intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống lúa BM9855 chất lượng cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu ở các tỉnh miền Bắc

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

76
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giống lúa BM9855 do tác giả Lê Vĩnh Thảo và các cộng sự, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. BM9855 được chọn tạo từ tổ hợp lai: IR2153/VN10//Lemont năm 1992 và chọn lọc theo phương pháp phả hệ. Năm 1993 gieo cấy F1, F2, năm 1994 – 1997 chọn dòng theo mục tiêu lúa chất lượng. Vụ xuân 2008 xác định dòng triển vọng và đặt tên BM9855, đánh giá tính chống chịu sâu bệnh, điều kiện bất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống lúa BM9855 chất lượng cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu ở các tỉnh miền Bắc

 1. KC.06 DA.01.NN B¸o c¸o Tæng kÕt thùc hiÖn dù ¸n “Hoµn thiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gièng lóa BM9855 chÊt l−îng cao phôc vô tiªu dïng vµ xuÊt khÈu ë c¸c tØnh miÒn B¾c” C¬ quan chñ tr×: ViÖn Khoa häc KÜ thuËt N«ng nghiÖp ViÖt Nam Chñ nhiÖm Dù ¸n TS Lª VÜnh Th¶o Hµ néi 2004 1
 2. Môc lôc TT Néi dung Trang I §Æt vÊn ®Ò 4 II Môc tiªu dù ¸n 5 III C¨n cø lùa chän néi dung thùc hiÖn 5 IV Néi dung ®Æt ra 6 V T×nh h×nh nghiªn cøu trong ngoµi n−íc 7 VI KÕt qu¶ thùc hiÖn dù ¸n 8 A VÒ chuyªn m«n 8 1 Hoµn thiÖn c«ng nghÖ s¶n xuÊt gièng lóa BM9855 9 1.1 §¸nh gi¸ ®é kh¸c biÖt 9 1. 2 §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thÝch øng gièng BM9855 ë c¸c vïng 9 1.3 X©y dùng b¶n m« t¶ gièng 10 1.4 X©y dùng quy tr×nh kÜ thuËt gièng lóa BM9855 11 1.5 §¸nh gi¸ ®é æn ®Þnh gièng lóa BM9855 12 1.6 ChÕ ®é ph©n bãn vµ mËt ®é gieo cÊy 12 1.7 Ph©n tÝch phÈm cÊp h¹t gièng lóa BM9855 13 1.8 Ph−¬ng ph¸p duy tr× vµ s¶n xuÊt h¹t gièng 13 2 T×nh diÔn vµ më réng s¶n xu¸t gièng lóa BM9855 14 2.1 Vô xu©n 2002 15 2.2 Vô mïa 2002 15 2
 3. 2.3 Vô xu©n 2003 16 2.4 Vô mïa 2004 17 3 Nh©n vµ s¶n xuÊt h¹t gièng 19 4 §µo t¹o c¸n bé, kÜ thuËt viªn vµ tËp huÊn kÜ thuËt 22 B HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi 22 C VÒ tµi chÝnh 23 VII KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ 24 3
 4. Danh s¸ch nh÷ng ng−êi tham gia dù ¸n TT Hä vµ Tªn NhiÖm vô tham gia 1 TS.Lª VÜnh Th¶o Chñ nhiÖm Dù ¸n 2 ThS.NguyÔn V¨n V−¬ng TriÓn khai m« h×nh 3 KS.NguyÔn Xu©n Dòng TriÓn khai m« h×nh 4 KS.Ph¹m V¨n D©n TriÓn khai m« h×nh 5 KS.TrÇn ¸nh NguyÖt TriÓn khai m« h×nh 6 KS.NguyÔn Trung Dòng TriÓn khai m« h×nh 7 KS.NguyÔn Thu H»ng TriÓn khai m« h×nh 8 KS.NguyÔn ViÖt Hµ TriÓn khai m« h×nh 9 KS. TrÇn TuyÕt Anh TriÓn khai m« h×nh 10 KS.Vâ H÷u C«ng TriÓn khai m« h×nh 11 TS NguyÔn Thanh TuyÒn Hoµn thiÖn C«ng nghÖ 12 KS NguyÔn Thu Thuû Hoµn thiÖn C«ng nghÖ 13 Th S NguyÔn ThÞ GÊm Hoµn thiÖn C«ng nghÖ 14 TS. NguyÔn V¨n Hoan Hoµn thiÖn C«ng nghÖ 15 ThS.NguyÔn ThÞ H»ng Hoµn thiÖn C«ng nghÖ 16 ThS.NguyÔn V¨n H¶i Hoµn thiÖn C«ng nghÖ 17 KS.Ng« ThÞ BÝch Hoµn thiÖn C«ng nghÖ 18 KS.TrÇn V¨n ChiÕn Hoµn thiÖn C«ng nghÖ 19 KS.NguyÔn thi Tó Anh Hoµn thiÖn C«ng nghÖ 4
 5. I- §Æt vÊn ®Ò. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vïng §BSH mçi n¨m cã h¬n 1 triÖu tÊn thãc d− thõa cã thÓ xuÊt khÈu. Tuy nhiªn hiÖn nay ch−a cã gièng nµo ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu l¹i cã n¨ng suÊt cao ®−îc kh¼ng ®Þnh ®Ó phæ biÕn vµo s¶n xuÊt. Ngoµi ra, thÞ tr−êng néi ®Þa còng ®ang ®ßi hái t¨ng tØ träng nh÷ng gièng cã chÊt l−îng tèt nh− g¹o dµi, trong ®Ó t¨ng gi¸ trÞ thu ho¹ch trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch gãp phÇn chuyÓn ®æi s¶n xuÊt theo h−íng hµng ho¸. Trong nh÷ng n¨m qua, nhiÒu c¬ quan nghiªn cøu ®· quan t©m nghiªn cøu chän t¹o c¸c gièng lóa cã chÊt l−îng xuÊt khÈu, c¸c tØnh nh− Th¸i B×nh, Nam §Þnh, H−ng Yªn ®· thö nghiÖm nhiÒu gièng lóa cã chÊt l−îng cao ®−îc t¹o ra tõ ViÖn lóa §ång B»ng S«ng Cöu Long nh»m lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng vïng lóa XuÊt khÈu ë §ång B»ng S«ng Hång trong nh÷ng n¨m tíi. Tuy nhiªn hÇu hÕt c¸c gièng lóa thö nghiÖm ®Ò cho n¨ng suÊt thÊp, ch−a ®¸p øng nhu cÇu cña ®Þa ph−¬ng. Gièng lóa BM9855 cã chÊt l−îng cao ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu ®· ®−îc Bé N«ng nghiÖp Ph¸t triÓn N«ng th«n cho phÐp khu vùc ho¸ n¨m 2000. §©y lµ mét gièng lóa chèng ®æ tèt, chèng chÞu s©u bÖnh kh¸, cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao, g¹o trong, dµi t−¬ng ®èi thÝch øng cho c¸c tØnh B¾c-Trung bé. Tuy nhiªn qua mét n¨m khu vùc ho¸ nhËn thÊy r»ng, BM9855 ch−a cã ®é thuÇn cao, cã nh÷ng n¨m cã hiÖn t−îng g·y cæ b«ng do biÖn ph¸p bãn ph©n ch−a hîp lÝ, n¨ng suÊt thùc thu chØ ®¹t 60 % so víi n¨ng suÊt lÝ thuyÕt, tØ lÖ g¹o nguyªn vµ g¹o g·y cßn biÕn ®éng qua c¸c thêi vô vµ ë c¸c vïng trång lóa kh¸c nhau. MÆt kh¸c, trªn thÕ giíi g¹o chÊt l−îng cao (g¹o h¹t dµi, trong kh«ng b¹c bông, kÝch th−íc ®ång ®Òu, tû lÖ g¹o g·y thÊp) l¹i cã gi¸ trÞ cao, gi¸ tõ 500 ®Õn 1000 ®« la Mü / tÊn trong khi ®ã, g¹o ViÖt Nam chØ ®¹t 200 ®«la / tÊn. §Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trªn cña gièng vµ ®¸p øng yªu cÇu më réng nhanh c¸c gièng lóa cã chÊt l−îng xuÊt khÈu n¨ng suÊt cao ë khu vùc phÝa B¾c, dù ¸n "Hoµn thiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gièng lóa BM9855 chÊt l−îng cao phôc vô tiªu dïng vµ xuÊt khÈu ë c¸c tØnh miÒn B¾c" ®· ®−îc Bé Khoa häc 5
 6. C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng ( nay lµ Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ) phª duyÖt triÓn khai trong 2 n¨m 2002 - 2003. II. Môc tiªu dù ¸n: 1- Hoµn thiÖn qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt lóa BM9855 chÊt l−îng cao nh»m khai th¸c tèi ®a tiÒm n¨ng n¨ng suÊt, chÊt l−îng cña gièng trªn trong tõng vïng trång lóa, phôc vô nhu cÇu néi tiªu vµ xuÊt khÈu. 2- H×nh thµnh c¸c m« h×nh tr×nh diÔn vµ giíi thiÖu gièng lóa míi cã n¨ng suÊt chÊt l−îng cao, chèng chÞu tèt víi c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i chÝnh t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp hµng ho¸ ë c¸c tØnh miÒn B¾c. 3- ChuyÓn giao quy tr×nh c«ng nghÖ gièng lóa BM9855 vµo mét sè vïng trång lóa ®Ó më réng nhanh ra s¶n xuÊt ë c¸c tØnh miÒn B¾c. III- C¨n cø lùa chän néi dung thùc hiÖn dù ¸n. 1. Dù ¸n ®−îc lùa chän dùa trªn nh÷ng chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn khoa häc-kinh tÕ-x· héi cña §¶ng, Nhµ n−íc, trong ®ã: - C¨n cø vµo Chñ tr−¬ng triÓn khai thùc nghiÖm, s¶n xuÊt thö c¸c gièng c©y trång cña Bé KHCN&MT vµ Bé NN&PTNT giai ®o¹n 2001- 2005. - Chñ tr−¬ng ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®Ó n©ng cao ®êi sèng n«ng th«n trong giai ®o¹n 2001-2005. 2. C¨n cø vµo kÕt qu¶ khu vùc ho¸, më réng s¶n xuÊt vµ kh¶o nghiÖm cña c¸c gièng lóa míi n¨ng suÊt cao, chÊt l−îng tèt ®−îc t¹o ra tõ c¸c ®Ò tµi cÊp nhµ n−íc giai ®o¹n 1996-2000. - Gièng lóa míi tham gia dù ¸n nµy lµ kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi cÊp Nhµ n−íc. M· sè: KHCN 08-01 “Nghiªn cøu chän t¹o c¸c gièng lóa thuÇn vµ lóa lai cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao chÊt l−îng tèt cho c¸c vïng sinh th¸i kh¸c nhau trong c¶ 6
 7. n−íc 1996-2000”, do ViÖn KHKTNN ViÖt Nam chñ tr×. Gièng BM9855 ®ù¬c Khu vùc ho¸ theo quyÕt ®Þnh sè 5218 Q§/BNN-KHCN ngµy 16/11/2000 cña Bé NN&PTNT. 3. Dù ¸n nµy ®−îc tiÕn hµnh trªn c¬ së ®ßi hái cña thùc tiÔn vÒ n©ng cao chÊt l−îng lóa g¹o hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu néi tiªu vµ xuÊt khÈu ë c¸c tØnh B¾c vµ Trung bé. IV- Néi dung ®Æt ra: 1- Hoµn thiÖn c«ng nghÖ: - TriÓn khai c¸c nghiªn cøu øng dông c¸c chÕ ®é ph©n bãn hîp lý ë tõng vïng ®Ó ®¹t t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l−îng tèi ®a cña gièng BM9855 t¹i 7 tØnh cã dù ¸n. - Thùc hiÖn thÝ nghiÖm mËt ®é ®Ó kh¼ng ®Þnh mËt ®é tèi thÝch cho c¸c ch©n ®Êt kh¸c nhau. - ThÝ nghiÖm m« t¶ gièng lóa, ®¸nh gi¸ ®é kh¸c biÖt, ¶nh h−ëng cña ph©n bãn v« c¬ vµ höu c¬ ®Õn n¨ng suÊt, tÝnh chèng chÞu cña gièng lóa BM9855. - ThÝ nghiÖm thêi vô gieo cÊy 2 vô ë 5 tØnh träng lóa träng ®iÓm §ång B»ng S«ng Hång. -X©y dùng quy tr×nh th©m canh nh»m khai th¸c tèi da n¨ng suÊt gièng. 2- Tr×nh diÔn vµ tæ chøc më réng s¶n xuÊt: 780 ha/4 vô gièng lóa chÊt l−îng cao, n¨ng suÊt 4.5 - 6 tÊn/ha/vô thu 3.600-3850 tÊn thãc. 3- Tæ chøc duy tr×, s¶n xuÊt gièng: Tæ chøc duy tr×, s¶n xuÊt 1.5 ha gièng lóa cÊp t¸c gi¶ vµ SNC t¹i ViÖn KHKTNNVN, 14 ha gièng nguyªn chñng t¹i ViÖn KHKTNNVN vµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt gièng, 20 ha gièng cÊp X¸c nhËn cña gièng BM9855 t¹i 3 tØnh : Hµ T©y, B¾c Ninh, H−ng Yªn theo qui tr×nh ®Ó cung cÊp cho 7
 8. c¸c C«ng ty vµ ®Þa ph−¬ng yªu cÇu, thu 0.5 tÊn t¸c gi¶, 4.5 tÊn gièng SNC vµ 65 tÊn cÊp NC, 80 tÊn gièng lóa x¸c nhËn gièng BM9855. 4- §µo t¹o c¸n bé, kÜ thuËt viªn: §µo t¹o 30 c¸n bé, kÜ thuËt viªn vÒ c«ng nghÖ duy tr×, chän läc, nh©n gièng BM9855 vµ tËp huÊn kü thuËt cho kho¶ng 1000 l−ît n«ng d©n/ 7 tØnh dù ¸n. • Ph−¬ng ¸n thu håi s¶n phÈm. -Thu håi s¶n phÈm b»ng thãc th«ng qua giíi thiÖu cho C«ng ty l−¬ng thùc, nhµ m¸y g¹o Th¸i b×nh vµ néi tiªu. - Thu håi thãc gièng cÊp x¸c nhËn, cÊp nguyªn chñng, cÊp siªu nguyªn chñng, gièng t¸c gi¶ s¶n xuÊt tõ c¸c C«ng ty, ViÖn cung øng cho c¸c ®Þa ph−¬ng nh©n ®Ó më réng c¸c gièng. - Tµi chÝnh thu håi 60% tæng kinh phÝ ®Çu t− b»ng c¸ch hoµn trõ phÇn ®Çu t− gièng, vËt t− ban ®Çu lµ: 897.000.000 ®ång khi kÕt thóc dù ¸n . Tæng TT Tªn s¶n phÈm §.vÞ Sè l−îng (tÊn) sè ®o 2002 2003 1 Thãc ¨n 780 ha tÊn 1.700 2.150 3.850,0 2 H¹t gièng t¸c gi¶, tÊn 1,6 3,4 5,0 SNC 1.5 ha 3 H¹t gièng cÊp NC tÊn 28,0 37,0 65,0 14 ha 4 H¹t gièng x¸c nhËn tÊn 40,0 40,0 80,0 20 ha Tæng 815,5 ha 1769,6 2230,4 4000,0 • C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc thùc hiÖn 1- VÒ thùc hiÖn tiÕn ®é ®· ®¨ng kÝ. 8
 9. 1-N¨m 2002. TT Thêi gian Néi dung c«ng t¸c KÕt qu¶ thu ®− îc thùc hiÖn 1 Th¸ng 1- -Tæ chøc s¶n xuÊt 195 ha lóa t¹i 7 tØnh -Thu 900-1000 tÊn thãc , 6/2002 theo b¶ng 5.Tæ chøc s¶n xuÊt gièng SNC 0.7 tÊn SNC, 9.5 tÊn NC, 0.2 ha vµ 2 ha NC, 5 ha XN ë c¸c ®iÓm 20 tÊn gièng XN gièng theo b¶ng 2. lóa BM9855. - Tæ chøc tËp huÊn, ®µo t¹o kÜ thuËt, héi - 250 l−ît ng−êi n«ng nghÞ ®Çu bê. d©n, 1 líp ®µo t¹o 15 KTV, 1 HN ®Çu bê. 2 Th¸ng 7/2002 Tæ chøc s¶n xuÊt 145 ha lóa t¹i 7 tØnh Thu 600-700 tÊn thãc ¨n, theo b¶ng 5.Tæ chøc s¶n xuÊt gièng SNC 0.9 tÊn SNC, 18.5 tÊn -12/2002 0.3 ha vµ 4 ha NC, 5 ha XN ë c¸c ®iÓm NC, 20 tÊn gièng XN theo b¶ng 2. gièng lóa BM9855. - 250 l−ît ng−êi n«ng d©n, 1 HN ®Çu bê. - Tæ chøc tËp huÊn, héi nghÞ ®Çu bê. 3 Th¸ng 12/2002 Héi nghÞ ®¸nh gi¸ n¨m thø nhÊt -1 héi nghÞ, cã kh¼ng -1/2003 ®Þnh kÕt qu¶, cã ®Ò 1`xuÊt tiÕp tôc hay ngõng dù ¸n b»ng v¨n b¶n. - QuyÕt to¸n tµi chÝnh theo dù to¸n, ®−îc bé tµi chÝnh chÊp nhËn th«ng qua. 2-N¨m 2003. TT Thêi gian Néi dung c«ng t¸c KÕt qu¶ thu ®− îc thùc hiÖn 1 Th¸ng 1- -Tæ chøc s¶n xuÊt 295 ha lóa t¹i 7 tØnh -Thu 1500-1600 tÊn thãc 6/2003 theo b¶ng 5.Tæ chøc s¶n xuÊt gièng SNC ¨n, 1.7 tÊn SNC, 18.5 tÊn 0.5 ha vµ 4.0 ha NC, 5 ha gièng XN ë c¸c NC, 20 tÊn gièng XN ®iÓm theo b¶ng 2. gièng lóa BM9855 - Tæ chøc tËp huÊn, ®µo t¹o kÜ thuËt, héi nghÞ ®Çu bê. - 250 l−ît ng−êi n«ng d©n, 1 líp ®µo t¹o 15 KTV, 1 HN ®Çu bê. 9
 10. 2 Th¸ng 7- Tæ chøc s¶n xuÊt 145 ha lóa t¹i 7 tØnh Thu 600-650 tÊn thãc ¨n, 12/2003 theo b¶ng 5.Tæ chøc s¶n xuÊt gièng SNC 1.7 tÊn SNC, 18.5 tÊn NC 0.5 ha vµ 4.0 ha NC, 5 ha gièng XN ë c¸c c¸c gièng lóa BM9855 ®iÓm theo b¶ng 2. - Tæ chøc tËp huÊn, héi nghÞ ®Çu bê. - 250 l−ît ng−êi n«ng d©n, 1 HN ®Çu bê. 3 Th¸ng 12/2003 Héi nghÞ ®¸nh gi¸ n¨m 2 n¨m -1 héi nghÞ, cã kh¼ng - 3/2004 ®Þnh kÕt qu¶, cã ®Ò xuÊt øng dông b»ng v¨n b¶n, b¸o c¸o khoa häc, tµi chÝnh tæng kÕt. - QuyÕt to¸n tµi chÝnh theo dù to¸n, ®−îc bé tµi chÝnh chÊp nhËn. 2- VÒ ®Çu t− vµ thu håi s¶n phÈm. - §Çu t−. §¬n vÞ: 1000 ®ång Nguån vèn Tæng T céng Hoµn thiÖn L−¬ng thuª Nguyªn vËt liªu, n¨ng Chi T c«ng nghÖ kho¸n l−îng kh¸c Tæng sè 7.572.560 272.692 3.231.225 3.204.915 863.728 1.500.000 272.692 76.400 1.011.220 139.688 1 Ng©n s¸ch SNKH (...%) Vèn tù cã cña 6.072.560 3.154.825 2.193.695 724.040 4 c¬ së - Thu håi. §¬n vÞ: 1000 ®ång 1 Thãc thÞt chÊt l−îng cao tÊn 3850 2,00 7.700,00 2 Gièng x¸c nhËn tÊn 80 4,00 320,00 3 Gièng nguyªn chñng tÊn 65 5,00 325,00 4 Gièng SNC, t¸c gi¶ tÊn 5 10,00 50,00 Céng 8.395,00 3- VÒ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi dù kÕn thu ®−îc th«ng qua dù ¸n: 10
 11. - T¨ng thu nhËp cho n«ng d©n s¶n xuÊt lóa b»ng n©ng cao n¨ng suÊt vµ gi¸ c¶ cña gièng lóa míi chÊt l−îng cao. So víi s¶n xuÊt c¸c gièng lóa b×nh th−êng, nÕu chØ tiªu dïng trong n−íc th× øng dông dù ¸n nµy lµm t¨ng n¨ng suÊt cho n«ng d©n trªn 10%. NÕu xuÊt khÈu cho thÞ tr−êng thÕ giíi, lîi nhuËn t¨ng lªn 15% do gi¸ trÞ g¹o vµ n¨ng suÊt gièng lóa míi. - §Èy m¹nh phong trµo s¶n xuÊt lóa hµng ho¸ ®Ó xuÊt khÈu t¹i mét sè tØnh träng ®iÓm s¶n xuÊt lóa phÝa B¾c, nh»m gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ d− thõa thãc trong n«ng th«n hiÒn nay. - X©y dùng 1 sè ®iÓm cã kh¶ n¨ng nh©n, s¶n xuÊt h¹t gièng lóa, th«ng qua ®ã n©ng cao tr×nh ®é kÜ thuËt, d©n trÝ vµ tÝnh tù hµo truyÒn thèng trång lóa gãp phÇn n©ng vÞ thÕ cña n−íc ta trªn thÞ tr−êng quèc tÕ. V- T×nh h×nh nghiªn cøu trong vµ ngoµi n−íc: HiÖn nay trªn thÞ tr−êng thÕ giíi lo¹i g¹o h¹t dµi, tr¾ng trong (kh«ng b¹c bông) c¬m mÒm ®ang ®−îc ng−êi tiªu thô −a chuéng vµ gi¸ b¸n cao (gi¸ g¹o chÊt l−îng trung b×nh 180-250 USD/tÊn, trong khi g¹o chÊt l−îng cao 500-1000 USD/tÊn). C¸c gièng ®Æc s¶n nh− Jasmine, Basmati vµ Khaodawk Mali lµ nh÷ng gièng cã chÊt l−îng g¹o cao nhÊt hiÖn nay. Bªn c¹nh ®ã mét sè thÞ tr−êng nh− NhËt B¶n, §µi Loan l¹i cã nhu cÇu lo¹i g¹o h¹t trßn, c¬m mÒm, dÎo còng nh− mét sè lo¹i g¹o nÕp ®Æc biÖt dïng cho s¶n xuÊt bét, b¸nh, r−îu ... Trong nh÷ng n¨m qua ®Ò tµi KHCN 08.01 ®· ®−a ra s¶n xuÊt hµng chôc gièng lóa míi, trong ®ã cã nhiÒu gièng chÊt l−îng ®¸p øng yªu cÇu xuÊt khÈu ®Æc biÖt ë c¸c tØnh §BSCL. Tuy nhiªn, ë phÝa B¾c trong thêi gian tr−íc ®©y c«ng t¸c chän t¹o gièng lóa theo h−íng chÊt l−îng ch−a ph¶i lµ ®Þnh h−íng −u tiªn nªn thµnh tùu vÒ lÜnh vùc nµy ch−a nhiÒu. §Ó gãp phÇn chuyÓn ®æi ngµnh s¶n xuÊt lóa g¹o c¸c tØnh phÝa B¾c theo h−íng s¶n xuÊt hµng ho¸ phôc vô néi tiªu vµ xuÊt khÈu, c¸c ViÖn 11
 12. nghiªn cøu ®ang cã sù ®Çu t− rÊt tÝch cùc cho c«ng t¸c t¹o gièng lóa chÊt l−îng cao vµ ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan b−íc ®Çu. KÕt qu¶ khu vùc ho¸ gièng lóa chÊt l−îng cao DT122, KML39 vµ OMCS96 cña ViÖn Di truyÒn N«ng nghiÖp vµ ViÖn lóa §BSCL trong 2 n¨m qua ®· gãp phÇn n©ng cao c¬ cÊu gièng lóa chÊt l−îng cao trong c¸c trµ lóa ë miÒn B¾c ViÖt Nam, tuy nhiªn c¸c gièng nµy cßn h¹n chÕ n¨ng suÊt v× tÝnh chèng ®æ ch−a cao. C¸c gièng lóa DH103, CT5, H−¬ng th¬m 1, OM 3007-16 - 27 ®· ®−îc ®¸nh gi¸ lµ nh÷ng dßng lóa chÊt l−îng cã triÓn väng ë c¸c vïng kh¶o nghiÖm c¸c tØnh phÝa B¾c trong hai n¨m qua. ViÖn Khoa häc Kü thuËt N«ng nghiÖp ViÖt Nam trong 5 n¨m qua chñ tr× ®Ò tµi KHCN 08-01, b¶o vÖ thµnh c«ng 8 gièng quèc gia, 12 gièng KVH vµ 10 gièng triÓn väng trong ®ã cã gièng lóa ®Æc s¶n BM9603 vµ gièng lóa chÊt l−îng xuÊt khÈu BM9855. Trªn nh÷ng diÖn tÝch thùc nghiÖm, t¹i IRAC, BM9855 cho n¨ng suÊt 12.7-13 tÊn /ha. T¹i B×nh §Þnh, BM9855 cho n¨ng suÊt cao 9.4 tÊn/ha. Trªn thÕ giíi c«ng t¸c chän t¹o, nh©n vµ më réng c¸c gièng lóa chÊt l−îng, c¸c gièng lóa th¬m ®Æc s¶n ®ang ®−îc tiÕn hµnh m¹nh mÏ. ViÖn lóa g¹o Quèc tÕ cã ch−¬ng tr×nh chän t¹o vµ ®¸nh gi¸ m¹ng l−íi di truyÒn gièng chÊt l−îng cao quèc tÕ (International Fine Grain Aromatic Rice). Th¸i Lan lµ n−íc quan t©m ®Õn c«ng t¸c ph¸t triÓn c¸c gièng lóa chÊt l−îng rÊt sím. Gièng Khaodawk Mali cã chÊt l−îng g¹o tèt nh−ng lµ gièng c¶m quang, cao c©y vµ n¨ng suÊt thÊp (2-3 tÊn/ha), nªn nhiÒu n−íc trong ®ã cã Th¸i lan ®ang nç lùc tuyÓn chän ra nh÷ng gièng lóa míi vÉn gi÷ ®−îc chÊt l−îng t−¬ng tù nh− Khaodawk Mali nh−ng c¶m «n, ng¾n ngµy, thÊp c©y vµ n¨ng suÊt cao h¬n, t¹o nªn −u thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng lóa g¹o. T¹i Ê n ®é, c«ng t¸c chän t¹o ph¸t triÓn gièng lóa chÊt l−îng còng ®−îc chÝnh phñ quan t©m ®óng møc. Gièng lóa Basmati ®−îc trong n−íc vµ nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi −a dïng. 12
 13. VI - kÕt qu¶ thùc hiÖn cña dù ¸n A- VÒ chuyªn m«n. Qua kÕt qu¶ triÓn khai dù ¸n " Hoµn thiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gièng lóa BM9855 chÊt l−îng cao phôc vô tiªu dïng vµ xuÊt khÈu ë c¸c tØnh miÒn B¾c", tõ vô Xu©n 2002 ®Õn vô mïa n¨m 2003 dù ¸n ®· thùc hiÖn nh÷ng néi dung sau: Néi dung 1- Hoµn thiÖn c«ng nghÖ s¶n xuÊt gièng lóa BM9855. Quy tr×nh c«ng nghÖ: • Gièng ®−a vµo c¸c thÝ nghiÖm hoµn thiÖn c«ng nghÖ ®−îc sö dông gièng cã phÈm cÊp nguyªn chñng, cã ®é thuÇn, ®é n·y mÇm ®¹t tiªu chuÈn ngµnh. • Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm, chØ tiªu theo gái theo quy tr×nh, quy ph¹m hÖ thèng chuÈn quèc gia cho tõng thÝ nghiÖm. • C¸n bé ViÖn KHKTNNVN cïng c¸n bé chuyªn m«n s©u cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trong ngµnh tham gia thùc hiÖn c¸c néi dung ®Æt ra. • Sè liÖu ®−îc xö lÝ theo c¸c ch−¬ng tr×nh thÝ nghiÖm quèc tÕ nh− IRRISTAT §Þa ®iÓm vµ quy m«. • C¸c thÝ nghiÖm hoµn thiÖn c«ng nghÖ ®−îc thùc hiÖn t¹i ViÖn KHKTNNVN, Trung t©m KKNGCTT¦ vµ mét sè ®Þa ph−¬ng tham gia dù ¸n: B¾c Ninh, H−ng Yªn, Th¸i B×nh. Sau khi ®−îc phÐp Khu vùc ho¸ n¨m 2000, ViÖn Khoa häc KÜ thuËt N«ng nghiÖp ViÖt Nam tiÕp tôc c¸c thÝ nghiÖm hoµn thiÖn c«ng nghÖ s¶n xuÊt gièng lóa BM9855 nh−: ThÝ nghiÖm ¶nh h−ëng ph©n bãn, ph−¬ng ph¸p gieo, cÊy, thêi vô ®Õn n¨ng 13
 14. suÊt, chÊt l−îng gièng lóa BM9855 vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thÝch øng, ®¸nh gi¸ DUS, m« t¶ gièng vµ x©y dùng quy tr×nh th©m canh, cô thÓ: 1- TriÓn khai c¸c nghiªn cøu øng dông c¸c chÕ ®é ph©n bãn hîp lý ë tõng vïng ®Ó ®¹t t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l−îng tèi ®a cña gièng BM9855 t¹i 7 tØnh cã dù ¸n. T¹i 7 tØnh tham gia dù ¸n, H¶i Phßng, B¾c Ninh, H−ng Yªn, Th¸i B×nh, Hµ Nam, VÜnh Phóc vµ Hµ Néi, c¸c c¸n bé kü thuËt ®· nghiªn cøu c¸c chÕ ®é ph©n bãn h÷u c¬, ph©n v« c¬ hîp lÝ cho tõng vïng ®Ó lóa ®¹t n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng cao. C¸c thÝ nghiÖm vÒ ¶nh h−ëng liÒu l−îng Nit¬, Kali, vµ ph©n chuång ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn, n¨ng suÊt, tÝnh chèng chÞu vµ chÊt l−îng g¹o cña gièng lóa BM9855 ®· ®−îc tiÕn hµnh b»ng c¸c thÝ nghiÖm ë c¸c vïng tham gia tr×nh diÔn vµ më réng tõ n¨m 2001 ®Õn 2003. • KÕt qu¶ thÝ nghiÖm vÒ ¶nh h−ëng liÒu l−îng N ®Õn sinh tr−ëng vµ ph¸t triÎn gièng lóa BM9855. Qua kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vÒ liÒu l−îng ph©n ni t¬ víi liÒu l−îng 60, 90, 120 vµ 150 N trªn nÒn 80 K 20, 90 p205 vµ 10 tÊn ph©n chuång cho thÊy liÒu l−îng ph©n Nit¬ t¨ng lµm t¨ng thêi gian sinh tr−ëng cña gièng BM9855. ë tÊ c¶ c¸c ®iÓm thÝ nghiÖm, c«ng tøc 150 N ®· kÐo dµi 1 ®Õn 3 ngµy so víi c«ng thøc 60N, víi møc trung b×nh lµ 2,2 ngµy. C¸c c«ng thøc 90, 120 cã thêi gian sinh tr−ëng n»m gi÷a 2 c«ng thøc 60 vµ 150 N, tuy nhiªn ë c¸c ®iÓm VÜnh Phóc vµ H¶i Phßng sù sai kh¸c nµy kh«ng râ rµng. VÒ chiÒu cao c©y, møc 150 N ë tÊt c¶ c¸c ®iÓm trong vô xu©n vµ mïa ®Òu cho chiÒu cao h¬n møc 60 N lµ 5 ®Õn 7 cm, trung b×nh c¸c ®iÓm lµ 6,2 cm, trong ®ã ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ®Õn chiÒu cao trong vô mïa râ nÐt h¬n vô xu©n. So víi c¸c gièng ®èi chøng nh− C70, Xi23 gieo trong c¸c thÝ nghiÖm, BM9855 cã gia t¨ng chiÒu cao h¬n tõ 2 ®Õn 3 cm trong vô mïa vµ 1,7 ®Õn 2,8 cm trong vô xu©n. 14
 15. §èi víi c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt nh− sè b«ng trªn khãm, sè h¹t ch¾c trªn b«ng, ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng Nit¬ thÊy râ ë c¸c c«ng thøc vµ phô thuéc vµo c¸c vïng thÝ nghiÖm vµ vô gieo trång. Nh×n chung trªn c¸c ch©n ®Êt thÝ nghiÖm, liÒu l−îng 60 N cho sè b«ng thÊp nhÊt, vµ 150 N cho sè b«ng cao nhÊt. Sè b«ng t¨ng ë c«ng thøc 90 N so víi 60 N cao h¬n ë møc 150 N so víi.c«ng thøc 120 N lµ 0,1 ®Õn 0,3 b«ng/khãm vµ trong cïng nÒn ph©n, ssã b«ng vô xu©n t¨ng h¬n so víi vô mïa tõ 02 ®Õn 0,5 b«ng/khãm. Sè h¹t ch¾c trªn b«ng cho cao nhÊt ë møc 120 N ë vô xu©n vµ 90 N ë vô mïa. T¹i Kim §éng – H−ng Yªn vµ QuÕ Vâ B¾c Ninh, BM 9855 ®· cho sè h¹t trªn b«ng cao nhÊt trung b×nh 126, h¹t vµ 128h¹t/ b«ng t−¬ng øng. Sè h¹t ch¾c trªn b«ng thÊp nhÊt ë c«ng thøc 60 N ë tÊt c¶ c¸c ®iÓm thÝ nghiÖm vµ vô xu©n cã sè h¹t ch¾c cao h¬n vô mïa. VÒ n¨ng suÊt, c¸c thÝ nghiÖm ë H¶i Phßng, B¾c Ninh cho n¨ng suÊt cao nhÊt ë møc 150 N tuy nhiªn trªn ®Êt H−ng Yªn, Th¸i B×nh, Hµ Néi , Hµ Nam, VÜnh Phóc, BM855 cho n¨ng suÊt cao nhÊt ë møc 120N vµ thÊp nhÊt ë møc 60 N ë tÊt c¨ c¸c thÝ nghiÖm 2 vô ë c¸c ®iÓm thÝ nghiÖm (b¶ng 1). B¶ng 1: N¨ng suÊt trung b×nh cña BM9855. NÒn ph©n 60 N 90 N 120N 150 N TB §Þa ®iÓm H¶i phßng 48,30 58,96 64,34 60,00 68,42 Th¸i B×nh 51,32 64,37 69,66 64,54 72,80 Hµ néi 44,86 50,42 46,87 48,75 52,86 Hµ Nam 53,60 58,98 58,96 58,69 63,22 VÜnh Phóc 54,30 60,46 52,60 58,00 64,64 H−ng Yªn 44,78 61,76 65,56 60,38 67,42 B¾c Ninh 50,70 61,24 68,56 63,23 72,44 15
 16. • ¶nh h−ëng cña ph©n höu c¬ ®Õn n¨ng suÊt chÊt l−îng gièng BM9855. ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh víi 4 møc ph©n chuång/ha: 0 tÊn, 10 tÊn, 20 tÊn, 30 tÊn trªn nÒn ph©n chung/ha: 60N + 80P2O5 + 60K2O nh»m ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng ph©n höu c¬ ®Õn n¨ng suÊt cña gièng lóa BM9855, kÕt qu¶ cho thÊy ë b¶ng 2: B¶ng 2: ¶nh h−ëng c¸c møc ph©n chuång ®Õn thêi gian sinh tr−ëng, cao c©y vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cña gièng lóa BM9855 ( G¸ trÞ trung b×nh cña c¸c thÝ nghiÖm).. Tæng Gièng TGST Cao B«ng/ B«ng/ Ch¾c/ Tû lÖ KL 1000 NSTT NS so h¹t m2 c©y lÐp h¹t §C (Ngµy) Khãm b«ng (cm) (b«ng) (%) (g) (%) (h¹t) (b«ng) (h¹t) (t¹/ha) 30 tÊn ph©n chuång + 60N + 80P2O5 + 60 K2O Xi23 128 133,2 7,2 213 201 171 15,2 25,8 82,26 141,5 BM98-55 131 132,3 6,7 198 228 192 15,3 28,8 90,08 144,6 20 tÊn ph©n chuång + 60N + 80P2O5 + 60 K2O Xi23 128 126, 7 6,8 201 193 161 16,6 25,3 80,06 130,8 BM98-55 131 131,2 6,5 199 218 181 16,7 28,3 73,78 130,9 10 tÊn ph©n chuång + 60N + 80P2O5 + 60 K2O Xi23 127 125,4 6,8 198 188 150 19,7 24,8 67,52 110,3 BM98-55 130 128,8 6,2 183 207 172 18,7 27,6 75,05 117,8 0 tÊn ph©n chuång + 60N + 80P2O5 + 60 K2O (®/c) Xi23 126 123,5 6,6 192 176 136 19,6 24,4 61,28 100 BM98-55 129 123,8 5,9 178 199 159 20,4 26,7 63,76 100 §¸nh gi¸: - VÒ thêi gian sinh tr−ëng : nÒn ph©n 30 tÊn vµ 20 tÊn cã thêi gian sinh tr−ëng nh− nhau vµ TGST dµi h¬n nÒn ph©n 10 tÊn vµ nÒn ®èi chøng 2 ngµy. - VÒ chiÒu cao c©y: ®/c vµ 10 tÊn, 20 tÊn, 30 tÊn cho c¶ 2 gièng ®Òu cã chiÒu cao c©y t¨ng lªn tõ thÊp ®Õn cao theo tû lÖ thuËn víi l−îng ph©n t¨ng. - Sè b«ng/khãm: t¨ng cho c¶ 2 gièng tõ ®èi chøng ®Õn 30 tÊn, ®é biÕn ®éng t¨ng tõ 0,7 b«ng/khãm ®Õn 1 b«ng/khãm. 16
 17. - Sè h¹t ch¾c/b«ng: t¨ng theo tû lÖ thuËn khi ph©n t¨ng tõ ®/c lªn 30 tÊn cho c¶ 2 gièng. §é biÕn ®éng t¨ng tõ 21 h¹t/b«ng ®Õn 53 h¹t/b«ng. - Tû lÖ lÐp : gi¶m dÇn khi l−îng ph©n t¨ng lªn cho c¶ 2 gièng. §é biÕn ®éng t¨ng tû lÖ lÐp ë ®/c so víi møc ph©n 30 tÊn lµ 3,9 – 7,7%. - VÒ khèi l−îng 1000 h¹t: t¨ng lªn tõ ®/c ®Õn l−îng ph©n 30 tÊn cho c¶ 2 gièng. §é biÕn ®éng t¨ng tïy gièng, song biÕn ®éng tõ 0,8 – 2,5g. BM98-55 lµ 2,1g; - S©u bÖnh: s©u còng nh− bÖnh ®Òu t¨ng dÇn lªn khi l−îng ph©n gi¶m tíi ®/c. S©u ®ôc th©n, cuèn l¸ ë møc 30 tÊn Ýt nhÊt, nÆng nhÊt lµ møc ®/c. BÖnh kh« v»n, b¹c l¸ ë ®/c lµ ®iÓm 7 th× ë møc 30 tÊn lµ ®iÓm 3. - VÒ n¨ng suÊt thùc thu: N¨ng suÊt thùc thu cao nhÊt cho 2 gièng ë nÒn ph©n 30 tÊn, trong nÒn ph©n 30 tÊn th× gièng BM98-55 cho n¨ng suÊt cao nhÊt (90,08 t¹/ha). • ThÝ nghiÖm ¶nh h−ëng ph−¬ng ph¸p cÊy ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn BM9855. ThÝ nghiÖm so s¸nh hai ph−¬ng ph¸p cÊy th¼ng vµ cÊy nghiªng trong ®iÒu kiÖn nh− nhau cho thÊy c¸c chØ tiªu theo dâi ®−îc ghi nhËn nh− sau: - VÒ thêi gian sinh tr−ëng: tÊt c¶ c¸c møc 30 tÊn, 20 tÊn cÊy nghiªng h¬n thÝ nghiÖm cÊy th¼ng lµ 3 ngµy so víi 2 gièng Xi23, BM98-55. - Sè b«ng/khãm: ë tÊt c¶ c¸c nÒn ph©n cña thÝ nghiÖm cÊy nghiªng gièng BM9855 ®Òu cao h¬n sè b«ng/khãm so víi ph−¬ng ph¸p cÊy th¼ng. - Sè h¹t ch¾c/b«ng: C¸c gièng ë ph−¬ng ph¸p cÊy nghiªng ë 4 møc ph©n bãn ®Òu cao h¬n ph−¬ng ph¸p cÊy th¼ng. - Tû lÖ lÐp (%): tÊt c¶ 2 gièng ë 4 møc ph©n ®a sè cã tû lÖ lÐp thÊp ë ph−¬ng ph¸p cÊy nghiªng, cÊy th¼ng cã tû lÖ lÐp cao h¬n, song ®é chªnh nhau kh«ng cao. ë møc ph©n 30 tÊn cÊy ngiªng thÊp h¬n cÊy th¼ng tõ 0,2-1,3%. - VÒ khèi l−îng 1000 h¹t: tÊt c¶ 2 gièng ë 4 møc ph©n bãn ph−¬ng ph¸p cÊy nghiªng cao h¬n ph−¬ng ph¸p cÊy th¼ng, song ®é biÕn ®éng kh«ng cao. Møc 30 17
 18. tÊn ph−¬ng ph¸p cÊy nghiªng h¬n ph−¬ng ph¸p cÊy th¼ng vÒ khèi l−îng 1000 h¹t biÕn ®éng tõ 0 ®Õn 0,3g. VÒ n¨ng suÊt thùc thu: C¶ 2 gièng ë c¸c møc ph©n chuång, ph−¬ng ph¸p cÊy nghiªng ®Òu cao h¬n, tuy nhiªn gièng Xi23 ë nÒn ph©n 10 tÊn/ha gi÷a cÊy nghiªng vµ cÊy th¼ng nh− nhau. §é biÕn ®éng % n¨ng suÊt cña ph−¬ng ph¸p cÊy nghiªng so víi vÊy th¼ng rÊt thÊp. ë møc ph©n 30 tÊn ph−¬ng ph¸p cÊy nghiªng chØ h¬n ph−¬ng ph¸p cÊy th¼ng tõ 1,4 – 3,3%, ®é chªng lÖch rÊt thÊp kh«ng râ rµng nªn ch−a béc lé ®−îc hiÖu qu¶ cña ph−¬ng ph¸p cÊy nghiªng. VÒ thÝ nghiÖm l−îng ph©n h÷u c¬ cho thÊy: Ph©n chuång lµ lo¹i ph©n hiÖu lùc chËm so víi ph©n hãa häc, nªn viÖc t¨ng cao sè b«ng ë giai ®o¹n ®Çu chËm, v× vËy bãn ph©n chuång cao nh−ng sè b«ng h÷u hiÖu t¨ng kh«ng cao b»ng ph©n hãa häc, nh−ng bãn ph©n chuång lµm t¨ng nhiÒu sè h¹t ch¾c/b«ng, t¨ng khèi l−îng 1000 h¹t cao, lµm c©y lóa ph¸t triÓn kháe, c©n ®èi, chèng chÞu ®−îc s©u bÖnh, ®iÒu ®ã ®· t¹o nªn n¨ng suÊt lóa. Còng qua 2 thÝ nghiÖm trªn ta thÊy vai trß cña ph©n h÷u c¬ ®èi víi n¨ng suÊt lµ quan träng. Bãn ph©n h÷u c¬ c©y lóa kháe, Ýt s©u bÖnh, Ýt ph¶i phun thuèc ®Ó g©y h¹i m«i tr−êng. Trong thÝ nghiÖm l−îng ph©n h÷u c¬ møc 30 tÊn c¶ 2 gièng cho n¨ng suÊt cao nhÊt. §iÒu nµy chøng tá ph©n höu c¬ cã ¶nh h−ëng lín ®Õn khai th¸c tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cña gièng BM9855. Gi¶I thÝch vÒ hiÖu qu¶ cña ph−¬ng ph¸p cÊy nghiªng, chóng t«i cho r»ng: ë ph−¬ng ph¸p cÊy nghiªng, lóa ®−îc ®Æt nghiªng nªn gèc n«ng h¬n so víi cÊy th¼ng, c©y lóa ®Î kháe h¬n vµ mÆt trêi chiÕu vµo gèc nhiÒu h¬n nªn kh¶ n¨ng quang hîp tèt h¬n, Ýt s©u bÖnh h¬n, h¹t ch¾c cao, tû lÖ lÐp thÊp, khèi l−îng h¹t cao h¬n nªn n¨ng suÊt cao h¬n so víi c©y th¼ng tuy nhiªn n¨ng suÊt v−ît ph−¬ng ph¸p cÊy th¼ng ë møc ch−a tin cËy. 18
 19. • ThÝ nghiÖm ¶nh h−ëng cña l−îng Kali: BM9855 lµ mét gièng lóa thuÇn cã chÊt l−îng g¹o xuÊt khÈu nh−ng l¹i cã tiÒm n¨ng vµ n¨ng suÊt cao trong c¶ 2 vô Xu©n vµ mïa. ThÝ nghiÖm vÒ ¶nh h−ëng liÒu l−îng Kali ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng gièng lóa BM9855 còng ®· ®−îc tiÕn hµnh t¹i ViÖn KHKTNNVN. KÕt qu¶ cho thÊy, Kali ®· lµm t¨ng n¨ng suÊt gièng lóa BM9855 rÊt râ rÖt. Møc bãn Ka li tõ 65 K2O, 95 K2O,125 K2O,155 K2O/ha cho n¨ng suÊt t¨ng dÇn, ®¹t 60t¹/ha ë gièng BM9855 vµ 44 t¹/ha ë gièng IR64 ë møc 95 K20 trong khi ®ã ®èi chøng kh«ng bãn chØ ®¹t 49 vµ 31 t¹/ha t−¬ng øng. HiÖu qu¶ ph©n bãn Kali thÊy rÊt râ rÖt ®èi víi gièng BM9855 ë trªn ®Êt kh«ng ®−îc phï sa s«ng Hång båi ®¾p hµng n¨m. L−îng Kali lµm gi¶m tû lÖ g·y cæ b«ng, t¨ng kh¶ n¨ng chèng chÞu bÖnh b¹c l¸, ®¹o «n vµ tÝnh chèng ®ç cña gièng BM9855. 19
 20. B¶ng 3: ¶nh h−ëng liÒu l−îng ph©n Kali (kg/ha) ®Õn c¸c chØ tiªu sinh lÝ, n¨ng suÊt vµ chèng chÞu cña gièng lóa BM9855 trong vô Xu©n C«ng thøc Kali 0 65 95 125 185 C¸c chØ tiªu Træ – chÝn 29 28 28 27 27 Tæng TGST 158 159 159 160 163 ChiÒu dµi b«ng 28,45 28,49 28,66 28,72 27,87 Sè b«ng/m2 139,5 171,0 180,0 202,5 166,5 H¹t/b«ng 187,23 189,73 192,7 196,04 199,3 % Sè h¹t ch¾c/b«ng 88,85 89,06 89,47 89,79 92,22 P1000 h¹t 27,98 28,28 28,58 28,64 29,06 N¨ng suÊt lÝ thuyÕt (t¹/ha) 64,93 81,71 88,69 102,09 88,93 N¨ng suÊt thùc thu (t¹/ha) 49.05 56.87 60.83 65,0 66,0 N¨ng suÊt SVH (t¹/ha) 134,58 145,14 149,14 150,88 152,06 HÖ sè Kinh tÕ 0,36 0,39 0,41 0,41 0,43 Tû lÖ g·y cæ b«ng (%) 12,43 6,05 0 0 0 BÖnh b¹c l¸ 1 1 0 0 0 §é tµn l¸ 1 1 Tû lÖ tr¾ng trong 1 1 0,75 0,66 0,62 2 - Thùc hiÖn thÝ nghiÖm mËt ®é tèi thÝch cho c¸c ch©n ®Êt kh¸c nhau. ThÝ nghiÖm mËt ®é cÊy ®· ®−îc thùc hiÖn trªn ch©n vµn ch©n th©m canh vµ ch©n tròng t¹i X· An L·o, HuyÖn QuÕ Vâ, B¾c Ninh, x· Nh©n la HuyÖn Kim §éng, tØnh H−ng Yªn vµ ViÖn KHKTNNVN. T¹i 3 ®iÓm trªn ®Òu cho thÊy, trªn vµn, tròng yªu cÇu mËt ®é cao (40-45 khãm/m2) cßn ®Êt th©m canh víi mËt ®é 30 ®Õn 35 khãm/m2, BM9855 cho n¨ng suÊt ®¹t cao nh− mËt ®é 50 khãm/m2. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2