intTypePromotion=3

Hóa học 12 và hướng dẫn thiết kế bài giảng nâng cao và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 2): Phần 1

Chia sẻ: Gió Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:190

0
40
lượt xem
20
download

Hóa học 12 và hướng dẫn thiết kế bài giảng nâng cao và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 2): Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 Tài liệu Thiết kế bài giảng Hóa học 12 nâng cao (Tập 2) cung cấp cho người đọc các bài soạn đại cương về kim loại, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hóa học 12 và hướng dẫn thiết kế bài giảng nâng cao và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 2): Phần 1

 1. CAO CU GlAc (Chu bien) NHA XUAT BAN HA NOI
 2. TS. CAO C U G I A C (Chu bign) - ThS. HO THANH THUY THIET KE BAI GIANG NflNQCflO-TilPHfll NHA XUAT BAN H A NOI
 3. ChiroTig 5 DAI CirONG VE KIM LOAI Bai 19. KIM LOAI VA HQP KIM A. MUC TIEU BAI HOC 1. Kiln thiPc HS biit: • Vi tri cua kim loai trong bang tuan hoan. • Cau tao ciia nguyen ttr Icim loai. • Kliai niem, tinh chat va ung dung cua hop kim. HS hiiu: • Nhirng tinh chat vat li va tinh chat hoa hpc cua kim loai, hop kim. • Nguyen nhan gay ra tinh chSt vat li chung, tinh khu cua kim loai. 2. KT nang • Ren luyen kT nang: Tu vi tri cua kim loai suy ra cau tao va tinh chSt. • • D§n ra dugc nhiing phan ijng hoa hoc va thi nghiem hoa hoc chung minh cho nhirng tinh chat cua kim loai. • Ren luyen kT nang giai bai tap ve kim loai. 3. Tinh cam, thai do Biet dugc nhiing tinh chat quy gia cua kim loai lam cho HS co y thuc bao ve va su dung tiet kiem kim loai. B. C H U A N B! CUA GV VA HS • GV: - Bang tuan hoan cac nguyen to hoa hgc. - Chuan bi mgt so thi nghiem minh hoa cho tinh khir ciia kim loai. - Dung cu: Ong nghiem ca nho, ong nho gigt, den c6n,...
 4. - Hoa chat: + Cac kim loai: Al, Cu. Fe (dinh sit sach). + Cac dung djch: axit H2SO4 loang, H2SO4 dac, HNO3, CUSO4 • HS: Xem truac noi dung bai hgc. C. TI^N TRiNH DAY - HOC Hogt dpng ciia GV Hogt dpng cda HS A - KIM LOAI Hogt dpng 1 I. VI TRI CUA KIM LOAI TRONG BANG T U A N HOAN GV chieu bang tuan hoan len man hinh HS: Quan sat, thao luan cho ket qua: (hoac treo baag tuan hoan co to mau cac nguyen to len bang) cho HS quan sat. Vi tri kim loai gom: GV huong dan HS tim ra vi tri ciia kim- Nhom IA dgn VIA (Nhom IA trir H loai trong bang: nhom IIIA tru B) va mgt phan nhom - Kim loai la cac nguyen to co to mau IVA,VA, VIA. vang a trong bang tuan hoan. - Nhom IB dSn VIIIB. - Phi kim la cac nguyen to co to mau - Hai ho Lantan va Actini. tim a trong bang tuan hoan. Yeu cau HS xac dinh vi tri cua kim loai. GV bo sung: Ngoai each xac dinh a tren thi kim loai nam a: - Khoi nguyen to s (trir H, He) - Mgt so a khoi nguyen to p HS thao luan cho ket qua: - Toan bg khoi nguyen to d, f - Kim loai chiem da so vi tri trong bang GV yeu cau HS nit ra ket luan ve vi tri tuan hoan. ciia kim loai. - Kim loai nam a phia duai ben trai ciia bang tuan hoan.
 5. Hogt dpng cua GV Hogt dpng cua HS Hogt dpng 2 II. TINH C H A T VAT LI 1. Tinh chat vat li chung GV giai thieu: 0 dieu kien thuang. cac HS lang nghe kim loai deu a trang thai ran (trir Hg), CO tinh deo, dan dien, dan nhiet va co anh kim. Vay the nao la tinh deo, tinh dan dien, tinh dan nhiet, anh kim va tai sao kim loai CO cac tinh chat tren chung ta se nghien cuu timg tinh chat cu the. a) Tinh deo GV yeu cau HS nghien cim SGK va HS thao luan nhan xet va cho ket qua: cho biet: - The nao la tinh deo? - Tinh deo ciia vdt lieu la tinh bi bien dang khi chiu ap luc ben ngoai hoac nhiet tac dung va van giu dugc trang thai bien dang do khi thoi tac dung. - Gidi thich: Kim loai co tinh deo la vi - Giai thich. cac ion duang trong mang tinh the kim loai CO the trugt len nhau de dang ma khong tach ra khoi nhau nha nhiing electron tu do chuyen dgng dinh ket chiing vai nhau. e.e;© ©:©©! i»j . • • r ©•©•©. r^.©.# e:©'© ©:©.© •: Electron tir do ® : Ion duang kim loai
 6. Hogt dpng cua GV Hogt dpng cua HS GV bo sung: Kim loai c6 tinh deo Ion nhat la Ag sau do la Al, Cu.... b) Tinh ddn diin GV yeu cau HS nghien cim SGK va cho biet: - The nao la tinh dan dien? Tinh ddn diin la tinh chit cua vat lieu khi gin vao 2 diu vat lieu mgt hieu dien thg thi tao thanh dong chuyen dai co huang cua electron tir cue am sang cue duang. Gidi thich: Do trong kim loai co cac - Giai thich. electron tir do, chuyen dgng tir do trong mang tinh the, khi co hieu dien the lap tiic cac electron tu do chuyen dgng GV bo sung: Kirn loai dan dien tot thanh dong co huong tao ra dong dien. nhat la Ag, sau do den Cu, Au, Al, Fe.... c) Tinh ddn nhiet GV yeu cau HS nghien cuu SGK va cho biet: - Th6 nao la tinh din nhiet? - Tinh ddn nhiet la tinh chat cua vat lieu CO th6 truy6n nang lugng (nhiet) tir vi tri nay den vi tri khac. Giai thich. - Gidi thich: Do kim loai co mat cac electron tu do trong mang tinh the. Cac electron trong viing nhiet do cao co dgng nang lan, chuyen dgng hon loan va nhanh chong sang viing co nhiet do thap han, truyen nang lugng cho cac ion duang a viing nay nen nhiet lan truyen GV b6 sung: Thuang caic kim loai dan dugc tir viing nay den viing khac trong dien tot cung dan nhiet tot. khdi kim loai.
 7. Hogt dpng cua GV Hogt dpng cua HS d) Anh kim GV yeu ciu HS nghien cuu SGK va HS thao luan cho ket qua: cho bi^t: - The nao la anh kim? Anh kim la anh sang thu dugc khi kim loai hap thu anh sang trang va phan xa ra anh sang co buac song dac trung cho timg kim loai Gidi thich: Do cac dam may electron tu- - Giai thich. do trong tinh the kim loai hap thu phan xa hau het nhirng tia sang nhin thay dugc, do do kim loai co ve sang lap lanh ggi la anh kim. HS nhan xet: Tinh chdt vdt li chung ciia GV huang dan HS ket luan vin de: kim logi gdy nen boi su cd mat ciia cdc Nguyen nhan gay ra tinh chat vat li electron tu do cd mat trong tinh thi kim chung ciia kim loai? logi. 2. Tinh chat rieng GV giai thieu: Ngoai cac tinh chat tren HS nghe giang. kim loai con co mgt so tinh chat vat U khac nhu: Tinh cung, khoi lugng rieng, nhiet do nong chay, nhiet do soi. a) Khdi luang riing GV cho HS nghien cim SGK va yeu HS nghien cuu SGK va nhan xet ciu HS cho biet sir bien doi cac tinh Khoi lugng rieng ciia cac kim loai khac chit: Tinh cimg, kh6i lugng rieng, nhau ro ret nhu: nhiet do nong chay, nhiet do soi. - Ll (D = 0,5 gam/cm ) la kim loat nhe nhat. - Os (D = 22,6 gam/cm ) la kim loai nang nhat.
 8. Hogt dpng cua GV Hogt dpng cda HS b) Nhiet dp ndng chay Nhiet do nong chay cua kim loai dao dgng trong mgt khoang rgng nhu: Kim loai co t°,thip nhit la Hg(-39"C) Kim loai co t°,cao nhit la W(3410°C) c) Tinh cirng Tinh cicng ciia kim loai ciing rat khac nhau nhu: Cr la kim loai cirng nhat, kim loai ki6m thi rat mem co the dung dao de cat. Hogt dpng 3 II. TINH C H A T H O A H O C CHUNG CUA KIM LOAI GV huong dan HS rut ra tinh chat hoa HS thao luan nhan xet cho ket qua sau: hgc ca ban ciia kim loai: - Kim loai thuang co it electron (l-3e) - Dac diem cau tao cua nguyen tir kim a lop ngoai ciing. loai (so electron hoa tri). - Xu huang cho electron de dat dugc - Du doan xu huang ciia kim loai de cau hinh ben. CO dugc cau hinh ben cua khi hiem. - Tinh chat chung cua kim loai la tinh - Suy ra tinh chat chung cua kim loai. khir. M ^M""+ne Hogt dpng 4 \. Tac dun 5 vol phi kim GV giai thieu: Kim loai co the tac HS thao luan cho ket qua: dung vai nhieu phi kim a nhiet do cao. Kim loai tac dung vai phi kim tao thanh Yeu cau HS cho biet san pham, lay vi muoi (trir oxi) du minh hoa. F/t/w.-2Fe +3C12 ^—> 2FeCl3 2A1 + 302 -^-^ 2AI2O3 Fe + S - ^ ^ FeS
 9. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cua HS Hogt dpng 5 2. Tac dung voi dung dich axit a) Ddi v&i dung djch HCl, H2SO4 hang GV neu vin At. Cac dung dich axit HS thao luan de giai quyet van de: HCl, H2SO4 loang co tinh oxi hoa. Nhung tai sao chi tac dung dugc vai cac kim loai dimg truac H trong day hoat dgng? San pham phan ung thu dugc la gi? Cac phan tir axit HCl, H2SO4 loang co GV huang dan HS Giai quyet vin dh, tinh oxi hoa do ion H trong phan tir axit Viet cac phuang trinh hoa hgc minh the hien nen chi tac dung vai cac kim hoa loai CO tinh khir manh han hidro. San pham phan img la muoi va H2. Phuang trinh hoa hgc phan ung: Zn +HC1 -> ZnCb + H 2 t Zn + H2S04 ^ ^ ZnS04+ H2T GV bo sung: Cac kim loai da hoa tri thuang bi oxi hoa len so oxi hoa trung +2 binh nhu: Fe, Cr... Fe —> Fe b) Ddi v&i, H2SO4 (dgc,ndng), HNO3 GV dat vin dk: Tai sao HNO3, H2SO4 dac lai tac diing dugc vai hau het cac kim loai (trir Au, Pt) Trong khi axit HCl, H2SO4 loang khong co dugc tinh chat nhu vay? GV huang dan HS giai quyet van de. HS thao luan de giai quyet vin de duai su huong dan ciia GV: + 1 +6-2 +1 +5 -2 - S6 oxi hoa cua cac nguyen to trong - So oxi hoa: H2 SO4, H N O3 phan til- axit ITNO3, H2SO4.
 10. Hogt dpng cua GV Hogt dpng ciia HS + 1 +5 +6 - Kha nang oxi hoa cua cac nguyen t6. - Kha nang oxi hoa chi co H,N, S - San pham ciia phan img. nhung dg oxi hoa dugc cac kim loai yeu +5 +« nhu: Cu, Ag... thi chi co thd la N, S . - San pham ciia su oxi hoa. S la: SO2, S, H2S N la: NO2, NO, N2O, N2, NH4NO3. - Viet cac phucmg trinh phan img - Phuong trinh hoa hgc: minh hoa. 3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(N03)2 + 2 N 0 1 + 4H2O 2Ag + 2H2SO4 '° > Ag2S04 + SO21 + 2H2O Fe+6HN03dac '° > Fe(N03)3+ 3NO21 GV nhan xet va bo sung: + 3H2O - Tuy vao dieu kien phan ung ma cho ra cac san pham khir khac nhau. - Thuang cac kim loai bi oxi hoa len so oxi hoa cao. - Axit FtN03 va H2SO4 dac, ngugi lam thu dgng hoa Al, Fe, Cr... Hogt dpng 6 3. Tac dung voi dung djch muoi GV lam thi nghiem: Ngam 1 thanh sat HS quan sat va nhan xet da (cao sach gi) vao dung dich CUSO4 loang sau 1 thai gian, cho HS quan sat va yeu cau. 10
 11. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cua HS - Quan sat hien tugng. - Hien tugng: dung dich CUSO4 nhat mau dong thai tren thanh sat co Cu kim loai mau do bam vao thanh sat. - Giai thich. - Gidi thich: Fe co tinh khir manh hon Cu. Khir Cu^^ thanh Cu. Nong do CUSO4 giam lam mau xanh nhat dan, dong thai Cu kim loai mau do tao ra bam len thanh sat. - Viet phuang trinh hoa hgc minh hoa. - Phuang trinh hoa hgc Fe + CUSO4 -> FeS04 + Cu GV lam tiep thi nghiem: Cho 1 mau HS quan sat va nhan xet Na vao dung dich CUSO4 loang Cho HS quan sat va yeu cau: - Quan sat hien tugng. - Hiin tugng: Thay mau Na tan dan dong thai c6 khi bay ra va dung dich nhat mau, co ket tua mau xanh nhat xuat hien. - Gidi thich: Ban dau mau Na tac dung - Giai thich bang phuong trinh hoa vai nuac lam mau Na tan va co khi hoc. 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H21 Sau do NaOH trao doi vai CUSO4 tao thanh ket tua Cu(0H)2 CuS04+2NaOH->Cu(OH)2 + Na2S04 GV yeu ciu HS so sanh 2 thi ng hiem Kit ludn: Tuy vao ban chat kim loai ma dh rut ra ket luan. san pham tao ra la khac nhau. GV khic sau kien thuc: HS ghi bai. Dieu kien kim loai tac dung vai dung dich mu6i tao ra kim loai mai. 11
 12. Hogt dpng cua GV Hogt dpng cda HS - Kim loai co tinh khir manh han kim loai trong muoi. - Kim loai khong tac dung vai nuac a nhiet do thuong. - Muoi cua kim loai tao ra phai tan. GV bo sung ngoai cac tinh chit tren thi kim loai con co cac phan img khac: Phuang trinh hoa hgc - Tdc dung vai oxit kim logi: Vi du Al 2A1 + Fe203 — ^ AI2O3 + 2Fe tac dung dugc vai Fe203, Fe304, CuO. - Tdc dung vdi oxit phi kim Vi du: Mg Mg + CO2 - ^ ^ MgO + CO CO the khu dugc CO2, SO2... - Kim logi Al, Zn, Be... tdc dung vai 2Al+2NaOH+2H20-»2NaA102 + 3H2 dung dich baza. Yeu cau HS viet phuong trinh hoa hgc minh hoa. Hogt dpng 7 4. Tac dung v6"i nu-dc GV yeu cau HS viet cac kieu phan HS viet phuang trinh hoa hgc img ciia kim loai ma HS da timg biSt? 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H21 GV thong bao: Vay nhirng kim loai nao thi co phan ung theo kilu ciia Na, Fe + H2O — i ^ FeO + H21 theo kieu ciia Fe. Co the xet nhu sau: HS ghi bai. - Cac kim loai nhom IA, IIA (trir Be, Mg) CO tinh khir manh tac dung vai nuac a nhiet do thuong tao ra bazo tan va hidro. - Cac kim loai co tinh khir yeu han tac dung vai nuac o nhiet do cao tao ra oxit kim loai va hidro. J 12
 13. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cda HS - Cac kim loai co tinh khir rat yeu nhu Ag, Au, Pt... thi khong cac dung dugc vai nuac. B - HOP KIM Hogt dpng 8 I. DINH NGHIA GV chieu len man hinh tranh anh hoac HS quan sat thao luan va nhan xet: cac mau vat sau va giai thieu: - Manh duyra la hgp kim cua Al, Cu, Mn, Mg. - Thanh thep (1 mieng gang) la hgp kim ciia Fe, C. - Day chuyen, nhan, bong tai lam bing vang tay la hgp kim ciia Au, Cu, Ag. Yeu ciu HS cho biit: Thanh phan ciia Gidng nhau: Deu co thanh phan la kim cac hgp kim tren c6 gi giong va khac loai. nhau. Khdc nhau: Ngoai kim loai do con c6 kim loai khac hay phi kim trong hgp / kim. Tir do neu khai niem hgp kim. Dinh nghia: GV bo sung: Hgp kim la vat lieu kim loai c6 chira mgt kim loai ca ban va mgt so kim loai va - Hgp kim khong phai la hon hgp phi kim khac. thong thuang thu dugc khi trgn 2 chit vol nhau. Ma la san phim thu dugc khi nung chay hon hgp kim loai vai kim .loai hay kim loai vai phi kim. - Hap kim c6 ciu tao tinh the va dugc chia lam cac loai: 13
 14. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cda HS + Tinh the hon hgp. + Tinh the dung dich ran. + Tinh the hgp chat hoa hgc. Hogt dpng 9 II. TINH C H A T C U A H O P KIM GV giai thieu: HS nghe giang va ghi bai. - Tinh chdt hod hoc cua hgp kim thi thuang CO tinh chat ciia cac don chat cau tao nen hgp kim. Vi du: Hgp kim Cu-Zn thi co tinh chat cua Cu va tinh chat cua Zn. - Tinh chdt vdt li: Co nhiSu thay doi so vai tinh chat cua cac dan chat. GV neu cac vi du sau ve don chat va HS thao luan va nhan xet. hgp chat - Vang 99,99% dep nhung mem, - Tinh cimg: Hgp kim thuang cung han nhirng d6 diing bing vang 99,99% de cac kim loai thanh phan. meo va mon. De khac phuc nhung nhugc di§m do nguai ta diing hgp kim ciia vang vai Ag, Cu de lam do trang sire va due tien. - Do dan dien cua Cu rit tot (dung thu - Do ddn dien ciia hgp kim giam nhieu 2, sau Ag). Do dan dien ciia dong giam so vai kim loai don chat. nhanh n8u co lan tap chat. Do vay, day dien la d6ng c6 do tinh khiet den 99,99%. - Nhiet do nong chay ciia Sn (232 C) - Nhiet dp ndng chay cua hgp kim giam so vai kim loai dan chat. Nhiet do nong chay ciia Pb (327,4 C) -> Nhiet do nong chay cua hgp kim Sn-Pb (thiec han) la 2 l o V 14
 15. Hogt dpng cua GV Hogt dpng cda HS Yeu cau HS nhan xet sir biln d6i tinh chat vat li ciia hgp kim. Hogt dpng 10 III. inVG DUNG CUA HOP KIM GV Chieu len man hinh tranh, hinh HS ghi bai anh bang powerpoint giai thieu ve - Thep khong gi (thep inox): nhung ling dung cua hgp kim. Fe(74%)-Ni(8%)-Cr(18%): Chd tao dung cu y te, nha bep. - Thep Mn rat ben, chiu dugc va dap manh, dung de che tao duong ray xe lira, may nghien da. - Thep W-Mo-Cr rit cung dii a nhiet do cao, diing ch8 tao luai dao cat ggt kim loai cho may tien, may phay. - Duyra hgp kim Al(95%), Cu(4%), Mn-Mg-Si(l%). Duyra nhe gin nhu nhom nhung lai rit cung, cimg gap 4 lan nhom tuc gin bing thep ma lai nhe bang 1/3 thep. Duyra b6n. Diing lam vat lieu ch6 tao may bay, 6 to. Hogt dpng 11 CUNG CO BAI VA BAI TAP VE NHA GV chidu cac bai tap sau len man hinh HS quan sat theo luan cho ket qua cho HS thao luan cung c6 ngi dung bai hgc: Cau 1. Kim loai nao trong cac kim Cau 1. Chgn dap an D loai sau tac dung dugc vai ca 4 dung dich muoi: Zn(N03)2, AgN03, CuCb, AICI3? 15
 16. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cua HS A. Fe B. Al C. Cu D. Mg Cau 2. Dot chay hoan toan 4,04 gam Cau 2. Chgn dap an D hon hgp bot ba kim loai Cu, Al, Fe thu dugc 5,96 gam hon hgp 3 oxit. DS hoa tan het hon hgp ba oxit nay can V lit dung dich HCl IM. Gia tri ciia V la iCho 0=16. Al=27, Fe=56, Cu=64) A. 0,12 lit. B. 0,14 lit. C O , Hit. D.O, 24 lit Cau 3. Nhom chat nao sau day deu tac Cau 3. Chgn dap an A dung dugc vai dung dich NaOH? A. Al, Al203,NH4Cl, Si B. Si. CI2, FeCh. N2 C. Si, CI2, S,N2 D. Al, Fe, Cu(N03)2, KHSO4 Bai tap ve nha: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 (SGK). D. HU'ONG D A N GIAI BAI TAP TRONG SGK 1. Chgn dap an B 2. Chgn dap an C 3. Chgn dap an C 4. Dung. 5. Vi tri ciia kim loai trong bang tuan hoan: - Cac nguyen to s (nhom IA, IIA). - Cac nguyen t6 d (nhom IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, VIIIB, IB, IIB). - Cac nguyen to f (hg lantan va hg actini). - Mot phin cac nguyen to p. 16
 17. Vl tri kim loai co tinh khir manh nhat: Goc trai phia duoi bang, do la nguyen t6 Cs. Vi tri phi kim co tinh oxi hoa manh nhit: Goc phai phia tren bang, do la nguyen td F. Cau hinh electron nguyen tir: Cs: [Xe]6s' F: 1 s^2s"2p' 6. Cau hinh electron nguyen tir va ion: Thidu: Na:lsV2p'3s' Na": l s - 2 s V Fe: [Ar] 3d'4s- Fe"": [Ar] 3d' Fe'": [Ar] 3d' 7. a) Truang hgp xay ra phan img Fe + CUSO4 -^ Fe + Pb(N03)2 ^ Vai tro cac chat tham gia phan img - Chat khir: Fe - Chit oxi hoa: Cu^", Pb"" b) Phudng trinh hoa hgc dang ion thu ggn: Fe + Cu^" -> Fe'" + Cu Fe + Pb^" -^ Fe^" + Pb 8. a) Cu + Fe2(S04)3 ^ CUSO4 + 2FeS04 Cu + 2Fe'" -> Cu"" + 2Fe^" Fe + CUSO4 -^ Cu + FeS04 Fe + Cu"" -^ Fe-" + Cu b) So sanh: Fe co tinh khir manh han Cu; Fe co tinh oxi hoa manh han Cu" ; Cu c6 tinh oxi hoa manh han Fe" . 9. a) Cho dung dich 2 muoi tac diing vai bgt Fe du. Phan img xong, Igc bo bgt Fe du, nuoc lgc la dung djch FeS04. HS viet phuang trinh hoa hgc b) Ngam hon hgp bgt Cu, Zn, Pb trong dung dich Cu(N03)2 du. Sau phan irng, lgc dugc chat ran la Cu. HS viet phuang trinh hoa hgc. 2-TKBGHOAH
 18. 10. a) Zn + CUSO4 -^ Cu + ZnS64 Theo phuang trinh hoa hgc. cir 1 mol Zn (65g) bi hoa tan thi sinh ra 1 mol Cu (64 g) bam tren kim loai Zn. Do vay kh6i lugng la Zn giam sau phan ung. Ciing suy luan nhu vay ta c6 cac ket qua: b) va c): Kh6i lugng la Zn tang sau phan img. d) Khoi lugng la Zn giam sau phan irng. 11. Phuang trinh ion thu ggn: M + Pb^" -^ M-" + Pb (1) M + Cu^" -> M^" + Cu (2) Dat X (g) la kh6i lugng mol ciia kim loai M. n la s6 mol kim loai M tham gia phan ung. a la khdi lugng la kim loai M ban diu. Theo (1) khi co nx (g) kim loai M tham gia phan irng, sinh ra 207n gam Pb. Ta c6 phuang trinh dai so: 207-nx 100% = 19% a n(207-x) /o^. Rutra: a = -^--- .100 (3) Theo (2) khi c6 nx (g) kim loai M tham gia phan img, sinh ra 64n gam Cu. Ta CO phuong trinh dai so: nx-64 -.100% = 9,6% a Rutra: a=^ ^ ^ . 1 0 0 (4) 9,6 Tir (3) va (4), ta co: il(207^100=i^^^^^.l00 ^x=112(g). 19 9,6 Kim loai M co khdi lugng mol 112 la cadimi (Cd). 12. Giai tuong tu bai tap 8. Kim loai M co khdi lugng mol 65 g/mol la Zn. 18
 19. E. TU- LIEU THAM KHAO De giai thich cac li tinh ca ban cua kim loai c6 the dua vao thuylt "khi electron" va thuylt vimg ndng lugng. 1. Thuyet "khi electron" Thuyet "khi electron" cho ring mang tinh the kim loai d thd rin va long bao gom dong thdi cac nguyen tir da bi ion hoa, tire la cac nguyen tir da bi tach mgt phan cac electron hoa tri cua minh. Cac electron hoa tri lien kit ylu vdi cac hat nhan nguyen tir, trong do cd mgt s6 chuyin dgng tu do de dang trong toan khdi kim loai, chuyen ddng hdn loan nhu cac phan tir khi. Vi thi c6 thi coi nhu cd khi electron chuyin ddng trong mang tinh thi kim loai. Kilu lien kit giira "khi electron" vdi cac nguyen tir va ion kim loai ggi la lien kit kim logi. Gidi thich: Bang thuyet "khi electron" cd thi giai thich dinh tinh cac tinh chit li hgc dac trung cua kim loai: • Kim loai cd anh kim vi "khi electron" trong ciu triic tinh thi kim loai tao ra cho kim loai kha nang phan chieu manh cac biic xa nhin thiy. Mgt sd kim loai cd mau vi chi hap thu mdt sd birc xa va phan chilu mdt sd biic xa nhin thay khac. Ddng cd mau do vi nd da hap thu cac biic xa ciing mau xanh. • Kim loai dan dien tdt vi "khi electron"chuyln ddng tir hon loan sang cd hudng khi lap mdt hieu dien thi d hai diu day din. Dun ndng, do dan dien giam vi tang su chuyen dgng hdn loan ciia "khi electron" va tang sir dao ddng cua nguyen tir hay ion kim loai lam can sir chuyin ddng cd hudng cua electron. • Kim loai dan nhiet tdt vi khi tang nhiet do d mdt cho thi d dd nguyen tir va ion kim loai dao ddng manh, truyen sang cac electron tu do, rdi tir cac electron tu do truyen sang cac nguyen tir va cac ion kim loai lan can... Cir the dao ddng ciia cac nguyen tir va cac ion trong toan khdi kim loai dugc tang cudng va trang thai nhiet cua khdi kim loai dugc thang bing nhanh chdng. • Kim loai cd tinh deo la nhd "khi electron" lien kit cac tieu phan (nguyen tir va ion kim loai) trong tinh the va chiing cd thi bi xe dich do chiu tac dung cua mdt lire ca hgc. Han che cua thuyet "khi electron" la khdng thi giai thich dugc mdt each triet de mire do khac nhau ve 4 tinh chat li hgc dac trung cua kim loai va khdng thi giai thich dugc cac tinh chat li hgc rieng cua mdi kim loai. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản