Hình mẫu cho những nhà quản lý mới

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
77
lượt xem
13
download

Hình mẫu cho những nhà quản lý mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giống như hầu hết những người lần đầu tiên được quản lý người khác (thăng chức quản lý), tôi đã được giao cho trọng trách quản lý mà chưa trải qua bất kỳ một trường lớp hay khóa đào tạo nào về quản lý, đó là vị trí “Tổng Biên tập” của một tờ tuần báo nhỏ về khoa học công nghệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình mẫu cho những nhà quản lý mới

  1. Hình m u cho nh ng nhà qu n lý m i M t ngày nào ó, nh năng l c b n thân, b n ư c b t vào vai trò qu n lý. Nhi m v m i em l i cho b n nhi u b i r i, b n s h c h i năng l c qu n lý t ai? ư c thăng ch c qu n lý Gi ng như h u h t nh ng ngư i l n u tiên ư c qu n lý ngư i khác (thăng ch c qu n lý), tôi ã ư c giao cho tr ng trách qu n lý mà chưa tr i qua b t kỳ m t trư ng l p hay khóa ào t o nào v qu n lý, ó là v trí “T ng Biên t p” c a m t t tu n báo nh v khoa h c công ngh . Tôi ư c giao v trí này không ph i b i vì tôi có nh ng t ch t c a m t Là nhà qu n lý, b n s ph i có t ch t khác v i nh ng nhân viên thông thư ng nhà lãnh o (th c ra, tôi cũng nh ngu n: www.managers.gb.com không b nhi u ngư i ganh ghét) mà b i vì tôi là m t biên t p viên gi i. Khi ó, theo nguyên lý Peter[1], tôi s t n m t v trí mà kh năng kém c i c a tôi s b b c l . Tôi nh n th y khi b n thân ư c thăng c p t m t nhóm ng nghi p ngang hàng tr thành ngư i ng u, qu th c ó là m t nhi m v không h d dàng. i u này thu c v m t n n văn hóa mà ó, ngư i ta t p trung vào s mâu thu n như m t cách thúc y s sáng t o. Do ó, nó bao g m r t nhi u nh ng cú huých khu u tay y ác ý và nh ng k ho ch m ám. Trên th c t , b nhi u ngư i căm ghét ôi khi l i là m t th m nh trong qu n lý. Ngay c m t chi c bàn bình thư ng văn phòng làm vi c cũng có th ch a ng nh ng âm mưu thâm hi m nh m lo i b l n nhau.
  2. Tùy cơ ng bi n Tôi nh l i nh ng gì mà mình ã ư c h c v k năng qu n lý t m t hình m u p nh t mà màn nh tivi ã em l i: Barney Miller[2] (do di n viên huy n tho i Hal Linden[3] di n xu t), ngư i ph trách m t i i u tra n c nh sát khu v c s 12 t i New York City. Ông luôn c gi cho b n thân ư c t nh táo gi a th i kỳ y r y nh ng r i ren, thói kiêu căng, h m hĩnh và quan liêu. Barney r t ng n, c i m , i m tĩnh và là m t con ngư i có tính cách bình thư ng. Ông là ngư i bi t l ng nghe ngư i khác, nhưng khi c n, ông l i là m t ngư i th c hi n k lu t r t công b ng v i nhân viên. Barney căm ghét thói quan liêu, ng h nh ng nhân viên dư i quy n. Ông không ng i ưa ra nh ng quy t nh dũng c m, vì th ông nh n ư c s trung thành tuy t i c a các nhân viên. Barney úng là m t hình m u mà b t kỳ m t nhà qu n lý m i vào ngh nào cũng mu n h c t p, trong ó có tôi. B phim Barney Miller ư c chi u trên màn nh vào 7:30 m i t i, vì th tôi có th t n d ng ư c m i tu n 2 ti ng rư i h c nh ng bài t p tình hu ng sinh ng v kh năng lãnh o, và chúng còn em l i cho tôi c m giác v s chân th c. B n s l y ai làm hình m u qu n lý h c h i? nh ngu n: www.shaws-lawson.com
  3. Gi ng Barney, tôi là m t ngư i lãnh o c p trung bình th p, qu n lý m t s ngư i, ch u trách nhi m trư c nhi u ngư i và ư c hư ng quy n l c r t h n ch . N u có th ti p thu ư c nh ng tính cách gi ng như Barney Miller, tôi có th tr thành m t nhà qu n lý r t thành công. Nhưng vi c b t chư c cũng không h d dàng như ngư i ta tư ng. M t ph n c a v n n m y u t quy n l c. Barney ã gi vai trò qu n lý trong m t th i gian dài, còn tôi thì không. Tôi s ph i m t thêm m t vài năm h c t p tr thành m t nhà qu n lý. Nhưng tôi cũng không th chê trách n n giáo d c c a t nư c. Không ph i ai cũng có may m n ư c h c nh ng khóa ào t o qu n lý nghiêm ch nh, vì th nên chúng ta ph i tìm cách h c b t c nơi nào có th . Ai s là ngư i hư ng d n nh ng k năng lãnh o t t nh t và em l i cho b n ngu n c m h ng mãnh li t nh t hi n nay? B n mu n h c t p ai? T b n hãy suy nghĩ, tôi xin ưa ra m t s t m gương khác gi ng v i Barney: Fife, Rubble, Frank và Purple Dinosaur. - Bài vi t c a Lew McCreary[4] trong chuyên m c HBR Editors’ Blog trên trang Harvard Business Online - • Harvard’S [1] Nguyên lý Peter có n i dung i ý: “Trong h th ng th b c c a công ty, m t nhân viên s có xu hư ng phát tri n nm tm c mà nh ng y u kém c a h s b b c l ”. [2] Barney Miller là m t b phim truy n hình hài dài t p c a ài ABC ã t gi i Emmy và Qu c u vàng. Phim l y b i c nh là nh ng chuy n x y ra m t n c nh sát làng Greenwich t i NewYork City t năm 1975 n 1982. B phim ư c dàn d ng b i Danny Arnold và Theodore J. Flicker. [3] Hal Linden (20/3/1931) là m t di n viên và o di n truy n hình ngư i M . Linden t ng h c t i trư ng Ngh thu t bi u di n Manhattan. Vai di n n i ti ng nh t c a ông là nhân v t quy n l c cùng tên trong series phim truy n hình Barney Miller, ngoài ra ông còn là phát thanh viên n i ti ng c a m c Giáo d c ABC trong chương trình Animals Animals Animals. [4] Lew McCreary (21/9/1947) là tác gi , nhà biên t p và là m t di n gi ngư i M . Ông là T ng Biên t p c a CXO Media Inc, là ngư i kh i xư ng cho v n b o m t và khoa h c k thu t cho phương ti n truy n thông báo chí. Ông là c v n khoa h c k thu t và
  4. công ngh cho các t p chí The Wall Street và n ph m Associated. McCreary còn là phát thanh viên có uy tín c a m t s ài truy n hình n i ti ng th gi i như CNN, CNBC, WBZ-TV, WGBH-TV và New England Cable News.
Đồng bộ tài khoản