Giáo trình Sửa chữa - Bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa - Phạm Xuân Bình

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
412
lượt xem
202
download

Giáo trình Sửa chữa - Bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa - Phạm Xuân Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung giáo trình Sửa chữa - Bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa của Phạm Xuân Bình nhằm giới thiệu về nhiệm vụ, yêu cầu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡng của hệ thống khởi động và đánh lửa như bình ắc quy, rơle, bugi, bộ chia điện,...Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Sửa chữa - Bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa - Phạm Xuân Bình

 1. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a Bài 1: H TH NG KH I Đ NG T ng s : 12 h (Lý thuy t: 3 h; Th c hành: 9 h) I. NHI M V , YÊU C U C A H TH NG KH I Đ NG Ô TÔ. 1- Nhi m v : Đ ng cơ ôtô ph i d a vào l c bên ngoài ñ kh i ñ ng. Thư ng dùng là tay quay ho c ñ ng cơ ñi n ñ kh i ñ ng ñ ng cơ. H th ng kh i ñ ng ô tô có nhi m v làm quay tr c khu u ñ ñ ng cơ th c hi n các kỳ hút nén ban ñ u khi ñ ng cơ chưa làm vi c. 2- Yêu c u . + T c ñ quay t i thi u c a ñ ng cơ khi kh i ñ ng ph i ñ m b o cho hoà khí ñư c nén ñ n nhi t ñ d bén l a d cháy ho c d t cháy và sinh công. + Công su t t i thi u c a ñ ng cơ ñi n khi kh i ñ ng Pkñ (watt) : Mc.Π.nmin Pkñ = 30 Trong ñó: nmin = (50-100)v/ph - ñ i v i ñ ng cơ xăng. nmin = (100-200)v/ph - ñ i v i ñ ng cơ ñi ê zen. Mc – mô men c n kh i ñ ng c a ñ ng cơ. Ph thu c vào lo i ñ ng cơ, s lư ng và dung tích công tác c a xy lanh ñ ng cơ. Ngoài ra Pkñ còn ñư c xác ñ nh theo công su t ñ nh m c Ne (kW) c a ñ ng cơ theo công th c kinh nghi m: Đ ng cơ xăng: (0,016÷0,027) Ne Đ ng cơ ñi ê zen: (0,045÷0,1) Ne II. SƠ Đ C U T O VÀ HO T Đ NG C A H TH NG KH I Đ NG B NG ĐI N. * Sơ ñ 01 1- Sơ ñ c u t o. 1. Ngu n ñi n. 2. Khoá ñi n 3. Rơ le kh i ñ ng 4. Máy kh i ñ ng 2. Nguyên lý ho t ñ ng: Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 1
 2. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a Khi b t khoá ñi n (2) n c kh i ñ ng (ST): cu n dây rơ le kh i ñ ng có dòng ñi n ch y qua và kín m ch, t o ra l c t hút ñóng ti p ñi m trong rơ le, n i thông c c B và 50 v i nhau. Dòng ñi n qua cu n dây rơ le kh i ñ ng ñi như sau: (+) c quy→ c c chính khoá ñi n → c c (ST) khoá ñi n→ c c ST rơ le kh i ñ ng → Cu n dây rơ le kh i ñ ng → c c E rơ le kh i ñ ng → Mát → (-) c quy. Khi ti p ñi m c a rơ le kh i ñ ng ñư c n i thông s có dòng ñi n cung c p cho cu n dây hút, gi c a máy kh i ñ ng, dòng ñi n ñó ñi như sau: (+) c quy → c u chì→ c c (B) rơ le kh i ñ ng → c c (50) rơ le kh i ñ ng cu n gi → Mát→ (-) c quy. cu n dây hút→ c c (C) rơ le máy kh i ñ ng→ các cu n dây Stato máy kh i ñ ng → Ch i than(+ ) → Cu n dây rô to → Ch i than (-)→ (-) c quy. Khi cu n dây rơ le máy kh i ñ ng có dòng ñi n ñi qua s sinh ra l c t hút và ñóng ti p ñi m n i thông c c (30) và c c (C) cung c p dòng ñi n làm vi c cho máy kh i ñ ng, dòng ñi n ñó ñi như sau: (+) c quy → c c (30) rơ le → Ti p ñi m →c c (C) rơ le → cu n Stato máy kh i ñ ng →ch i than (+) →cu n Rôto máy kh i ñ ng →ch i than (-) →mát →(-) c quy. * Sơ ñ 02 1- Sơ ñ c u t o. 2. Nguyên lý ho t ñ ng. Khi b t khoá ñi n (2) n c kh i ñ ng (Start): cu n dây rơ le kh i ñ ng có dòng ñi n ch y qua và kín m ch, t o ra l c t hút ñóng ti p ñi m trong rơ le, n i thông hai c c ti p ñi m v i nhau. Dòng ñi n qua cu n dây rơ le kh i ñ ng ñi như sau: (+) c quy→ C u chì ngu n → c c chính khoá ñi n → c c (Start) khoá ñi n → Cu n dây rơ le kh i ñ ng → Mát → (-) c quy. Khi ti p ñi m c a rơ le kh i ñ ng ñư c n i thông s có dòng ñi n cung c p cho cu n dây hút, gi c a máy kh i ñ ng, dòng ñi n ñó ñi như sau: Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 2
 3. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a (+) c quy → c u chì→ Ti p ñi m rơ le kh i ñ ng cu n gi → Mát→(-) AQ. cu n hút→ c c (C) rơ le máy kh i ñ ng → các cu n dây Stato máy kh i ñ ng → Ch i than (+) → Cu n dây rô to → Ch i than (-)→ mát → (-) c quy. Khi cu n dây rơ le máy kh i ñ ng có dòng ñi n ñi qua s sinh ra l c t hút và ñóng ti p ñi m n i thông c c (M) và c c (C) cung c p dòng ñi n làm vi c cho máy kh i ñ ng, làm cho máy kh i ñ ng quay và kh i ñ ng ñ ng cơ. Dòng ñi n ñó ñi như sau: (+) c quy → c c (30) rơ le → Ti p ñi m →c c (M,C) rơ le máy kh i ñ ng → cu n Stato máy kh i ñ ng → ch i than (+) → cu n Rôto máy kh i ñ ng → ch i than (-) → mát → (-) c quy. Khi ñ ng cơ ñã ho t ñ ng, ngư i lái xe buông tay ra kh i khoá ñi n, khoá ñi n t tr v v trí ban ñ u c t dòng ñi n t c quy qua công t c ñ vào cu n dây rơ le kh i ñ ng. Lúc này dòng ñi n vào cu n dây rơ le hút gi t c c máy kh i ñ ng nên l c t t o ra trong cu n hút có tác d ng ngư c v i ban ñ u, cùng v i l c tác d ng c a lò xo h i v làm lõi t tr v v trí ban ñ u, tách (5) kh i (6) ñ ng th i kéo (14) tách kh i (15), máy kh i ñ ng ng ng ho t ñ ng. * Sơ ñ 03 1- Sơ ñ c u t o. 1. Rơ le kh i ñ ng. 2. Đ ng h Ampe. 3. Đi n tr ph . 4. Khoá ñi n, kh i ñ ng. 5. Máy kh i ñ ng. 6. c quy. 2. Nguyên lý ho t ñ ng. Khi b t khoá ñi n (2) n c kh i ñ ng (Start): cu n dây rơ le kh i ñ ng có dòng ñi n ch y qua và kín m ch, t o ra l c t hút ñóng ti p ñi m trong rơ le, n i thông hai c c ti p ñi m v i nhau. Dòng ñi n qua cu n dây rơ le kh i ñ ng ñi như sau: (+) c quy→ O1 → A → c c chính khoá ñi n → c c (Start) khoá ñi n → K1→ Cu n dây rơ le kh i ñ ng → K2→ Mát → (-) c quy. Khi ti p ñi m c a rơ le kh i ñ ng ñư c n i thông s có dòng ñi n cung c p cho cu n dây hút, gi c a máy kh i ñ ng, dòng ñi n ñó ñi như sau: (+) c quy → O1 → B → Ti p ñi m KK/ rơ le kh i ñ ng →CT rơ le kh i ñ ng → Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 3
 4. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a CT máy kh i ñ ng cu n gi → Mát→(-) AQ. cu n dây hút→ c c (O2) rơ le máy kh i ñ ng → các cu n dây Stato → Ch i than (+) → Cu n dây rô to → Ch i than (-)→ mát → (-) c quy. Khi cu n dây hút, gi có dòng ñi n ñi qua s sinh ra l c t hút và ñóng ti p ñi m n i thông c c (O1) và c c (O2) cung c p dòng ñi n làm vi c cho máy kh i ñ ng, làm cho máy kh i ñ ng quay. Đ ng th i thông qua cơ c u ñi u khi n ñ y bánh răng kh i ñ ng ra ăn kh p v i bánh ñà và kh i ñ ng ñ ng cơ. Dòng ñi n ñi vào máy kh i ñ ng như sau: (+) c quy → c c (O1) rơ le → Ti p ñi m →c c (O2) rơ le máy kh i ñ ng → cu n Stato máy kh i ñ ng → ch i than (+) → cu n Rôto máy kh i ñ ng → ch i than (-) → mát → (-) c quy. Khi ti p ñi m chính (O1, O2) c a máy kh i ñ ng ñóng thì cũng n i thông v i ti p ñi m K3 ñ n i t t ñi n tr ph cung c p cho h th ng ñánh l a. Khi ñ ng cơ ñã ho t ñ ng, ngư i lái xe buông tay ra kh i khoá ñi n, khoá ñi n t tr v v trí ban ñ u c t dòng ñi n t c quy qua công t c ñ vào cu n dây rơ le kh i ñ ng. Lúc này dòng ñi n ñi vào cu n dây rơ le hút gi t c c máy kh i ñ ng nên l c t t o ra trong cu n hút có tác d ng ngư c v i ban ñ u, cùng v i l c tác d ng c a lò xo h i v làm lõi t tr v v trí ban ñ u, tách ti p ñi m c a rơ le kh i ñ ng ra ñ ng th i kéo bánh răng kh i ñ ng tách kh i vành răng bánh ñà, máy kh i ñ ng ng ng ho t ñ ng. III. B o dư ng bên ngoài các b ph n c a h th ng kh i ñ ng ô tô. TT N I DUNG PHƯƠNG PHÁP YÊU C U 1 Chu n b Chu n b d ng c và thi t b . Chu n b nơi làm vi c. Đ m b o an toàn và v sinh công nghi p. 2 Quy trình tháo các b ph n. a. Tháo c quy : - Tháo dây mát c quy - Tháo các ñ u dây cáp ñi n b t vào c quy. trư c, tránh ch m ch p. - Tháo các bu lông (ñai c) b t c ñ nh c quy - Tránh rơi c quy. v i giá và mang xu ng. b. Tháo máy kh i ñ ng : - Tháo các ñ u dây b t vào máy kh i ñ ng. - Đánh d u các ñ u dây. - Tháo các bu lông (ñai c) b t c ñ nh máy - Tránh rơi. kh i ñ ng v i ñ ng cơ và mang xu ng. c. Tháo rơ le kh i ñ ng : - Tháo các ñ u dây b t vào rơ le kh i ñ ng. - Đánh d u các ñ u dây. - Tháo các bu lông (ñai c) b t c ñ nh rơ le - Tránh rơi. kh i ñ ng và mang xu ng. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 4
 5. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a 3 Làm s ch, ki m tra và nh n d ng bên ngoài các b ph n. a. c quy: - Dùng gi lau s ch bên ngoài v bình, thông các l thông hơi. - Quan sát, ki m tra bên ngoài. - v bình không n t v , các ñ u c c không b ô xy hoá. b. Máy kh i ñ ng : - Dùng xăng, bàn ch i s t, gi lau làm s ch - Ph i s ch. bên ngoài máy kh i ñ ng. - Quan sát, ki m tra bên ngoài. - V máy kh i ñ ng không b n t v , các ñ u b t dây không b ô xy hoá, các c c ñ u dây không b h ng ren. c. Rơ le kh i ñ ng : - Dùng bàn ch i s t, gi lau làm s ch bên - Ph i s ch. ngoài rơ le kh i ñ ng. - các ñ u b t dây không - Quan sát, ki m tra bên ngoài. b ô xy hoá. d. Các dây d n : Ki m tra các ñ u c t c a dây không b ô xy hoá, dây không b ñ t, cháy. 4. Quy trình l p các b ph n: ngư c l i quy trình tháo. Bài 2: S A CH A VÀ B O DƯ NG MÁY KH I Đ NG T ng s : 24 h (Lý thuy t: 4 h; Th c hành: 20 h) I. NHI M V , YÊU C U VÀ PHÂN LO I. 1. Nhi m v : Chuy n ñi n năng c a c quy thành cơ năng làm quay tr c khu u ñ kh i ñ ng ñ ng cơ ô tô. 2. Yêu c u: - K t c u g n, ch c ch n, làm vi c n ñ nh có ñ tin c y cao. - L c kéo t i sinh ra trên tr c và t c ñ quay c a máy kh i ñ ng ph i ñ m b o ñ l n ñ kh i ñ ng ñư c ñ ng cơ. - Khi ñ ng cơ ô tô ñã làm vi c, ph i c t ñư c truy n ñ ng t máy kh i ñ ng t i tr c khu u. - Có thi t b ñi u khi n thu n ti n cho ngư i s d ng. 3. Phân lo i: - Theo ñi n áp: có lo i 12v và 24v. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 5
 6. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a - Theo cách ñi u khi n bánh răng ăn kh p: + Máy kh i ñ ng dùng rơ le ñi n t ñ gài bánh răng kh i ñ ng ăn kh p v i vành răng bánh ñà. + Đ ng cơ ñi n m t chi u v a t o ra mô men quay, ñ ng th i như m t rơ le ñi n t , t c là rô to th c hi n hai chuy n ñ ng v a quay v a t nh ti n ñ ñ y bánh răng máy kh i ñ ng ăn kh p v i vành răng bánh ñà. - Theo k t c u: + Lo i gi m t c: Máy kh i ñ ng lo i gi m t c dùng mô tơ t c ñ cao. Máy kh i ñ ng lo i gi m t c làm tăng mô men xo n b ng cách gi m t c ñ quay c a ph n ng lõi mô tơ nh b truy n gi m t c. Píttông c a công t c t ñ y tr c ti p bánh răng ch ñ ng ñ t trên cùng m t tr c v i nó vào ăn kh p v i vành răng. + Máy kh i ñ ng lo i thông thư ng: Bánh răng d n ñ ng ch ñ ng ñư c ñ t trên cùng m t tr c v i lõi mô tơ (ph n ng) và quay cùng t c ñ v i lõi. C n d n ñ ng ñư c n i v i thanh ñ y c a công t c t ñ y bánh răng ch ñ ng và làm cho nó ăn kh p v i vành răng. + Máy kh i ñ ng lo i bánh răng hành tinh Máy kh i ñ ng lo i bánh răng hành tinh dùng b truy n hành tinh ñ gi m t c ñ quay c a lõi (ph n ng) c a mô tơ. Bánh răng d n ñ ng kh i ñ ng ăn kh p v i vành răng thông qua c n d n ñ ng gi ng như trư ng h p máy kh i ñ ng thông thư ng. + Máy kh i ñ ng PS (Mô tơ gi m t c hành tinh-rôto thanh d n) Máy kh i ñ ng này s d ng các nam châm vĩnh c u ñ t trong cu n c m. Cơ c u ñóng ng t ho t ñ ng gi ng như máy kh i ñ ng lo i bánh răng hành tinh. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 6
 7. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a II. C U T O VÀ HO T Đ NG C A MÁY KH I Đ NG. 1. C u t o và ho t ñ ng máy kh i ñ ng lo i thông thư ng: có rơ le gài. K t c u máy kh i ñ ng ñi n.( tham kh o) 1. Cu n gi , 2. Cu n hút, 3. Lò xo h i v ; 4. N ng gài; 5. ng ch ñ ng; 6, 7. Kh p truy n ñ ng; 8. Bánh răng kh i ñ ng; 9. Tr c rôto; 10. Vành hãm; 11. Rãnh răng xo n; 12. Kh p cài v i n ng gài; 13. Đ u n i dây ñi n; 14. Đ u ti p ñi n; 15. Lò xo h i v ; 16. Đĩa ñ ng ti p ñi n; 17. V rơ le; 18. N p sau c a máy kh i ñ ng; 19. Giá ñ ch i than; 20. Ch i than; 21. Phi n góp; 22. Stator; 23. Rôto; 24. V máy; 25. Cu n dây stator. a. C u t o: Đư c chia làm 3 ph n: Đ ng cơ ñi n m t chi u, cơ c u ñi u khi n, cơ c u truy n ñ ng * Đ ng cơ ñi n m t chi u. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 7
 8. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a - Sta to: Thân stato là kh i thép r ng hình tr , trong thân có hai c p t ng v i 2 c p cu n dây. Đ i v i máy kh i ñ ng có công su t l n thì cu n dây stato qu n dây ñ ng d t có ti t di n l n và qu n ít vòng ñ cho dòng ñi n l n ñi qua. 1.Má c c. 2. Cu n dây Stato. - Rô to: Thân rô to làm b ng lá thép k thu t ñi n ñư c ghép l i thành kh i tr trên có các rãnh ñ qu n dây, ti t di n dây cũng ph thu c vào công su t c a ñ ng cơ ñi n. M i rãnh ch qu n 1 ñ n 2 vòng và các ñ u dây ñư c hàn ra phi n góp, các phi n góp ñư c cách ñi n v i nhau và cách ñi n v i tr c b ng l p cách ñi n. 1.Tr c rôto 2. Cu n dây ph n ng c a rôto; 3. Rôto 4. C góp - Ch i than, giá ñ ch i than: D ng hình kh i ch nh t, thư ng c u t o ch i than g m: 80-90% ñ ng và 10-20% grafit có ñi n tr su t nh và gi m h s ma sát gi a ch i than và c góp. 1. ch i than. 2. Giá ñ ch i than. * Cơ c u ñi u khi n: RƠ LE ĐI N T : dùng ñ gài bánh răng ăn kh p và ñóng m ch nên g i là rơ le gài. Thư ng g i là rơ le con chu t hay con chu t ñ . - Thân rơ le: làm b ng tôn dày hình tr , bên trong l p hai cu n dây hút và gi , gi a là lõi thép. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 8
 9. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a - Cu n hút: có ti t di n dây l n hơn cu n gi và là cu n t o ra l c t chính ñ hút lõi thép. Còn cu n gi ch có tác d ng gi lõi thép khi m ch chính ñóng vì lúc ñó dòng ñi n cu n hút b ng 0. - Đĩa ñ ng ti p ñi n (Ti p ñi m ñ ng xu): ñư c l p trên tr c ñi u khi n ñĩa ñ ng và ñư c cách ñi n v i nhau b ng hai t m cách ñi n, phía ñ u tr c ñi u khi n có móng hãm, lò xo có tác d ng tỳ sát gi a Đĩa ñ ng ti p ñi n và hai c c ti p ñi m khi ñóng m ch. * cơ c u truy n ñ ng: G m c m bánh răng và ti t h p m t chi u, lò xo có tác d ng gi m l c va ñ p gi a bánh răng máy kh i ñ ng và vành răng bánh ñà. B c ngoài ñư c l p then hoa di trư t trên tr c kh i ñ ng, gi a chúng có các viên bi tr (con lăn) lò xo tỳ và ty ñ y. b. Nguyên t c ho t ñ ng. * Ho t ñ ng c a ti t h p m t chi u như sau: + Khi kh i ñ ng ñ ng cơ (Khi tr c cơ là b ñ ng, máy kh i ñ ng là ch ñ ng): B c ngoài c a ti t h p quay , nh l c ma sát con trư t và lò xo ñ y con lăn vào rãnh h p làm bánh răng k t vào b c ngoài thành m t kh i ñ quay bánh răng tr c cơ có s vòng quay b ng 0 hay nh . + Khi ñ ng cơ ñã n : s vòng quay tr c cơ ñ t 500 vòng/ phút (ho c hơn), v i t s truy n ngư c l i thì bánh răng máy kh i ñ ng s quay v i v n t c r t l n làm bánh răng máy kh i ñ ng quay nhanh hơn b c ngoài ñ y con lăn ra ch r ng c a rãnh. Như v y gi a b c ngoài và bánh răng máy kh i ñ ng quay trơn. * Ho t ñ ng c a máy kh i ñ ng như sau: Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 9
 10. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a Khi b t khoá ñi n n c kh i ñ ng: lúc này cu n dây hút, gi c a rơ le máy kh i ñ ng ñư c cung c p dòng ñi n t c quy, cu n dây hút sinh l c t hút lõi thép hình tr vào phía trong (Phía bên tay ph i ) ñ y kh p cơ c u truy n ñ ng và bánh răng kh i ñ ng ăn kh p v i vành răng c a bánh ñà. Đ ng th i ñóng ti p ñi m chính cung c p ñi n c quy cho các cu n dây máy kh i ñ ng, làm cho máy kh i ñ ng quay và kh i ñ ng ñ ng cơ. Khi ñ ng cơ ñã ho t ñ ng, ngư i lái xe buông tay ra kh i khoá ñi n, khoá ñi n t tr v v trí ban ñ u c t dòng ñi n vào cu n dây rơ le kh i ñ ng. Lúc này các ti p ñi m c a rơ le máy kh i ñ ng m ra, dòng ñi n c a c quy không vào n a, máy kh i ñ ng ng ng quay. * Chú ý: Dòng ñi n kh i ñ ng có th t 150A - 500 A tuỳ theo công su t c a ñ ng cơ ôtô. Vì v y th i gian th c hi n quá trình kh i ñ ng không ñư c quá 10 giây ñ ñ m b o ñ b n cho c quy và máy kh i ñ ng. 2. C u t o và ho t ñ ng máy kh i ñ ng có h p gi m t c: + Ưu ñi m: - T ñ ng lo i ra kh i h th ng khi ñ ng cơ ñã n nh kh p 1 chi u - Mô men ñ l n - Đi u khi n d dàng, thu n l i, tu i th cao. + Như c ñi m: - C u t o ph c t p, giá thành ñ t. - T n v t li u. a. C u t o: + Ph n c m (Stato): 1. Cu n dây kích t (Cu n dây Stato). 2. C c t . 3. V . 4. Ch i than. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 10
 11. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a + Ph n ng (Roto) : 1. 5. Vòng bi. 2. C góp ñi n. 3. Cu n dây rô to. 4. Rô to. + Ch i than và giá ñ ch i than: 1. Giá ñ ch i than. 2. Khung n i mát. 3. Lò xo ch i than. 4. Ch i than. + B ph n gi m t c : 1. Bánh răng ph n ng. 2. Bánh răng trung gian. 3. Vòng bi. 4. Bánh răngly h p. 5. Vòng bi. + Ly h p m t chi u : 1. Ch t tr . 2. Lò xo. 3. Bi ñũa. 4. Lò xo h i v . 5. Bánh răng ly h p. 6. Tr c bánh răng kh i ñ ng. 7. Bánh răng kh i ñ ng. + Bánh răng và kh p xo n c : 1. Bánh răng kh i ñ ng. 2. Ch t. 3. Kh p xo n c. 4. Tr c bánh răng kh i ñ ng. 5. Bánh ñà. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 11
 12. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a + Rơ le kh i ñ ng ( Công t c t ) : 1. C c 50. 2. Lõi. 3. Cu n gi . 4. Cu n hút. 5. C c C. 6. Ti p ñi m chính. 7. C c M. b. Nguyên lý ho t ñ ng: Khi b t khoá ñi n n c kh i ñ ng (Start), lúc này có dòng ñi n t c quy ñi qua cu n dây hút, cu n dây gi c a rơ le máy kh i ñ ng, cu n dây sinh l c t hút lõi thép hình tr vào phía trong (Phía bên tay trái), ñ y kh p ly h p m t chi u và bánh răng kh i ñ ng ăn kh p v i vành răng c a bánh ñà. Đ ng th i ñóng ti p ñi m chính cung c p ñi n c a c quy cho các cu n dây máy kh i ñ ng , làm cho máy kh i ñ ng quay và kh i ñ ng ñ ng cơ. Khi ñ ng cơ ñã ho t ñ ng, ngư i lái xe buông tay ra kh i khoá ñi n, khoá ñi n t tr v v trí ban ñ u c t dòng ñi n t c quy qua công t c ñ vào cu n dây rơ le kh i ñ ng. Lúc này dòng ñi n vào cu n dây rơ le hút gi t c c máy kh i ñ ng nên l c t t o ra trong cu n hút có tác d ng ngư c v i ban ñ u, cùng v i l c tác d ng c a lò xo h i v làm lõi t tr v v trí ban ñ u, tách (5) kh i (6) ñ ng th i kéo (14) tách kh i (15), máy kh i ñ ng ng ng ho t ñ ng. III. HI N TƯ NG, NGUYÊN NHÂN HƯ H NG VÀ PHƯƠNG PHÁP KI M TRA B O DƯ NG VÀ S A CH A MÁY KH I Đ NG Ô TÔ. 1. Hi n tư ng và nguyên nhân hư h ng. TT HI N TƯ NG NGUYÊN NHÂN HƯ H NG S A CH A 1 Đóng m ch kh i - c quy h ng. - Thay th . ñ ng nhưng máy - Do dây d n ñ t m ch, rơle - Ki m tra, s a ch a kh i ñ ng không kh i ñ ng, cu n dây hút gi ho c thay. quay: b h ng, ch i than quá mòn, lò xo than y u... 2 Máy kh i ñ ng - Ng n m ch cu n dây kích - Ki m tra, s a ch a quay ch m, ñèn b thích. ho c thay. gi m ñ sáng rõ - Các vít b t c c t b l ng ra - B t ch t các c c t r t so v i trư c lúc ch m các ph n ng. kh i ñ ng. 3 Máy kh i ñ ng - c quy h t ñi n. - N p ñi n b xung không quay, ñèn b cho c quy. gi m ñ sáng rõ - Cu n dây kích thích, cu n - Ki m tra, s a ch a r t so v i trư c lúc dây ph n ng máy kh i ñ ng ho c thay. kh i ñ ng. b ng n m ch ho c ch m mát. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 12
 13. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a 4 Máy kh i ñ ng - B try n l c b h ng do - Ki m tra, s a ch a quay nhưng không mòn các viên bi ho c h ng ho c thay. truy n l c ñ n tr c các lò xo. khu u. 5 Máy kh i ñ ng - Do bánh răng truy n ñ ng - Ki m tra, s a ch a quay nhưng có ho c răng trên bánh ñà b ho c thay. ti ng va ñ p cơ h ng nên kh p truy n ñ ng khí. có s ăn kh p không ñ u. - Do ñi u ch nh kho ng cách - Đi u ch nh l i. c a b truy n ñ ng chưa ñúng. 6 Sau khi kh i ñ ng - Ti p ñi m c a rơle máy - Ki m tra, s a ch a xong máy kh i kh i ñ ng b cháy dính vào ho c thay. ñ ng không ñư c nhau do lò xo trong rơ le b c t kh i m ch ñi n h ng... 2. Phương pháp ki m tra b o dư ng và s a ch a máy kh i ñ ng: + Quan sát ñ phát hi n các v t n t v … + Dùng ñ ng h v n năng ki m tra thông m ch, ng n m ch, ch m mát c a các cu n dây. + Dùng ñ ng h so ki m tra ñ ñ ng tâm c a tr c rô to, ñ côn, ô van c a c góp. + Dùng thư clá và thư c c p ki m tra chi u dài ch i than, ñ mòn c a b c, tr c. + Dùng thi t b ki m tra ho t ñ ng c a tiét h p m t chi u (kh p m t chi u). IV. S a ch a b o dư ng máy kh i ñ ng: 1. Quy trình: TT N I DUNG YÊU C U I Chu n b - Chu n b d ng c và thi t b . - Chu n b nơi làm vi c. - Đ m b o an toàn và v sinh công nghi p. II Tháo r i máy kh i ñ ng 1 Dùng xăng, gi , bàn ch i làm s ch bên Ph i s ch s . ngoài máy kh i ñ ng. 2 Tháo rơ le máy kh i ñ ng. 3 Tháo vít xuyên tâm. 4 Tháo các ch i than. Đánh d u ch i than. 5 Tháo Stato. 6 Tháo ch t càng g t và càng g t. 7 Tháo Rôto. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 13
 14. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a 8 Tháo b liên ñ ng( c m bánh răng kh i ñ ng). III B o dư ng: Dùng xăng, gi , bàn ch i Ph i s ch s . làm s ch toàn b các b ph n c a máy kh i ñ ng. IV Ki m tra : 1 Ki m tra các cu n dây Stato, Rôto. Không b ñ t, ch m mát, ng n m ch (Đo n m ch). 2 Ki m tra các ch i than. Không quá mòn. 3 Ki m tra c góp ñi n. Không cháy r , quá mòn. 4 Ki m tra giá ch i than. Không l ng các ñinh tán. 5 Ki m tra bánh răng kh i ñ ng. Không s t m . 6 Ki m tra rơ le kh i ñ ng. Cu n dây không b ñ t, ti p ñi m không b cháy r 7 Ki m tra các b c ñ ng. Không b mòn. 8 Ki m tra b liên ñ ng. Làm vi c theo m t chi u V L p các b ph n c a máy kh i ñ ng. Ngư c l i quy trình tháo. Tránh h ng ren, ñ t dây, l p ñúng chi u ch i than. VI Ki m th : 1 C ñ nh máy kh i ñ ng. Ph i ch c ch n. 2 Đ u dây máy kh i ñ ng v i c quy cho Ph i ñ u ñúng. máy kh i ñ ng quay. 3 L p máy kh i ñ ng lên ñ ng cơ và kh i Kh i ñ ng ñư c ñ ng cơ. ñ ng. 2. Th c hành: B o dư ng và s a ch a máy kh i ñ ng: - B o dư ng: + Tháo và ki m tra chi ti t: Cơ c u ñi u khi n, rô to, stato và cơ c u kh i ñ ng. + L p và ñi u ch nh: Khe h ñ u tr c v i bánh răng kh i ñ ng. - s a ch a: S a ch a l l p b c, tr c rôto, c góp, ñĩa ñ ng, các ñ u c c và các c n d n ñ ng. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 14
 15. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a Bài 3: B O DƯ NG VÀ S A CH A RƠLE KH I Đ NG T ng s : 6 h (Lý thuy t: 2 h; Th c hành: 4 h) I. NHI M V , YÊU C U: 1.Nhi m v : Cung c p dòng ñi n c a c quy cho cu n hút gi c a máy kh i ñ ng khi kh i ñ ng ñ ng cơ. 2. Yêu c u: Ph i cung c p dòng ñi n c a c quy cho cu n hút gi c a máy kh i ñ ng liên t c trong su t quá trình kh i ñ ng ñ ng cơ. II. C U T O VÀ HO T Đ NG: 1. Rơ le khung t ti p ñi m: a. Sơ ñ c u t o. 1. Ti p ñi m KK/. 2. Móc gi . 3. Lõi thép 4. Cu n dây t hoá. 5. Lò xo. CT B K2 K1: c c b t dây. 6. Giá ñ . b. Nguyên t c ho t ñ ng. Khi b t khoá ñi n n c kh i ñ ng thì trong cu n dây c a rơle kh i ñ ng ñư c c p dòng ñi n, dòng ñi n ñó ñi như sau: T c c (+) c quy→ khoá ñi n → C c K1→ Cu n dây c a rơle kh i ñ ng →C c K2→ mát→ c c (-) c quy. Dòng ñi n ch y qua cu n dây c a rơle t o nên t trư ng làm cho lõi thép nhi m t và ti p ñi m KK/ ñóng l i cung c p dòng ñi n cho cu n dây hút gi máy kh i ñ ng. Dòng ñi n ñó ñi như sau: T c c (+) c quy→ khoá ñi n → C c B→ Khung t c a rơle kh i ñ ng →Ti p ñi m KK/ → C c C rơ le→ Cu n dây hút gi máy kh i ñ ng... Khi ñ ng cơ ñã ho t ñ ng, ta buông tay ra kh i khoá ñi n, khoá ñi n t tr v v trí ban ñ u c t dòng ñi n vào cu n dây rơ le kh i ñ ng. Lúc này ti p ñi m c a rơ le m ra, c t dòng ñi n c a c quy cung c p cho cu n dây hút gi máy kh i ñ ng. 2. Rơ le cu n dây ti p ñi m: a. C u t o: 1. Ti p ñi m. 2. cu n dây rơ le. B, ST, E, 50. Các c c ñ u dây. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 15
 16. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a b. Nguyên t c ho t ñ ng. Khi b t khoá ñi n n c kh i ñ ng thì trong cu n dây c a rơle kh i ñ ng ñư c c p dòng ñi n, dòng ñi n ñó ñi như sau: (+) c quy→ khoá ñi n → C c ST→ Cu n dây c a rơle kh i ñ ng →C c E→ mát→ (-) c quy. Dòng ñi n ch y qua cu n dây c a rơle ñóng m ch t o nên t trư ng làm ti p ñi m ñóng l i cung c p dòng ñi n cho cu n dây hút gi máy kh i ñ ng. Dòng ñi n ñó ñi như sau: (+) c quy→ khoá ñi n → C c B→ Ti p ñi m → C c 50 rơ le → Cu n dây hút gi máy kh i ñ ng. Khi ñ ng cơ ñã ho t ñ ng, ngư i lái xe buông tay ra kh i khoá ñi n, khoá ñi n t tr v v trí ban ñ u c t dòng ñi n vào cu n dây rơ le kh i ñ ng. Lúc này ti p ñi m c a rơ le m ra, c t dòng ñi n c a c quy cung c p cho cu n dây hút gi máy kh i ñ ng. III. HI N TƯ NG, NGUYÊN NHÂN HƯ H NG VÀ PHƯƠNG PHÁP KI M TRA B O DƯ NG VÀ S A CH A RƠ LE KH I Đ NG 1. Hi n tư ng và nguyên nhân hư h ng. TT HI N TƯ NG NGUYÊN NHÂN HƯ H NG 1 B t khoá ñi n n c kh i - Do ti p ñi m c a rơ le không ñóng nên không ñ ng nhưng máy kh i có dòng ñi n c p cho cu n hút gi máy kh i ñ ng không quay. ñ ng. - Khe h ti p ñi m quá l n. - Cu n dây rơ le b h ng. - Lò xo quá căng. - Không có mát rơ le. 2 Khi thôi kh i ñ ng nhưng - Do ti p ñi m c a rơ le b cháy r dính vào không c t ñư c dòng ñi n nhau nên không tách ra ñư c vì v y không c t c quy ñ n máy kh i ñư c dòng ñi n c p cho cu n hút gi máy kh i ñ ng. ñ ng. - Khe h ti p ñi m quá nh . - Lò xo quá y u. 2. Phương pháp ki m tra và b o dư ng s a ch a. - Dùng ñ ng h v n năng ki m tra cu n dây rơ le. - Ki m tra khe h ti p ñi m b ng căn lá. - Dùng l c k ki m tra s c căng lò xo. - Quan sát b m t ti p ñi m. IV. TH C HÀNH: B o dư ng và s a ch a rơ le kh i ñ ng. - B o dư ng: + Tháo và ki m tra chi ti t: Các cu n dây, ñi n tr , khung t và ti p ñi m. + L p và ñi u ch nh: Khe h các ti p ñi m. - S a ch a: + Tháo và ki m tra chi ti t: Các cu n dây, khung t và ti p ñi m. + S a ch a: Khung t và ti p ñi m. + L p và ñi u ch nh: Khe h các ti p ñi m. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 16
 17. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a Bài 4: B O DƯ NG VÀ S A CH A C QUY T ng s : 6 h (Lý thuy t: 2 h; Th c hành: 4 h) I. NHI M V , YÊU C U: 1. Nhi m v : cung c p ñi n năng cho máy kh i ñ ng, các b ph n tiêu th ñi n khác khi ñ ng cơ chưa ho t ñ ng, ho c cùng v i máy phát cung c p ñi n năng cho ph t i trong trư ng h p ñ ng cơ ho t ñ ng có s vòng quay nh hay t i vư t quá kh năng cung c p c a máy phát ñi n. 2. Yêu c u: - Cư ng ñ phóng l n, ñ cho máy kh i ñ ng ñi n ho t ñ ng. - Có k t c u ñơn gi n, d ch t o, d chăm sóc. - Phóng n p tu n hoàn có hi u su t cao. II. C U T O VÀ HO T Đ NG C A C QUY A XÍT CHÌ: 1. C u t o: 1.N p 2,5. c c b t dây. 3. l thông hơi. 4. c u n i. 6. t m c c âm. 7. t m c c dương 8. t m ngăn 9. v bình + V bình: làm b ng nh a có ñ b n cao, ñư c chia làm 3 ho c 6 ngăn, ñáy bình có các s ng ñ ñ b n c c âm và dương, kho ng tr ng gi a các s ng là nơi ch a các ch t ho t tính rơi xu ng ñ không làm n i t t gi a các b n c c. + N p bình: làm b ng nh a có ñ c ng cao, ngày nay n p bình ñư c làm li n m t kh i, m i ngăn có m t l ñ ñ dung d ch a xít H2SO4 ho c nư c c t. Nút ñ y ñư c làm b ng nh a có gioăng cao su làm kín, trên nút có 1 l thông hơi nh . T i ngăn ñ u và ngăn cu i ñưa ra 2 c c tương ng c c dương (+) và âm (-). + B n c c: xương b n c c (lư i) ñư c làm t h p kim chì – antimoan ho c h p kim chì – can xi ñ tăng ñ c ng c a b n c c. Đ tăng dung lư ng c a bình c quy thì nhà s n xu t ñã ñưa b n c c âm chát vào chì nguyên ch t(Pb), còn chát peoxit chì (PbO2) vào b n dương là ch t có ñ b n và ñ x p cao. Các b n c c cùng d u ñư c hàn thành chùm c c. + T m cách ly: Nh m ch ng ch m ch p gi a 2 b n c c âm và dương. T m cách ly ñư c b ng nh a ñ c bi t, có chi u dày 1,5 – 2,4 mm, m t ph ng hư ng v phía c c âm, còn m t có hình sóng hư ng vào b n c c dương và theo phương th ng ñ ng. 2. Nguyên lý: c quy là ngu n năng lư ng có tính thu n ng ch: nó tích tr năng lư ng dư i d ng hoá năng và gi i phóng năng lư ng dư i d ng ñi n năng. Quá trình c quy c p ñi n cho m ch ngoài g i là quá trình phóng ñi n; quá trình c quy ñư c d tr năng Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 17
 18. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a lư ng g i là quá trình n p ñi n. Ph n ng hoá h c bi u di n quá trình chuy n hoá năng lư ng c a c quy có d ng như sau: PbO2+ 2SO4 H2 (H2O) + Pb → SO4Pb + 4H2O + SO4Pb * Quá trình n p ñi n: Ph n ng n p ñi n x y ra như sau: T i b n c c dương: PbSO4 + H2O → PbO2 + H2SO4 T i b n c c âm: PbSO4 + H2O → Pb + H2SO4 Trong quá trình n p dung d ch ñi n phân có t tr ng tăng lên, nư c b gi m d n. B n c c dương tr thành peoxit chì có màu nâu, b n c c âm tr thành chì nguyên ch t có màu xám. Khi c quy n p ñã ñ y ñi n ta th y dung d ch ñi n phân s i tăm li ti, vì lúc ñó nư c b ñi n li thành hydro và oxy, khí hydro do nh bay lên t o thành nh ng h t nh li ti. N u ta ti p t c n p thì dung d ch nhanh c n xu ng, làm n ng ñ dung d ch tăng. * Quá trình phóng ñi n: B n c c dương PbO2, b n c c âm chì Pb tác d ng v i dung d ch a xít sunfuric H2SO4 cùng t o thành sunfat chì PbSO4 làm cho hai b n c c ngày càng gi ng nhau, khi ñó hi u ñi n th gi a hai b n c c gi m ñi, n ng ñ dung d ch gi m ñi. Quá trình phóng ñi n qua ph t i bóng ñèn (hình v ). Ph n ng phóng ñi n x y ra như sau: T i b n c c dương: PbO2 + H2SO4 → PbSO4 + H2O T i b n c c âm: Pb + H2SO4 → PbSO4 + H2O III. HI N TƯ NG, NGUYÊN NHÂN HƯ H NG VÀ PHƯƠNG PHÁP KI M TRA B O DƯ NG, S A CH A: 1. Hi n tư ng, nguyên nhân hư h ng TT HI N TƯ NG NGUYÊN NHÂN HƯ H NG 1 c quy m i - M c dung d ch ñi n phân th p hơn gi i h n cho phép. nhưng không - T tr ng dung d ch ñi n phân không ñúng quy ñ nh . ñ ñi n, không - Trong ngăn nào ñó có t m c c h ng, ho c t m ngăn b ép kh i ñ ng ch t vào t m c c nên dung d ch ñi n phân không ng m ñư c. ñ u vào t m c c ñư c. 2 Dung d ch ñi n - Do v bình b r n n t ho c các nút chưa ch c ch n. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 18
 19. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a phân trong c - Nhi t ñ môi trư ng t i v trí ñ t bình c quy cao. - Do dòng ñi n n p, phóng c quá l n. quy hao nhanh. 3 c quy thư ng- c quy b ng n m ch ho c t phóng ñi n. xuyên không - Ch n i c c b b ô xi hoá ho c b h ng. n p ñ ñi n. - Do kh i ñ ng quá nhi u l n liên t c, th i gian kh i ñ ng kéo dài. 4 Ngu n ñi n c - Có ñi m n i m ch c a c quy b h ng, các ñ u dây quy m t hoàn không ti p xúc. toàn. - c quy ñã quá th i h n s d ng nên nó b phá hu bên trong. - c quy b h ng do b ch p m ch bên trong vì có nhi u c n b n l ng dư i ñáy bình. 2. Phương pháp ki m tra b o dư ng, s a ch a: - Quan sát ñ phát hi n v t n t v , m c dung d ch ñi n phân. - Dùng vôn k l n lư t ño ñi n áp c a các ngăn, ho c dùng ôm k ñ ño ñi n tr trong c a các ngăn ñ xác ñ nh ngăn h ng. Ki m tra ch m ch p m ch ngoài, ho c quá t i c n gi m b t t i - Dùng am pe kìm ñ ki m tra dung lư ng c quy. - Dùng t tr ng k ki m tra t tr ng dung d ch ñi n phân. 3. Quy trình b o dư ng: + B o dư ng c p I: Đư c ti n hành hàng ngày, trư ng h p không s d ng thì chu kỳ là 10 – 15 ngày. N i dung g m: - Lau khô , s ch toàn b m t trên và xung quanh bình c quy. - Xem xét bên ngoài bình c quy ñ phát hi n v t r n n t. - Thông các l thoát hơi n p ho c nút ñ y. - Ki m tra xi t ch t các ñai ch ng. - Ki m tra các ñ u c c c a c quy. n u b ô xy hoá thì làm s ch và v n ch t l i. - Ki m tra m c dung d ch ñi n phân và b sung nư c c t n u c n. + B o dư ng c p II: Đư c th c hi n khi ôtô ñã ch y ñư c 1000 Km, ho c c quy ñ lâu trong kho hơn m t tháng. Ngoài vi c như b o dư ng c p I ph i làm thêm: - Ki m tra t tr ng dung d ch ñi n phân b ng t tr ng k . - Ki m tra kh năng phóng ñi n và n p ñi n b ng phóng ñi n k . - N p ñi n b sung. 3. N p ñi n cho c quy: Dòng ñi n n p cho c quy ñư c quy ñ nh b ng 0,05C20 C20: dung lư ng v i tgh = 20h + N p ñi n cho c quy: có 2 phương pháp: - N p ñi n cho c quy v i dòng ñi n không ñ i: dùng ñ n p c quy trong các xư ng s a ch a, b o dư ng ñ n p cho c quy m i ho c cho các c quy b sun phát hoá, Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 19
 20. Giáo trình M22-26: SC-BD h th ng kh i ñ ng và ñánh l a l p n i ti p ñư c n p v i ñi u ki n: Un ≥ 2,7.naq Trong ñó: naq: s ngăn c quy l p trong m ch ñi n. Trong m ch ñi n c n l p thêm bi n tr R tho mãn: Phương pháp này ñòi h i các c quy ñưa vào n p ph i có cùng m t dung lư ng và th i gian n p dài. Mu n kh c ph c như c di m th i gian dài có th dung cách n p hai hay nhi u n c. Ví d n c 1 v i In= (0,3÷0,5) C20 và k t thúc n c 1 khi sôi còn n c 2 v i In= 0,05C20 - Phương pháp n p v i ñi n áp không ñ i: Các c quy n p l p song song v i ngu n n p, dùng n p cho c quy trên xe, th i gian n p ng n hơn, dòng ñi n n p t ñ ng gi m theo th i gian, tuy nhiên c quy không ñư c n p no, nên ch dung n p b sung. + Pha ch dung d ch ñi n phân: Trong quá trình pha ch dung d ch ph i trang b ñ y ñ b o h lao ñ ng như: găng tay cao su, kính che m t, y m che thân... Khi pha ch dung d ch ñi n phân ph i ñ t t a xít H2SO4 vào nư c c t. Tuy t ñ i không ñư c làm ngư c l i. B ng 1: Dung d ch ñi n phân. T tr ng d2 T l th tích T l tr ng lư ng T l axit ñi n phân gi a H2O và gi a H2O và H2SO4 trong d2 oC 3 20 (g/cm ) H2SO4 H2SO4 ñi n phân 1,16 5,70: 1 3,35: 1 22,70 1,17 5,30: 1 3,11: 1 24,00 1,18 4,95: 1 2,90: 1 25,20 1,19 4,63: 1 2,52: 1 26,50 1,20 4,33: 1 2,36: 1 27,70 1,21 4,07: 1 2,22: 1 29,00 1,22 3,84: 1 2,09: 1 30,00 1,23 3,60: 1 1,97: 1 31,41 1,24 3,40: 1 1,86: 1 32,50 1,25 3,22: 1 1,76: 1 33,70 1,26 3,05: 1 1,60: 1 35,00 IV. TH C HÀNH: 1. B o dư ng: + Ki m tra: V , n p, ñ u c c và dung d ch a xít. + B o dư ng: Làm s ch ñ u cưc, v , n p, thay dung d ch và n p ñi n cho c quy. 2. S a ch a: + Tháo và ki m tra c quy: V , n p, chùm c c, ñ u c c và c u n i. + S a ch a: V , n p, ñ u c c, c u n i và các chùm c c. + L p c quy: Thay dung d ch và n p ñi n cho c quy. Ph m Xuân Bình - Khoa ĐL-TB- Trư ng CĐN cơ ñi n- luy n kim-TN 9/2010 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản