Hồ sơ xác nhận tham gia BHYT 3 năm liên tục

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
165
lượt xem
13
download

Hồ sơ xác nhận tham gia BHYT 3 năm liên tục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồ sơ xác nhận tham gia BHYT 3 năm liên tục. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ sơ xác nhận tham gia BHYT 3 năm liên tục

  1. Soá HS: 405/……………………../THE- ÑC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BẢNG KEÂ HỒ SƠ Loaïi hoà sô: Xaùc nhaän tham gia BHYT 03 naêm lieân tuïc 1. Teân cô quan, ñôn vò:……………..……………………………………………….Maõ ñôn vò:………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Ñôn ñeà nghò xaùc nhaän (Theo maãu, 02 baûn) 4. Theû BHYT coøn giaù trò söû duïng Ngaøy keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản