intTypePromotion=1

Giáo trình Thủy văn công trình - chương 1

Chia sẻ: Le Quang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
808
lượt xem
327
download

Giáo trình Thủy văn công trình - chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học thủy văn công trình này dành cho các sinh viên các ngành thuộc khối kĩ thuật như: Thủy công, công thôn, xây dựng kĩ thuật môi trường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thủy văn công trình - chương 1

  1. Giaïo trçnh THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH Lã Anh Tuáún -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chæång 1 GIÅÏI THIÃÛU MÄN HOÜC THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH --- oOo --- 1.1 MÅÍ ÂÁÖU Traïi âáút cuía chuïng ta thæåìng xuyãn chëu sæû taïc âäüng cuía sæû chuyãøn hoïa cuía doìng khê quyãøn vaì thuíy quyãøn taûo nãn. Chênh caïc hoaût âäüng tæû nhiãn naìy âaî laìm thay âäøi âaïng kãø caïc tênh cháút khê háûu, doìng chaíy, âáút âai, mäi træåìng tæû nhiãn vaì xaî häüi. Con ngæåìi âaî chuï tám tæì láu ghi nháûn, tçm hiãøu, phán loaûi vaì âäúi phoï våïi caïc diãùn biãún thåìi tiãút âãø täø chæïc xaî häüi, saín xuáút, âiãöu chènh cuäüc säúng vaì caíi taûo âiãöu kiãûn tæû nhiãn vaì phoìng chäúng caïc thiãn tai coï thãø xaíy ra. Næåïc âæåüc xem nhæ mäüt taìi nguyãn quê giaï vaì vénh cæîu. Næåïc baím âaím viãûc duy trç sæû säúng vaì phaït triãøn cuía caïc loaìi thæûc vaì âäüng váût. Sæû phong phuï taìi nguyãn næåïc laì tiãön âãö cho viãûc phaït triãøn näng nghiãûp, cäng nghiãûp, thuíy âiãùn, giao thäng váûn taíi, thuíy haíi saín vaì phaït triãøn cæ dán, ... Næåïc âäöng thåìi cuîng laì mäüt tai æång cho loaìi ngæåìi vaì caïc sinh váût khaïc. Thuíy vàn Cäng trçnh (Engineering Hydrology) laì män hoüc giåïi thiãûu caïc tênh cháút, âàûc âiãøm nguäön næåïc, phæång phaïp tênh cán bàòng taìi nguyãn næåïc trong hãû thäúng phuûc vuû cho viãûc tênh toaïn xáy dæûng caïc cäng trçnh thuíy âiãûn, thuíy näng, xáy dæûng cáöu âæåìng, cáúp thoaït næåïc, giao thäng thuíy, ... vaì tiãn læåüng caïc hiãûn tæåüng váût lyï xaíy ra trong khê quyãøn vaì doìng chaíy säng ngoìi, cuîng nhæ aính hæåíng qua laûi cuía caïc hiãûn tæåüng naìy våïi nhau. Män hoüc cuîng giuïp cho sinh viãn hiãøu roî caïc diãùn biãún phæïc taûp cuía thiãn nhiãn nhàòm phoìng, chäúng, traïnh mäüt pháön thiãn tai, giaím nheû caïc ruíi ro trong cuäüc säúng saín xuáút vaì caíi taûo mäi træåìng sinh säúng. Män hoüc Thuíy vàn Cäng trçnh ráút cáön thiãút cho nhiãöu ngaình trong xaî häüi nhæ näng nghiãûp, cäng nghiãûp, giao thäng váûn taíi, haìng khäng, ngæ nghiãûp, y tãú, v.v... Caïc kãú hoaûch phaït triãøn saín xuáút, hçnh thaình måí räüng âä thë, âiãöu chènh cå cáúu näng thän, bäú trê dán cæ ... âiãöu cáön phaíi coï caïc dæî liãûu diãùn biãún cuía tênh cháút khê tæåüng - thuíy vàn khu væûc. 1.2 LIÃN QUAN VÅÏI CAÏC MÄN HOÜC KHAÏC Män hoüc Thuíy vàn Cäng trçnh chuyãn nghiãn cæïu caïc hiãûn tæåüng vaì quaï trçnh váût lyï diãùn biãún trãn khäng trung vaì màût âáút. Do váûy, män hoüc seî coï liãn quan âãún mäüt loaûi caïc män khoa hoüc tæû nhiãn nhæ Toaïn hoüc (hçnh hoüc, giaíi têch, âaûi säú, ...), Váût lyï (cå hoüc, nhiãût hoüc, quang hoüc,...), Hoïa hoüc (vä cå, hæîu cå), Sinh hoüc (thæûc váût, âäüng váût hoüc) vaì Tin hoüc (xæí lyï dæî liãûu, âäö hoüa, GIS, ...). -------------------------------------------------- 1 --------------------------------------------------- Chæång 1: GIÅÏI THIÃÛU MÄN HOÜC THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH
  2. Giaïo trçnh THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH Lã Anh Tuáún -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Màût khaïc, män hoüc naìy laûi laì män cå såí cho caïc chuyãn ngaình khaïc nhæ thäø nhæåîng hoüc, näng hoüc, y sinh hoüc, quaín lyï âáút âai, qui hoaûch phaït triãøn, kiãún truïc, xáy dæûng, thuíy låüi, giao thäng váûn taíi, ... Trong caïc dæû aïn phaït triãøn, pháön âàûc âiãøm khê tæåüng - thuíy vàn khu væûc laì mäüt chæång khäng thãø thiãúu trong lyï luáûn thæûc tiãùn. CAÏC MÄN CÅ BAÍN TOAÏN HOÜC - VÁÛT LYÏ - HOÏA HOÜC - SINH HOÜC - TIN HOÜC - ÂËA LYÏ - ... THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH (MÄN HOÜC CÅ SÅÍ) CAÏC CHUYÃN NGAÌNH NÄNG NGHIÃÛP - NÀNG LÆÅÜNG - QUAÍN LYÏ ÂÁÚT ÂAI - MÄI TRÆÅÌNG THUÍY LÅÜI - XÁY DÆÛÜNG - GIAO THÄNG - QUY HOAÛCH - V.V... Hçnh 1.1 Quan hãû män hoüc våïi caïc chuyãn ngaình 1.3 ÂÀÛC ÂIÃØM CUÍA HIÃÛN TÆÅÜNG THUÍY VÀN VAÌ PHÆÅNG PHAÏP NGHIÃN CÆÏU 1.3.1 Âàûc âiãøm cuía hiãûn tæåüng thuíy vàn Hiãûn tæåüng thuíy vàn laì mäüt quaï trçnh ráút phæïc taûp liãn quan âãún nhiãöu yãúu täú khaïc nhau cuía tæû nhiãn. Doìng chaíy laì kãút quaí tæång taïc cuía 3 nhán täú chênh: 1. Nhán täú khê tæåüng: nhæ nhiãût âäü, mæa, bäúc håi, gioï, aïp suáút khäng khê, ... Yãúu täú naìy biãún âäüng låïn theo thåìi gian, xaíy ra, diãùn biãún vaì cháúm dæït nhanh, væìa mang tênh chu kyì væìa mang tênh ngáùu nhiãn. 2. Nhán täú màût âãûm: nhæ diãûn têch khu væûc, âëa hçnh, âëa cháút, thäø nhæåîng, låïp phuí thæûc váût, ... Yãúu täú naìy thay âäøi cháûm so våïi thåìi gian, mang tênh qui luáût cuía khu væûc, cuía miãön coï âiãöu khiãûn tæång tæû. 3. Nhán täú con ngæåìi: bao gäöm táút caí caïc hoaût âäüng do con ngæåìi gáy ra nhæ xáy dæûng caïc cäng trçnh thuíy låüi, khai hoang måí räüng diãûn têch canh taïc, xáy dæûng nhaì maïy cäng nghiãûp, träöng hoàûc phaï ræìng, ... . Nhán täú naìy coï thãø thay âäøi nhanh hoàûc cháûm, coï thãø mang tênh qui luáût hoàûc qui luáût khäng roî raìng. táút caí tuìy thuäüc vaìo tênh hçnh kinh tãú - xaî häüi vaì caïc biãún âäüng cuía nhæîng quyãút âënh chuí quan cuía con ngæåìi. Con ngæåìi cuîng laì mäüt nhán täú aính hæåíng âãún 2 nhán täú khê tæåüng vaì nhán täú màût âãûm. -------------------------------------------------- 2 --------------------------------------------------- Chæång 1: GIÅÏI THIÃÛU MÄN HOÜC THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH
  3. Giaïo trçnh THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH Lã Anh Tuáún -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOÌNG CHAÍY NHÁN TÄÚ KHÊ TÆÅÜNG NHÁN TÄÚ MÀÛT ÂÃÛM NHÁN TÄÚ CON NGÆÅÌI + MÆA + DIÃÛN TÊCH LÆU VÆÛC +CÄNG TRÇNH THUÍY + BÄÚC HÅI + ÂËA HÇNH - ÂËA MAÛO + CANH NÄNG + GIOÏ, NHIÃÛT ÂÄÜ + ÂÁÚT ÂAI + XD CÄNG NGHIÃÛP + v.v... + v.v... + v.v... (BIÃÚN ÂÄØI NHANH) (BIÃÚN ÂÄØI CHÁÛM) (BIÃÚN ÂÄØI ??? !!! ) Hçnh 1.2 Minh hoüa caïc quan hãû hçnh thaình doìng chaíy 1.3.2. Phæång phaïp nghiãn cæïu Ba nhán täú hçnh thaình doìng chaíy nhæ khê tæåüng, màût âãûm vaì con ngæåìi, do váûy caïc hiãûn tæåüng thuíy vàn âãöu mang caí 2 tênh cháút: tênh ngáùu nhiãn vaì tênh táút âënh. Hiãûn nay, coï 3 phæång phaïp chênh trong nghiãn cæïu thuíy vàn hoüc: (a) phæång phaïp phán têch nguyãn nhán hçnh thaình, (b) phæång phaïp täøng håüp âëa lyï, (c) phæång phaïp thäúng kã xaïc suáút. (a) Phæång phaïp phán têch nguyãn nhán hçnh thaình Phæång phaïp naìy xem sæû hçnh thaình mäüt hiãûn tæåüng thuíy vàn nhæ laì kãút quaí taïc âäüng cuía mäüt loaût caïc nhán täú váût lyï, bao gäöm caïc nhán täú váût lyï chênh vaì nhán täú phuû cho nhán täú chênh. Phæång phaïp naìy tçm caïc mäúi tæång quan giæîa caïc nhán täú vaì biãøu thë chuïng dæåïi daûng caïc biãøu thæïc, phæång trçnh toaïn hoüc, caïc baíng tra cæïu hoàûc caïc âäö thë. Caïc mä hçnh toaïn hoüc hoàûc váût lyï âãø mä phoíng mäüt hay nhiãöu hiãûn tæåüng thuíy vàn cuîng coï thãø xáy dæûng tæì phæång phaïp naìy. (b) Phæång phaïp täøng håüp âëa lyï Phæång phaïp naìy coï thãø chia laìm 3 phæång phaïp khaïc: • Phæång phaïp tæång tæû âëa lyï: Giaí sæí coï 2 traûm thuíy vàn (mäüt traûm âang xeït vaì 1 traûm tham khaío), nãúu 2 traûm naìy coï nhæîng âiãöu kiãûn âëa lyï tæû nhiãn (âëa hçnh, âëa maûo, khê háûu, ...) tæång tæû giäúng nhau thç ta coï thãø suy âoaïn laì caïc âiãöu kiãûn thuíy vàn cuía chuïng cuîng tæång tæû nhæ nhau. Dæûa vaìo säú liãûu cuía traûm tham khaío ta coï thãø suy ra säú liãûu cuía traûm âang xeït trong âiãöu kiãûn chæa coï hoàûc khäng âuí säú liãûu. -------------------------------------------------- 3 --------------------------------------------------- Chæång 1: GIÅÏI THIÃÛU MÄN HOÜC THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH
  4. Giaïo trçnh THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH Lã Anh Tuáún -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Phæång phaïp näüi suy âëa lyï: Phæång phaïp naìy caïc âàûc træng thuíy vàn coï tênh caïch laì âàûc træng âëa lyï nãn coï thãø phán khu væûc, phán vuìng thuíy vàn hoàûc xáy dæûng caïc baín âäö âàóng trë cuía caïc âaûi læåüng thuíy vàn. • Phæång phaïp tham säú âëa lyï täøng håüp: Phæång phaïp naìy coi âaûi læåüng thuíy vàn laì haìm cuía nhiãöu yãúu täú âëa lyï. Caïc yãúu täú chênh âæåüc xem xeït chi tiãút riãng biãût, coìn caïc yãúu täú âëa lyï táûp håüp thaình caïc tham säú täøng håüp. (c) Phæång phaïp thäúng kã xaïc suáút Phæång phaïp naìy xem âàûc træng thuíy vàn xuáút hiãûn nhæ mäüt âaûi læåüng ngáùu nhiãn. Vç váûy, ta coï thãø aïp duûng caïc lyï thuyãút xaïc suáút vaì thäúng kã âãø tçm qui luáût diãùn biãún cuía hiãûn tæåüng thuíy vàn, xem sæû xuáút hiãûn mäüt giaï trë thuíy vàn naìo âoï coï âäü tin cáûy vaì xaïc suáút xuáút hiãûn khaïc nhau. Phæång phaïp naìy sæû duûng nhiãöu trong tênh toaïn caïc âàûc træng thuíy vàn cho caïc cäng trçnh thuíy låüi. PHÆÅNG PHAÏP NGHIÃN CÆÏU THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH PHÆÅNG PHAÏP PHÁN TÊCH + Quan hãû toaïn hoüc NGUYÃN NHÁN HÇNH THAÌNH + Mä hçnh toaïn + Mä hçnh váût lyï PHÆÅNG PHAÏP TÄØNG HÅÜP ÂËA LYÏ + Tæång quan âëa lyï PP. LÆU VÆÛC TÆÅNG TÆÛÛ + Quan hãû giaíi têch + Phán vuìng PP. NÄÜI SUY ÂËA LYÏ + Láûp baín âäö âàóng trë + Âiãöu tra, so saïnh PP. THAM SÄÚ ÂËA LYÏ TÄØNG HÅÜP + Quan hãû toaïn hoüc PHÆÅNG PHAÏP THÄÚNG KÃ XAÏC SUÁÚT + Lyï thuyãút thäúng kã + Phán têch táön suáút Hçnh 1.3 Caïc phæång phaïp nghiãn cæïu thuíy vàn -------------------------------------------------- 4 --------------------------------------------------- Chæång 1: GIÅÏI THIÃÛU MÄN HOÜC THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH
  5. Giaïo trçnh THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH Lã Anh Tuáún -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.4 LËCH SÆÍ MÄN HOÜC Tæì thuåí hoang så, con ngæåìi âaî phaíi âäúi màût våïi thiãn nhiãn, theo doîi sæû thay âäøi thåìi tiãút vaì caïc diãùn biãún doìng chaíy. Tæì khi coï hoaût âäüng saín xuáút näng nghiãûp, con ngæåìi âaî dáön dáön têch luîy âæåüc êt nhiãöu caïc kinh nghiãûm, caïc qui luáût cuía thiãn nhiãn, khê háûu, ... vaì hån næîa coï thãø dæû âoaïn mäüt pháön caïc thay âäøi thåìi tiãút, doìng chaíy âãø phuûc vuû saín xuáút vaì baío vãû muìa maìng. Caïc cáu ca dao, tuûc ngæî vãö thiãn nhiãn, thåìi tiãút chênh laì caïc ghi cheïp, truyãön miãûng ban âáöu cuía ngaình khê tæåüng thuíy vàn cuía mäùi dán täüc. Sæû phaït triãøn cuía xaî häüi loaìi ngæåìi, cäng cuäüc måí mang båì coîi, phaït triãøn saín xuáút, con ngæåìi caìng luïc caìng væån xa hån hån nåi åí cäú âënh ban âáöu cuía mçnh vaì âaî dáön dáön hçnh thaình caïc baín ghi cheïp âáöu tiãn âàût nãön moïng cho ngaình khoa hoüc khê tæåüng thuíy vàn. Ngæåìi cäø Ai Cáûp âaî biãút táöm quan troüng cuía viãûc âo âaûc, âaïnh dáúu, ghi cheïp vaì tiãn âoaïn caïc diãùn biãún doìng chaíy trãn säng Nile tæì giai âoaûn 1800 træåïc Cäng nguyãn. Taïc pháøm Brihatsamhita cuía Varahamihira (ÁÚn Âäü, 505 - 587) âaî mä taí caïc traûm âo mæa, hæåïng gioï vaì tiãún trçnh phoíng âoaïn mæa. Caïc taìi liãûu khaío cäø khaïc cuîng cho tháúy, caïc quan saït ghi cheïp vãö khê tæåüng - thuíy vàn âaî tçm tháúy åí Trung Quäúc, Ai Cáûp, ÁÚn Âäü, Hy Laûp vaì mäüt säú quäúc gia khaïc tæì thãú kyí thæï IV - V. Âãún thãú kyí thæï XV - XVI, ngæåìi ta âaî coï caïc duûng cuû âo thåìi tiãút tuy coìn thä så nhæng cuîng âaïnh dáúu mäüt bæåïc tiãún quan troüng cuía lëch sæí ngaình. Tháût sæû âãún thãú kyí XVII tråí âi, caïc duûng cuû chênh xaïc hån vaì caïc nghiãn cæïu coï tênh hãû thäúng âaî thæûc sæû hçnh thaình khoa hoüc vãö khê tæåüng - thuíy vàn. Van Te Chow (1964) âaî phán chia lëch sæí ngaình hoüc Khê tæåüng - Thuíy vàn åí Cháu Áu ra laìm 8 giai âoaûn sau: 1. Giai âoaûn suy âoaïn (speculation): træåïc nàm 1400 2. Giai âoaûn quan saït (observation): tæì 1400 - 1600 3. Giai âoaûn âo ghi (measurement): tæì 1600 - 1700 4. Giai âoaûn thæûc nghiãûm (experimentation): tæì 1700 - 1800 5. Giai âoaûn hiãûn âaûi hoïa (modernization): tæì 1800 - 1900 6. Giai âoaûn kinh nghiãûm (empiricism): tæì 1900 - 1930 7. Giai âoaûn suy luáûn hoïa (rationalization): tæì 1930 - 1950 8. Giai âoaûn lyï thuyãút hoïa (theorization): tæì 1950 - nay Taûi Viãût nam, tæì træåïc thãú kyí thæï 20 chæa tçm tháúy caïc taìi liãûu ghi cheïp vãö khê tæåüng vaì thuíy vàn. Tuy nhiãn, lëch sæí cuîng âaî chæïng minh äng cha ta âaî coï nhæîng quan saït vaì phán têch caïc hiãûn tæåüng thåìi tiãút vaì doìng chaíy. Ngä Quyãön âaî aïp duûng qui luáût thuíy triãöu trãn säng Baûch Âàòng trong tráûn chiãún thàõng quán xám læåüc Nam Haïn. Caïc cáu haït, cáu hoì, ca dao vãö thåìi tiãút âaî coï láu âåìi. Hãû thäúng âã -------------------------------------------------- 5 --------------------------------------------------- Chæång 1: GIÅÏI THIÃÛU MÄN HOÜC THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH
  6. Giaïo trçnh THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH Lã Anh Tuáún -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- âiãöu åí miãön Bàõc coï âæåüc phaíi tæì caïc nghiãn cæïu vãö doìng chaíy säng ngoìi. Trong thãú kyí 19 âãún giæîa thãú kyí 20, caïc triãöu âçnh khaïc nhau âãöu læu duûng caïc quan Häü âã. Tuy nhiãn, khi ngæåìi Phaïp cai trë næåïc ta, hãû thäúng quan tràõc khê tæåüng thuíy vàn måïi thæûc sæû hçnh thaình. Taìi liãûu khê tæåüng âæåüc ghi nháûn âáöu tiãn tæì nàm 1902, vaì tæì 1010 âãún nay, háöu hãút caïc khu væûc âãöu coï maûng læåïi âo âaûc khê tæåüng thuíy vàn. Ngaìy nay, caïc phæång tiãûn vãû tinh, hãû thäúng maïy tênh nhanh vaì maûnh, caïc duûng cuû âo theo doîi thåìi tiãút tæû âäüng kyî thuáût säú âaî giuïp con ngæåìi ngaìy caìng hoaìn thiãûn hån trong cäng taïc theo doîi, âaïnh giaï vaì dæû baïo caïc diãùn biãún cuía thiãn nhiãn. Ngaình Khê tæåüng Näng nghiãûp thãú giåïi chênh thæïc thaình láûp nàm 1921, truû såí taûi Rome (YÏ). Âãø phuûc vuû saín xuáút näng nghiãûp hiãûu quaí, Täø chæïc Khê tæåüng Näng nghiãûp thãú giåïi âæåüc âàût trong Täø chæïc Læång thæûc vaì Näng nghiãûp (Food and Agriculture Organization - FAO) dæåïi sæû håüp taïc chuyãn män cuía Täø chæïc Khê tæåüng Thãú giåïi (World Meteorological Organization - WMO). Âãún nay, täø chæïc WMO âaî coï âaûi diãûn vaì caïc traûm quan tràõc, trao âäøi säú liãûu åí nhiãöu næåïc vaì khu væûc trãn thãú giåïi. Táút caí caïc säú liãûu quan tràõc vaì kãút quaí phán têch âãöu âæåüc læu træî. Män hoüc khoa hoüc vãö khê tæåüng thuíy vàn âaî âæåüc hçnh thaình tæì láu vaì âæåüc giaíng daûy trong háöu hãút caïc træåìng âaìo taûo chuyãn ngaình vãö khoa hoüc - kyî thuáût. ÂO TÄÚC ÂÄÜ VAÌ HÆÅÏNG GIOÏ ÂO NHIÃÛT ÂÄÜ, ÂO SÄÚ GIÅÌ ÁØM ÂÄÜ NÀÕNG ÂO MÆA, BÄÚC HÅI Hçnh 1.4 Bäú trê caïc thiãút bë taûi væåìn âo khê tæåüng trãn màût âáút (Kêch thæåïc phäø biãún cuía væåìn 10 m x 10 m) -------------------------------------------------- 6 --------------------------------------------------- Chæång 1: GIÅÏI THIÃÛU MÄN HOÜC THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH
  7. Giaïo trçnh THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH Lã Anh Tuáún -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VÃÛ TINH KHÊ TÆÅÜN G TAÌU KHÊ TÆÅÜN G TRAÛM NHÁÛN TIN MÀÛT ÂÁÚT THIÃÚT BË KHÊ TÆÅÜN G NÄØI TRAÛM KHÊ TÆÅÜN G MÀÛT ÂÁÚT Hçnh 1.5 Maûng thäng tin khê tæåüng 1.5 MAÛNG LÆÅÏI KHÊ TÆÅÜNG - THUÍY VÀN ÅÍ VIÃÛT NAM ÅÍ Viãût Nam, cå quan quaín lyï viãûc âo âaût, phán têch vaì nghiãn cæïu khê tæåüng thuíy vàn cuía chuïng ta laì Täøng cuûc Khê tæåüng Thuíy vàn (Department of Meteorology and Hydrology). Hiãûn nay, caïc tènh thaình vaì khu væûc âãöu coï caïc traûm âo âaûc theo nhiãöu chè tiãu khaïc nhau. Caïc caïn bäü khoa hoüc khê tæåüng thuíy vàn cuìng caïc phæång tiãûn âo âaûc, tênh toaïn ngaìy caìng hiãûn âaûi phuûc vuû cho saín xuáút, äøn âënh xaî häüi, haûn chãú thiãût haûi do thiãn tai vaì caïc giaíi phaïp khàõc phuûc. Næåïc ta coï 9 vuìng khê tæåüng - thuíy vàn, coï nhiãûm vuû theo doîi, âo daût, phán têch dæî liãûu vaì dæû baïo diãùn biãún khê háûu, mæûc næåïc, ... Mäùi vuìng coï mäüt âaìi khê tæåüng coï nhiãûm vuû thäng tin thåìi tiãút, phán bäú nhæ sau: 1. Âaìi KTTV vuìng Táy Bàõc, truû såí taûi thë xaî Sån La. 2. Âaìi KTTV vuìng Viãût Bàõc, truû såí taûi thaình phäú Viãût Trç. 3. Âaìi KTTV vuìng Âäng Bàõc, truû såí taûi thaình phäú Haíi Phoìng. 4. Âaìi KTTV vuìng Trung du vaì Âäöng bàòng Bàõc Bäü, truû såí taûi Haì Näüi. 5. Âaìi KTTV vuìng Bàõc Trung Bäü, truû såí taûi thaình phäú Vinh. 6. Âaìi KTTV vuìng Trung Trung Bäü, truû såí taûi thaình phäú Âaì Nàông. 7. Âaìi KTTV vuìng Nam Trung Bäü, truû såí taûi thaình phäú Nha Trang. 8. Âaìi KTTV vuìng Táy nguyãn, truû såí taûi thë xaî Pleyku. 9. Âaìi KTTV vuìng Nam Bäü, truû såí taûi thaình phäú Häö Chê Minh. ====================================================== -------------------------------------------------- 7 --------------------------------------------------- Chæång 1: GIÅÏI THIÃÛU MÄN HOÜC THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2