intTypePromotion=1

Bài giảng Thị trường tài chính ( Bùi Ngọc Toản) - Chương 2: Thị trường tiền tệ

Chia sẻ: Pham Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
290
lượt xem
43
download

Bài giảng Thị trường tài chính ( Bùi Ngọc Toản) - Chương 2: Thị trường tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của chương 2 giúp các bạn nắm khái niệm, đặc điểm và chức năng của thị trường tiền tệ;Cấu trúc của thị trường tiền tệ; Hàng hoá và nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ.Thị trường tiền tệ là một bộ phận của thị trường tài chính, giao dịch các loại vốn ngắn hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tài chính ( Bùi Ngọc Toản) - Chương 2: Thị trường tiền tệ

  1. NỘI DUNG CHÍNH  Khái niệm, đặc điểm và chức năng của thị trường tiền tệ;  Cấu trúc của thị trường tiền tệ;  Hàng hoá và nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ. Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM Mail: buitoan.hui@gmail.com Bài giảng môn: Thị trường tài chính DĐ: 0986 785 984 Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 2 Khái niệm Đặc điểm của thị trường tiền tệ  Thị trường tiền tệ là một bộ phận của thị trường  Luân chuyển vốn ngắn hạn không quá 1 tài chính, giao dịch các loại vốn ngắn hạn. năm;  Hoạt động của thị trường tiền tệ diễn ra chủ yếu  Hình thức tài chính đặc trưng là hình thức thông qua hoạt động của hệ thống ngân hàng và tài chính gián tiếp. Đóng vai trò trung gian các tổ chức tín dụng khác. tài chính giữa người vay và người cho vay là các NHTM và các tổ chức tín dụng khác;  Các công cụ của thị trường tiền tệ có độ an toàn tương đối cao, tiết kiệm chi phí cho các Bài giảng môn: Thị trường tài chính nhà đầu tư. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Chức năng của thị trường tiền tệ Phân loại thị trường tiền tệ  Tạo lập và cung ứng vốn ngắn hạn cho nền Phân loại theo cách thức tổ chức: kinh tế; Thị trường tiền tệ sơ cấp: là nơi chuyên phát  Tạo lập và cung ứng vốn đầu tư tín dụng; hành các loại công cụ nợ ngắn hạn của ngân  Tạo môi trường đầu tư an toàn và có hiệu quả hàng, công ty tài chính, kho bạc, ... cho các chủ thể trong xã hội; Thị trường tiền tệ thứ cấp: chuyên tổ chức  Góp phần làm lành mạnh tình hình lưu thông mua đi bán lại các loại công cụ nợ ngắn hạn đã tiền tệ và ổn định đồng tiền. phát hành ở thị trường sơ cấp. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản
  2. Phân loại thị trường tiền tệ Phân loại thị trường tiền tệ Phân loại theo công cụ nợ: Phân loại theo công cụ nợ: Thị trường cho vay ngắn hạn của các định chế  Thị trường cho vay ngắn hạn của các định chế tài chính trung gian: thị trường cho vay, tài trợ, bảo tài chính trung gian; lãnh, mua bán các lọai chứng từ có giá ngắn hạn. Thị trường liên ngân hàng; • Đây là thị trường mà các nguồn vốn được luân Thị trường hối đóai. chuyển theo nguyên tắc tín dụng để huy động vốn từ những người có vốn và phân phối lại cho những người cần vốn nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. • Đây chính là sự vận động gián tiếp của vốn trong nền kinh tế thị trường thông qua các trung gian tài chính. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Phân loại thị trường tiền tệ Phân loại thị trường tiền tệ Phân loại theo công cụ nợ: Phân loại theo công cụ nợ: Thị trường liên ngân hàng: đây là thị trường Thị trường hối đoái: thị trường diễn ra các vốn ngắn hạn giữa các ngân hàng thương mại họat động đầu tư, cho vay, bảo lãnh, mua bán với nhau do Ngân hàng Trung ương tổ chức để và các giao dịch khác về ngoại hối (ngoại hối giải quyết nhu cầu vốn giữa các ngân hàng là các lọai ngọai tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế, thương mại về bù bù đắp thiếu hụt trong thanh các giấy tờ có giá bằng ngọai tệ và các công toán bù trừ, đáp ứng nhu cầu thanh toán của cụ thanh toán bằng tiền nước ngòai). khách hàng,… Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản cụ Các công cụ trên TTTT cụ Các công cụ trên TTTT  Tín phieáu Kho baïc Nhà nước, Tín phiếu Ngân hàng Tín phieáu kho baïc: Trung ương;  Là công cụ nợ ngắn hạn của chính phủ (do Kho bạc  Thöông phieáu; Nhà nước phát hành) có thời hạn là 3, 6, hoặc 12 tháng,  Các khoản vay liên ngân hàng; được trả lãi với mức lãi suất cố định và được hoàn trả  Chấp phiếu ngân hàng; lại vốn gốc khi đến hạn thanh toán.  Kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu công ty tài chính, chứng  Loại công cụ này có tính thanh khoản cao. Kho bạc Nhà chỉ tiền gửi tiết kiệm. nước phát hành tín phiếu chủ yếu để vay nợ nhằm mục đích bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước và thực hiện chính sách tiền tệ bằng cách phát hành tín phiếu kho bạc. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản
  3. cụ Các công cụ trên TTTT cụ Các công cụ trên TTTT Thương phiếu: Thương phiếu:  Là một loại nợ ngắn hạn do một doanh nghiệp phát Thương phiếu tồn tại dưới 2 hình thức là: hành để thu hút vốn lưu động kinh doanh hàng ngày.  Hối phiếu  Chỉ có những công ty lớn mới có thể phát hành loại thương phiếu này, các NHTM không được phép phát  Lệnh phiếu hành thương phiếu.  Những người mua lại thương phiếu này thường là các tổ chức tài chính trung gian và các công ty hàng đầu.  Hầu hết các thương phiếu có kỳ hạn dưới 270 ngày, và thường cố định là 30 ngày hoặc ngắn hạn. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản cụ Các công cụ trên TTTT cụ Các công cụ trên TTTT Thương phiếu: Thương phiếu: Hối phiếu: Lệnh phiếu: Hối phiếu là chứng chỉ có giá do người bán Lệnh phiếu là chứng chỉ có giá do người chịu lập, yêu cầu người mua chịu trả một số mua chịu lập, cam kết trả một số tiền xác tiền xác định vào một thời gian và ở một địa định trong một thời gian và ở một địa điểm điểm nhất định cho người thụ hưởng. nhất định cho người thụ hưởng. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản cụ Các công cụ trên TTTT cụ Các công cụ trên TTTT Thương phiếu: Thương phiếu: Thương phiếu có 3 tính chất: Tính trừu tượng: Tính trừu tượng Trên thương phiếu không ghi cụ thể nguyên Tính bắt buộc nhân phát sinh khoản nợ mà chỉ ghi các Tính lưu thông thông tin về số tiền phải trả, thời hạn trả tiền và người trả tiền. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản
  4. cụ Các công cụ trên TTTT cụ Các công cụ trên TTTT Thương phiếu: Thương phiếu: Tính bắt buộc: Tính lưu thông: Thương phiếu được chuyển nhượng từ người Qui định người trả tiền phải thanh toán thụ hưởng sang người khác bằng phương pháp cho người thụ hưởng đúng hạn, không ký hậu, nó có thể chuyển hoá ra tiền khi mang đến ngân hàng xin chiết khấu hoặc cầm cố. Tính được phép từ chối hoặc trì hoãn việc trả chất này khiến thương phiếu trở thành một loại tiền. phương tiện thanh toán thay cho tiền trong thời gian hiệu lực. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản cụ Các công cụ trên TTTT cụ Các công cụ trên TTTT Các khoản vay liên ngân hàng Chấp phiếu ngân hàng Theo quy định của Ngân hàng Trung ương, các tổ chức nhận tiền gửi phải có 1 tỷ lệ dự Là một loại hối phiếu có kì hạn do Là một loại hối phiếu có kì hạn do trữ bắt buộc để đáp ứng nhu cầu rút tiền của công ty phát hành công ty phát hành những người gửi tiền. Một số tổ chức có thể Chấp phiếu Chấp phiếu ngân hàng ngân hàng thừa dự trữ, một số khác lại thiếu. Các tổ Được ngân hàng đảm bảo thanh toán Được ngân hàng đảm bảo thanh toán chức nhận tiền gửi có thể mua bán các bằng cách đóng dấu “chấp nhận” lên bằng cách đóng dấu “chấp nhận” lên hối phiếu khoản dự trữ này trên thị trường liên ngân hối phiếu hàng. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản cụ Các công cụ trên TTTT Nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ Nghiệp vụ vay và cho vay vốn ngắn hạn Kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu công ty tài  Cho vay bằng tiền; chính, chứng chỉ tiền gửi tiết kiệm: là các  Cho vay dưới hình thức cầm cố; loại công cụ nợ ngắn hạn thường từ 3 tháng,  Cho vay dưới hình thức chiết khấu các chứng từ có 6 tháng, 9 tháng đến 12 tháng, được ngân giá: hàng thương mại và công ty tài chính phát • Ngân hàng thương mại chiết khấu chứng từ có giá của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư,… hành nhằm huy động, rồi dùng vốn đó cho • Ngân hàng Nhà nước chiết khấu các chứng từ có giá của vay (chủ yếu là ngắn hạn) các ngân hàng thương mại thông qua thị trường mở  Nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản
  5. Nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ Nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ • Ngân hàng thương mại chiết khấu chứng từ có giá của các doanh Thị trường mở: nghiệp, các nhà đầu tư,… o Là một bộ phận của thị trường tiền tệ; Sô ñoà hoái phieáu töø khi phaùt sinh nghieäp vuï cho ñeán khi thanh toaùn: Traû tieàn chieát khaáu HP o Là nơi diễn ra hoạt động giao dịch mua bán ngắn Ngöôøi höôûng Ngaân haøng lôïi hoái phieáu chieát khaáu hạn các chứng từ có giá giữa Ngân hàng Nhà Xin chieát khaáu, chuyeån nhöôïng (3) nước với các ngân hàng thương mại và các tổ Göûi HP, Quan Chaáp nhaän HP (2) nhôø thu Thanh chức khác; heä TC Xuaát trình toaùn TM HP (4) Hp o Nghiệp vụ thị trường mở là công cụ của Ngân hàng Nhà nước để điều hành chính sách tiền tệ. Ngöôøi kyù phaùt hoái Haøng hoaù, dòch vuï Ngöôøi traû tieàn phieáu (Cty A) (1) ngöôøi mua HP + chöùng töø hoaù ñôn Bài giảng môn: Thị trường tài chính (1) Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ CÂU HỎI ÔN TẬP • Ngân hàng thương mại chiết khấu chứng từ có giá của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư,… 1, Trình bày đặc điểm của TTTT? Sô ñoà trái phiếu töø khi phaùt sinh nghieäp vuï cho ñeán khi thanh toaùn: 2, Trình bày cấu trúc của TTTT? Ngöôøi phaùt haønh traùi Thanh toaùn TP khi ñeán phieáu haïn thanh toaùn 3, Trình bày chức năng của TTTT? Ngaân haøng 4, Trình bày các công cụ trên TTTT (nêu chi Phaùt haønh chieát khaáu tiết đặc điểm, chủ thể phát hành,…)? traùi phieáu 5, Trình bày các nghiệp vụ trên TTTT? Chuyeån nhöôïng traùi phieáu Ngöôøi mua traùi phieáu (phaùp nhaân, theå nhaân) Xin chieát khaáu traùi phieáu traû tieàn tröôùc Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 29
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2