intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường

Chia sẻ: Kloi Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

117
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tài liệu trình bày về hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường, nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược marketing hỗn hợp, tổ chức phát triển mạng lưới bán hàng, kênh phân phối trực tiếp, kênh phân phối gián tiếp, kênh phân phối hỗn hợp, thiết kế hệ thống kênh phân phối, tổ chức thực hiện và điều khiển hoạt động tiêu thụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường

Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường<br /> <br /> Hoạt động nghiên cứu phát<br /> triển thị trường<br /> Bởi:<br /> Hà Ngọc Quý<br /> <br /> Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường<br /> Phát triển thị trường là công tác quan trọng đảm bảo cho doanh nghiệp có thể đạt được<br /> các mục tiêu trong chiến lược kinh doanh chung là lợi nhuận, thế lực, an toàn. Công tác<br /> phát triển thị trường thường được xuất phát từ việc xác định các mục tiêu về thị trường<br /> của doanh nghiệp. Khi tiến hành phát triển thị trường, các nhà hoạch định thường làm<br /> theo quy trình sau:<br /> Nghiên cứu thị trường:<br /> Doanh nghiệp là một tác nhân trên thị trường. Để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh<br /> trên thị trường doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một kế hoạch kinh doanh phù hợp,<br /> trong kế hoạch đó doanh nghiệp nhất thiết phải xác định rõ những phần thị trường ( đặc<br /> biệt là thị trường trọng điểm) để khai thác những cơ hội hấp dẫn do thị trường đó mang<br /> lại nhiều hơn là những phần thị trường khác. Dù doanh nghiệp đang ở bước đầu định vị<br /> thị trường để tiến hành kinh doanh hay doanh nghiệp muốn phát triển thị trường truyền<br /> thống của mình sâu, rộng hơn nữa thì các doanh nghiệp đều phải tiến hành nghiên cứu<br /> thị trường. Đây là một bước bắt buộc trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> Nghiên cứu thị trường là để tìm hiểu thêm về nhu cầu của thị trường, những thay đổi<br /> mới trên thị trường để đáp ứng kịp thời, những sản phẩm, chiến lược kinh doanh của các<br /> đối thủ cạnh tranh…Thông qua các phương pháp nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp<br /> sẽ nhận ra vị trí của mình trên thị trường, nhận ra được phần thị trường cần chiếm lĩnh<br /> hay cần phát triển từ đó có phương hướng và đề ra các biện pháp đúng đắn để mở rộng<br /> và phát triển thị trường một cách thích hợp. Để tiến hành nghiên cứu thị trường cần tiến<br /> hành như sau:<br /> - Trước hết đó là phát hiện vấn đề và xác định mục tiêu nghiên cứu: Trong giai đoạn đầu<br /> doanh nghiệp và nhà nghiên cứu phải xác định rõ vấn đề cũng như mục tiêu nghiên cứu.<br /> Việc xác định rõ vấn đề sẽ đảm bảo tới 50% sự thành công trong các cuộc nghiên cứu.<br /> Ở cấp công ty các mục tiêu có thể đề ra một cách chung nhất nhưng ở cấp đơn vị thành<br /> <br /> 1/13<br /> <br /> Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường<br /> <br /> viên, các bộ phận chức năng thì mục tiêu phải được cụ thể hoá để người lãnh đạo các<br /> đơn vị này xác định được hướng tập chung nhất cần nghiên cứu.<br /> - Thu thập thông tin: Nghiên cứu thị trường không thể không dựa vào các thông tin.<br /> Những thông tin cần thiết sẽ giúp cho các bước nghiên cứu thị trường được tiến hành<br /> thuận lợi hơn cũng như giúp cho doanh nghiệp giảm được chi phí về thời gian và tài<br /> chính không cần thiết. Thông tin gồm có thông tin sơ cấp và thông tin thứ cấp.Thông<br /> tin sơ cấp là những thông tin mới hoàn toàn chưa qua phân tích, xử lý của bất kì một<br /> cơ quan cá nhân nào. Còn thông tin thứ cấp là những thông tin được phân tích kĩ lưỡng.<br /> Trong khi thu thập thông tin, doanh nghiệp đều có thể sử dụng hai loại thông tin này,<br /> phân tích thông tin thứ cấp để có thể nhận định đúng đắn về mục tiêu và khả năng thị<br /> trường. Phân tích thông tin sơ cấp để doanh nghiệp xác định bước đi tiến bộ, độc đáo.<br /> Các thông tin thường được nghiên cứu là: thông tin về môi trường kinh doanh, thông<br /> tin về nhu cầu người tiêu dùng với mặt hàng nào đó, đối thủ cạnh tranh, người cung cấp<br /> hàng hoá…<br /> - Xử lý thông tin : Sau khi thu thập, doanh nghiệp phải tiến hành xử lý thông tin. Xử lý<br /> thông tin là phân tích những loại thông tin cần thiết để đưa ra một kết quả, một đánh giá<br /> cụ thể về nhu cầu thị trường, những cơ hội cần khai thác và nguy cơ phòng tránh.Việc<br /> xử lý thông tin rất quan trọng, nếu thông tin được xử lý không đúng mục tiêu nghiên cứu<br /> sẽ không đạt được và quan trọng nhất là dẫn đến sai lầm trong ra quyết định. Ra quyết<br /> định là bước khẳng định sự thành công hay thất bại trong kinh doanh. Để xử lý thông tin<br /> doanh nghiệp thường tổng hợp các số liệu thành bảng biểu, phân tích các chỉ tiêu như<br /> sự phân bố tần suất, mức trung bình và mức độ phân tán…để đưa ra quyết định<br /> - Ra quyết định: Việc xử lý thông tin chính là lựa chọn, đánh giá thị trường, đưa ra các<br /> quyết định phù hợp với công tác phát triển thị trường. Khi đưa ra các quyết định phù<br /> hợp với công tác phát triển thị trường. Khi đưa ra các quyết định cần phải có cân nhắc<br /> đến các mặt mạnh yếu của doanh nghiệp cũng như những thuận lợi hay khó khăn khi<br /> thực hiện quyết định. Ngoài ra doanh nghiệp cũng đồng thời phải có những biện pháp<br /> khắc phục những điểm yếu, đặt được khách hàng vào vị trí trung tâm cho hoạt động phát<br /> triển thị trường của doanh nghiệp.<br /> Nghiên cứu thị trường bao gồm nghiên cứu khái quát và nghiên cứu chi tiết thị trường:<br /> - Nghiên cứu khái quát thị trường: Nghiên cứu khái quát thị trường thực chất là nghiên<br /> cứu vĩ mô. Đó là nghiên cứu tổng cung hàng hoá, tổng cầu hàng hoá, giá cả thị trường<br /> của hàng hoá, chính sách của Chính phủ về hàng hoá đó (kinh doanh tự do, kinh doanh<br /> có điều kiện, khuyến khích kinh doanh hay cấm kinh doanh).<br /> Nghiên cứu tổng cầu hàng hoá là nghiên cứu tổng khối lượng hàng hoá và cơ cấu loại<br /> hàng hoá tiêu dùng thông qua mua sắm hoặc sử dụng với giá cả thị trường trong một<br /> khoảng thời gian nhất định. Tổng khối lượng hàng hoá chính là quy mô của thị trường.<br /> <br /> 2/13<br /> <br /> Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường<br /> <br /> Nghiên cứu quy mô thị trường phải nắm được số lượng người hoặc đơn vị tiêu dùng,<br /> số lượng các loại hàng hoá, số lượng của một loại hàng hoá được tiêu thụ. Thông qua<br /> nghiên cứu quy mô thị trường doanh nghiệp xác định cho mình loại hàng hoá kinh<br /> doanh, khách hàng và phạm vi thị trường của doanh nghiệp. Khi nghiên cứu tổng cầu và<br /> cơ cấu hàng hoá doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu trên môi trường địa bàn, đặc biệt là<br /> thị trường trọng điểm, ở đó tiêu thụ lượng hàng lớn và giá thị trường của hàng hoá đó<br /> trên địa bàn từng thời gian.<br /> Nghiên cứu tổng cung hàng hoá là nghiên cứu để xác định xem khả năng sản xuất trong<br /> một thời gian, các đơn vị sản xuất, kinh doanh có khả năng cung ứng cho thị trường tổng<br /> số bao nhiêu hàng, khả năng nhập khẩu bao nhiêu, khả năng dự trù (tồn kho) xã hội bao<br /> nhiêu. Giá cả bán hàng của doanh nghiệp sản xuất, giá hàng nhập khẩu. Nghiên cứu giá<br /> cả thị trường doanh nghiệp phải tìm được chênh lệch giá bán và gía mua. Thông qua<br /> nghiên cứu tổng cung, doanh nghiệp xác định vai trò và vị trí của mình cũng như của<br /> các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, từ đó có phương hướng biện pháp để phát triển<br /> thị trường thích hợp. Nghiên cứu chính sách của Chính phủ về loại hàng kinh doanh<br /> cho phép kinh doanh tự do, kinh doanh có điều kiện, khuyến khích kinh doanh hoặc<br /> cấm kinh doanh. Đó là chính sách thuế, giá các loại dịch vụ có liên quan. Qua nội dung<br /> nghiên cứu này, doanh nghiệp xác định được môi trường kinh doanh và các điều kiện để<br /> đáp ứng yêu cầu của môi truờng đó, những thuận lợi cũng như khó khăn của môi trường.<br /> Ngoài những vấn đề trên, nghiên cứu khái quát thị trường còn cần phải nghiên cứu động<br /> thái của cầu, cung trên từng địa bàn và trong từng thời điểm.<br /> - Nghiên cứu chi tiết thị trường : Nghiên cứu chi tiết thị trường thực chất là nghiên cứu<br /> đối tượng mua bán hàng hoá mà doanh nghiệp kinh doanh, cơ cấu thị trường hàng hoá<br /> và chính sách mua bán của các doanh nghiệp có nguồn hàng lớn. Nghiên cứu chi tiết thị<br /> trường phải trả lời được câu hỏi: Ai mua hàng? Mua bao nhiêu? Cơ cấu của loại hàng?<br /> Mua ở đâu? Mua hàng dùng làm gì? Đối thủ cạnh tranh? Nghiên cứu chi tiết thị trường<br /> phải nghiên cứu nhu cầu và yêu cầu của khách hàng về loại hàng mà doanh nghiệp kinh<br /> doanh và phải xác định tỷ trọng thị trường doanh nghiệp đạt được (thị phần của doanh<br /> nghiệp) và thị phần của các doanh nghiệp khác cùng ngành, so sánh về chất lượng sản<br /> phẩm, giá cả sản phẩm, mẫu mã, mấu sắc và các dịch vụ phục vụ khách hàng của doanh<br /> nghiệp so với các doanh nghiệp khác…để đổi mới thu hút khách hàng mua hàng của<br /> doanh nghiệp mình.<br /> Để nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp người ta thường dùng các phương pháp như<br /> sau:<br /> Phương pháp nghiên cứu tại bàn: Hay còn gọi là phương pháp nghiên cứu văn phòng<br /> là cách nghiên cứu thu thập các thông tin qua các tài liệu như sách báo, tạp chí, tạp chí<br /> quảng cáo, bản tin kinh tế, thông tin thị trường, tạp chí thương mại, niên giám thống kê<br /> và các loại tài liệu có liên quan đến các loại mặt hàng mà doanh nghiệp đang kinh doanh,<br /> <br /> 3/13<br /> <br /> Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường<br /> <br /> sẽ kinh doanh cần nghiên cứu: khả năng cung ứng, khả năng hàng tồn kho xã hội, nhu<br /> cầu của khách hàng, giá thị trường của loại hàng và khả năng biến động. Nghiên cứu tại<br /> bàn cho phép doanh nghiệp nhìn được khái quát thị trường mặt hàng cần nghiên cứu.<br /> Phương pháp nghiên cứu tại hiện trường: Đây là phương pháp trực tiếp cử cán bộ đến<br /> tận nơi để nghiên cứu. Cán bộ nghiên cứu thông qua việc trực tiếp quan sát, thu thập<br /> các thông tin và số liệu ở đơn vị tiêu dùng lớn, ở khách hàng hoặc ở các đơn vị nguồn<br /> hàng bằng cách điều tra trọng điểm, điều tra trọn mẫu, điển hình, toàn bộ hay tham quan,<br /> phỏng vấn các đối tượng, gửi phiếu điều tra, hội nghị khách hàng hay qua hội chợ, triển<br /> lãm…Nghiên cứu tại hiện trường giúp doanh nghiệp có những nhận xét về thị trường<br /> một cách sinh động, thực tế, hiện thực.<br /> Một khâu không thể thiếu được trong chiến lược phát triển thị trường là dự báo thị<br /> trường nó được coi là tiền đề của kế hoạch kinh doanh.Thông thường có ba loại dự báo:<br /> dự báo ngắn hạn, dự báo trung hạn và dự báo dài hạn. Tuỳ theo phương pháp thu thập<br /> thông tin và yêu cầu dự báo về thị trường hàng hoá người ta lựa chọn những phương<br /> pháp dự báo khác nhau. Tuy nhiên, mọi dự báo chỉ là những tiên đoán, có tính khả thi<br /> hay không phụ thuộc phần lớn ở cơ sở của các dự báo đó và kĩ năng thực hành của doanh<br /> nghiệp.<br /> Xây dựng chiến lược marketing hỗn hợp:<br /> Marketing-mix (marketing hỗn hợp) được hiểu là một phối thức định hướng các biến số<br /> marketing có thể kiểm soát được mà công ty thương mại sử dụng một cách liên hoàn và<br /> đồng bộ nhằm theo đuổi một sức bán và lợi nhuận dự kiến trong một thị trường trọng<br /> điểm xác định.<br /> Mô hình mạng marketing – Mix<br /> Ta có thể mô hình hoá bằng hình ảnh marketing - mix như sau:<br /> <br /> 4/13<br /> <br /> Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường<br /> <br /> Marketing - mix bao gồm tất cả những gì mà công ty có thể vận dụng để tác động lên<br /> nhu cầu về hàng hoá của mình có thể hợp nhất rất nhiều khả năng hình thành bốn nhóm<br /> cơ bản: hàng hoá, giá cả, phân phối và xúc tiến.<br /> ? Hàng hoá là tập hợp " sản phẩm và dịch vụ " mà công ty cung ứng cho thị trường mục<br /> tiêu.<br /> Hàng hoá hay nói chung là sản phẩm là nội dung quan trọng quyết định hiệu quả hoạt<br /> động tiêu thụ sản phẩm. Lựa chọn sản phẩm thích ứng, có nghĩa là phải tổ chức sản xuất<br /> những sản phẩm mà thị trường đòi hỏi. Sản phẩm thích ứng bao hàm về số lượng, chất<br /> lượng, giá cả. Về mặt lượng sản phẩm phải thích ứng với quy mô thị trường. Về chất<br /> lượng sản phẩm phải phù hợp với yêu cầu, tương xứng với trình độ tiêu dùng. Thích ứng<br /> về giá cả là hàng hoá được người mua chấp nhận và tối đa hoá lợi ích người bán. Đưa<br /> một sản phẩm ra thị trường, cần xác định các sản phẩm đưa ra đang ở chu kỳ nào của<br /> chu kỳ sống sản phẩm. Thực hiện tốt được vấn đề này, cần tìm hiểu sáu giai đoạn triển<br /> khai sản phẩm mới.<br /> - Nghiên cứu và đề xuất ý tưởng về sản phẩm: Xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, đặc<br /> điểm sản phẩm hiện tại, đặc điểm thị trường (đối thủ cạnh tranh), tiềm lực của doanh<br /> nghiệp…bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm của doanh nghiệp đưa ra những ý<br /> tưởng về một sản phẩm mới cần được phát triển để đưa vào kinh doanh.<br /> <br /> 5/13<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2