intTypePromotion=1

hồ chí minh trong trái tim nhân loại: phần 2

Chia sẻ: 222222 222222 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:238

0
48
lượt xem
9
download

hồ chí minh trong trái tim nhân loại: phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

trong những trang lịch sử hào hùng của dân tộc việt nam vẫn luôn dành những trang đẹp nhất khi nói về vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho tổ quốc, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc với tên gọi thân thương là chủ tịch hồ chí minh; tên tuổi của người đã đi vào lịch sử việt nam và sống mãi với muôn đời sau. mời các bạn cùng tham khảo những cảm tưởng về bác qua những bài viết của các tác giả nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hồ chí minh trong trái tim nhân loại: phần 2

Giữa Mátxcơva và Pari:<br /> những lân được gặp Bác Hồ<br /> <br /> PHƠRÍTXƠ GLAOBAOPHƠ<br /> Tác g iá Áo<br /> <br /> Lúc ấy là năm 1946 ờ Pari, tro n g khi đại biểu tấ t cả các nước<br /> đồng minh chống Hítle và các n ư ớ c vừa tho át khỏi ách thống trị<br /> của Hítle đang họp Flội nghị hòa bình ở lâu đài Lúcxămbua tliì<br /> Phái đoàn Chính phủ lâm thời n ư ớ c Việt Nam Dân chủ Cộng hòa<br /> đến Pari và đ ư ợ c đưa về ở một cách chu đáo tại m ộ t tòa nhà đẹp<br /> đẽ ở ngoại ô thành phố. Phái đoàn này sẽ đàm p h á n về việc Pháp<br /> phải vĩnh viễn rời bỏ Việt Nam.<br /> Dư luận chú ý nhiều đến n h ữ n g s ứ giả đầu tiên của một dân<br /> tộc đã đá n h đuổi t rư ớ c h ế t là t h ự c dân Pháp và sau đó là phátxít<br /> Nhật ra khỏi đất n ư ớ c mình. Bản thân đấ t nư ớ c này vẫn còn rất<br /> xa lạ đối với giới báo chí mà Hội nghị hòa bình đã thu hút về<br /> Pari. Do đó, không có gì đá ng ngạc nhiên khi hàng tr ă m nhà báo<br /> đã đến cuộc họp báo do Chủ tịch n ư ớ c Việt Nam Dân chủ Cộng<br /> hòa Hồ Chí Minh triệu tập.<br /> Dưới ánh đèn ph a của các ph ón g viên nhiếp ảnh người ta<br /> thấy m ộ t người đàn ông nhỏ nhắn, dáng m ản h khảnh, mặc bộ<br /> <br /> quần áo màu xám, bước vào phòng. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt<br /> đầu phá t biểu với giọng nói nhẹ nhàng bằ n g t h ứ tiếng Pháp rất<br /> đúng và có th ể nói là rất điêu luyện. Chủ tịch trả lời n hữn g câu<br /> hỏi th ườ n g là hiểm hóc với một thái độ h ế t sức thận trọng, tránh<br /> mọi điều gì có thể xúc phạm đến n ư ớ c Pháp là mộ t bên đàm<br /> phán. Điều đó chẳng có gì là đáng cho người ta phải ngạc nhiên.<br /> Phía Việt Nam nghiêm chỉnh và cố tìm cách đoạn tuyệt với Pháp<br /> m ột cách hòa nhã.<br /> <br /> TẠI TRƯ Ò NG ĐẠI HỌC P H Ư Ơ N G Đ Ô N G ở MÁTXCƠVA<br /> <br /> Lúc ấy, khô n g phải lần đầu tiên tôi đ ư ợ c gặp Chủ tịch Hồ Chí<br /> Minh. Hai mư ơi năm trư ớc đó, tôi đã t h ư ờ n g sát cánh với đồng<br /> chí Hồ Chí Minh trong công việc chung. Thời ấy, chúng tôi cùng ở<br /> Mátxcơva. Lúc bấy giờ ở đấy có một t r ư ờ n g đại học cộng sản<br /> dành riêng cho n hữ ng người lao động p h ư ơ n g Đông, nơi học tập<br /> của nhiều thanh niên ở khắp các nước t r o n g thế giới thuộc địa.<br /> Một trong n h ữ n g môn giảng dạy ở t r ư ờ n g đại học này là môn<br /> lịch s ử phong trào công nhân, trong đó đặc biệt đáng chú ý là<br /> lịch s ử Quốc tế Cộng sản. Việc giảng dạy đ ư ợ c tiến hành bằng ba<br /> t h ứ tiếng: Pháp, Nga và Anh [đối với các học viên Tr ung Quốc thì<br /> có mộ t t r ư ờ n g riêng: Tr ườn g Đại học Tôn Dật Tiên]. Các giảng<br /> viên của các n hó m tiếng khác nhau, t h ê m vào đó còn có những<br /> người phiên dịch sang nhiều t h ứ tiếng kh ác nhau của các dân tộc<br /> - t h ư ờ n g tiến hành nh ững cuộc họp t h ư ờ n g kỳ để bàn bạc về<br /> công tác và về việc phối hợp ch ư ơ n g trì nh giảng dạy.<br /> <br /> NGUYỄN ẢI QUỐC<br /> <br /> Lúc ấy tôi ở trong nhóm tiếng Anh, gồm phần lớn là nh ững<br /> <br /> người Ấn Độ, n h ưn g cũng có cả n hữ n g người da màu ở các thuộc<br /> địa châu Phi và n hữ ng người Arập ở Ai Cập và Palextin trirức<br /> kia. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc dạy nhóm nói tiếng Pháp, trong cỉó<br /> phầ n lớn là n hữ ng người Bắc Phi và nh ững người Đông Dương,<br /> n h ư lúc đó người ta th ư ờ n g gọi. Chúng tôi đều biết rằng đồng<br /> chí là người sáng lập ra tổ chức thanh niên cách mạng ở Đông<br /> Dương và đã từng sống lâu năm ở Pháp. Là giảng viên t ư ơ n g đối<br /> nhiều tuổi và có kinh nghiệm nhất, nên n h ữ n g ý kiến của đồng<br /> chí t h ư ờ n g có tác dụ ng quan trọng t ron g n h ữ n g buổi họp để bàn<br /> bạc công việc. So với các giảng viên khác, đồng chí có ưu thế lớn<br /> và hiểu đ ư ợ c đất nước của các học viên n h ư đấ t nư ớ c mình vậy.<br /> Hơn t h ế nữa, đồng chí đã từ n g tích cực th am gia phong trào<br /> công nhân Pháp trong nhiều năm và là đại biểu Đại hội Đảng Xã<br /> hội Pháp ở Tua - Đại hội mà trong đó đa số đảng viên đảng của<br /> Giăng Giôrét^ mộ t tro ng n hữ n g người lãnh đạo của Đảng Xã hội<br /> Pháp, người sáng lập báo Nhân đạo^ đã qu yết định th am gia<br /> Quốc tế Cộng sản.<br /> Đối với n hữ ng người trẻ tuổi n h ư chúng tôi, khi góp ý kiến<br /> về việc gì, không bao giờ đồng chí Nguyễn Ái Quốc tỏ ra mình là<br /> người h ơ n tuổi, có nhiều kinh nghiệm hơn, và không bao giờ<br /> đồng chí cười chúng tôi về n h ữn g quan điểm của chúng tôi,<br /> t h ư ờ n g là ngây thơ, - đối với thế giới t h ứ ba. Đồng chí coi chúng<br /> tôi n h ư n h ữ n g người cộng tác bình đẳng, cùng nhau th ực hiện<br /> m ột nhi ệm vụ chung. Và ngày nay, mỗi khi tôi nghĩ rằng con<br /> người đó sau này t r ở nên m ột nhân vật thần kỳ với cái tên Hồ<br /> Chí Minh, đứ n g đầu cuộc đấu tra nh anh hùng rất độc đáo của<br /> <br /> ' Giăng G iô rét (1 8 5 9 - 1914], là n g ư ờ i sàn g lập Đảng Xã hội thống n h ấ t Pháp, õ n g b ị<br /> bọn ph ả n động ám s á t tr ư ớ c khi n ổ ra Chiến tranh t h ế g iớ i th ứ n h ất ■<br /> BT.<br /> ^ Hiện n ay là C ơ quan tru n g ư ơ n g của Đ ảng Cộng sản Pháp.<br /> <br /> dân tộc mình, thì tôi hiểu rằng cái phong cách đối xử khiêm tốn<br /> t ự nhiên của đồng chí đối với thanh niên trong phong trào của<br /> cliúng ta đã có một tác dụng n h ư thế nào.<br /> Thời gian trôi qua bao nhiên năm rồi. Bỗng giữa năm 1945,<br /> tỏi nhận đư ợ c tin do một đài vô tuyến điện không quen biết<br /> truyền đi khắp thế giới bằng ký hiệu moócxơ. Đó là tin báo về<br /> việc Quân giải ph ó n g nhân dân Viột Nam đã đánh đuổi được<br /> phátxít Nhật là n h ữ n g kẻ đc’f chiếm đóng Đông Dương sau khi<br /> Pháp bị điính bại. Đứng đầu Chính phủ lâm thời của nư ớ c Việt<br /> Nam đư ợ c giải ph ó n g là Hồ Chí Minh, ở Mátxcơva lúc đó không<br /> ai biết Hồ Chí Minh là người nào C và mãi về sau chúng tôi mới<br /> IỈ,<br /> rõ rằng đó chính là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, người mà bao lâu<br /> nay c húng tôi không đ ư ợ c tin tức gì. T ừ một giảng viên bề ngoài<br /> trông rất bình t h ư ờ n g trư ớc kia, đồng chí đã t r ử thành một<br /> trong n hững nhà lãnh đạo nhà nước cộng sản vĩ đại nhất.<br /> Trích bài đăng Irên báo Tiếng nói nhân dân, Cơ<br /> quan Trung ưưng của Đảng Cộng sản Áo, số ra<br /> ngày 19 tháng 9 năm 1969. Th ế g iớ i ca ngợi và<br /> thươny Liếc nò Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội,<br /> 1971,t. 111, tr. 169-174.<br /> <br /> Cái tên vô cùng tôn kính và thân yêu<br /> của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lịch sử đã ■<br /> ■<br /> chứng minh sự đúng đắn của Người<br /> <br /> PHIĐEN CAXTƠRÔ RUDƠ<br /> B í thư thứ nhất Ban Châp hành Trung ương Đảng<br /> Cộng sán Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và<br /> Chính phủ nước Cộng hoà Cuba<br /> <br /> Việt Nam là m ộ t tên gọi vô cùng thân thiết, vô cùng gần gũi<br /> đối với trái tim của mọi người Cuba. Việt Nam đối với chúng tôi là<br /> m ộ t tấ m gương, m ộ t nguồn cổ vũ trong cuộc đấu t ranh của chúng<br /> tôi. Nhân dân Cuba hiểu rất rõ vai trò vô cùng lớn lao của nhân<br /> d â n Việt Nam t ro ng phong trào cách mạng và tro n g phong trào<br /> giải ph ó n g dân tộc t r ê n thế giới. Việt Nam đã nêu cho tất cả các<br /> d â n tộc bị áp bức, bóc lột trên thế giới m ộ t bài học bất hủ. Không<br /> có m ộ t ph on g tr à o giải phóng dân tộc nào, không m ột dân tộc nào<br /> đã t ừ n g đấu tr a n h đ ể giành độc lập của mình m à đã phải tiến<br /> hà n h m ộ t cuộc đ ấu tr a n h lâu dài và anh hùng n h ư nhân dân Việt<br /> Nam. Cần phải nhậ c lại hoàn cảnh rất khó khăn, phức tạp khi<br /> n h â n dâ n Việt Nam bắ t đầu cuộc đấu tranh của mình. Nói tới điều<br /> đó kh ôn g t h ể nào kh ôn g nhắc tới cái tên vô cùng tôn kính và thân<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2