Hiệp định tương trợ tư pháp 39/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
128
lượt xem
17
download

Hiệp định tương trợ tư pháp 39/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định tương trợ tư pháp số 39/LPQT về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Mông Cổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định tương trợ tư pháp 39/LPQT

 1. HI P NNH S 39/LPQT NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2000 V TƯƠNG TR TƯ PHÁP V CÁC V N DÂN S , GIA ÌNH VÀ HÌNH S GI A C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ MÔNG C (Có hi u l c t ngày 13 tháng 6 năm 2002) C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Mông C (sau ây g i là các Bên ký k t) tăng cư ng hơn n a s h p tác trong lĩnh v c quan h pháp lu t, trên cơ s tôn tr ng ch quy n và cùng có l i, ã quy t nh dành cho nhau s tương tr tư pháp trong lĩnh v c dân s , gia ình và hình s , và v i m c ích ó, ã tho thu n nh ng i u dư i ây: Ph n th nh t : NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: B o v pháp lý. 1. Công dân c a Bên ký k t này ư c hư ng trên lãnh th Bên ký k t kia s b o v pháp lý v các quy n nhân thân và tài s n như công dân Bên ký k t kia. 2. Công dân c a Bên ký k t này có quy n ư c t do và không b c n tr liên h v i các Cơ quan tư pháp có thNm quy n v các v n dân s , gia ình và hình s c a Bên ký k t kia, có th bày t ý ki n, t yêu c u, ưa ơn ki n và th c hi n nh ng hành vi t t ng khác t i các cơ quan ó như công dân c a Bên ký k t kia. 3. Nh ng quy nh c a Hi p nh này cũng ư c áp d ng i v i các pháp nhân c a các Bên ký k t. i u 2.:Tương tr tư pháp. 1. Các Cơ quan tư pháp c a hai Bên ký k t tương tr tư pháp l n nhau i v i các v n dân s (bao g m c thương m i và lao ng), gia ình và hình s theo nh ng quy nh c a Hi p nh này. 2. Các Cơ quan tư pháp cũng tương tr v tư pháp cho các cơ quan khác c a các Bên ký k t có thNm quy n v các v n nói t i kho n 1 i u này. i u 3: Cách th c liên h . 1. Khi th c hi n tư ng tr tư pháp, các Cơ quan tư pháp c a các Bên ký k t liên h v i nhau thông qua các Cơ quan Trung ương. Cơ quan Trung ương, v phía C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là: B Tư pháp C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; v phía Mông C là: B Tư pháp Mông C , T ng Vi n Ki m sát Mông C .
 2. 2. Khi th c hi n tương tr tư pháp, các cơ quan khác có thNm quy n v các v n dân s và hình s liên h thông qua Cơ quan Trung ương c a các Bên ký k t nói t i kho n 1 i u này. i u 4: Ph m v tương tr tư pháp. Các Bên ký k t tương tr tư pháp cho nhau b ng cách ti n hành nh ng hành vi t t ng riêng bi t ư c pháp lu t c a Bên ký k t ư c yêu c u quy nh, như: t ng t gi y t ; khám xét, thu th p và chuy n giao các v t ch ng, giám nh, l y l i khai c a b can, c a ngư i làm ch ng, c a ngư i giám nh, c a các bên ương s và c a nh ng ngư i khác, xem xét v m t tư pháp, công nh n và thi hành quy t nh c a Toà án v các v n dân s , ph n quy t nh v b i thư ng thi t h i dân s trong b n án hình s , cũng như b ng cách thi hành quy t nh, ti n hành truy t hình s và d n ngư i ph m t i, chuy n giao và d ch các tài li u, cung c p các thông tin. i u 5: N i dung và hình th c yêu c u tương tr tư pháp. 1. Văn b n yêu c u tương tr tư pháp c n ph i bao g m các n i dung sau ây: a) Tên cơ quan yêu c u. b) Tên cơ quan ư c yêu c u. c) Tên v vi c yêu c u tương tr tư pháp. d) H và tên các bên ương s , b can, b cáo ho c ngư i b k t án cũng như c a nh ng ngư i khác có liên quan t i yêu c u cung c p thông tin v qu c t ch, ngh nghi p và nơi thư ng trú ho c t m trú c a h . ) H tên và a ch nh ng ngư i i di n t t ng. e) N i dung yêu c u: riêng i v i v vi c hình s , còn ph i miêu t các tình ti t c a t i ph m và nêu t i danh. 2. Văn b n yêu c u tương tr tư pháp và các gi y t ư c g i i ph i ư c ký tên và óng d u chính th c c a cơ quan yêu c u có thNm quy n. 3. Khi tương tr tư pháp, các Bên ký k t có th s d ng các m u gi y t in s n b ng ti ng Vi t và ti ng Mông C mà các cơ quan này trao i cho nhau. i u 6: Cách th c th c hi n tương tr tư pháp. 1. Khi th c hi n tương tr tư pháp, cơ quan ư c yêu c u áp d ng pháp lu t c a nư c mình. Tuy nhiên, theo ngh c a cơ quan yêu c u, cơ quan này có th áp d ng nh ng quy ph m t t ng c a Bên ký k t có cơ quan yêu c u, n u nh ng quy ph m ó không trái v i pháp lu t c a nư c mình. 2. N u cơ quan ư c yêu c u không có thNm quy n th c hi n, thì cơ quan này chuy n yêu c u ó cho cơ quan có thNm quy n và thông báo cho cơ quan yêu c u bi t.
 3. 3. N u yêu c u tương tr tư pháp không th th c hi n ư c theo a ch ã nêu trong văn b n yêu c u, thì cơ quan ư c yêu c u, căn c theo pháp lu t nư c mình, ti n hành các bi n pháp c n thi t xác minh úng a ch . 4. Theo ngh c a cơ quan yêu c u, cơ quan ư c yêu c u thông báo h p th i cho cơ quan yêu c u và các bên h u quan v th i gian và a i m th c hi n yêu c u tương tr tư pháp. 5. N u không th c hi n ư c yêu c u tương tr tư pháp, thì cơ quan ư c yêu c u ph i g i tr gi y t cho cơ quan yêu c u và ng th i thông báo lý do c n tr vi c th c hi n. i u 7: Tri u t p ngư i làm ch ng ho c ngư i giám nh. 1. Ngư i làm ch ng ho c ngư i giám nh, n cơ quan tư pháp yêu c u theo gi y tri u t p mà cơ quan tư pháp ư c yêu c u chuy n cho h , không ph thu c vào qu c t ch c a mình, không th b truy c u trách nhi m hình s ho c hành chính, không th b b t gi ho c b x ph t v b t c hành vi ph m pháp nào ư c th c hi n trư c khi qua biên gi i qu c gia c a Bên ký k t yêu c u. Nh ng ngư i này cũng không th b truy c u trách nhi m hình s , b b t gi ho c b x ph t vì nh ng l i khai làm ch ng ho c nh ng k t lu n v i tư cách là ngư i giám nh c a h ho c vì s liên quan n nh ng v án hình s ang là i tư ng xét x . 2. Ngư i làm ch ng ho c ngư i giám nh s b m t s b o m quy nh trong kho n 1 i u này, n u h , m c dù có kh năng, ã không r i lãnh th Bên ký k t yêu c u trong th i h n 15 ngày, k t ngày ư c báo r ng s có m t c a h không c n thi t n a. S không tính vào th i h n này th i gian mà ngư i làm ch ng ho c giám nh viên không th r i kh i lãnh th Bên ký k t yêu c u vì nh ng hoàn c nh không ph thu c vào h . 3. Nh ng ngư i làm ch ng ho c giám nh ư c tri u t p n lãnh th Bên ký k t kia có quy n ư c hoàn l i các chi phí liên quan n vi c i l i và lưu trú nư c ngoài và ư c b i thư ng kho n ti n lương không ư c lĩnh. Ngoài ra, giám nh viên còn ư c hư ng ti n thù lao giám nh. Trong gi y tri u t p c n ghi rõ các kho n ti n mà nh ng ngư i ư c tri u t p có quy n hư ng. Theo ngh c a h , Cơ quan tư pháp c a Bên ký k t tri u t p ph i ng trư c m t kho n ti n trang tr i các kho n chi phí. i u 8: Giá tr các gi y t . 1. Gi y t do các cơ quan có thNm quy n l p ho c ch ng th c theo hình th c quy nh trên lãnh th Bên ký k t này ư c ch p nh n trên lãnh th Bên ký k t kia mà không c n ph i h p th c hoá. Quy nh này cũng ư c áp d ng i v i gi y t c a công dân mà ch ký c a h ã ư c ch ng th c theo nh ng quy nh hi n hành trên lãnh th Bên ký k t tương ng. 2. Gi y t ư c coi là chính th c trên lãnh th Bên ký k t này thì cũng có giá tr chính th c trên lãnh th Bên ký k t kia. i u 9: Chuy n giao gi y t liên quan n quy n nhân thân và l i ích c a công dân.
 4. 1. Bên ký k t này, theo yêu c u, nh n ư c qua ư ng ngo i giao, g i cho Bên ký k t kia các gi y ch ng nh n v ăng ký h t ch, trình văn hóa, thâm niên lao ng và các gi y t khác liên quan n quy n nhân thân và l i ích c a công dân Bên ký k t kia. 2. Các gi y t nói trên ư c g i cho Bên ký k t kia qua ư ng ngo i giao mà không ph i d ch và ư c mi n phí. i u 10: T ng t gi y t . 1. Cơ quan ư c yêu c u, căn c theo nh ng quy nh hi n hành c a nư c mình, th c hi n vi c t ng t gi y t , n u các gi y t c n t ng t vi t b ng ti ng c a Bên ký k t ư c yêu c u, có kèm theo b n d ch ã ư c ch ng th c ra ti ng Nga. Trong trư ng h p khác, cơ quan này chuy n gi y t cho ngư i nh n, n u ngư i ó ng ý nh n. 2. Trong yêu c u v t ng t gi y t c n ghi rõ a ch c a ngư i nh n và tên văn b n c n t ng t. 3. N u không th t ng t ư c gi y t theo a ch ã ghi trong yêu c u t ng t, thì cơ quan ư c yêu c u, căn c theo lu t pháp nư c mình, ti n hành các bi n pháp c n thi t xác minh úng a ch ; n u không th tìm ư c a ch c a ngư i nh n, thì cơ quan ư c yêu c u thông báo cho cơ quan yêu c u bi t và g i tr gi y t c n t ng t. i u 11: Xác nh n vi c t ng t gi y t . Gi y xác nh n t ng t gi y t ư c l p theo nh ng quy nh v t ng t gi y t hi n hành trên lãnh th Bên ký k t ư c yêu c u. Trong gi y xác nh n c n ghi th i gian và a i m t ng t, ch ký c a ngư i nh n gi y t . i u 12: Th m quy n c a Cơ quan i di n ngo i giao và Cơ quan lãnh s . Các Bên ký k t có quy n t ng t gi y t cho công dân nư c mình thông qua Cơ quan i di n ngo i giao ho c Cơ quan lãnh s c a nư c mình. i u 13: Cung c p thông tin pháp lu t. Khi ư c yêu c u, Cơ quan Trung ương c a các Bên ký k t s cung c p cho nhau thông tin v pháp lu t hi n hành và pháp lu t ã có hi u l c nư c mình, cũng như thông tin v v n áp d ng pháp lu t c a các Cơ quan tư pháp nư c mình. i u 14: Ngôn ng . Trong quá trình thi hành Hi p nh này khi tương tr tư pháp, các Bên ký k t s d ng ngôn ng c a nư c mình, kèm theo b n d ch ra ti ng c a Bên ký k t kia ho c ra ti ng Nga. i u 15: Chi phí liên quan n vi c tương tr tư pháp.
 5. 1. Bên ký k t ư c yêu c u s không òi b i hoàn chi phí v tương tr tư pháp. Các Bên ký k t ch u t t c các chi phí v tương tr tư pháp th c hi n trên lãnh th nư c mình. 2. Cơ quan tư pháp ư c yêu c u thông báo cho Cơ quan tư pháp yêu c u t ng chi phí tương tr tư pháp. N u Cơ quan tư pháp yêu c u thu ư c các chi phí này t ngư i có nghĩa v ph i tr , thì s ti n thu ư c thu c v Bên ký k t có Cơ quan tư pháp ã thu. 3. Trong quá trình th c hi n yêu c u tương tr tư pháp, n u phát sinh chi phí b t thư ng thì các Cơ quan trung ương s ti n hành tư v n l n nhau xác nh s c n thi t và i u ki n th c hi n yêu c u ó. i u 16: T ch i th c hi n tương tr tư pháp. Vi c tương tr tư pháp có th b t ch i, n u vi c ó có th làm phương h i n ch quy n, an ninh ho c trái v i nh ng nguyên t c cơ b n c a pháp lu t Bên ký k t ư c yêu c u. Ph n th hai : TƯƠNG TR TƯ PHÁP VÀ QUAN H PHÁP LU T V DÂN S VÀ GIA ÌNH i u 17: Mi n cư c án phí. Không ư c bu c công dân c a Bên ký k t này khi tham gia t t ng t i Toà án c a Bên ký k t kia, n u h ang có m t trên lãnh th c a m t trong hai Bên ký k t, ph i n p ti n cư c án phí ch vì lý do h là ngư i nư c ngoài ho c không có nơi thư ng trú trên lãnh th Bên ký k t có Toà án nơi h tham gia t t ng. ƯU ÃI V T T NG i u 18. 1. Công dân c a Bên ký k t này ư c mi n tr án phí trên lãnh th Bên ký k t kia, cũng như ư c hư ng s giúp pháp lý mi n phí theo cùng nh ng i u ki n và m c như i v i công dân c a Bên ký k t kia. 2. Nh ng ưu ãi quy nh t i kho n 1 i u này ư c áp d ng i v i t t c các hành vi t t ng ư c th c hi n theo v vi c ó, k c vi c thi hành quy t nh c a cơ quan xét x . i u 19. 1. Nh ng ưu ãi quy nh t i i u 18 c a Hi p nh này ư c dành cho ngư i làm ơn yêu c u trên cơ s gi y ch ng nh n v nhân thân, tình tr ng gia ình và tài s n c a ngư i ó. Gi y ch ng nh n này do cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t, nơi ngư i làm ơn yêu c u thư ng trú ho c t m trú c p.
 6. 2. N u ngư i làm ơn yêu c u không có nơi thư ng trú ho c t m trú trên lãnh th c a các Bên ký k t thì ch c n gi y ch ng nh n do Cơ quan i di n ngo i giao ho c Cơ quan lãnh s c a Bên ký k t mà ngư i ó là công dân c p. i u 20. 1. Công dân c a bên ký k t này có nguy n v ng xin ư c hư ng trên lãnh th Bên ký k t kia nh ng ưu ãi theo quy nh c a i u 18 c a Hi p nh này, có th g i ơn yêu c u thông qua cơ quan có thNm quy n c a nư c mình. Cơ quan này chuy n ơn cùng v i gi y ch ng nh n ư c c p theo quy nh c a i u 19 c a Hi p nh này và các gi y t khác c a ngư i ng ơn ã n p cho cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t kia. 2. Cùng m t lúc v i vi c chuy n ơn xin hư ng ưu ãi theo quy nh c a i u 18 c a Hi p nh này có th chuy n c ơn yêu c u kh i t v vi c, cũng như ơn xin ch nh ngư i i di n ho c nh ng yêu c u khác có th phát sinh. 3. Cơ quan ang gi i quy t ơn xin ư c hư ng ưu ãi có th yêu c u cơ quan ã c p gi y ch ng nh n cung c p thêm thông tin ho c gi i thích. i u 21. N u Toà án c a c hai Bên ký k t u có thNm quy n theo Hi p nh này ho c trong trư ng h p mà Hi p nh này không quy nh nhưng l i u có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t nư c mình, cùng th lý m t v vi c gi a cùng các bên ương s và v cùng m t v tranh ch p pháp lý, thì Toà án nào th lý sau s ch m d t t t ng và thông báo cho các bên ương s bi t. QUY CH NHÂN THÂN i u 22. Năng l c pháp lu t và năng l c hành vi. 1. Năng l c hành vi c a m t ngư i ư c xác nh theo lu t pháp c a Bên ký k t mà ngư i ó là công dân. 2. i v i vi c giao k t h p ng nh ph c v sinh ho t, thì năng l c hành vi c a m t ngư i ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t giao k t h p ng. 3. Năng l c pháp lu t và năng l c hành vi c a pháp nhân ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t, nơi thành l p pháp nhân ó. i u 23. Tuyên b ngư i m t tích ho c ch t và xác nh n s ki n ch t. 1. Vi c tuyên b m t ngư i b m t tích ho c ch t cũng như vi c xác nh n s ki n ch t thu c thNm quy n c a Cơ quan tư pháp c a Bên ký k t mà theo nh ng tin t c cu i cùng ngư i ó là công dân khi còn s ng. 2. Cơ quan tư pháp c a Bên ký k t này có th tuyên b công dân c a Bên ký k t kia b m t tích ho c b ch t, cũng như xác nh n s ki n ch t c a ngư i ó, n u có yêu c u c a ngư i ang cư trú trên lãnh th nư c mình mà ngư i ó có quy n và l i ích liên quan căn c theo pháp lu t Bên ký k t này.
 7. 3. Khi gi i quy t các v vi c nói t i kho n 1 và 2 c a i u này, cơ quan c a các Bên ký k t áp d ng pháp lu t nư c mình. CÁC V N GIA ÌNH i u 24.: K t hôn. 1. i u ki n k t hôn gi a công dân Bên ký k t này v i công dân Bên ký k t kia ph i tuân theo pháp lu t c a Bên ký k t mà nh ng ngư i ó là công dân. Ngoài ra, còn ph i tuân theo pháp lu t c a Bên ký k t nơi ti n hành k t hôn v các trư ng h p c m k t hôn. 2. Hình th c k t hôn ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t nơi ti n hành k t hôn. i u 25.: Quan h pháp lý v nhân thân và tài s n gi a v ch ng. 1. Quan h pháp lý v nhân thân và tài s n gi a v ch ng ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t nơi h cùng thư ng trú. 2. N u v ch ng cùng có chung qu c t ch, nhưng m t ngư i thư ng trú trên lãnh th Bên ký k t này, còn ngư i thư ng trú trên lãnh th Bên ký k t kia, thì quan h pháp lý v nhân thân và tài s n gi a h ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t mà h là công dân. 3. N u v ch ng, ngư i thư ng trú trên lãnh th Bên ký k t này, ngư i thư ng trú trên lãnh th Bên ký k t kia và ngư i là công dân Bên ký k t này, ngư i là công dân Bên ký k t kia, thì quan h pháp lý v nhân thân và tài s n gi a h ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t mà h ã có nơi thư ng trú chung cu i cùng. 4. N u v ch ng nói t i kho n 3 i u này chưa t ng có nơi thư ng trú chung, thì áp d ng pháp lu t c a Bên ký k t có Toà án ã nh n ơn ki n. 5. Cơ quan có thNm quy n gi i quy t các v n quan h pháp lý v nhân thân và tài s n gi a v ch ng là cơ quan c a Bên ký k t mà pháp lu t c a Bên ký k t ó c n ư c áp d ng theo các kho n 1, 2 và 3 c a i u này. Trong trư ng h p nói t i kho n 4 i u này, Toà án c a c hai Bên ký k t u có thNm quy n gi i quy t. i u 26. Ly hôn. 1. i v i vi c ly hôn s áp d ng pháp lu t c a Bên ký k t mà v ch ng là công dân vào th i i m ưa ơn. 2. N u v ch ng, m t ngư i là công dân Bên ký k t này, m t ngư i là công dân c a Bên ký k t kia thì áp d ng pháp lu t c a Bên ký k t có cơ quan ã nh n ơn. 3. i v i trư ng h p nói t i kho n 1 i u này, thNm quy n gi i quy t tranh ch p thu c cơ quan c a Bên ký k t mà v ch ng là công dân vào th i i m ưa ơn. N u vào th i i m ưa ơn c hai v ch ng u thư ng trú trên lãnh th Bên ký k t kia, thì cơ quan c a Bên ký k t kia cũng có thNm quy n gi i quy t,
 8. 4. i v i trư ng h p nói t i kho n 2 i u này, thNm quy n gi i quy t thu c cơ quan c a Bên ký k t nơi c hai v ch ng thư ng trú. N u m t ngư i thư ng trú trên lãnh th Bên ký k t này, còn ngư i thư ng trú trên lãnh th Bên ký k t kia, thì cơ quan c a c hai Bên ký k t u có thNm quy n gi i quy t. i u 27. Tuyên b hôn nhân vô hi u. 1. i v i vi c tuyên b hôn nhân vô hi u, pháp lu t áp d ng ư c xác nh phù h p v i i u 24 Hi p nh này. 2. ThNm quy n c a các cơ quan trong vi c tuyên b hôn nhân vô hi u ư c xác nh phù h p v i các kho n 3 và 4 c a i u 26 c a Hi p nh này. i u 28. Quan h pháp lý gi a cha m và con 1. i v i vi c xác nh và hu b quan h cha con s áp d ng pháp lu t c a Bên ký k t mà ngư i con là công dân khi sinh ra. 2. Quan h pháp lý gi a cha m và con ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t nơi h cùng cư trú. 3. N u c cha m ho c m t trong hai ngư i cư trú Bên ký k t này, còn ngư i con l i cư trú Bên ký k t kia thì quan h pháp lý gi a cha m và con ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên lý k t nơi ngư i con cư trú. 4. i v i vi c ki n òi con ã thành niên tr c p nuôi dư ng cha m s áp d ng pháp lu t c a Bên ký k t nơi ngư i yêu c u c p dư ng ang thư ng trú. 5. Vi c ra quy t nh v quan h pháp lý nói t i kho n 1 i u này thu c thNm quy n c a cơ quan Bên ký k t mà ngư i con là công dân ho c ang cư trú. Các trư ng h p nói t i các kho n 2, 3 và 4 c a i u này thu c thNm quy n gi i quy t c a cơ quan Bên ký k t nơi nguyên ơn ang cư trú. i u 29. Nuôi con nuôi. 1. i v i vi c nh n nuôi con nuôi s áp d ng pháp lu t c a Bên ký k t mà ngư i nh n nuôi là công dân vào th i i m nh n nuôi con nuôi. 2. N u pháp lu t c a Bên ký k t mà con nuôi là công dân òi h i ph i có s ng ý c a con nuôi ho c c a ngư i i di n h p pháp c a ngư i ó, cũng như òi h i ph i có gi y phép c a cơ quan có thNm quy n, thì c n thi t ph i có s ng ý ho c gi y phép ó. 3. N u tr em ư c m t c p v ch ng nh n làm con nuôi mà ngư i là công dân Bên ký k t này, ngư i là công dân Bên ký k t kia, thì vi c nuôi con nuôi ph i tuân theo pháp lu t c a c hai Bên ký k t. 4. Vi c gi i quy t các v n v con nuôi thu c thNm quy n c a cơ quan Bên ký k t mà ngư i nh n nuôi là công dân. Trư ng h p nói t i kho n 3 i u này thu c thuNm
 9. quy n c a cơ quan Bên ký k t nơi v ch ng ang ho c ã cùng thư ng trú ho c t m trú. 5. Nh ng quy nh c a các kho n 1, 2, 3 và 4 c a i u này cũng áp d ng tương ng i v i vi c hu b vi c nuôi con nuôi. GIÁM H VÀ TR TÁ i u 30. 1. Vi c t giám h và tr tá i v i công dân c a các Bên ký k t do các cơ quan c a Bên ký k t mà ngư i c n ư c giám h ho c tr tá là công dân quy t nh, n u Hi p nh này không có quy nh khác. 2. i u ki n t và hu b giám h và tr tá ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t ngư i c n ư c giám h ho c tr tá là công dân. 3. Quan h pháp lu t gi a ngư i giám h ho c tr tá và ngư i ư c giám h ho c ư c tr tá ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t có cơ quan ã ch nh ngư i giám h ho c tr tá. 4. V nghĩa v t giám h ho c tr tá, s áp d ng pháp lu t c a Bên ký k t mà ngư i ư c ch nh làm giám h ho c tr tá là công dân. 5. Công dân c a Bên ký k t này có th ư c ch nh làm ngư i giám h ho c ngư i tr tá cho công dân c a Bên ký k t kia, v i i u ki n ngư i này thư ng trú trên lãnh th c a Bên ký k t nơi s th c hi n nhi m v giám h ho c tr tá. i u 31. 1. N u Bên ký k t này th y c n thi t ph i ch nh ngư i giám h ho c tr rá cho công dân c a Bên ký k t kia thư ng trú, t m trú ho c có tài s n trên lãnh th nư c mình, thì cơ quan có thNm quy n c a bên ký k t này thông báo ngay vi c ó cho cơ quan có thNm quy n nói t i kho n 1 i u 30 c a Hi p nh này bi t. 2. Trong trư ng h p khNn c p, cơ quan c a Bên ký k t kia có th căn c vào pháp lu t nư c mình ti n hành nh ng bi n pháp c n thi t t m th i và thông báo ngay i u ó cho cơ quan có thNm quy n nói t i kho n 1 i u 30 c a Hi p nh này bi t. T t c các bi n pháp t m th i ó có hi u l c cho n khi các cơ quan có thNm quy n ra quy t nh khác. i u 32. 1. Cơ quan c a Bên ký k t có ngư i c n ư c giám h ho c tr tá có th yêu c u cơ quan c a Bên ký k t kia t giám h ho c tr tá ho c ti n hành nh ng bi n pháp t m th i, n u ngư i ó thư ng trú ho c t m trú trên lãnh th Bên ký k t ó. Cơ quan ư c yêu c u thông báo cho cơ quan yêu c u v vi c ch nh giám h ho c tr tá ho c v nh ng bi n pháp t m th i ã ti n hành. 2. N u công dân c a Bên ký k t này ã t giám h ho c tr tá, nhưng sau ó l i chuy n nơi thư ng trú sang lãnh th Bên ký k t kia, thì cơ quan ã ch nh giám h
 10. ho c tr tá có th yêu c u cơ quan c a Bên ký k t kia ti p nh n vi c giám h ho c tr tá. Vi c chuy n giao giám h ho c tr tá ư c coi ã có hi u l c, khi cơ quan ư c yêu c u ti p nh n vi c giám h ho c tr tá và thông báo vi c này cho cơ quan yêu c u bi t. 3. Cơ quan ã ti p nh n vi c giám h ho c tr tá th c hi n vi c giám h ho c tr tá theo pháp lu t c a nư c mình. Tuy nhiên, cơ quan này không có quy n ra quy t nh v nh ng v n liên quan n quy ch nhân thân c a ngư i ư c giám h ho c tr tá. V N TH A K i u 33 :. Nguyên t c bình ng v th a k . Công dân c a Bên ký k t này bình ng v i công dân c a Bên ký k t kia v năng l c l p ho c hu b di chúc i v i tài s n ang có và các quy n c n ư c th c hi n trên lãnh th Bên ký k t kia, cũng như v năng l c ư c hư ng tài s n ho c các quy n. Vi c chuy n tài s n và các quy n cho nh ng ngư i này ư c th c hi n theo cùng nh ng i u ki n dành cho công dân nư c mình. i u 34.: Quy n th a k . 1. Quy n th a k ng s n ư c i u ch nh theo pháp lu t c a Bên ký k t mà ngư i l i di s n th a k là công dân vào th i i m ch t. 2. Quy n th a k b t ng s n ư c i u ch nh theo pháp lu t c a Bên ký k t nơi có b t ng s n. 3. Vi c phân bi t di s n th a k là ng s n hay b t ng s n ư c gi i quy t theo pháp lu t c a Bên ký k t nơi có di s n ó. i u 35. Chuy n giao di s n th a k cho Nhà nư c. N u theo pháp lu t c a Bên ký k t, di s n ư c Nhà nư c th a k thì ng s n ư c chuy n cho Bên ký k t mà ngư i l i di s n th a k là công dân vào th i i m ch t, còn b t ng s n ư c chuy n cho Bên ký k t nơi có b t ng s n. i u 36 :. Di chúc. 1. Năng l c l p ho c hu b di chúc, cũng như h u qu pháp lý c a nh ng sai sót trong vi c th hi n ý chí, ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t mà ngư i l i di chúc là công dân vào th i i m l p ho c hu b di chúc. 2. Hình th c di chúc và hu b di chúc ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t mà ngư i l i di chúc là công dân vào th i i m l p ho c hu b di chúc. Tuy nhiên, cũng là h p th c, n u tuân theo pháp lu t c a Bên ký k t nơi di chúc ư c l p ho c hu b . i u 37.: Th m quy n gi i quy t các v n th a k . 1. i v i các v n th a k ng s n, thNm quy n gi i quy t thu c Cơ quan tư pháp c a Bên ký k t nơi ngư i l i di s n th a k thư ng trú cu i cùng.
 11. 2. i v i các v n th a k b t ng s n, thNm quy n gi i quy t thu c Cơ quan tư pháp c a Bên ký k t nơi có b t ng s n. 3. Các tranh ch p phát sinh t v th a k ư c gi i quy t theo quy nh c a các kho n 1 và 2 c a i u này. i u 38.: Bi n pháp b o qu n di s n th a k . 1. Các cơ quan c a các Bên ký k t, căn c vào pháp lu t c a nư c mình, ti n hành các bi n pháp c n thi t b o qu n di s n th a k c a công dân Bên ký k t kia l i trên lãnh th nư c mình. 2. Nh ng bi n pháp ã ư c ti n hành theo kho n 1 i u này c n ư c thông báo ngay cho Cơ quan i di n ho c Cơ quan lãnh s c a Bên ký k t kia; các cơ quan này có th tham gia vào vi c th c hi n các bi n pháp ó. Theo yêu c u c a Cơ quan i di n ngo i giao ho c Cơ quan lãnh s , nh ng bi n pháp ã ư c ti n hành theo kho n 1 i u này có th b ình ch , hu b ho c thay i. 3. Theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n ti n hành các bi n pháp b o qu n di s n th a k , nh ng bi n pháp ã ư c ti n hành theo kho n 1 i u này có th b ình ch , hu b ho c thay i. i u 39. G i di chúc. N u di chúc n m Bên ký k t này, mà vi c gi i quy t th a k l i thu c thNm quy n c a Cơ quan tư pháp c a Bên ký k t kia, thì b n sao di chúc ã ư c ch ng th c s ư c g i cho Cơ quan tư pháp ó, còn n u có yêu c u thì g i c b n g c c a di chúc. HÌNH TH C H P NG VÀ B I THƯ NG THI T H I i u 40 :. Hình th c h p ng. 1. Hình th c h p ng ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t áp d ng iv i chính h p ng ó. Tuy nhiên, h p ng tuân theo pháp lu t nơi ký k t h p ng cũng ư c coi là h p th c. 2. Hình th c h p ng v b t ng s n ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t nơi có b t ng s n. i u 41 :. B i thư ng thi t h i. 1. Trách nhi m phát sinh do gây thi t h i ư c xác nh theo pháp lu t c a Bên ký k t nơi x y ra hành vi ho c tình ti t khác làm cơ s òi b i thư ng thi t h i. 2. N u ngư i gây h i và ngư i b h i u là công dân c a m t Bên ký k t, thì áp d ng pháp lu t c a Bên ký k t ó. 3. Vi c ra quy t nh v các v vi c nói t i các kho n 1 và 2 c a i u này thu c thNm quy n gi i quy t c a Cơ quan tư pháp c a Bên ký k t có pháp lu t c n ư c áp d ng.
 12. CÔNG NH N VÀ THI HÀNH CÁC QUY T NNH i u 42.: Công nh n quy t nh v các v n không mang tính ch t tài s n. Các quy t nh ã có hi u l c v các v n dân s (bao g m c lao ng) và gia ình không mang tính ch t tài s n do cơ quan tư pháp, cơ quan h t ch, cũng như cơ quan giám h và tr tá c a Bên ký k t này ã ra, ư c công nh n trên lãnh th Bên ký k t kia mà không c n xét x ti p, n u không có cơ s t ch i vi c công nh n theo i u 47 Hi p nh này. Các quy t nh nói trên ư c công nh n c trong trư ng h p chúng ã ư c ra trư c khi Hi p nh này có hi u l c. i u 43.: Công nh n và thi hành các quy t nh v các v n mang tính ch t tài s n. Các Bên ký k t căn c vào nh ng i u ki n ư c quy nh trong Hi p nh này, công nh n và thi hành l n nhau các quy t nh dư i ây ã có hi u l c pháp lu t ư c tuyên trên lãnh th Bên ký k t kia sau khi Hi p nh này có hi u l c: a) Các quy t nh c a Toà án v các v n dân s (bao g m c lao ng) và gia ình mang tính ch t tài s n. b) Các quy t nh c a Tr ng tài. c) Các tho thu n hoà gi i do Toà án công nh n. d) Các quy t nh v b i thư ng thi t h i trong các b n án hình s . i u 44.: ơn xin công nh n và thi hành quy t nh. 1. ơn xin công nh n và thi hành quy t nh ư c g i n Cơ quan tư pháp ã ra quy t nh sơ thNm. Cơ quan tư pháp này chuy n ơn cho Toà án có thNm quy n ra quy t nh v ơn ó theo quy nh t i i u 46 c a Hi p nh này. N u ngư i ng ơn thư ng trú ho c t m trú trên lãnh th c a Bên ký k t nơi quy t nh c n ư c thi hành, thì cũng có th g i ơn tr c ti p n Toà án có thNm quy n c a Bên ký k t ó. 2. M u ơn do pháp lu t c a Bên ký k t, nơi quy t nh c n ư c thi hành quy nh. i u 45.: Gi y t g i kèm theo ơn. Kèm theo ơn xin công nh n và thi hành quy t nh c n có: a) Quy t nh c a Toà án ho c b n sao có ch ng th c quy t nh ó và gi y xác nh n quy t nh ã có hi u l c pháp lu t và c n ư c thi hành, n u i u này không ư c ghi rõ trong quy t nh; b) Gi y xác nh n ã t ng t k p th i và h p th c gi y tri u t p n Toà cho b ơn ã không tham gia t t ng ho c cho ngư i ư c b ơn u quy n; c) B n d ch có ch ng th c các gi y t nói t i i u này, cũng như b n d ch ơn xin công nh n và thi hành quy t nh.
 13. i u 46.: Trình t công nh n và thi hành quy t nh. 1. ơn xin công nh n và thi hành quy t nh do Toà án c a Bên ký k t nơi quy t nh c n ư c thi hành xem xét. 2. Toà án xét ơn xin công nh n và thi hành quy t nh ch xác nh xem nh ng i u ki n ư c quy nh trong Hi p nh này ã tuân th hay chưa. Trong trư ng h p nh ng i u ki n ó ã ư c tuân th thì Toà án công nh n và cho thi hành. 3. N u khi xét ơn xin công nh n và thi hành quy t nh th y có i u chưa rõ, Toà án có th yêu c u ngư i ng ơn gi i thích, cũng như h i ngư i ph i ch p hành quy t nh v n i dung c a ơn, và trong trư ng h p c n thi t yêu c u Cơ quan tư pháp ã ra quy t nh gi i thích. i u 47: T ch i vi c công nh n và thi hành quy t nh. Vi c công nh n và thi hành quy t nh có th b t ch i: a) N u b ơn không tham gia t t ng vì lý do b ơn hay ngư i i di n có thNm quy n ã không ư c t ng t gi y g i ra Toà k p th i ho c úng th th c. b) N u gi a cùng các bên ương s , v cùng i tư ng tranh ch p, trên cùng cơ s , cơ quan c a Bên ký k t nơi quy t nh c n ư c công nh n và thi hành, trư c ó ã ra quy t nh có hi u l c pháp lu t ho c ã ti n hành t t ng. c) N u theo Hi p nh này ho c trong trư ng h p Hi p nh này không quy nh mà theo pháp lu t c a Bên ký k t nơi quy t nh c n ư c công nh n và thi hành v ki n thu c thNm quy n riêng c a các cơ quan Bên ký k t ó. i u 48: Thi hành quy t nh. 1. Th t c thi hành quy t nh do pháp lu t c a Bên ký k t nơi thi hành quy nh. 2. Ngư i thua ki n có th xin ch ng l i vi c thi hành n u pháp lu t c a Bên ký k t có Cơ quan tư pháp ã ra quy t nh cho phép. 3. Chi phí v vi c thi hành quy t nh do pháp lu t c a Bên ký k t nơi thi hành quy nh. THI HÀNH QUY T NNH V ÁN PHÍ i u 49. 1. N u công dân ã ư c mi n cư c án phí, l phí theo i u 17 Hi p nh này có nghĩa v ph i hoàn tr ti n án phí trên lãnh th c a Bên ký k t này, thì Toà án tương ng trên lãnh th Bên ký k t kia, nơi công dân ó ang có m t, th theo ơn yêu c u, gi i quy t vi c thu các án phí ó mà không l y l phí. 2. Ngoài án phí, Toà án còn thu các kho n chi phí v d ch và ch ng th c các gi y t nói t i i u 45 Hi p nh này.
 14. i u 50. 1. ơn xin thi hành quy t nh v thu án phí ph i kèm theo b n sao có ch ng th c c a Tòa án ra quy t nh v án phí và gi y xác nh n r ng quy t nh ó ã có hi u l c thi pháp lu t và c n ư c thi hành. 2. Các gi y t nói trên c n ph i ư c d ch ra ti ng c a Bên ký k t nơi quy t nh ư c thi hành ho c ra ti ng Nga. 3. Toà án gi i quy t cho vi c thi hành quy t nh v thu án phí ch ki m tra: a) Quy t nh ã có hi u l c pháp lu t hay chưa và có ư c thi hành hay không; b) Các gi y t nói t i kho n 1 i u này có ư c kèm theo b n d ch ch ng th c hay không. 4. Quy t nh c a Toà án v v n cho phép thi hành có th b kháng cáo theo pháp lu t c a Bên ký k t có Toà án ã ra quy t nh ó. i u 51. ơn xin thi hành quy t nh v án phí trên lãnh th Bên ký k t kia ư c g i n Toà án có thNm quy n cho phép thi hành quy t nh c a Bên ký k t ó ho c g i n Toà án ã ra quy t nh v án phí. Trong trư ng h p sau, Toà án nh n ư c ơn s chuy n ơn ó cùng v i các gi y t nói t i i u 50 Hi p nh này n Toà án có thNm quy n c a Bên kia. i u 52. 1. Toà án cho phép thi hành quy t nh v án phí mà không c n nghe các bên ương s trình bày. 2. Không ư c t ch i vi c thi hành quy t nh v án phí ch vì lý do ngư i ưa ơn không ng trư c nh ng chi phí cho vi c thi hành quy t nh. i u 53. Chuy n v t và chuy n ti n. i v i vi c chuy n v t và chuy n ti n theo Hi p nh này t lãnh th Bên ký k t này sang lãnh th Bên ký k t kia, s áp d ng pháp lu t c a Bên ký k t mà v t ho c ti n ư c chuy n i t lãnh th nư c ó. Ph n th ba : TƯƠNG TR TƯ PHÁP V HÌNH S i u 54 :. Nghĩa v d n . 1. Các bên ký k t có nghĩa v , căn c theo nh ng i u ki n quy nh trong Hi p nh này, theo yêu c u, d n cho nhau nh ng ngư i ang có m t trên lãnh th nư c mình truy t hình s ho c thi hành b n án.
 15. 2. Ch d n truy t hình s i v i các hành vi mà theo pháp lu t c a c hai Bên ký k t là t i ph m v i hình ph t tù trên m t năm ho c hình ph t khác n ng hơn. Vi c d n thi hành b n án ã có hi u l c pháp lu t ư c áp d ng i v i nh ng ngư i b k t án ph t tù không dư i 6 tháng ho c ph i ch u hình ph t khác n ng hơn. i u 55:. T ch i d n . 1. Yêu c u d n b t ch i, n u: a) Ngư i b yêu c u d n là công dân Bên ký k t ư c yêu c u; b) Vào th i i m nh n ư c yêu c u, theo pháp lu t c a Bên ký k t ư c yêu c u, vi c truy t hình s ho c thi hành b n án không th th c hi n ư c vì lý do h t th i hi u, ân xá ho c vì lý do h p pháp khác; c) Ngư i b yêu c u d n ã b k t án trên lãnh th Bên ký k t ư c yêu c u v cùng m t t i ph m và b n án ã có hi u l c pháp lu t, ho c v án ó ã b ình ch ; d) Theo pháp lu t c a c hai Bên ký k t, t i ph m b truy t theo yêu c u c a cá nhân ngư i b h i. 2. Vi c d n có th b t ch i n u ngư i ph m t i b yêu c u d n ã th c hi n hành vi ph m t i trên lãnh th Bên ký k t ư c yêu c u. 3. Trong trư ng h p t ch i d n , Bên ký k t yêu c u ph i ư c thông báo v lý do t ch i. i u 56: Văn b n yêu c u d n . 1. Văn b n yêu c u d n c n ph i có n i dung sau: a) Tên cơ quan yêu c u; b) Các i u kho n lu t c a Bên ký k t yêu c u, theo ó hành vi b coi là t i ph m; c) H tên ngư i b yêu c u d n , nh ng thông tin v qu c t ch, nơi thư ng trú ho c t m trú c a h và tuỳ theo kh năng mô t nh n d ng và cung c p các thông tin khác v nhân thân c a ngư i ó; d) Thông tin v m c thi t h i, n u t i ph m ã gây ra. 2. Kèm theo văn b n yêu c u d n truy t hình s ph i có b n sao ư c ch ng th c l nh b t ngư i ph m t i cùng v i vi c mô t các tình ti t th c t c a v án. 3. Kèm theo văn b n yêu c u d n thi hành án ph i có b n sao ư c ch ng th c b n án cùng v i vi c xác nh n b n án ã có hi u l c pháp lu t và i u lu t hình s , theo ó can ph m ã b k t án. N u ngư i b k t án ã ch p hành ư c m t ph n hình ph t, thì cũng ph i thông báo v i u ó.
 16. i u 57: B t gi d n . Sau khi nh n ư c văn b n yêu c u d n , Bên ký k t ư c yêu c u nhanh chóng ti n hành nh ng bi n pháp b t gi ngư i b yêu c u d n , tr trư ng h p quy nh c a Hi p nh này không cho phép d n . i u 58.:Thông tin b sung. 1. N u văn b n yêu c u d n chưa ghi y các d ki n c n thi t thì Bên ký k t ư c yêu c u có th ngh cung c p b sung thông tin v i th i h n tr l i không quá 2 tháng. Theo ngh c a Bên ký k t yêu c u và n u có lý do chính áng, th i h n này có th kéo dài, nhưng không quá 2 tháng n a. 2. N u trong th i h n quy nh ho c ã ư c kéo dài mà v n chưa nh n ư c thông tin b sung nói t i kho n 1 i u này, cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t ư c yêu c u có th ình ch vi c d n và tha ngư i b b t. i u 59.: B t gi trư c khi nh n ư c văn b n yêu c u d n . 1. Trong trư ng h p khNn c p, theo ngh c a Bên ký k t yêu c u, Bên ký k t ư c yêu c u có th b t ngư i ph m t i trư c khi nh n ư c văn b n yêu c u d n nói t i i u 56 c a Hi p nh này. ngh b t gi c n vi n d n l nh b t ho c b n án ã có hi u l c pháp lu t và nói rõ thông tin v vi c g i văn b n yêu c u d n . ngh ó có th ư c chuy n theo ư ng bưu chính, i n báo, i n tho i ho c b ng phương ti n khác. 2. M c dù không có ngh ư c quy nh t i kho n 1 i u này, cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t này có th b t ngư i ang có m t trên lãnh th nư c mình, n u có căn c xác minh ngư i ó ã ph m t i trên lãnh th Bên ký k t kia và s b d n . 3. V vi c b t gi quy nh t i các kho n 1 và 2 c a i u này, c n thông báo ngay cho Bên ký k t kia bi t. i u 60 :Tr t do cho ngư i t m th i b b t gi . Ngư i b b t gi theo i u 59 Hi p nh này ph i ư c tr l i t do, n u trong vòng 30 ngày k t ngày g i thông báo v vi c b t mà không nh n ư c văn b n yêu c u d n c a Bên ký k t kia. Vi c tr l i t do cho ngư i b b t ph i ư c thông báo cho Bên ký k t kia bi t. i u 61: Hoãn d n . N u ngư i b yêu c u d n ang b truy t hình s ho c b k t án do ph m t i khác trên lãnh th c a Bên ký k t ư c yêu c u, thì vi c d n có th ư c hoãn l i cho n khi k t thúc truy t hình s , ch p hành xong hình ph t ho c ư c tha trư c th i h n. i u 62: D n t m th i.
 17. 1. N u ngư i hoãn d n nói t i i u 61 c a Hi p nh này có th làm cho vi c truy t hình s b h t th i hi u ho c làm cho vi c i u tra t i ph m b c n tr nghiêm tr ng, thì theo ngh có căn c , có th d n t m th i ngư i b yêu c u d n . 2. Ngư i ã b d n t m th i ti n hành t t ng hình s ph i ư c tr l i ngay sau khi ti n hành xong các hành vi t t ng theo v án hình s . i u 63: Yêu c u d n c a m t s nư c. N u m t s nư c cùng yêu c u d n m t ngư i ph m m t hay nhi u hành vi t i ph m, thì Bên ký k t ư c yêu c u quy t nh c n tho mãn yêu c u c a nư c nào. i u 64: Gi i h n truy t hình s ngư i b d n . 1. N u không có s ng ý c a Bên ký k t ư c yêu c u, thì ngư i b d n không th b truy t hình s , b k t án ho c b b t gi do ph m t i trư c khi d n mà chưa b d n . 2. N u không có s ng ý c a Bên ký k t ư c yêu c u, cũng không th d n cho nư c th ba. 3. Không òi h i ph i có s ng ý, n u: a) Ngư i b d n , trong th i h n m t tháng k t ngày k t thúc xét x v án hình s ho c ch p hành xong hình ph t, mà v n không r i kh i lãnh th c a Bên ký k t yêu c u. Không k th i h n ngư i b d n không th r i kh i lãnh th Bên ký k t yêu c u vì nh ng hoàn c nh không ph thu c vào ngư i ó. b) Ngư i b d n ã r i kh i lãnh th c a Bên ký k t yêu c u, nhưng sau ó ã t ý quay tr . i u 65: Th c hi n d n . 1. Bên ký k t ư c yêu c u thông báo cho Bên ký k t yêu c u bi t v th i gian và a i md n . 2. N u Bên ký k t yêu c u không ti p nh n ngư i b d n trong vòng 15 ngày sau ngày ã ư c n nh d n , thì c n tr t do cho ngư i ó. Theo tho thu n c a hai Bên ký k t, th i h n nói trên có th ư c kéo dài, nhưng không quá 15 ngày n a. i u 66: D n l i. N u ngư i ã b d n tr n tránh vi c truy t hình s ho c ch p hành hình ph t và quay tr l i lãnh th c a Bên ký k t ư c yêu c u, thì theo văn b n yêu c u m i c a Bên ký k t yêu c u, ngư i ó s b d n l i mà không c n ph i g i các d ki n và tài li u nói t i i u 56 Hi p nh này. i u 67.:Thông báo k t qu truy t hình s .
 18. Bên ký k t ã ti p nh n ngư i b d n thông báo cho Bên ký k t ư c yêu c u bi t v k t qu xét x v án hình s . N u ngư i b d n ã b k t án, thì g i cho Bên ký k t ư c yêu c u b n sao b n án ã có hi u l c pháp lu t. i u 68: Quá c nh. 1. Bên ký k t này, theo ngh c a Bên ký k t kia, cho phép quá c nh lãnh th nư c mình, nh ng ngư i mà nư c th ba d n cho Bên ký k t kia. Các Bên ký k t không có nghĩa v ph i cho phép quá c nh nh ng ngư i mà theo Hi p nh này không ư c d n . 2. Văn b n ngh cho quá c nh ư c l p và g i theo úng th th c quy nh iv i văn b n yêu c u d n . i u 69.:Chi phí cho d n và quá c nh. Chi phí cho vi c d n nNy sinh trên lãnh th Bên ký k t nào thì Bên ký k t ó ch u, còn chi phí liên quan n vi c quá c nh do Bên ký k t yêu c u ch u. TI N HÀNH TRUY T HÌNH S i u 70: Nghĩa v ti n hành truy t hình s . 1. M i bên ký k t cam k t, th theo yêu c u c a Bên ký k t kia, ti n hành vi c truy t hình s theo pháp lu t c a nư c mình nh ng công dân c a mình ã có hành vi ph m t i trên lãnh th c a Bên ký k t yêu c u. 2. ơn yêu c u truy t hình s do ngư i b h i ưa, phù h p v i pháp lu t c a Bên ký k t này, g i n các cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t ó trong th i h n quy nh, cũng có giá tr trên lãnh th Bên ký k t kia. 3. Nh ng ngư i b thi t h i do t i ph m ã ư c yêu c u truy t hình s gây ra, ư c tham gia t t ng, n u h có yêu c u òi b i thư ng thi t h i. i u 71: Văn b n yêu c u ti n hành truy t hình s . 1. Văn b n yêu c u ti n hành truy t hình s c n ph i có n i dung sau ây: a) Tên cơ quan yêu c u; b) Mô t hành vi d n n yêu c u ti n hành truy t hình s ; c) Nêu rõ th i gian và a i m ph m t i, càng chính xác càng t t; d) Các i u kho n lu t c a Bên ký k t yêu c u mà trên cơ s ó hành vi ư c coi là t i ph m cũng như nh ng quy nh c a văn b n pháp lu t khác có ý nghĩa quan tr ng i v i vi c xét x v án; ) H tên, qu c t ch, nơi thư ng trú ho c t m trú c a ngư i ã có hành vi ph m t i, cũng như nh ng tin t c khác v nhân thân c a ngư i ó;
 19. e) ơn c a nh ng ngư i b h i trong v án hình s , n u v án ư c kh i t theo yêu c u c a ngư i b h i, và ơn òi b i thư ng thi t h i; g) Tin t c v m c thi t h i, n u thi t h i ó do t i ph m gây ra. Kèm theo văn b n yêu c u ph i g i h sơ truy t hình s và nh ng ch ng c mà Bên ký k t yêu c u ã thu th p ư c. 2. N u vào th i i m g i văn b n yêu c u ti n hành truy t hình s mà b can ang b t m giam trên lãnh th c a Bên ký k t yêu c u, thì ph i d n gi i ngư i này v lãnh th c a Bên ký k t ư c yêu c u. 3. Bên ký k t ư c yêu c u có nghĩa v thông báo cho Bên ký k t yêu c u bi t v quy t nh cu i cùng. N u có ngh c a Bên ký k t yêu c u, thì ph i g i b n sao quy t nh cu i cùng. i u 72.: H u qu c a vi c ti n hành truy t hình s . N u các cơ quan c a Bên ký k t ư c yêu c u ti n hành truy t hình s theo i u 70 c a Hi p nh này, ã ra m t b n án có hi u l c pháp lu t ho c m t quy t nh cu i cùng khác thì cơ quan c a Bên ký k t yêu c u không ư c kh i t v án hình s ó, còn n u ã kh i t thì ph i ình ch . CÁC V N KHÁC V TƯƠNG TR TƯ PHÁP V HÌNH S i u 73: Chuy n giao v t ch ng liên quan n t i ph m 1. Cơ quan tư pháp c a các Bên ký k t s chuy n giao cho nhau t t c nh ng v t ch ng ư c dùng làm phương ti n ph m t i ho c có d u v t c a t i ph m ho c chi m o t ư c do ph m t i, n u có th thì cùng m t lúc v i d n t i ph m. 2. Nh ng v t nói t i kho n 1 i u này ư c chuy n giao k c khi không th d n ngư i ph m t i do ngư i ó ch t hay vì nh ng lý do khác. 3. Quy n c a Bên ký k t yêu c u hay ngư i th ba i v i các v t ch ng ã ư c chuy n giao ư c b o m hoàn toàn. N u có nh ng quy n ó thì sau khi k t thúc xét x v án, nh ng v t ó ph i ư c hoàn tr ngay và mi n phí cho Bên ký k t ư c yêu c u tr l i cho ch nhân c a v t ó. Trong m t s trư ng h p nh ng v t này có th ư c hoàn tr cho ch nhân trư c khi k t th c xét x v án, n u i u ó không nh hư ng n vi c xét x . N u ch nhân c a nh ng v t nói trên ang có m t trên lãnh th Bên ký k t yêu c u, thì Bên ký k t này, v i s ng ý c a Bên ký k t ư c yêu c u, có quy n hoàn tr tr c ti p v t cho ch nhân. i u 74: Thông báo v b n án và án tích.
 20. 1. Các Bên ký k t hàng năm s thông báo cho nhau thông tin v nh ng b n án ã có hi u l c pháp lu t mà các Toà án c a Bên ký k t này ã tuyên i v i công nhân c a Bên ký k t kia. 2. Khi có yêu c u, các Bên ký k t s cung c p cho nhau nh ng thông tin v án tích c a nh ng ngư i trư c ây b Toà án c a nư c mình k t án, n u nh ng ngư i ó ang b truy c u trách nhi m hình s trên lãnh th Bên ký k t yêu c u. Ph n th tư : I U KHO N CU I CÙNG i u 75: S a i và b sung. Vi c s a i ho c b sung Hi p nh này ư c ti n hành theo tho thu n c a các Bên ký k t và có hi u l c sau khi hoàn thành các th t c pháp lý phù h p v i pháp lu t c a m i Bên ký k t. i u 76: Hi u l c c a Hi p nh. Hi p nh này c n ư c phê chuNn và có hi u l c sau 30 ngày k t ngày trao i các văn ki n phê chuNn t i Hà N i. i u 77: Ch m d t hi u l c c a Hi p nh. Hi p nh này có giá tr vô th i h n và s ch m d t hi u l c sau 6 tháng k t ngày m t trong hai Bên ký k t thông báo b ng văn b n qua ư ng ngo i giao v ý nh ch m d t hi u l c c a Hi p nh. Làm t i thành ph Ulanbato, ngày 17 tháng 4 năm 2000, thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t, ti ng Mông C và ti ng Nga các văn b n u có giá tr như nhau. Trong trư ng h p có s gi i thích khác nhau v Hi p nh này, các Bên ký k t căn c vào b n ti ng Nga. a-Sơ-Gan-Bon-Dơ Nguy n ình L c ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản