Giáo trình Thị trường tài chính - Phần 1

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
40
lượt xem
12
download

Giáo trình Thị trường tài chính - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình "Thị trường tài chính" gồm có 4 chương được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần "Thị trường tài chính" (theo hệ thống tín chỉ) và tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Phần 1 trình bày nội dung chương 1 và chương 2 của giáo trình với các nội dung: thị trường tài chính, thị trường tiền tệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thị trường tài chính - Phần 1

Lời giới thiệu<br /> Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành Tài<br /> chính – Ngân hàng trình độ cao đẳng, đặc biệt là yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất<br /> lượng đào tạo; Trường Cao đẳng Thương mại chủ trương tổ chức biên soạn giáo<br /> trình, các học phần đang được triển khai giảng dạy.<br /> Thực hiện chủ trương trên, Khoa Tài chính -Ngân hàng đã phân công giảng<br /> viên, Thạc sĩ Lý Vân Phi làm chủ biên, biên soạn Giáo trình Thị trường tài chính, để<br /> dùng chung cho sinh viên ngành Tài chính- Ngân hàng giúp cho việc giảng dạy của<br /> giảng viên và việc học tập của sinh viên được thuận lợi.<br /> Giáo trình Thị trường tài chính được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần<br /> Thị trường tài chính (theo hệ thống tín chỉ) và tham khảo các tài liệu, giáo trình của<br /> một số nguồn, tác giả trong nước.<br /> Nội dung của giáo trình này gồm 4 chương:<br /> Chương 1: Thị trường tài chính; chương 2: Thị trường tiền tệ, do Ths. Lý Vân<br /> Phi, CN. Hồ Thị Thùy Linh biên soạn;<br /> Chương 3: Thị trường ngoại hối, do Ths. Lý Vân Phi, CN. Lưu Thị Mỹ Hạnh<br /> biên soạn;<br /> Chương 4: Thị trường chứng khoán, do Ths. Lý Vân Phi, Ths. Trần Thị Hòa<br /> biên soạn.<br /> Trong quá trình biên soạn tác giả đã chú ý cập nhật khá đầy đủ các văn bản<br /> quy phạm pháp luật có liên quan (đến tháng 4 năm 2012) và đưa vào bài đọc thêm, ví<br /> dụ minh họa được biên soạn từ các tài liệu, tạp chí và kinh nghiệm giảng dạy, nhằm<br /> giúp sinh viên hiểu sâu hơn và liên hệ được với thực tiễn về kiến thức đã học trước đó.<br /> Để giáo trình này đến tay người đọc, tác giả ghi nhận và cảm ơn sự giúp đỡ,<br /> tham gia góp ý kiến, biên tập, sửa chữa của Hội đồng khoa học trường Cao đẳng<br /> Thương mại, cùng các giảng viên khoa Tài chính- Ngân hàng và các đồng nghiệp.<br /> Mặc dù đã rất cố gắng, tác giả nghĩ rằng Giáo trình Thị trường tài chính này<br /> có thể còn hạn chế, sai sót trong quá trình biên soạn. Tác giả chân thành mong đợi<br /> nhận được sự phê bình, góp ý của bạn đọc để lần tái bản bản sau được hoàn thiện<br /> hơn.<br /> Các ý kiến tham gia xin được gửi về địa chỉ: email: phiteacher@gmail.com<br /> Trân trọng cảm ơn!<br /> Nhóm tác giả<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời giới thiệu<br /> Mục lục<br /> CHƢƠNG 1. THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH....................................................... 1<br /> I. Khái niệm, chức năng và vai trò của của thị trƣờng tài chính ..........................1<br /> 1. Khái niệm ............................................................................................................1<br /> 2. Chức năng ...........................................................................................................1<br /> 3. Vai trò ..................................................................................................................3<br /> II. Phân loại thị trƣờng tài chính..............................................................................4<br /> 1. Căn cứ vào thời hạn luân chuyển vốn ..............................................................4<br /> 1.1. Thị trường tiền tệ ...........................................................................................4<br /> 1.2. Thị trường vốn ...............................................................................................5<br /> 2. Căn cứ vào tính chất chuyên môn hóa của thị trƣờng ...................................6<br /> 2.1. Thị trường các công cụ nợ .............................................................................7<br /> 2.2. Thị trường công cụ vốn .................................................................................7<br /> 2.3. Thị trường công cụ phái sinh .........................................................................7<br /> 3. Căn cứ vào cơ cấu thị trƣờng ............................................................................7<br /> 3.1. Thị trường sơ cấp...........................................................................................7<br /> 3.2. Thị trường thứ cấp .........................................................................................8<br /> III. Các định chế tài chính trung gian......................................................................8<br /> 1. Ngân hàng thƣơng mại ......................................................................................8<br /> 2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng .......................................................................8<br /> 2.1. Công ty tài chính ...........................................................................................8<br /> 2.2. Công ty bảo hiểm ..........................................................................................9<br /> 2.3. Quỹ đầu tư .....................................................................................................9<br /> 2.4. Công ty cho thuê tài chính ...........................................................................10<br /> Câu hỏi ôn tập.......................................................................................................11<br /> Bài đọc thêm…………………………………………………………………….12<br /> Tài liệu tham khảo ...............................................................................................14<br /> <br /> CHƢƠNG 2. THỊ TRƢỜNG TIỀN TỆ .......................................................... 15<br /> I. Khái niệm và vai trò của thị trƣờng tiền tệ .......................................................15<br /> 1. Khái niệm ..........................................................................................................15<br /> 2. Vai trò ................................................................................................................15<br /> II. Công cụ lƣu thông trên thị trƣờng tiền tệ ........................................................16<br /> 1. Tín phiếu kho bạc .............................................................................................16<br /> 2. Chứng chỉ tiền gửi ............................................................................................16<br /> 3. Thƣơng phiếu ( Kỳ phiếu thƣơng mại) ..........................................................17<br /> 4. Hối phiếu chấp nhận thanh toán của ngân hàng ..........................................17<br /> 5. Hợp đồng mua lại .............................................................................................17<br /> III. Các nghiệp vụ trên thị trƣờng tiền tệ ..............................................................18<br /> 1. Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn ...............................................18<br /> 1.1. Nghiệp vụ phát hành tín phiếu kho bạc .......................................................18<br /> 1.2. Nghiệp vụ phát hành chứng chỉ tiền gửi .....................................................23<br /> 1.3. Nghiệp vụ phát hành thương phiếu .............................................................23<br /> 1.4. Nghiệp vụ phát hành các hợp đồng mua lại ................................................24<br /> 2. Nghiệp vụ chuyển nhƣợng giấy tờ có giá ngắn hạn ......................................25<br /> <br /> 2.1. Thị trường thứ cấp của tín phiếu kho bạc ....................................................25<br /> 2.2. Thị trường thứ cấp về chứng chỉ tiền gửi ....................................................26<br /> 2.3. Thị trường thứ cấp của thương phiếu ..........................................................26<br /> Câu hỏi ôn tập.......................................................................................................27<br /> Bài đọc thêm .........................................................................................................29<br /> Tài liệu tham khảo ...............................................................................................31<br /> <br /> CHƢƠNG 3. THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI .................................................... 32<br /> I. Khái quát về thị trƣờng ngoại hối.......................................................................32<br /> 1. Lịch sử hình thành và phát triển thị trƣờng ngoại hối .................................32<br /> 1.1. Thời kỳ sơ khai ............................................................................................32<br /> 1.2. Thời kỳ sau đại chiến thế giới thứ nhất và cuộc đại suy thoái ....................33<br /> 1.3. Thời kỳ sau đại chiến thế giới lần thứ hai ...................................................33<br /> 2. Khái niệm, đặc điểm và chức năng của thị trƣờng ngoại hối ......................34<br /> 2.1. Khái niệm ....................................................................................................34<br /> 2.2. Đặc điểm ......................................................................................................35<br /> 2.3. Chức năng của thị trường ngoại hối ............................................................36<br /> 3. Các thành viên tham gia ..................................................................................37<br /> 3.1. Nhóm khách hàng mua bán lẻ .....................................................................37<br /> 3.2. Các ngân hàng thương mại ..........................................................................37<br /> 3.3. Những nhà môi giới ngoại hối.....................................................................37<br /> 3.4. Ngân hàng trung ương .................................................................................38<br /> II. Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối ..........................................38<br /> 1. Các khái niệm ...................................................................................................38<br /> 1.1. Tỷ giá ...........................................................................................................38<br /> 1.2. Đồng tiền yết giá, đồng tiền định giá ..........................................................39<br /> 1.3. Ngân hàng yết giá, ngân hàng hỏi giá .........................................................40<br /> 1.4. Yết tỷ giá hai chiều ......................................................................................40<br /> 2. Các phƣơng pháp yết tỷ giá.............................................................................40<br /> 3. Tỷ giá mua, tỷ giá bán và chênh lệch tỷ giá ...................................................41<br /> 3.1. Tỷ giá mua và tỷ giá bán .............................................................................41<br /> 3.2. Chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán ...........................................................43<br /> 3.3. Lãi (lỗ) trong kinh doanh ngoại hối.............................................................44<br /> 4. Tỷ giá chéo và kinh doanh tỷ giá chéo ...........................................................45<br /> 4.1. Khái niệm ....................................................................................................45<br /> 4.2. Phương pháp xác định tỷ giá chéo ..............................................................45<br /> III. Nghiệp vụ giao ngay ..........................................................................................47<br /> 1. Khái niệm ..........................................................................................................47<br /> 2. Tổ chức thị trƣờng ...........................................................................................48<br /> Câu hỏi ôn tập.......................................................................................................50<br /> Bài đọc thêm…………………………………………………………………….52<br /> Tài liệu tham khảo ...............................................................................................57<br /> <br /> CHƢƠNG 4. THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN ........................................... 58<br /> I. Khái quát về thị trƣờng chứng khoán (TTCK) .................................................58<br /> 1. Sơ lƣợc về lịch sử hình thành và phát triển của thị trƣờng chứng khoán ..58<br /> 1.1. Lịch sử hình thành thị trường chứng khoán trên thế giới ............................58<br /> 1.2. Quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam ....59<br /> 2. Khái niệm, chức năng và vai trò của thị trƣờng chứng khoán ....................60<br /> 2.1. Khái niệm ....................................................................................................60<br /> <br /> 2.2. Chức năng ....................................................................................................63<br /> 2.3. Vai trò của thị trường chứng khoán ............................................................64<br /> II. Công cụ lƣu thông của thị trƣờng chứng khoán ..............................................65<br /> 1. Cổ phiếu ...........................................................................................................65<br /> 1.1. Cổ phiếu thường (commom stock) ..............................................................66<br /> 1.2. Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock) ...............................................................69<br /> 2. Trái phiếu ..........................................................................................................71<br /> 2.1. Khái niệm và đặc điểm của trái phiếu .........................................................71<br /> 2.2. Phân loại trái phiếu ......................................................................................72<br /> 2.3. Lợi tức và rủi ro của trái phiếu ....................................................................73<br /> 3. Chứng chỉ quỹ đầu tƣ ......................................................................................74<br /> 3.1. Khái niệm và đặc điểm ................................................................................74<br /> 4. Chứng khoán phái sinh (derivatives) .............................................................76<br /> 4.1. Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contracts) ........................................................77<br /> 4.2. Hợp đồng tương lai (Future Contracts) .......................................................77<br /> 4.3. Hợp đồng quyền chọn (Option Contracts) ..................................................78<br /> III. Phát hành và niêm yết chứng khoán ...............................................................79<br /> 1. Phát hành chứng khoán ...................................................................................79<br /> 1.1. Chủ thể và mục đích phát hành chứng khoán .............................................79<br /> 1.2. Phương thức phát hành ................................................................................79<br /> 1.3. Điều kiện phát hành .....................................................................................80<br /> 2. Niêm yết chứng khoán .....................................................................................81<br /> 2.1. Khái niệm ....................................................................................................81<br /> 2.2. Những ưu điểm và hạn chế của việc niêm yết chứng khoán .......................81<br /> 2.3. Quản lý niêm yết .........................................................................................82<br /> IV. Giao dịch chứng khoán trên thị trƣờng chứng khoán tập trung – Sở giao<br /> dịch chứng khoán (Sở GDCK) ................................................................................83<br /> 1. Khái niệm và cơ cấu tổ chức Sở GDCK .........................................................83<br /> 1.1. Khái niệm ....................................................................................................83<br /> 1.2. Cơ cấu tổ chức Sở GDCK ...........................................................................83<br /> 2. Thành viên của Sở giao dịch chứng khoán ....................................................84<br /> 2.1. Người môi giới chứng khoán (brokers) .......................................................84<br /> 2.2. Người môi giới chuyên môn (hay chuyên gia chứng khoán- Specsialist) ..85<br /> 2.3. Người môi giới độc lập (independent broker) .............................................85<br /> 2.4. Người kinh doanh chứng khoán (Dealers) ..................................................85<br /> 3. Các nguyên tắc hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán ...........................85<br /> 3.1. Nguyên tắc công khai ..................................................................................85<br /> 3.2. Nguyên tắc trung gian .................................................................................86<br /> 3.3. Nguyên tắc đấu giá ......................................................................................86<br /> 4. Các phƣơng thức giao dịch trên thị trƣờng chứng khoán ...........................87<br /> 4.1. Quy trình giao dịch ......................................................................................87<br /> 4.2. Một số quy định chung về giao dịch chứng khoán......................................89<br /> 4.3. Các loại lệnh giao dịch ................................................................................91<br /> 4.4. Phương thức giao dịch .................................................................................98<br /> V. Giao dịch chứng khoán trên thị trƣờng phi tập trung (Over The CounterOTC) ........................................................................................................................101<br /> 1. Khái niệm và đặc điểm giao dịch trên thị trƣờng OTC .............................101<br /> 1.1. Khái niệm ..................................................................................................101<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản