intTypePromotion=3

Hóa học 12 và hướng dẫn thiết kế bài giảng nâng cao và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 1

Chia sẻ: Gió Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:160

0
53
lượt xem
19
download

Hóa học 12 và hướng dẫn thiết kế bài giảng nâng cao và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ Tài liệu Thiết kế bài giảng Hóa học 12 nâng cao gồm 2 tập giới thiệu một cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Mời các bạn tham khảo phần 1 Tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hóa học 12 và hướng dẫn thiết kế bài giảng nâng cao và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 1

 1. NHA XUAT BAN HA NOI
 2. TS. CAO Ci; GIAC (Chu bi6n) - ThS. H 6 THANH THUY THIET KE BAIGIANG HDAHQCU NflNQCflO-TllPNOT NHA XUAT BAN HA NOI
 3. Thiet ke bai giang H O A H O C 12 - NANG CAO: TAP MOT TS. CAO CU GlAC (Chu bien) NHA XUXT BAN HA NOI Chiu trdch nhiem xudt ban: NGUYfiN K H A C O A N H Bien tap: , PHAM QUOC TUAN Ve bia: NGUYfiN T U A N Trinh bay: T H A I S O N - SON L A M SAa ban in: PHAM QUOC TUAN In 1000 cuo'n, khd 17 x 24 cm, tai Cong ty Co phan In Tay Ho. Giay phep xuat ban so: 127 - 2008/CXB/100 p TK - 05/HN. In xong va nop luu chieu nam 2008.
 4. JLai not dau =^=^=^=^=^^=^^====^=^ De ho tra cho viec day - hoc mon Hod hoc 12 ndng cao theo chuang trinh sdch gido khoa (SGK) mai dp dung tir nam hoc 2008 - 2009, chung toi bien sogn cuon Thiit ke bai giang Hod hoc 12 ndng cao tap I, 2. Sdch giai thieu cdch thiet ke bai gidng theo tinh than doi mai phucmg phdp day hoc nhdm phdt huy tinh tich cue nhdn thuc ciia hoc sinh (HS). Ve noi dung: Sdch bdm sdt noi dung SGK Hod hoc 12 theo chucmg trinh chudn cua Bo Gido due va Ddo tgo ban hdnh. O moi tiet day deu chi ro muc tieu ve kien thuc, kindng, thdi do, cdc cong viec can chudn bi cua gido vien (GV) va HS, cdc phuomg tien tra gidng can thiet nhdm ddm bdo chdt luomg tieng bai, timg tiet len lap. Ngodi ra sdch cdn ma rong, bo sung them mot so noi dung lien quan den bai gidng bang nhieu hoat dong nhdm cung cap them tu lieu de cdc thdy, c6 gido tham khdo, van dung tuy theo doi tuang va muc dich day hoc. Ve phiroug phap day - hoc: Sdch duac trien khai theo huang tich cue hod hoat dong cua HS, lay ca so cua moi hoat dong la nhung viec lam cua HS dual su huang ddn, gai ma cua thdy, c6 gido. Sdch cung dua ra nhieu hinh thuc hoat dong hap ddn, phii hap vai dgc (rung mon hoc nhu: thi nghiem, quan sdt vdt that hay mo hinh, thdo lugn, thuc hdnh,... nhdm phdt huy tinh doc lap, tu gidc cua HS. Dgc biet sdch rdt chu trong tai khdu thuc hdnh trong bai hoc, dong thai cung chi ro timg hogt dong cu the cua GVvd HS trong mot tien trinh DAY -HOC, coi day la hai hogt dong cung nhau trong do cd HS va GV deu la chu the. Chung toi hi vong cuon sdch nay se la tai lieu tham khdo hiru ich, gop phan ho tra cdc thdy, co gido dang true tiep gidng dgy mon Hod hoc 12 trong viec ndng cao chdt luang bai gidng ciia minh. Rdt mong nhdn duac y kien dong gop cua cdc thdy, co gido va bgn doc gdn xa de cuon sdch duac hodn thien han. CAC TAC GIA
 5. ON TAP DAU NAM A. MUC TIEU BAI HOC 1. Kiln thu'c On tap he thong hod kien thirc ve: • Su dien li, khai niem axit-baza, pH cua dung dich va phan ung trao d6i ion trong dung dich dien U, nhom nita-photpho, nhom cacbon-silic. • Cac khai niem: Cong thiic va c4u true phan tu, danh phap cac hap chat hQu ca, cac loai phan ung huu ca ca ban (phan ung the, phan ung cong, phan ung tach...), d6ng dSng, dong phan cau tao va dong phan lap the. • Ca che phan ung goc, co che phan ung cong, ca che phan ung tach. • Hi6u dugc m6i quan he giiia cau tao cua hop chat hiju ca vai nhimg tinh ch4t vat li, tinh chat hoa hoc. • Khic sau dugc nhung tinh chat vat li, tinh chat hoa hoc, biet nhiing ung dung va phuomg phap di8u che cac loai hop chat huu ca trong chuang trinh hoa hoc lop 11. • 'Khic sau nhung quy tSc, quy luat trong hoa hiju ca nhu: Quy tac Mac-c6p-nhi-c6p, quy tac thS vao nhan tham, quy tac tach Zai-xep... D i chuan bi kiln thuc nghien cuu cac hop chat hiJu ca phuc tap han (hoa hoc 12). 2. KT nang • Ren luyen ki nang dua vao ckn tao cua chat de suy ra tinh chat va ung dung cua chat va ngugc lai tu tinh chat cua chat de du doan cau tao cua cac chat. • Bik van dung li thuyit hoa hoc de giai quyet mot so van de dan gian trong dai s6ng, trong san xuat. • Phat trien ki nang tu hoc, biet lap bang tong ket kien thuc, biet each torn tat cac noi dung chinh trong bai, timg chuang. • Ren luyen ki nang giai bai tap xac dinh cong thuc phan tu cua hgp chat.
 6. 3. Tinh cam, thai dp • Thong qua viec ren luyen tu duy bien chung trong viec xet moi quan he nhan qua giiia cau tao va tinh chat cua chat, lam cho HS hung thii hoc tap va yeu thich mon hoa hoc ban. • Ren thai do lam viec khoa hoc, nghiem tuc. B. C H U A N B! CUA GVVA HS GV: May tinh, may chieu, he thong bai tap va cac cau hoi ggi y. HS: On tap cac kien thuc thong qua boat dong giai bai tap. C. TI^N TRiNH DAY - HOC GV to chuc cac nhom HS thao luan cac noi dung can on tap a lop 11 dual dang cac bai tap trac nghiem khach quan. Hoat dong 1 SU DIEN LI 1. Cho 2 dung dich HCl va CH3COOH co cung nong do CM- Hay so sanh pH cua 2 dung dich ? A. HCl < CH3COOH B. HCl > CH3COOH C. HC1 = CH3C00H D. Khong so sanh dugc Ddp dn A 2. Cho 9,6 gam Cu va 100ml dung dich hon hgp HNO3 1,5M + HCl 2M thi sinh ra V lit NO (dktc). Gia tri cua V la A. 1,97 B. 2,24 C. 2,68 D. 4,48 Ddp dn B 3. Bi6t Ka(CH3C00H) = 1,75.10"^ va Ka(HN02) = 4,0.10"^ N I U hai axit co nong do bang nhau va a cung nhiet do, khi qua trinh dien li a trang thai can bang, danh gia nao sau day dung? ^- [H IcHjCOOH^ [H JHNO, B- [ H IcHjCOOH "^ [^ ] HNOj C. pH(CH3C00H)
 7. c) (NH4)2S 0,05M d) (NH4)2Cr207 0,05M Sap xep cac dung dich theo thu tu tang dan gia tri pH? A. a < b < c < d B. d
 8. 11. Co cac dung dich dien li manh cung n6ng do moi: NaHCOs, NaOH, Na2C03, Ba(0H)2. Hay sap xep cac dung dich do theo chi6u pH cua dung dich tang dan? A. NaHC03 < NaOH < Ba(0H)2 < Na2C03 B. NaHC03 < Na2C03 < Ba(0H)2 < NaOH C. NaHC03 < Na2C03 < NaOH = Ba(0H)2 D. NaHC03 < Na2C03 < NaOH < Ba(0H)2 Ddp dn D 12. Co bao nhieu gam KCIO3 tach ra khoi dung dich khi lam lanh 350 gam dung dich KCIO3 bao hoa a 80°C xuong 20°C. Biet do tan ciia KCIO3 a 80°C va 20°C Ian lugt la 40g/100g nuac va 8g/100g nuac A. 95 gam B. 80 gam C. 60 gam D. 115 gam Ddp dn B 13. Muoi nao sau day bi thuy phan? A. NH4CI B. Ba(N03)2 C. CaCl2 D. MgS04 Ddp dn A 14. Chat nao sau day la luong tinh? A. NaHS04, Na2C03, CH3C00Na B. NaHS04, NaHC03,NaHS C. NaHC03, (NH4)2C03, CH3COONH4 D. Zn(0H)2, AI2O3, Al Ddp dn C 15. Mot duog dich c6 chua cac ion: Na"^: 0,1 moi; K"^: 0,05 moi; Ba^"^: 0,05 moi; CI : 0,1 moi; N03~ : x moi. Khoi lugng muoi co trong dung dich X la A. 23,95 gam B. 18,25 gam C. 42,00 gam D. 36,25 gam Ddp dn A 16. De bao quan dung dich muoi Fe2(S04)3 tranh bi thiiy phan, nguai ta thuong them vao do vai giot: A. Dung dich NaOH B. Dung dich BaCb C. Dung dich NH3 D. Dung dich H2SO4 Ddp dn D
 9. 17. Ci 95°C CO 1877 g dung dich CUSO4 bao hoa. Co bao nhieu gam CUSO4.5H2O k8t tinh khi lam lanh dung dich xu6ng 25''C? Bik do tan cua CUSO4 a 95°C va 25*^0 lan lugt la 87,7g/100g H2O va 40g/100gH2O. A. 745,3 Ig B. 477,00g C. 861,75g D. 961,75g Ddp dn D 18. Cho cac axit vai hang so axit sau: (1)H3P04 (Ka = 7,6.10-') (2)HC10 (Ka = 5,0.10'^) (3)CH3COOH (Ka= 1,8.10"^) (4)HS04- (Ka= 1,0.10"^) Dp manh cua cac axit tang theo thii tu: A. 1
 10. Hoat dong 2 NITO - PHOTPHO 1. Phan ung nao sau day chung to NO2 vua th6 hien tinh oxi hoa, vua the hien tinh khu? A.N02 + S02-> SO3 + NO B. 4NO2 + O2 + 2H2O-> 4NO3 C. 2NO2 + 0 3 - ^ N2O5 + O2 D. 2NO2 + H2O ^ HNO2 + HNO3 Ddp dn D 2. Trong nhom Nita (VA), khi di tu nito d8n bitmut, phat biSu nao sau day diing? A. Do am dien cua cac nguyen to tang dan B. Ban kinh nguyen tu ciia cac nguyen to giam dan C. Bitmut the hien tinh kim loai troi ban tinh phi kim D. Asen the hien tinh kim loai trgi ban tinh phi kim Ddp dn C 3. Trong cong nghiep khi nita dugc san xuat theo phuang phap nao sau day? A. Chung cat phan doan khong khi long B. Nhiet phan dung dich NH4NO2 bao hoa C. Dung photpho de dot chay oxi khong khi D. Cho khong khi di qua bgt dong nung nong Ddp dn A 4. C) nhiet do cao (1000°C), N2 tac dung vai Al (dang bgt) tao thanh hgp chat X. Cong thirc diing ciia X la: A. AI2N3 B. AI3N2 CAIN D. AI5N3 Ddp dn C 5. Thanh phan chinh co chua P cua quang Apatit la A. Ca3(P04)2 B.NH4H2PO4 C. Ca(H2P04)2 D. CaHP04 Ddp dn A 6. Cho phuang trinh hoa hoc ciia phan ung tong hgp amoniac N2 (k) + 3H2 (k) < '°''" > 2NH3 (k) 10
 11. Khi tang nong do ciia hidro len 2 lin, t6c do phan ung thuan A. tang len 8 lan B. tang len 6 lan C. tang len 2 lan D. giam di 2 lan Ddp dn A 7. Gia sii mot binh kin dung dich 8 lit g6m 2 ngan: - Ngan thu nhat dimg 3 lit khi NH3 a ap suat 7atm - Ngan thu hai dimg 5 lit HCl a ap suat 9atm Neu cat mang ngan thi ap suat trong binh bang bao nhieu? Gia thilt nhiet do trong qua trinh thi nghiem la khong doi. A. 3atm B. 5atm C. 16atm D. 8atm Ddp dn A 8. Khi thuc hien phan ung dot chay NH3 trong O2 co mat xac tac Pt a 850 - 900 C, phan ung nao sau day xay ra? A. 4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O B. 4NH3 + 4O2 -^ 2N0 + N2 + 6H2O C. 4NH3 + 5O2 -^ 4N0 + 6H2O D. 2NH3 + 2O2 -^ N2O + 3H2O Ddp dn C 9. Tong he so (cac so nguyen, toi gian) cua tat ca cac chat trong phuang trinh phan ung giua Cu vai dung dich HNO3 dac, nong la A. 10 B. 9 C. 8 D. 11 Ddp dn A 10. Kim loai Cu tan dugc trong dung dich nao sau day? A. dung dich NH3 B. dung dich KNO3 C. dung dich KNO3 + NH3 D. dung dich KNO3 + HCl Ddp dn D 11. Khi nho tir tir dung dich NH3 den du vao dung dich CUSO4 thi san pham co mau xanh tham cua: A. Cu(0H)2 B. [Cu(NH3)4]S04 C. [Cu(NH3)4](OH)2 D. [Cu(NH3)4]^^ Ddp dn D 11
 12. 12. Nung 37,6 gam muoi nitrat cua kim loai M din khdi lugng khong d6i thu dugc 16 gam chat ran va h6n hgp khi X c6 ty kh6i so vai H2 bing 21,6. Cong thirc cua muoi nitrat la: A. Mg(N03)2 B. AgN03 C. Cu(N03)2 D. Pb(N03)2 Ddp dn C 13. De dieu che HNO3 trong phong thi nghiem, cac hoa chat cAn sir dung la: A. Dung dich NaN03 va dung dich H2SO4 dac B. Tinh Xhk NaNOj va dung dich H2SO4 dac C. Dung dich NaN03 va dung dich HCl dac D. Tinh thg NaN03 va dung dich HCl dac Ddp dn B 14. De nhan biet ion PO4"'- trong dung dich muoi, nguai ta thuong diing thuoc thir AgN03 bai vi: A. Phan img tao khi mau nau B. Phan img tao dung dich co mau vang C. Phan img tao ket tua c6 mau vang D. Phan img tao khi khong mau hoa nau trong khong khi Ddp dn C 15. Co 4 dung dich rieng biet AICI3, ZnCl2, FeC^, CuCb. Neu them dung dich KOH du roi them tiep dung dich NH3 du vao 4 dung dich tren thi so chat ket tua thu dugc la A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Ddp dn D 16. Nung mot khoi lugng Cu(N03)2 sau mot thai gian dimg lai, lam ngugi, roi can thay khoi lugng giam 0,54 gam. Vay khoi lugng Cu(N03)2 da bi nhiet phan la A. 0,54 gam B. 0,74 gam C. 0,94 gam D. 0,47 gam Ddp dn C 17. Mot binh kin dung tich 10 lit chira N2 va H2 theo ti le the tich 1:1a dieu kien 0°C va 20atm. Sau khi tien hanh phan img tong hgp amoniac, dua binh vl 0^*0 hoi ap suat la bao nhieu? Biet c6 60% H2 da tham gia phan ung. 12
 13. A-8atm B. 16atm C. 24atm D. 12atm Ddp dn B 18. Phan img nhiet phan khong dung la A. 2KNO3 — ^ 2KNO2 + O2 B. NH4NO2 - ^ ^ N2 + 2H2O C. NH4CI - ^ NH3 + HCl D. NaHC03 - ^ NaOH + CO2 Ddp dn D 19. Cho 0,1 moi P2O5 vao dung dich chua 0,35 moi KOH. Dung dich thu dugc co cac chat: A. K3PO4, K2HPO4 B. K2HPO4, KH2PO4 C. K3PO4, KOH D. H3PO4, KH2PO4 Ddp dn B 20. Nhiet phan hoan toan 34,65 gam hon hgp g6m KNO3 va Cu(N03)2 , thu dugc hon hgp khi X (ti khoi cua X so vai khi hidro bang 18,8). Kh6i lugng Cu(N03)2 trong hon hgp ban dau la A. 20,50 gam B. 11,28 gam C. 9,40 gam D. 8,60 gam Ddp dn C Hogt dong 3 CACBON - SILIC 1. Phan ung nao sau day khong xay ra? A. CO2 + dung dich Na2C03 -^ B. CO2 + C ^ C. CO2 + CaC03 + H2O -^ D. CO2 + H2O + BaS04 -^ Ddp dn D 2. Trong cac phan ling sau, phan ung nao cacbon dong vai tro vira la chat oxi hoa, vira la chat khir? A. C + HNO3 (dac, nong) -^ B. C + H2SO4 (dac, nong) ^ C. CaO + C - D. C + CO - - Ddp dn C 3. Na2C03 lln tap chat NaHC03. Diing each nao sau day de loai bo tap chit thu duac Na2C03 tinh khilt? 13
 14. A. Hoa tan vao nuac roi Igc B. Cho tac dung vai NaOH C. Cho tac dung vai HCl D. Nung den khoi lugmg khong doi Ddp dn D 4. Khi nao sau day gay cam giac ch6ng mat, buon non khi sir dung bep than a noi thieu khong khi? A. CO B. CO2 C. SO2 D. H2S Ddp dn A 5. De thu dugc CO2 tinh khiet tir phan img CaC03 vai dung dich HCl nguai ta cho san pham khi di qua lan lugt cac binh nao sau day? A. NaOH va H2SO4 dac B. H2SO4 dac va NaOH C. H2SO4 dac va NaHC03 D. NaHC03 va H2SO4 dac Ddp dn D 6. . Mot loai thuy tinh chira 13,0% da Na20, 11,7% CaO va 75,3% Si02 ve kh6i lugng. Cong thiic cua loai thuy tinh nay bieu dien dual dang hgp chat cua cac oxit la A. 2Na20.Ca0.6Si02 B. 2Na20.6CaO. Si02 C. Na20.Ca0.6Si02 D. Na20.6CaO. Si02 Ddp dn C 7. Phan img nao sau day sai? A. Si02 + 4HF -> SiF4 + 2H2O B. Si02 + 4HC1 -^ SiCU + 2H2O C. Si02 + 2C - ^ Si + 2C0 D. Si02 + 4Mg ^ ^ Si + 2MgO Ddp dn B 8. Cho luong khi CO di qua ong dimg 14,4 gam FeO nung nong. Sau phan ung thay khoi lugng trong ong su la 12 gam. Phan tram FeO da bi khir la A. 80% B. 60% C. 55% D. 75% Ddp dn D 9. Nung 19,0 gam hon hgp X gom NaHC03, Na2C03 tai khoi lugng khong doi thu dugc 15,9 gam chat ran. So moi moi muoi trong X la A. 0,1 moi NaHC03 va 0,2 moi Na2C03 B. 0,1 moi NaHC03 va 0,1 moi Na2C03 14
 15. C. 0,2 moi NaHC03 va 0,1 moi Na2C03 D. 0,2 moi NaHC03 va 0,2 moi Na2C03 Ddp dn B 10. Mot loai da voi chira 80% CaC03 con lai la tap chat tra. Nung m gam da mot thai gian thu dugc chat rSn nang 0,78m gam. Hieu suat phan huy CaC03 la A. 78% B. 37,8% C. 75,9% D. 62,5% Ddp dn D 11. Nghien thuy tinh thuang thanh bot, roi cho vao nuac cat da c6 vai giot phenolphtalein, thi nuac se co A. Mau tim B. Mau xanh C. Mau h6ng D. Mau do Ddp dn C 12. Phat bieu nao sau day diing? A. Sanh la vat lieu cung, go khong keu, co mau nau hoac xam B. Sii la vat lieu cung, xop, khong mau, go keu C. Xi mang la vat lieu khong ket dinh D. Thuy tinh, sanh, sii, xi mang deu co chiia mot so muoi silicat trong thanh phan cua chung Ddp dn D 13. Phan ling nao sau day dimg de giai thich hien tugng tao thanh thach nhu trong cac hang dong tu nhien? A. CO2 + Ca(0H)2 -^ CaCOsi + H2O B. CaO + CO2 < » CaC03 C. Ca(HC03)2 ^ - ^ CaC03i + C02t + H2O D. CaC03 + CO2 + H2O < = ^ Ca(HC03)2 Ddp dn D 14. Khir hoan toan 24 gam hon hgp CuO va Fe203 co ti le moi 1:1 can 8,96 lit CO(dktc). Phan tram kh6i lugng cua CuO va Fe203 trong h6n hgp lin lugt la A. 33,33% va 66,67% B. 66,67%va 33,33% C. 25,33% va 74,67% D. 74,67% va 25,33% Ddp dn A 15
 16. 15. Cho hon hgp NaHC03, CaC03 tac dung hit dung dich HCl du. Khi thi dugc cho tac dung hit vai dung dich Ba(0H)2 du thu dugc 1,97 gam kit tiia. So moi ciia hon hgp hai muoi la A. 0,10 moi B. 0,01 moi C. 0,05 moi D. 0,5 moi Ddp dn B 16. Hoa tan hoan toan 4 gam hon hgp MCO3 va RCO3 vao dung dich HCl thay thoat ra V lit khi(dktc). Dung dich thu dugc dem co can thu dugc 5,1 gam muoi khan. V c6 gia tri la A. 1,12 lit B. 2,24 lit C. 3,36 lit D. 4,48 lit Ddp dn B 17. Tac nhan chu yeu gay mua axit la A. S 0 2 v a N 0 2 B. CH4vaNH3 C. C 0 v a C H 4 D. CO va CO2 Ddp dn A 18. Phan ling nao sau day khong xay ra? A. CO2 + dung dich Na2C03 -^ B. CO2 + C ^ C. CO2 + CaC03 + H2O -^ D. CO2 + BaS04 + H2O -^ Ddp dn D 19. Rot tir tir nuac vao c6c cho sin m gam Na2CO3.10H2O cho du 250 ml. Khuay diu cho mu6i tan hit thu dugc dung dich co nong do 0,1 M. Gia tn m la A. 6,51gam B. 7,15 gam C. 8,15 gam D. 9,15 gam Ddp dn B 20. Cho vao 6ng nghiem l-2ml dung dich Na2Si03 dac. Sue khi CO2 vao tan day ong nghiem thay ket tua H2Si03 xuat hien : A. Dang tinh the B. Dang keo C. Dang v6 dinh hinh D. Dang long khong tan Ddp dn B Hogt dong 4 DAI CUONG VE HOA HOC HUU CO 1. Nhiing chat co thanh phin phan tir gi6ng nhau, nhung khac nhau ve cau tao, dan den tinh chat khac nhau ggi la:
 17. A. Thii hinh B. Dongvi C. DSngphan D. D6ng dang Ddp dn C 2. Butan-2,3-diol sau day co bao nhieu d6ng phan lap the: CH3 - CH - CH - CH3 OH OH A. 1 B.2 C.3 D.4 Ddp dn C 3. Hgp chat Z CO cong thirc dan gian nhat la CH3O va co ty khoi so vai hidro bang 31,0. Cong thiic phan tir ciia Z la A.CH3O B.C2H6O2 C.C2H6O D.C3H9O3 Ddp dn B 4. D6ng phan la nhung chat: A. Co cimg phan tu khoi B. Co ciing cong thitc phan tu C. Co thanh phan phan tir ban kem nhau mot so nhom CH2 D. Co cau tao hoa hgc giong nhau Ddp dn B 5. Dimetylxiclopropan co bao nhieu d6ng phan mach vong? A. 2 B.3 C.4 D.5 Ddp dn A 6. Hgp chat C4H8 CO bao nhieu d6ng phan? A. 2 B.3 C.5 D.6 Ddp dn D 7. Oxi hoa hoan toan m gam mot chat huu ca A bang CuO va cho hap thu toan bg san pham khi va hai vao mot binh c6 chira 0,5 lit dung dich Ca(0H)2 0,1M thi thay kh6i lugng binh tang len 3,72 gam, co 4 gam kit tua va khii lugng CuO giam 1,92 gam. Gia tn m la A. 1,5 gam B. 1,8 gam C. 3,6 gam D. 3,0 gam Ddp dn B 17
 18. 8. Ket luan nao sau day la diing? A. Phan ling ciia cac chit hiru ca thuang xay ra rdt nhanh B. Phan img cua cac chat hiiu ca thuang xay ra rdt cham va theo nhilu huang khac nhau C. Phan ling ciia cac chat hiiu ca thuang xay ra rdt cham va chi theo mot huang xac dinh D. Phan irng ciia cac chat hiru ca thuang xay ra nhanh va khong theo mot huang xac dinh Ddp dn B 9. Dau mo la mot hon hgp nhieu hidrocacbon. De co san pham nhu xang, dau hoa, mazut,... trong nha may Igc dau da sir dung phuang phap tach nao? A. Chung cat thuang B. Chung cat phan doan C. Chung cat a ap suat thlp D. Chung cat loi cuon hai nuac Ddp dn B 10. Phan ling ciia CH3CH2OH voi H2SO4 a llOfC cho etilen xay ra theo ca che nao? A. SNI B . SN2 C. El D. E2 Ddp dn D 11. Phan tu nao sau day co cac nguyen tir cacbon nam tren cimg mot duang thang A. Propan B. Butan C. Propen D. Propin Ddp dn D 12. Kieu lai hoa nao diing cho cacbon ciia hgp chat sau sp^ sp^ sp^ sp sp sp A. CH2 = C = C H 2 B. C H 2 = C = C H 2 sp- sp sp^ sp^ sp^ sp C. C H 2 = C = C H 2 D. CH2 = C = C H 2 Ddp dn C 13. Khi cho brom tac dung vai mot hidrocacbon thu dugc mot san pham chiia brom CO ti khoi hai so vai khong khi bang 5,207. Cong thiic phan tir cua hidrocacbon la: A. C5H,2 B. CsHio C.C5H8 D.C6H12 Ddp dn A

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản