intTypePromotion=1

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Chia sẻ: Thu Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
1.019
lượt xem
210
download

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một cơ sở dữ liệu (database) là một tập hợp các thông tin được tổ chức hợp lý để có thể truy xuất nhanh khi cần sử dụng. Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DataBase Management System – DBMS) là một công cụ cho phép quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

  1. TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE Chöông 1 HEÄ QUAÛN TRÒ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU QUAN HEÄ 1. Heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu laø gì? Moät cô sôû döõ lieäu (database) laø moät taäp hôïp caùc thoâng tin ñöôïc toå chöùc hôïp lyù ñeå coù theå truy xuaát nhanh khi caàn söû duïng. Moät heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu (DataBase Management System – DBMS) laø moät coâng cuï cho pheùp quaûn lyù vaø töông taùc vôùi cô sôû döõ lieäu. 2. Caùc chöùc naêng cô baûn cuûa heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu? Caùc chöùc naêng cô baûn cuûa heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu: • Löu tröõ döõ lieäu • Taïo ra vaø duy trì caáu truùc döõ lieäu • Cho pheùp nhieàu ngöôøi duøng truy xuaát ñoàng thôøi • Hoã trôï tính baûo maät vaø rieâng tö • Cho pheùp laáy ra vaø xöû lyù caùc döõ lieäu löu tröõ • Cho pheùp nhaäp lieäu vaø naïp döõ lieäu • Cung caáp moät cô cheá chæ muïc (index) hieäu quaû ñeå laáy nhanh caùc döõ lieäu löïa choïn. • Cung caáp tính nhaát quaùn giöõa caùc baûn ghi khaùc nhau. • Baûo veä döõ lieäu khoûi maát maùt baèng caùc quaù trình sao löu (backup) vaø phuïc hoài (recovery). 3. Keå ra ba loaïi heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu chính? Ba loaïi heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu chính laø: Heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu phaân caáp chöùa döõ lieäu trong moät caáu truùc nhö caây. Heä naøy thieát laäp moät quan heä cha-con trong döõ lieäu. ÔÛ ñænh cuûa caây, coøn goïi laø root, coù theå coù moät soá nuùt baát kyø. Caùc nuùt naøy laïi coù theå coù moät soá nuùt con baát kyø, v.v... Caùc heä cô sôû döõ lieäu phaân caáp ngaøy nay ñaõ laïc haäu. Moät heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu maïng chöùa döõ lieäu ôû daïng caùc baûn ghi vaø caùc lieân keát. Heä thoáng naøy cho pheùp nhieàu quan heä nhieàu-nhieàu hôn heä cô sôû döõ lieäu phaân caáp. Moät heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu maïng löu tröõ coù hieäu quaû vaø raát nhanh, cho pheùp quaûn lyù caùc caáu truùc döõ lieäu phöùc taïp. Tuy nhieân, chuùng laïi raát cöùng nhaéc vaø yeâu caàu naëng neà
  2. TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE veà thieát keá. Moät heä thoáng ñaêng kyù veù maùy bay laø moät ví duï cuûa loaïi naøy. Heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu quan heä coù leõ laø moät cô sôû döõ lieäu coù caáu truùc ñôn giaûn nhaát. Trong moät heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu quan heä, döõ lieäu ñöôïc toå chöùc thaønh caùc baûng. Caùc baûng laïi bao goàm caùc baûn ghi vaø caùc baûn ghi chöùa caùc tröôøng. Moãi tröôøng töông öùng vôùi moät muïc döõ lieäu. Hai hay nhieàu baûng coù theå lieân keát neáu chuùng coù moät hay nhieàu tröôøng chung. 4. Theá naøo laø cô sôû döõ lieäu phaúng? Cô sôû döõ lieäu phaúng goàm moät baûng vôùi caùc baûn ghi coù ñuû coät ñeå chöùa taát caû caùc döõ lieäu caàn thieát. Thuaät ngöõ döõ lieäu phaúng baét nguoán töø söï kieän laø cô sôû döõ lieäu coù hai chieàu – soá tröôøng (field) cuûa baûng xaùc ñònh chieàu roäng cuûa cô sôû döõ lieäu, vaø soá löôïng caùc baûn ghi cuûa baûng xaùc ñònh chieàu cao. 5. Caùc tính chaát cuûa moät baûng quan heä trong moâ hình quan heä? Moät baûng quan heä trong moâ hình quan heä caàn coù thoûa caùc tính chaát sau: • Döõ lieäu chöùa trong caùc oâ caàn phaûi laø nguyeân toá. Moãi oâ chæ coù theå chöùa moät maåu döõ lieäu. Ñoù chính laø yeáu toá cô baûn cuûa thoâng tin. • Döõ lieäu trong moät coät naøo ñoù phaûi coù cuøng kieåu döõ lieäu. • Moãi haøng laø duy nhaát (khoâng coù caùc haøng truøng nhau). • Caùc coät khoâng coù thöù töï. • Caùc haøng khoâng coù thöù töï. • Caùc coät coù moät teân duy nhaát.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2