Học Thuyết minh báo cáo tài chính

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
204
lượt xem
139
download

Học Thuyết minh báo cáo tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Học Thuyết minh báo cáo tài chính

  1. Phu lôc sè 04 MÉu sè B 09 - DN bé, tæng c«ng ty:............ Ban hμnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngμy 25/10/2000, §¬n vÞ:................................... bæ sung theo Th«ng t− sè 89/2002/TT-BTC ngμy 09/10/2002 vμ Th«ng t− sè 105/2003/TT-BTC ngμy 04/11/2003 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh thuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh(*) Quý ... N¨m ... 1 - §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 1.1 - H×nh thøc së h÷u vèn: 1.2 - LÜnh vùc kinh doanh: 1.3 - Tæng sè c«ng nh©n viªn: Trong ®ã: Nh©n viªn qu¶n lý: 1.4 - Nh÷ng ¶nh h−ëng quan träng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh trong n¨m b¸o c¸o: 2 - ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp: 2.1 - Niªn ®é kÕ to¸n (b¾t ®Çu tõ ngμy ... kÕt thóc vμo ngμy...) 2.2 - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n vμ nguyªn t¾c, ph−¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c: 2.3 - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: 2.4 - Ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n tμi s¶n cè ®Þnh: - Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh; - Ph−¬ng ph¸p khÊu hao, thêi gian sö dông h÷u Ých, hoÆc tû lÖ khÊu hao TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh. 2.5 - Ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n hμng tån kho: - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hμng tån kho; - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hμng tån kho cuèi kú; - Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n hμng tån kho (kª khai th−êng xuyªn hay kiÓm kª ®Þnh kú); 2.6 - T×nh h×nh trÝch lËp vμ hoμn nhËp dù phßng:
  2. 2.7- ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®èi víi chi phÝ ®i vay: + ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®−îc ¸p dông cho chi phÝ ®i vay; + Tæng sè chi phÝ ®i vay ®−îc vèn ho¸ trong kú; + Tû lÖ vèn ho¸ ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ ®i vay ®−îc vèn ho¸ trong kú. 2.8 - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh doanh thu vμ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh cña Hîp ®ång x©y dùng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh cña c¸c giao dÞch cung cÊp dÞch vô; - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh cña hîp ®ång x©y dùng. 3 - Chi tiÕt mét sè chØ tiªu trong b¸o c¸o tμi chÝnh 3.1 - Chi phÝ SXKD theo yÕu tè: §¬n vÞ tÝnh . YÕu tè chi phÝ Sè tiÒn 1. Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu - - 2. Chi phÝ nh©n c«ng - - 3. Chi phÝ khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh 4. Chi phÝ dÞch vô mua ngoμi 5. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Tæng céng 3.2 - Mét sè chØ tiªu chi tiÕt vÒ Hμng tån kho §¬n vÞ tÝnh ChØ tiªu M· sè Sè tiÒn 1. Gi¸ gèc cña tæng sè Hμng tån kho 2. Gi¸ trÞ hoμn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho 3. Gi¸ trÞ ghi sæ cña Hμng tån kho (gi¸ gèc trõ (-) dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho) ®· dïng ®Ó thÕ chÊp, cÇm cè ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n nî vay. Nh÷ng tr−êng hîp hay sù kiÖn dÉn ®Õn viÖc trÝch lËp thªm hoÆc hoμn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho. 3.3 - T×nh h×nh t¨ng, gi¶m tμi s¶n cè ®Þnh: a/ Theo tõng nhãm tμi s¶n cè ®Þnh, mçi lo¹i tμi s¶n cè ®Þnh (tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh; tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh; tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh) tr×nh bμy trªn mét biÓu riªng: 2
  3. §¬n vÞ tÝnh: ............. Nhãm TSC§ Nhμ cöa, M¸y vËt kiÕn mãc, ... Tæng ChØ tiªu tróc thiÕt bÞ I. Nguyªn gi¸ tμi s¶n cè ®Þnh 1. Sè d− ®Çu kú 2. Sè t¨ng trong kú Trong ®ã: - Mua s¾m míi - X©y dùng míi 3. Sè gi¶m trong kú Trong ®ã: - Thanh lý - Nh−îng b¸n 4. Sè cuèi kú Trong ®ã: - Ch−a sö dông - §· khÊu hao hÕt vÉn cßn sö dông - Chê thanh lý II. Gi¸ trÞ ®· hao mßn 1. §Çu kú 2. T¨ng trong kú 3. Gi¶m trong kú 4. Sè cuèi kú III. Gi¸ trÞ cßn l¹i 1. §Çu kú 2. Cuèi kú - TSC§ ®· dïng ®Ó thÕ chÊp, cÇm cè c¸c kho¶n vay - TSC§ t¹m thêi kh«ng sö dông - TSC§ chê thanh lý Lý do t¨ng, gi¶m: b/ TSC§ thuª tμi chÝnh: - TiÒn thuª ph¸t sinh thªm ®−îc ghi nhËn lμ chi phÝ trong kú; - C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn thuª ph¸t sinh thªm; - §iÒu kho¶n gia h¹n thuª hoÆc quyÒn ®−îc mua tμi s¶n. c/ TSC§ thuª ho¹t ®éng - Tæng sè tiÒn thuª tèi thiÓu trong t−¬ng lai cho hîp ®ång thuª ho¹t ®éng kh«ng huû ngang theo c¸c thêi h¹n + Tõ mét (1) n¨m trë xuèng; 3
  4. + Trªn mét (1) n¨m ®Õn n¨m (5) n¨m; + Trªn n¨m (5) n¨m. - C¨n cø x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn thuª ph¸t sinh thªm 3.4 - T×nh h×nh thu nhËp cña c«ng nh©n viªn: §¬n vÞ tÝnh ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Kú nμy Kú tr−íc 1. Tæng quü l−¬ng 2. TiÒn th−ëng 3. Tæng thu nhËp 4. TiÒn l−¬ng b×nh qu©n 5. Thu nhËp b×nh qu©n Lý do t¨ng, gi¶m: 3.5 - T×nh h×nh t¨ng, gi¶m nguån vèn chñ së h÷u: §¬n vÞ tÝnh . Sè ®Çu T¨ng Gi¶m Sè cuèi ChØ tiªu kú trong kú trong kú kú I. Nguån vèn kinh doanh Trong ®ã: Vèn Ng©n s¸ch Nhμ n−íc cÊp II. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i III. C¸c quü 1. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 2. Quü nghiªn cøu khoa häc vμ ®μo t¹o 3. Quü dù phßng tμi chÝnh IV. Nguån vèn ®Çu t− XDCB 1. Ng©n s¸ch cÊp 2. Nguån kh¸c V. Quü kh¸c 1. Quü khen th−ëng 2. Quü phóc lîi Tæng céng Lý do t¨ng, gi¶m: 3.6 - T×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ®Çu t− vμo ®¬n vÞ kh¸c: §¬n vÞ tÝnh Sè ®Çu T¨ng Gi¶m Sè cuèi KÕt qu¶ ChØ tiªu kú trong trong kú kú ®Çu t− kú I. §Çu t− ng¾n h¹n: 1. §Çu t− chøng kho¸n 2. §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c II. §Çu t− dμi h¹n: 4
  5. 1. §Çu t− chøng kho¸n 2. §Çu t− vμo liªn doanh 3. §Çu t− dμi h¹n kh¸c Tæng céng Lý do t¨ng, gi¶m: 3.7 - C¸c kho¶n ph¶i thu vμ nî ph¶i tr¶: §¬n vÞ tÝnh: Sè ®Çu kú Sè cuèi kú Tæng sè tiÒn Tæng Trong ®ã Tæng Trong ®ã tranh chÊp, mÊt kh¶ ChØ tiªu sè sè qu¸ h¹n sè sè qu¸ h¹n n¨ng thanh to¸n 1 2 3 4 5 6 1. C¸c kho¶n ph¶i thu - Ph¶i thu tõ kh¸ch hμng - Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n - Cho vay - Ph¶i thu t¹m øng - Ph¶i thu néi bé - Ph¶i thu kh¸c 2. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 2.1. Nî dμi h¹n - Vay dμi h¹n - Nî dμi h¹n 2.2. Nî ng¾n h¹n - Vay ng¾n h¹n - Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n - Ng−êi mua tr¶ tr−íc - Doanh thu ch−a thùc hiÖn - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - Ph¶i tr¶ thuÕ - C¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc - Ph¶i tr¶ néi bé - Ph¶i tr¶ kh¸c Tæng céng Trong ®ã: - Sè ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ (quy ra USD): - Sè ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ (quy ra USD): - Lý do tranh chÊp, mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n: 4 - Gi¶i thÝch vμ thuyÕt minh mét sè t×nh h×nh vμ kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD (PhÇn tù tr×nh bμy cña doanh nghiÖp). §¬n vÞ tÝnh ChØ tiªu Sè tiÒn 1. Doanh thu b¸n hμng Trong ®ã: Doanh thu trao ®æi hμng ho¸ 2. Doanh thu cung cÊp dÞch vô Trong ®ã: Doanh thu trao ®æi cung cÊp dÞch vô 3. L·i tiÒn göi, tiÒn cho vay 5
  6. 4. L·i ®Çu t− tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu 5. Cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia 6. L·i b¸n ngo¹i tÖ 7. L·i, lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 8. L·i b¸n hμng tr¶ chËm 9. ChiÕt khÊu thanh to¸n ®−îc h−ëng 10. Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh kh¸c Trong ®ã th«ng tin vÒ hîp ®ång x©y dùng: - Doanh thu cña hîp ®ång x©y dùng ®−îc ghi nhËn trong kú; - Tæng doanh thu luü kÕ cña hîp ®ång x©y dùng ®−îc ghi nhËn ®Õn thêi ®iÓm lËp B¸o c¸o tμi chÝnh; - Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho kh¸ch hμng liªn quan ®Õn hîp ®ång x©y dùng; - Sè tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch hμng liªn quan ®Õn hîp ®ång x©y dùng. 5- C¸c th«ng tin bæ sung vÒ l−u chuyÓn tiÒn tÖ: 5.1- Th«ng tin vÒ c¸c giao dÞch kh«ng b»ng tiÒn ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o (a) ViÖc mua tμi s¶n b»ng c¸ch nhËn c¸c kho¶n nî liªn quan trùc tiÕp hoÆc th«ng qua nghiÖp vô cho thuª tμi chÝnh; (b) ViÖc mua doanh nghiÖp th«ng qua ph¸t hμnh cæ phiÕu; (c) ViÖc chuyÓn nî thμnh vèn chñ së h÷u. 5.2- Th«ng tin vÒ mua vμ thanh lý c¸c c«ng ty con hoÆc c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c trong kú b¸o c¸o. (a) Tæng gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý; (b) PhÇn gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý ®−îc thanh to¸n b»ng tiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn; (c) Sè tiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn thùc cã trong c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c ®−îc mua hoÆc thanh lý; (d) PhÇn gi¸ trÞ tμi s¶n vμ c«ng nî kh«ng ph¶i lμ tiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn trong c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c ®−îc mua hoÆc thanh lý trong kú. - §Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n; - C¸c kho¶n ph¶i thu; - Hμng tån kho; - Tμi s¶n cè ®Þnh; - §Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n; - Nî ng¾n h¹n; - Nî dμi h¹n. 5.3 - C¸c kho¶n tiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn doanh nghiÖp n¾m gi÷ nh−ng kh«ng ®−îc sö dông: 6
  7. - C¸c kho¶n tiÒn nhËn ký quü, ký c−îc; - C¸c quü chuyªn dïng; - Kinh phÝ dù ¸n; - C¸c kho¶n kh¸c... 6 - Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng tμi chÝnh vμ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m N¨m tÝnh nay tr−íc 1 2 3 4 1. Bè trÝ c¬ cÊu tμi s¶n vμ c¬ cÊu nguån vèn 1.1. Bè trÝ c¬ cÊu tμi s¶n - Tμi s¶n cè ®Þnh/Tæng tμi s¶n % - Tμi s¶n l−u ®éng/Tæng tμi s¶n % 1.2. Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn - Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn % - Nguån vèn chñ së h÷u/Tæng nguån vèn % 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n 2.1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hμnh lÇn 2.2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n lÇn 2.3. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lÇn 2.4. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dμi h¹n lÇn 3. Tû suÊt sinh lêi 3.1. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu - Tû suÊt lîi nhuËn tr−íc thuÕ trªn doanh % thu - Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh % thu 3.2. Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tμi s¶n - Tû suÊt lîi nhuËn tr−íc thuÕ trªn tæng % tμi s¶n - Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn tæng tμi % s¶n 3.3. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn nguån % vèn chñ së h÷u 7 - §¸nh gi¸ tæng qu¸t c¸c chØ tiªu 8 - C¸c kiÕn nghÞ Ngμy ... th¸ng ... n¨m ... Ng−êi lËp biÓu KÕ to¸n tr−ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 7
  8. 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản