïn trong böôùc 5. 7. Choïn action xaûy ra khi frame ñaëc bieät ñöôïc naïp veà. Flash nhaäp vaøo maõ ActionScript töông töï nhö maõ sau ñaây trong danh saùch Actions: ifFrameLoaded (100) { gotoAndPlay (10); } TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 271
  3. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Söû duïng action If Frame Is Loaded ñeå xem hoaït caûnh ngaén ñeå laøm moät ñoaïn phim naïp vaøo: 1. Baïn haõy taïo ra moät ñoaïn phim coù voøng laëp chuyeån ñoäng ngaén taïi vò trí ñaàu tieân cuûa ñoaïn phim. Ví duï nhö baïn coù theå taïo ra moät voøng laëp hieån thò thoâng ñieäp "Movie loading ..." 2. Taïo moät action frame vôùi action If Frame Is Loaded nhaûy ra khoûi voøng laäp chuyeån ñoäng khi taát caû caùc frame ñöôïc taûi veà vaø tieáp tuïc dieãn hoaït ñoaïn phim. Ví duï, moät ñoaïn phim coù 30 frame coù 2 frame voøng laäp chuyeån ñoäng, taïi vò trí baét ñaàu baïn haõy gaén action sau ñaây vaøo Frame 1: ifFrameLoaded (30) { gotoAndPlay (3); } Keát thuùc ví duï, gaén action sau ñaây vaøo Frame 2, sau ñoù khôûi ñoäng laïi ñoaïn phim taïi Frame 1: gotoAndPlay (1); Khi frame xaùc ñònh trong action If Frame Is Loaded naïp vaøo, ñoaïn phim seõ boû qua frame thöù hai vaø tieáp tuïc phaùt ñoaïn phim töø frame thöù ba. Duøng thuoäc tính _framesloaded trong moät action ñeå xem moät voøng laäp chuyeån ñoäng ngaén ñeå laøm ñoaïn phim naïp vaøo: 1. Baïn haõy taïo ra ñoaïn phim coù moät voøng laäp chuyeån ñoäng ngaén taïi vò trí ñaàu tieân cuûa ñoaïn phim. Ví duï nhö baïn coù theå taïo ra moät voøng laäp hieån thò thoâng ñieäp "Movie loading ..." 2. Taïo moät action nhaûy ra khoûi voøng laäp chuyeån ñoäng sau khi taát caû caùc frame ñöôïc naïp vaø tieáp tuïc phaùt ñoaïn phim. Ví duï, moät ñoaïn phim coù 2 frame voøng laäp chuyeån ñoäng taïi vò trí ñaàu tieân, baïn phaûi gaén action sau vaøo trong Frame 2: if(_framesloaded==100) { gotoAndPlay (3); } else { gotoAndPlay (1); } TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 272
  4. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 273
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2