Giáo trình quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng - Mở đầu

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
396
lượt xem
156
download

Giáo trình quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng - Mở đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học kinh tế xây dựng nhằm trang bị cho sinh viên đại học ngành kinh tế xây dựng những kiến thức cơ bản về: Quản lý Nhà Nước, quản lý doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất - kinh doanh xây dựng, các phương pháp tổ chức - phân tích - đánh giá hiệu quả kinh tế phương án sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng. Yêu cầu sau khi kết thúc môn học, sinh viên phải nắm vững hệ thống và cơ cấu quản lý Nhà Nứơc đối với ngành xây dựng, phương thức hoạt động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng - Mở đầu

  1. Qu¶n trÞ kinh doanh trong doanh nghiÖp x©y dùng ( 3 §VHT lý thuyÕt = 45 tiÕt vµ §å ¸n 3 §VHT) Ng−êi lËp ®Ò c−¬ng: TrÇn thÞ b¹ch §iÖp. §èi t−îng häc tËp: Sinh viªn ngµnh Kinh tÕ x©y dùng vµ qu¶n trÞ dù ¸n, Tr−êng §¹i häc B¸ch Khoa. I. môc ®Ých yªu cÇu m«n häc M«n häc kinh tÕ x©y dùng nh»m trang bÞ cho sinh viªn ®¹i häc ngµnh kinh tÕ x©y dùng nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ: Qu¶n lý Nhµ N−íc, qu¶n lý doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng, c¸c ph−¬ng ph¸p tæ chøc - ph©n tÝch - ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Yªu cÇu sau khi kÕt thóc m«n häc, sinh viªn ph¶i n¾m v÷ng hÖ thèng vµ c¬ cÊu qu¶n lý Nhµ Nø¬c ®èi víi ngµnh x©y dùng, ph−¬ng thøc ho¹t ®éng vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. Cã thÓ ®Ò xuÊt, ph©n tÝch vµ l−a chän ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi −u. Cã thÓ triÓn khai vµ qu¶n lý c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kinh doanh x©y dùng. II. néi dung m«n häc. Ch−¬ng 1: qu¶n lý s¶n xuÊt - kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng s¶n xuÊt - kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. 1.1.1. TÝnh chÊt cña hÖ thèng s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng. 1.1.2. Mèi liªn hÖ gi÷a hÖ thèng s¶n xuÊt - kinh doanh xd víi m«i tr−êng xung quanh 1.1.3. Néi dung cÊu thµnh hÖ thèng s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng. 1.1.4. Môc tiªu cña hÖ thèng s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng. 1.1.5. C¸c nh©n tè cña s¶n xuÊt x©y dùng. 1.2. X¸c ®Þnh khung c¬ cÊu h×nh thµnh mét doanh nghiÖp x©y dùng. 1.2.1. H×nh thøc ph¸p lý cña doanh nghiÖp x©y dùng. 1.2.2. X¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm cña doanh nghiÖp x©y dùng. 1.2.3. Lùa chän c¸c h×nh thøc hiÖp t¸c vµ liªn kÕt trong kinh doanh. 1.2. Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lý s¶n xuÊt - kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. 1.3.1. Nh÷ng kh¸i nÖm chung. 1.3.2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ chøc n¨ng qu¶n lý SX-KD trong c¸c DNXD. 1.3.3. Tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng. Ch−¬ng 2: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt - kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng 2.1. C¸c nguyªn t¾c lËp kÕ ho¹ch. 2.2. Mét vµi ®iÓm ph©n biÖt gi÷a m« h×nh kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ m« h×nh kÕ ho¹ch cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n−íc. 2.2.1. M« h×nh kÕ ho¹ch hãa tËp trung.
  2. 2.2.2. M« h×nh kÕ ho¹ch hãa cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ N−íc 2.3. Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch s¶n - xuÊt kinh doanh x©y dùng. 2.3.1. Ph©n lo¹i theo thêi gian thùc hiÖn kÕ ho¹ch. 2.3.2. Ph©n lo¹i theo néi dung c«ng viÖc s¶n xuÊt - kinh doanh. 2.3.3. Ph©n lo¹i theo nguån vèn x©y dùng c«ng tr×nh. 2.3.4. Ph©n lo¹i theo ®èi t−îng kÕ ho¹ch. 2.4. Néi dung cña kÕ ho¹ch s¶n - xuÊt kinh doanh x©y dùng. 2.4.1. KÕ ho¹ch t×m kiÕm hîp ®ång, tranh thÇu vµ marketing. 2.4.2. KÕ ho¹ch thùc hiÖn x©y dùng theo tõng hîp ®ång. 2.4.3. KÕ ho¹ch n¨m. 2.5. C¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch s¶n - xuÊt kinh doanh x©y dùng. 2.5.1. ChØ tiªu chñ yÕu. 2.5.2. ChØ tiªu bæ sung. 2.6. C¸c ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch s¶n - xuÊt kinh doanh x©y dùng. 2.6.1. Ph−¬ng ph¸p dù b¸o phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch. 2.6.2. Ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch h»ng n¨m. 2.6.3. Ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch cho tõng hîp ®ång. 2.6.4. Ph−¬ng ph¸p liªn kÕt c¸c kÕ ho¹ch. 2.6.5. Ph−¬ng ph¸p c©n ®èi ®ång bé vµ ®iÒu hßa c¸c kÕ ho¹ch. 2.6.6. Ph−¬ng ph¸p thÝch øng linh häa kÕ ho¹ch víi t×nh h×nh thÞ tr−êng. 2.6.7. Ph−¬ng ph¸p to¸n häc trong viÖc lËp kÕ ho¹ch. 2.6.8. Tæ chøc lËp kÕ ho¹ch. 2.7. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng . 2.7.1. X¸c ®Þnh n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã cña doanh nghiÖp x©y dùng. 2.7.2. X¸c ®Þnh n¨ng lùc s¶n xuÊt cÇn cã ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch. 2.7.3. X¸c ®Þnh møc sö dông n¨ng lùc s¶n xuÊt hßa vèn. Ch−¬ng 3: Tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng 3.1. Nh÷ng kh¸i niÖm chung . 3.2. Tæ chøc c¬ cÊu cña hÖ thèng s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng. 3.2.1. Tæ chøc c¬ cÊu s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng. 3.2.2. Tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng. 3.2.3. Ph©n lo¹i tæ chøc x©y dùng. 3.2.4. Mét sè vÊn ®Ò vÒ tù ®éng hãa qu¶n lý s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng. 3.3. C¸c h×nh thøc tæ chøc thùc hiÖn x©y dùng. 3.3.1. C¸c h×nh thøc tæ chøc hîp t¸c thùc hiÖn x©y dùng. 3.3.2. C¸c h×nh thøc tæ chøc tuyÓn chän tæ chøc nhËn thÇu x©y dùng. 3.4. Tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng. 3.4.1. Tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng cho mét c«ng tr×nh. 3.4.2. Tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng theo ®¬n vÞ thêi gian niªn lÞch. 3.5. øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ tiÕn bé trong s¶n xuÊt x©y dùng. 3.5.1. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn vµ øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ tiÕn bé trong s¶n xuÊt x©y dùng. 3.5.2. C«ng nghiÖp hãa x©y dùng. 3.5.3. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt x©y dùng vÒ mÆt kinh tÕ. 3.5.4. Kh¸i niÖn vÒ hµm sè s¶n xuÊt vµ hµm sè chi phÝ s¶n xuÊt.
  3. Ch−¬ng 4: Tæ chøc cung øng vËt t− x©y dùng 4.1. Nh÷ng kh¸i niÖm vµ vÊn ®Ò chung . 4.1.1. NhiÖm vô cña c«ng t¸c cung øng vËt t−. 4.1.2. Néi dung cña c«ng t¸c cung øng vËt t−. 4.2. C¸c h×nh thøc tæ chøc cung øng vËt t− x©y dùng. 4.2.1. Tá chøc cung øng cã kho trung gian. 4.2.2. Tæ chøc cung øng vËt t− ®Õn th¼ng ch©n c«ng tr×nh. 4.2.3. Tæ chøc cung øng vËt t− theo hîp ®ång x©y dùng c«ng tr×nh. 4.2.4. Tæ chøc cung øng vËt t− ®ång bé. 4.3. X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t− x©y dùng. 4.3.1. Nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t−. 4.3.2. X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t− vÒ sè l−îng. 4.3.3. X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t− vÒ chñng lo¹i. 4.4. X¸c ®Þnh vËt t− dù tr÷. 4.4.1. NhiÖm vô cña c«ng t¸c b¶o ®¶m dù tr÷ vËt t−. 4.4.2. C¸c lo¹i dù tr÷ vËt t−. 4.4.3. C¸c chiÕn l−îc dù tr÷. 4.4.4. Møc s½n sµng cung cÊp tèi −u. 4.5. Mua s¾m vËt t−. 4.5.1. X¸c ®Þnh sè l−îng vËt t− mua s¾m mçi lÇn tèi −u. 4.5.2. C¸c h×nh thøc tæ chøc mua s¾m vËt t−. 4.6. Tæ chøc kho b·i b¶o qu¶n v©t t−. 4.6.1. NhiÖm vô cña c«ng t¸c b¶o qu¶n v©t t−. 4.6.2. C¸c lo¹i kho b¶o qu¶n. 4.6.3. Ph©n tÝch A, B, C. Ch−¬ng 5: qu¶n lý lao ®éng, n¨ng suÊt lao ®éng vµ tiÒn l−¬ng trong c¸c dnxd. 5.1. Kh¸i niÖm vµ vÊn ®Ò chung. 5.1.1. ý nghÜa cña vÊn ®Ò qu¶n lý lao ®éng trong x©y dùng. 5.1.2. Môc ®Ých cña qu¶n lý lao ®éng. 5.1.3. NhiÖm vô cña qu¶n lý lao ®éng. 5.2. Tæ chøc lao ®éng trong x©y dùng. 5.2.1. Tæ chøc ph©n c«ng nhiÖm vô. 5.2.2. Tæ chøc qu¸ tr×nh lao ®éng vµ n¬i lµm viÖc. 5.2.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lao ®éng. 5.2.4. §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc, héi ®ång doanh ngfhiÖp. 5.3. N¨ng suÊt lao ®éng trong x©y dùng. 5.4. TiÒn l−¬ng trong x©y dùng. 5.4.1. Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l−¬ng. 5.4.2. ý nghÜa cña tiÒn l−¬ng. 5.4.3. C¸c nguyªn t¾c x¸c ®Þnh tiÒn l−¬ng. 5.4.4. Néi dung cña chÕ ®é tiÒn l−¬ng. 5.4.5. C¸c h×nh thøc tiÒn l−¬ng. 5.5. LËp kÕ ho¹ch lao ®éng vµ tuyÓn mé lao ®éng. 5.5.1. LËp kÕ ho¹ch lao ®éng. 5.5.2. TuyÓn mé lao ®éng.
  4. Ch−¬ng 6: tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ trong x©y dùng 6.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung: 6.1.1. Kh¸i niÖn vµ ph©n lo¹i tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ. 6.1.2. Vai trß cña tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ. 6.1.3. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn vµ øng dông khoa häc - c«ng nghÖ trong x©y dùng 6.2. Mét sè ®Æc tr−ng cña tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ trong x©y dùng: 6.2.1. C¬ giíi hãa trong x©y dùng. 6.2.2. ¸p dông c¸c bé phËn kÕt cÊu l¾p ghÐp, ®óc s½n. 6.3. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ®Çu t− kü thuËt míi: 6.3.1. Quan niÖm vÒ h¹ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p. 6.3.2. PP x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ trong viÖc øng dông c«ng cô lao ®éng mãi. 6.3.3. PP x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ trong viÖc ¸p dông kÕt cÊu vµ vËt liÖu míi. 6.4. Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸, so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n øng dông tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ trong x©y dùng: 6.4.1. Ph−¬ng ph¸p dïng chØ tiªu tæng hîp kh«ng ®¬n vÞ ®o ®Ó xÕp h¹ng ph−¬ng ¸n. 6.4.2. Ph−¬ng ph¸p gi¸ trÞ - gi¸ trÞ sö dông. 6.5. C¸c tr−êng hîp so s¸nh theo chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp: 6.5.1. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n øng dông c«ng nghÖ x©y dùng míi víi nhau. 6.5.2. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n m¸y x©y dùng. 6.5.3. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n vËt liÖu vµ kÕt cÊu x©y dùng 6.6. C«ng nghiÖp hãa x©y dùng: 6.6.1. Kh¸i niÖn vÒ c«ng nghiÖp hãa x©y dùng. 6.6.2. C¸c h×nh thøc c«ng nghiÖp hãa x©y dùng. Ch−¬ng 7: marketing trong x©y dùng 7.1. Kh¸i niÖm vÒ marketing. 7.2. Néi dung cña khoa häc vÒ marketing. 7.3. Môc ®Ých cña marketing. 7.4. C¸c quan ®iÓm vÒ marketing. 7.5. C¸c l·nh vùc marketing. 6.6. Qu¸ tr×nh marketing. 7.7. ThÞ tr−êng. 7.7.1. ThÞ tr−êng vµ m«i tr−êng kinh doanh x©y dùng. 7.7.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng x©y dùng. 7.7.3. C¸c ®¹i l−îng chñ yÕu ®Æc tr−ng cho thÞ tr−êng x©y dùng. 7.8. C¸c chiÕn l−îc marketing trong x©y dùng. 7.8.1. ChiÕn l−îc ph©n khu, ph©n lo¹i vµ t×m kiÕm thÞ tr−êng. 7.8.2. ChiÕn l−îc c¹nh tranh. 7.8.3. ChiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm. 7.8.4. ChiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶. 7.8.5. ChiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch ph©n phèi, tiªu thô s¶n phÈm. 7.8.6. ChiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch th«ng tin giao tiÕp. 7.8.7. VËn dông tæng hîp c¸c chÝnh s¸ch marketing. 7.9. Thu thËp th«ng tin vµ nghiªn cøu thÞ tr−êng. 7.9.1. Kh¸i niÖm vµ c¸c vÊn ®Ò chung. 7.9.2. Mét sè ®Æc ®iÓm cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr−êng trong x©y dùng.
  5. 7.9.3. C¸c nguån th«ng tin ®Ó nghiªn cøu thÞ tr−êng. 7.9.4. C¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra, xö lý th«ng tin vµ dù b¸o. 7.10. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý marketing. 7.10.1. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo chøc n¨ng. 7.10.2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo s¶n phÈm. 7.10.3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo nhãm kh¸ch hµng. 7.11. KÕ ho¹ch marketing. 7.11.1. NhiÖm vô vµ môc ®Ých cña kÕ ho¹ch marketing. 7.11.2. Qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch marketing. 7.11.3. Néi dung cña kÕ ho¹ch marketing. Ch−¬ng 8: vèn vµ ®Çu t− cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. 8.1. Vèn cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. 8.1.1. Kh¸i niÖm vµ néi dông cña vèn s¶n xuÊt - kinh doanh. 8.1.2. Vèn cè ®Þnh s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng. 8.1.3. Vèn l−u ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng. 8.1.4. Nguån vèn vµ c¸c ph−¬ng ¸n cÊu t¹o nguån vèn. 8.2. §Çu t− cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. 8.2.1. Phh©n lo¹i ®Çu t− cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. 8.2.2. Mét sè ®Æc ®iÓm cña viÖc lËp dù ¸n ®Çu t− cña doanh nghiÖp x©y dùng. III. ph©n bæ thêi gian: Ch−¬ng Tªn ch−¬ng Sè tiÕt 1 Qu¶n lý s¶n xuÊt - kinh doanh ë c¸c DNXD 5 2 KÕ ho¹ch s¶n xuÊt – kinh doanh ë c¸c DNXD 5 3 6 Tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh ë c¸c DNXD 4 Tæ chøc cung øng vËt t− trong x©y dùng 5 5 Qu¶n lý lao ®éng, NSL§ vµ tiÒn l−¬ng trong x©y dùng. 6 6 TiÕn bé khoa hoc - c«ng nghÖ trong x©y dùng 6 7 Marketing trong x©y dùng. 5 8 Vèn vµ ®Çu t− ë c¸c DNXD 7 Tæng céng 45 iv. h×nh thøc kiÓm tra: 2 lÇn kiÓm tra ®Þnh kú 30 phót/1lÇn: - LÇn thøc nhÊt: sau khi kÕt thóc néi dung 4 ch−¬ng 1, 2, 3,4. - LÇn thøc hai : sau khi kÕt thóc néi dung 5 ch−¬ng 5, 6, 7, 8. V. quan hÖ víi c¸c m«n häc kh¸c: + C¸c m«n häc tr−íc: - M« h×nh to¸n kinh tÕ trong x©y dùng - Quy ho¹ch ®« thÞ - KiÐn tróc - KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp - KÕt c¸u thÐp gç - Thñy ®iªn
  6. - Thñy c«ng - C«ng tr×nh cÇu - C«ng tr×nh ®−êng - Kinh tÕ ®Çu t− vµ quan trÞ dù ¸n + C¸c m«n häc song hµnh: - Kü thuËt thi c«ng - Tæ chøc thi c«ng - KÕ to¸n x©y d−ng c¬ b¶n - Tµi chÝnh doanh nghiÖp x©y dung - KÕ ho¹ch vµ dù b¸o trong x©y dung - Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ trong x©y dùng Vi. TµI liÖu tham kh¶o: 1. Kinh tÕ x©y dùng, tËp 1 – NguyÔn v¨n chän, TrÇn ®øc Dôc. Tñ s¸ch tµi liÖu gi¶ng d¹y Tr−êng §¹i häc X©y dùng 1988. 2. Kinh tÕ x©y dùng, tËp 2 – NguyÔn v¨n chän, NguyÔn v¨n TuÊt, TrÇn ®øc Dôc. Tñ s¸ch tµi liÖu gi¶ng d¹y Tr−êng §¹i häc X©y dùng 1989. 3. Kinh tÕ – kü thuËt, Ph©n tÝch vµ lùa chän dù ¸n ®Çu t−. §HBK Tp HCM, 1991 4. Marketing x©y dùng. NguyÔn thÕ Th¾ng. NXB X©y dùng – Hµ Néi 1991. 5. Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t− vµ x©y dùng. Viªn nghiªn cøu vµ ®µo t¹o vÒ qu¶n lý. 2003. 6. §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t− vµ x©y dùng - Quy chÕ ®Êu thÇu. NXB X©y dùng - Hµ Néi 1996. 7. §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n thµnh phè Hµ néi. Sè 1736/Q§UB - ngµy 23/8/96. 8. HÖ thèng c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t− vµ x©y dùng. Tµi liÖu sö dông néi bé - Viªn nghiªn cøu vµ ®µo t¹o vÒ qu¶n lý. Hµ Néi 2003. 9. Quy chÕ ®Êu thÇu. Tµi liÖu sö dông néi bé – Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− – vô qu¶n lý ®Êu thÇu. Hµ Néi 2003. 10. Th«ng t− h−íng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cña Bé x©y dùng, sè 04/2005/TT-BXD. 11. Kinh tÕ qu¶n trÞ kinh doanh x©y dùng - NguyÔn v¨n chän. NXB Khoa häc kü thuËt – Hµ Néi 1996. 12. Kinh tÕ ®Çu t− x©y dùng - NguyÔn v¨n chän. NXB X©y dùng – Hµ Néi 2003. 13. Kinh tÕ x©y dùng trong c¬ chÕ thÞ tr−êng. Bïi m¹nh Hïng, TrÇn h«ng Mai. NXB X©y dùng – Hµ Néi 2003. 14. Kinh tÕ thñy lîi. NguyÔn th−îng B»ng, Ng« tuÊn KiÖt, NXB X©y dùng – Hµ Néi 2003. 15. Kinh tÕ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng- Nghiªm v¨n DÜnh (chñ biªn). NXB giao th«ng vËn t¶i, 2000. 16. Mét sè vÊn ®Ó vÒ kinh tÕ ®Çu t− quy ho¹ch vµ qu¶n c¬ së h¹ tÇng ®« thÞ. TrÇn §øc Dôc. NXB X©y dùng – Hµ Néi 2000. 17. Qu¶n trÞ dù ¸n ®Çu t− trong giao th«ng vËn t¶i – NguyÔn xu©n Hoµn, TrÞnh thïy Anh. Tr−ßng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶i. Hµ Néi 2003.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản