intTypePromotion=3

Hệ thống thông tin - Phần 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
85
lượt xem
18
download

Hệ thống thông tin - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng Hệ thống thông tin, bộ môn công nghệ thông tin - Phần 1 Tổng quan về Hệ thống thông tin I.3. Mô hình hệ thống thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống thông tin - Phần 2

 1. I.3. Mô hình h I.3. th ng thông tin I.3.1. Mô hình t ng quát I.3.2. Ngu n l c ph n c ng I.3.3. Ngu n l c ph n m m I.3.4. Ngu n l c m ng I.3.5. Ngu n l c d li u I.3.6. Ngu n l c con i
 2. I.3.1. Mô hình t ng quát • M t h th ng thông tin s d i, ph n c ng, ph n m m, m ng và ngu n d li th c hi n vi c nh p, x lý, xu t, , và ki m soát quá trình chuy n i d li u thành s n ph m thông tin. HTTT bao g m các ngu n l c (thành ph n) chính: • i • Ph n c ng • Ph n m m • D li u • M ng Quy trình x lý thông tin là trung tâm c a HTTT. • Nh p • X lý • Xu t • • Ki m soát 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 2
 3. I.3.1. Mô hình t ng quát 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 3
 4. 1.3.1. Mô hình t ng quát • Quy trình x lý d li u thành thông tin Nh p d li u vào: là u tiên trong quy trình, d li u vào có , chính xác thì vi c x lý thông tin m i có ý ngh a. X lý d li u thành thông tin: là n trung tâm và có vai trò quy nh trong quy trình. d li u: ph c v cho vi c x lý và tái s d ng trong . Xu u ra: g m b ng bi u s li u, bi , các con s ánh giá (hi n tr ng và quá trình kinh t ), cung c p (truy n n) cá ng trong và ngoài t ch c (kinh t ). u ki n h th ng: ánh giá các ph n h xá nh li u h th ng có th c hi cm ích c a nó không, s ót o nên nh ng ch nh s a c n thi i v i các thành ph n nh p và x lý c a h th m b o r ng k t qu ú c th c hi n. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 4
 5. • c x lý thông tin ph bi n: X lý theo lô/m (Batch Processing): Các giao d ch di n ra, (thông tin) d li n g p thành nhóm và x lý theo m . • Áp d ng cho các bài toán có tí nh k ( ng giao d ch nh ), theo chu k th i gian nh nh (báo cáo, k t xu t, th ng kê, gi y t giao d ch s ng l n). X lý tr c tuy n (On-line Processing): Các giao d ch phát sinh, (thông tin) d li c c p nh t và t ng x lý ngay. • Dù hi n th , ch n, s a ch a các t p d li u, ph c v tr c ti p khách hàng t i ch . 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 5
 6. I.3.2. Ngu n l c ph n c ng a. Khái ni m : Ph n c ng g m các thi t b (v t lý) cs d ng trong quy trình x lý thông tin. Ph n c ng là các thi t b h u hình có th nhìn th y, c m n c. b. Ví d : Thành ph n ph n c ng quan tr ng nh t: • Máy tí n t s (M ): t ng hóa vi c x lý trên d li u • ,M ng • H th ng ph n c ng m ng: k t n • card m ng, modem, thi t b m ng (hub, switch...), cáp m ng 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 6
 7. I.3.2. Ngu n l c ph n c ng • L a c h n ph n c ng c m b o: S ích (compatibility): Các thi t b mua m i và ó ph i làm vi cv i nhau. Kh r ng và nâng c p (extendable): áp c kh ng, nâng c p thi t b khi c n thi t mà không ph i mua m i hoàn toàn. tin c y (reliability): Các l i k thu t c n c xem xét và tham kh o t i các tài li u, t p chí mb nh khi h th ng v n hành. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 7
 8. I.3.3. Ngu n l c ph n m m a. Khái ni m: • Ph n m m ( ình máy tính) là t p các ch l nh theo m t tr t t xá nh nh m u khi n thi t b ph n c ng (ví d máy tính) t ng th c hi n m t công vi c nào ó. Ph n m c vi t (bi u di n) thông qua ngôn ng l p trình. • Th t c: • Th t và cách th c làm vi c theo m t n ã nh. • T p các ch l cs d hoàn thi n m t công vi c (ph n m m). b. Ví d : • Các ph n m m thông d ng trên máy tính cá nhân: Xem phim, nghe nh c, h a, x lý nh, ng d phòng, trò ch , di t virus, ng l a, spyware, các ti n ích h u hành, ... 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 8
 9. I.3.3. Ngu n l c ph n m m • Ví d : Ph n m m s d ng b i h th ng thông tin: • Ph n m m h th ng: là ình giú i s d ng qu n lý, u hành ho ng c a các thi t b ph n c ng, nó gi t b ph n k t n i gi a máy tính và ình ng d ng •H u hành ( DOS, WIN, LINUX, UNIX,...), ngôn ng l ptrình, c ình d ch. Ph n m m ng d ng: • Ph n m m ng d ng : • H s o n th o n, ình l p l ch cá nhân • B ng tính (EXCEL, LOTUS, QuATRO,...) • H qu n tr CSDL: FoxPro, Access, SQL Server, Oracle,... • Ph n m m chuyên d ng: • Ngân hàng • K toán • Qu n tr DN • ... 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 9
 10. I.3.4. Ngu n l c d li u • V i các h th ng thông tin qu n lý, d li u là thành ph n r t quan tr ng c a ngu n l c d li u a. Khái ni m s d li u (CSDL): s d li u là m t t p h p d li u có t ch c, có liên quan c tr trên các thi t b tr th c p ( t , a t …) có th tho mãn yêu c u khai thác thông tin ng th i c a nhi u i s d ng hay nhi u trình ng d ng v i m c ích khác nhau. Trong CSDL, d li u ph c thu th p, l a ch n và t ch c m t cách khoa h c theo m t mô hình xá nh, t u ki i s d ng có th truy c p m t cách d dàng, thu n ti n và nhanh chóng. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 10
 11. I.3.4. Ngu n l c d li u b. i s d ng CSDL: i dùng cu i: Khai thác CSDL thông qua các ng d ng ho c d a trên H qu n tr CSDL. i l p trình ng d ng: Là i vi t các ình ng d ng cho phé is d ng cu i s d ng CSDL. i qu n tr CSDL (Database Administrator): Là i thu th p d li u, thi t k và b o trì CSDL, thi t l p cá ch m b o an toàn cho CSDL ( , ph c h i d li u). 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 11
 12. I.3.4. Ngu n l c d li u c. Ví d : d li u trong kinh t và qu n lý bao g m: • d li u nhân l c. • d li u tài chính. • d li u k toán. • d li u công ngh . • d li u kinh doanh. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 12
 13. I.3.4. Ngu n l c m ng a. Khái ni m M ng máy tính M ng máy tính là m t t p h p các máy tính và thi t b c n i v i nhau b ng các ng truy n v t lý theo m t ki n trúc nào ó nh m chia s các ti m c a m ng. • Công ngh vi n thông cho phép tích h p và truy n t i gi ng nói, d li u, video v..v to nên m ng toàn c u. • M ng – m t nhóm máy tính và các thi t b k t n i v i nhau thông qua m t kênh vi n thông cho phép chia s thông tin và nh ng ngu n l c khác gi a nh i s d ng. • Giao th c: T p cá nh và yêu c u ki m soát truy n thông trong m ng. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 13
 14. I.3.4. Ngu n l c m ng b. m c a m ng máy tính Cho phép chia s tài nguyên v i m ích làm cho toàn b cá ình, thi t b và d li u có th cbtk i nào trong t ch c s d ng và i s d ng không c n v trí v t lý c a các tà ó dùng m ng. Là tin c y c a các h th ng thông tin b ng cách s d ng nhi u thi t b d phòng trong m ng, các thi t b này có kh thi t b n hành khi g ps c . 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 14
 15. I.3.4. Ngu n l c m ng • Ti t ki m chi phí thông qua vi ng các máy tr m có t s giá/công su t ho ng l n, các x lý s c th c hi n trên máy ch , dùng chung các thi t b t ti n,.. làm giá thành c a toàn b h th ng s r . • T o ra kh àm vi c theo nhóm c a các nhân viên: tài li u, ình, d li u ... c dùng chung cho c nhóm. ót su t và hi u qu làm vi c cao. • Cung c p m t s d ch v p t i thông tin trên m i l nh v c, truy n thông gi iv i i( í n t , h i ngh trên m ng, àm tho i, ...).... 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 15
 16. I.3.4. Ngu n l c m ng c. Ví d : Các d ng m ng máy tính: M ng LAN M ng WAN M ng INTERNET M ng INTRANET M ng EXTRANET 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 16
 17. LAN • M ng LAN (Local Area Network): M t m ng truy n thông k t n i các máy tính, các thi t b u cu i, và các thi t b c máy tính hóa trong m t khu v a lý gi i h òng, m t tòa nhà, m ng s n xu t, ho c nh ng v trí làm vi c khác. • Các máy tí c n i vào m ng nh card m ng và tuân theo m t s c u trúc liên k t m ng (topology m ng) • M ng LAN có th là m ng h u tuy n ho c vô tuy n • ng, m i m ng LAN có m t máy ch (máy ch t p tin, máy ch in n, máy ch truy n thông) và m t s máy tính cá nhân ho c các tr m làm vi c (Work Station). • M i m t m ng LAN c n có m t h u hành m ng: C ình ng tr c trên máy ch th c hi n vi c cà t ph n c ng và ph n m m cho m ng c n lý và u hành t t c các thi t b trên m ng. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 17
 18. WAN • M ng WAN (Wide Area Network): M ng mà ph m vi c a nó có th trong m t ho c nhi u qu c gia, trong l a. • Trong m ng WAN có nhi u m ng LAN. ng k t n i gi a cá c th c hi n thông qua m ng vi n thông. • Các thành ph n chính thi t l p nên m ng WAN: Máy ch , máy ti n x lý, modem, thi t b u cu i, b t p trung, ph n m m m ng 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 18
 19. INTERNET INTERNET • M ng INTERNET (International Network): M ng c a hàng tri u doanh nghi p, chính ph , các t ch ào t o, các trung tâm nghiên c u và i s d ng. • M ng Internet là m ng c a các m ng và có ph m vi toàn c u, s d ng nhi u lo i n truy n thông khác nhau và cung c p nhi u lo i d ch v trên m ng. • cs d t o nên xa l thông tin nh m h tr cho các ho ng tác nghi p trong kinh doanh, t o quy nh qu n lý, và chi c trong n n kinh t toàn c u. Internet có các ng d ng sau : D ch v nt H i th o trên Internet D ch v WWW (Word Wide Web): 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 19
 20. VAN (Value-Added Network) • Là m ng riêng, qu n lý b i bên th ba cung c p các d ch v chuy n t i thông tin và m ng cho các công ty thuê bao. • Khách hàng không c n ph ào ph n m m và trang thi t b m ng và c chi phí n i m ng 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản