Giới thiệu về dinh dương học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
437
lượt xem
89
download

Giới thiệu về dinh dương học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, người ta nhận ra có hơn 40 dưỡng chất là cần thiết trong khẩu phần của con vật ( một số thì có đặc tính đặc thù theo loài vật nuôi). Các nhà dinh dưỡng cho...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về dinh dương học

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh dinh d−ìng gia sóc ch−¬ng 1 giíi thiÖu vÒ dinh d−ìng häc Chñ biªn: PTS. L−u H÷u M·nh Tham gia biªn so¹n: Th.S. NguyÔn Nhùt Xu©n Dung vµ PTS Vâ V¨n S¬n Th¸ng 1 n¨m 1999
 2. &Kˆ‡QJ *,lv, 7+,j€8 9j| ',1+ 'mlu1* +2& , /r&+ 6mt 3+$v7 75,j}1 $QWRLQH /DYRLVLHU QKDŽ KR‘D KRœF O‡‘Q QJˆ‡ŽL 3KD‘S „ˆ‡œF [HP QKˆ ODŽ QJˆ‡ŽL „D FR‘ F†QJ Jƒ\ Gˆ›QJ Q…Q QJDŽQK NKRD KRœF 'LQK 'ˆ‡QJ 7L…šS WKHR FD‘F QJKL…Q Fˆ‘X „ƒ—X WL…Q Y…— GLQK Gˆ‡QJ KRœF TXD‘ WU‰QK SKD‘W WUL…˜Q FXD QJDŽQK NKRD KRœF Qƒ—\ UƒšW FKƒ›P ‡ WK…š N\ 1KX Fƒ—X Y…— SURWHLQ FKƒšW EH‘R YDŽ FDUERK\GUDWH „ˆ‡œF NKD‘P SKD‘ UD YDŽ QKƒšW ODŽ QKˆQJ QJKL…Q Fˆ‘X QKƒšQ PD›QK Y…— YL…›F Vˆ GX›QJ FD‘F Gˆ‡QJ FKƒšW Qƒ—\ YDŽ Q‚QJ Oˆ‡œQJ FXŽQJ Y‡‘L Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q Gƒ—Q Y‡‘L QKˆQJ V†š OL…›X QJKL…Q Fˆ‘X Y…— FKƒšW NKR‘DQJ .L…šQ WKˆ‘F Y…— GLQK Gˆ‡QJ Gˆ‡œF SKD‘W WUL…˜Q PD›QK YDŽR NKRDQJ WKƒ›S QL…Q NKL P†œW YDŽL YLWDPLQ „ƒ—X WL…Q „ˆ‡œF SKD‘W KL…›Q UD 7K‡ŽL JLDQ „R‘ FR‘ UƒšW QKL…—X NKD‘P SKD‘ Y…— YDL WURŽ FXD YLWDPLQ FD‘F DFLG DPLQ DFLG EH‘R WKL…šW \…šX FD‘F FKƒšW NKR‘DQJ „D›L Oˆ‡œQJ YDŽ YL Oˆ‡œQJ Vˆ› WUDR „†˜L Q‚QJ Oˆ‡œQJ QKX Fƒ—X Gˆ‡QJ FKƒšW YDŽ Vˆ› KL…›Q Wˆ‡œQJ VX\ GLQK Gˆ‡QJ 1JDŽ\ QD\ QJˆ‡ŽL WD QKƒ›Q UD FR‘ K‡Q Gˆ‡QJ FKƒšW ODŽ Fƒ—Q WKL…šW WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q FXD FRQ Yƒ›W P†œW V†š WK‰ FR‘ „‚›F WŒQK „‚›F WKXŽ WKHR ORDŽL Yƒ›W QX†L &D‘F QKDŽ GLQK Gˆ‡QJ FKR ODŽ Yƒ™Q FRŽQ P†œW V†š FKƒšW YL Oˆ‡œQJ WKL…šW \…šX KR‚›F YDŽL YLWDPLQ VH „ˆ‡œF NKD‘P SKD‘ VDX Qƒ—\ 7Kƒ›W Yƒ›\ QKˆQJ Gˆ‡QJ FKƒšW FKˆD „ˆ‡œF EL…šW SKDL FR‘ YDL WURŽ UƒšW TXDQ WURœQJ P‚›F GXŽ QKX Fƒ—X FXD FKX‘QJ UƒšW QKR E‡L Y‰ JLD VX‘F FR‘ WK…˜ GX\ WU‰ YDŽ KRŽDQ WƒšW P†œW FKX WU‰QK VDQ [XƒšW Gˆ›D WU…Q NKƒ˜X SKƒ—Q WKˆ‘F ‚Q WLQK NKL…šW FKX \…šX ODŽ FKƒšW [‡ WLQK E†œW „ˆ‡ŽQJ FKƒšW EH‘R SURWHLQ WLQK FKƒšW QKˆ ODŽ FDVHLQ K†˜Q K‡œS PX†šL NKR‘DQJ YDŽ FD‘F YLWDPLQ WLQK FKƒšW 6ˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD QJDŽQK GLQK Gˆ‡QJ KRœF ODŽ QK‡Ž YDŽR FD‘F SKˆ‡QJ WL…›Q QJKL…Q Fˆ‘X UƒšW O‡‘Q QKƒšW ODŽ YL…›F FDL WL…šQ FD‘F N\ WKXƒ›W SKƒQ WŒFK YDŽ Vˆ› NL…šW K‡œS FD‘F NL…šQ WKˆ‘F Y…— KR‘D KRœF VLQK KR‘D VLQK O\‘ „†œQJ Yƒ›W YDŽ QKˆQJ QJDŽQK NKRD KRœF FR‘ OL…Q TXDQ NKD‘F &K‚”QJ KD›Q QKˆ ODŽ FD‘F V†š OL…›X FKˆ‘QJ PLQK YDL WURŽ FXD FD‘F FKƒšW NKR‘DQJ YL Oˆ‡œQJ WKL…šW \…šX „ˆ‡œF K†˜ WU‡œ UƒšW O‡‘Q E‡L FD‘F WKL…šW E „‚›F EL…›W FR‘ WK…˜ SKD‘W KL…›Q UD FD‘F FKƒšW Qƒ—\ ‡ GD›QJ SKƒ—Q WŠ ,, 0k7 9$s, ir1+ 1*+p$ &KƒšW E†˜ Gˆ‡QJ QRXULVK ODŽ QKˆQJ FKƒšW FXQJ FƒšS FKƒšW Fƒ—Q WKL…šW FKR Vˆ› V†šQJ YDŽ VDQ [XƒšW 
 3. 'ˆ‡QJ FKƒšW QXWULHQW „ˆ‡œF „QK QJK‹D ODŽ FKƒšW E†˜ Gˆ‡QJ FKR FRQ Yƒ›W FR‘ WŒQK FD‘FK NKRD KRœF K‡Q „R‘ ODŽ P†œW FƒšX Wˆ KR‘D KRœF KR‚›F P†œW K‡œS FKƒšW \…X Fƒ—X SKDL FR‘ WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q FXD FRQ Yƒ›W „…˜ FRQ Yƒ›W FR‘ WK…˜ GX\ WU‰ YDŽ SKD‘W WUL…˜Q FD‘F FKˆ‘F Q‚QJ V†šQJ E‰QK WKˆ‡ŽQJ FXD QR‘ 7Kˆ‘F ‚Q IHHG ODŽ Yƒ›W FKƒšW FR‘ WK…˜ ‚Q „ˆ‡œF YDŽ FR‘ FKˆ‘F Q‚QJ FXQJ FƒšS FKƒšW GLQK Gˆ‡QJ )RRG GXŽQJ „…˜ GL…˜Q WD WKˆ‘F ‚Q FXD QJˆ‡ŽL )HHGVWXII ODŽ EƒšW N\Ž Yƒ›W FKƒšW FR‘ WK…˜ ‚Q „ˆ‡œF „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ FKR FRQ Yƒ›W .Kƒ˜X SKƒ—Q GLHW ODŽ K†˜Q K‡œS FD‘F WKˆ‘F ‚Q GXŽQJ „… FXQJ FƒšS Gˆ‡QJ FKƒšW FKR FRQ Yƒ›W 5DWLRQ FXQJ „ˆ‡œF JRœL ODŽ NKƒ˜X SKƒ—Q QKˆQJ „X‘QJ UD ODŽ SKƒ—Q ‚Q Wˆ‘F ODŽ NK†šL Oˆ‡œQJ WKˆ‘F ‚Q FXQJ FƒšS WURQJ JL‡Ž FKR FRQ Yƒ›W 0ˆ‘F ‚Q )HHG LQWDNH NK†šL Oˆ‡œQJ NKƒ˜X SKƒŽQ FRQ Yƒ›W WKƒ›W Vˆ› ‚Q „ˆ‡œF ,,, 1k, '81* 9$s 3+ml1* 3+$v3 1*+,j1 &mv8 'LQK Gˆ‡QJ JLD VX‘F ODŽ P†œW P†Q KRœF F‡ V‡ „ˆ‡œF FKLD UD ODŽP Q†œL GXQJ FKŒQK 9DL WURŽ FD‘F Gˆ‡QJ FKƒšW EDR J†—P Vˆ› WL…X KR‘D KƒšS WKX WUDR „†˜L WKˆ›F KL…›Q FD‘F FKˆ‘F Q‚QJ V†šQJ QKˆ [ƒ\ Gˆ›QJ FƒšX WUX‘F FXD F‡ WK…˜ FXQJ FƒšS Q‚QJ Oˆ‡œQJ WKDP JLD YDŽR YL…›F [X‘F WD‘F FD‘F SKDQ ˆ‘QJ YDŽ FD‘F TXD‘ WU‰QK WUDR „†˜L NKD‘F WURQJ F‡ WK…˜ FRQ Yƒ›W EDR J†—P FD‘F FKƒšW QKˆ Qˆ‡‘F FKƒšW „D›P FKƒšW EH‘R FDUERK\GUDWH FKƒšW NKR‘DQJ „D›L Oˆ‡œQJ YDŽ YL Oˆ‡œQJ FD‘F YLWDPLQ &D‘F QJX\…Q O\‘ Y…— GLQK Gˆ‡QJ YDŽ K…› WK†šQJ JLD‘ WU GLQK Gˆ‡QJ 3Kˆ‡QJ SKD‘S QJKL…Q Fˆ‘X GLQK Gˆ‡QJ D 3Kˆ‡QJ SKD‘S WKŒ QJKL…›P Gˆ›D WU…Q QKˆQJ SKƒQ WŒFK VLQK KRœF WU…Q F‡ WK…˜ FRQ Yƒ›W 7KŒ QJKL…›P FƒQ E‚“QJ GLQK Gˆ‡QJ %DODQFH WULDO „R Oˆ‡ŽQJ KDŽP Oˆ‡œQJ Gˆ‡QJ FKƒšW PDŽ FRQ Yƒ›W WL…šS WKX YDŽ FD‘F Gˆ‡QJ FKƒšW NK†QJ „ˆ‡œF WL…X KR‘D KƒšS WKX YDŽ EDŽL WKDL WURQJ FD‘F WL…šW Yƒ›W „…˜ „D‘QK JLD‘ FKƒšW Oˆ‡œQJ FXQJ QKˆ NKD Q‚QJ Vˆ GX›QJ FXD FRQ Yƒ›W FXQJ QKˆ W‰P UD „ˆ‡œF QKX Fƒ—X GLQK GˆRQJ FXD FRQ Yƒ›W 7KŒ QJKL…›P QX†L Gˆ‡QJ IHHGLQJ WULDO FKR FRQ Yƒ›W ‚Q P†œW ORD›L WKˆ‘F ‚Q KD\ P†œW NKƒ˜X SKƒ—Q „QK V‚”Q U†—L WKHR GRL FD‘F FKŠ WL…X VLQK KRœF QKˆ Vˆ› WKD\ „†˜L WURœQJ Oˆ‡œQJ Vˆ› WL…X W†šQ WKˆ‘F ‚Q WŠ O…› WKX› WKDL KDŽP Oˆ‡œQJ K†—QJ Fƒ—X KD\ FD‘F FKŠ WL…X VLQK O\‘ NKD‘F7ˆŽ FD‘F FKŠ WL…X „R Oˆ‡ŽQJ „ˆ‡œF JLX‘S WD [D‘F „QK „ˆ‡œF WD‘F GX›QJ FXD WKˆ‘F ‚Q KD\ FXD NKƒ˜X SKƒ—Q „R‘ 7KŒ QJKL…›P QX†L Gˆ‡QJ FRŽQ JLX‘S WDKL…˜X EL…šW WK…P Y…— WURŽ FXD FD‘F FKƒšW WKL…šW \…šX PDŽ F‡ WK…˜ FRQ Yƒ›W NK†QJ WK…˜ Wˆ› W†˜QJ K‡œS „ˆ‡œF QKˆ FD‘F DFLG DPLQ WKL…šW \…šX FD‘F FKƒšW NKR‘DQJ YL Oˆ‡œQJ NKD‘F 
 4. E &D‘F SKˆ‡QJ SKD‘S KL…›Q „D›L NKD‘F Gˆ›D YDŽR FD‘F SKˆ‡QJ WL…›Q YDŽ WKL…šW E KL…›Q „D›L „…˜ „R Oˆ‡ŽQJ FD‘F TXD‘ WU‰QK VLQK KRœF GL…˜Q UD WURQJ F‡ WK…˜ QKˆ ODŽ [D‘F „QK WUDR „†˜L F‚Q EDQ WK†QJ TXD‘ FD‘F TXD‘ WU‰QK EDŽL WKDL QKL…›W K† KƒšSKR‚›F P† SKRQJ FD‘F TXD‘ WU‰QK VLQK O\‘ VLQK KR‘D GL…˜Q UD E…Q WURQJ F‡ WK…˜ FRQ E‚“QJ QKˆQJ WKŒ QJKL…›P LQ YLWUR 1JRŽDL UD WKDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD WKˆ‘F ‚Q KD\ WURQJ FD‘F WL…šW Yƒ›W FXQJ „ˆ‡œF [D‘F „QK E‚“QJ FD‘F SKƒQ WŒFK KR‘D KRœF „…˜ [D‘F „QK QKX Fƒ—X GLQK Gˆ‡QJ FXD FRQ Yƒ›W KD\ WKDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD WKˆ‘F ‚Q ,9 &$v& 3+ml1* 3+$v3 3+k} %,j1 7521* 3+h1 7q&+ 7+mv& g1 i…— Fƒ›S WURQJ FKˆ‡QJ YDŽ SKƒ—Q WKˆ›F Wƒ›S 4XL WU‰QK SKƒQ WŒFK SKRQJ „QK DSUR[LPDWH DQDO\VLV › EDR J†—P YL…›F [D‘F „QK Yƒ›W FKƒšW NK† FXD WKˆ‘F ‚Q KDŽP Oˆ‡œQJ „D›P WK† EH‘R WK† [‡ WK† FKL…šW FKƒšW NK†QJ „D›P YDŽ FKƒšW NKR‘DQJ W†˜QJ V†š 3Kˆ‡QJ SKD‘S O\ WUŒFK E‚“QJ WKX†šF Wƒ˜\ GHWHUJHQW H[WUDFWLRQ GR 9DQ 6RHVW YDŽ F†œQJ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q Q‚P  &D‘F SKˆ‡QJ SKD‘S NKD‘F QKˆ [D‘F „QK KDŽP Oˆ‡œQJ FD‘F FKƒšW NKR‘DQJ „D›L Oˆ‡œQJ YDŽ YL Oˆ‡œQJ FXQJ QKˆ YLWDPLQ E‚“QJ FD‘FK Vˆ GX›QJ PD‘\ VR PDŽX TXDQJ SK†˜ SKˆ‡QJ SKD‘S SKƒQ WŒFK WK…˜ WŒFK KD\ FKXƒ˜Q „†œ SKˆ‘F FKƒšW iR‘ ODŽ QKˆQJ SKˆ‡QJ SKD‘S PDŽ FKX‘QJ WD VH QJKL…Q Fˆ‘X WURQJ SKD›P Y WKL…šW E KR‘D FKƒšW GX›QJ FX› V‚”Q FR‘ FXD SKRŽQJ WKŒ QJKL…›P FKR P†Q GLQK Gˆ‡QJ JLD VX‘F 
Đồng bộ tài khoản