intTypePromotion=1

Hưỡng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy - Chương 3

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
367
lượt xem
129
download

Hưỡng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hưỡng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy dùng trong các trường trung học công nghiệp phù hợp với đối tượng học sinh trung học và cũng rất bổ ích đối với đội ngũ kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật để nâng cao kiến thức và dạy nghề - Chương 3 hướng dẫn tính lượng dư gia công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hưỡng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy - Chương 3

  1. 5 E ? 1F 7 86 7 # G1 F : € A \ 4= ; 2 : @ ): : ^d I 7 @ I "# > &' C A ( &I _ A C u 4„ 6D 7 5 7 7( ! , € )Z d @ A # 4g A; < 6D 7 5 7 7, 7+ , 94 A # )/ , @A ! 6C X ] ' : A "# X T @ 4g A; < \7 5 7 7 &# 6= 8= # 7 5 7 7; < @A u ] ( A 4# _; < , ; &' ( # 6C X A ] @: @ 7 )Z @ ] F7/ 4# 4^ ; 2 & > &' 7 ): # 5d = 6= 4= 7[ A 4^ 2@A I 7 )Z @ : 4g A 6r & > &' # % ] ! , ; I d ! 6C X7= A # ># C6 ^ 7 # € @A p A 7+ : @A + ): - ? + + e c] ; < @A & #d& ; < @A # ^ ] A # ^ ] ] A; < 6D 7 5 7 7, 7+ , X &# 6= 778" D 1F 5 %H ? ,> ? : $ CD ( = " %3 E& *# * 5 77: (# &I @s 6 : "# ^ ! "# = &9 # i a5 I @s ; < @A # &I ' K # 6D 7 5 7 7( ! , d/ /F B?
  2. A C u 4„ &I T )< &, "# 7 A; < 4# δ7 € , 7 # ! & I &< ( "# @ A p 4g # ! H` 7 , @ 2# ' #; 4# # 4g , @ 26 dT ` 7 , #; @ 2# ' 4# # 4g , r 26 δ δ ' 45 I @s ; < @A # 5 %\ ' # $ ” ˆ# †6 ): ” ˆ# •6 #; #; #; ' A ' : ) = $ k δ7 • δ k # ” •” k • •6 #; #; #; %& $ # {, @ 2 "# 7 #; # {, r 2 "# 7 6 {, @ 2 "# #; 6 {, r 2 "# ” { A # @ 2 #; ” { A # r 2 d {6 : @ 2 ): r 2 "# 7 \ #; 7 5 A) 7 5 ! "# @( F δ7 d δ { € 4# "# 7 ): "# H / /F A C u 4„ , 8d ' # d7 , # 4g A F) @A @ 2” ): 6 #; #; B
  3. : @ 2 8T # 7 , # d@ A #; # ): 6 : 4g &< r 2” ): 5 - € # ># 4# +$ ” ˆ# †6 ˆ# † ~8 | • ” ˆ# •6 ˆ# † ~8 | • #; #; #; #; #; | δ7 | δ ): # %# # ˆ# ): 6 ˆ6 $ #; #; | δ7 • † ~6 | δ • ˆ •~# † 6 • | ~δ7 • δ •– ” ˆ ~# #; | δ7 • δ cX ~# †6 •ˆ” # $” ˆ” #; %&I 5 4J "# @ A # ^ ]” #; < A @A # # R "# # 6C X +Z : ? + ! Bf > ' ?8 : 7 2 : "# @ A # ^ ] c] # ! 6C X 2@A I d ( ># ! 4^ 6 2< A # ^ ] "# 6 ” 7= &< = 6= @ 6r A 4# 4^ 6 4 & ] @ ): 4# 4^ ; 2 &I 6 # ( a5 = : 7 "# @ A ^ ] &I ' ? %& $ U‘ {8 C # 27 ) 6 4 & ]@ • %# { 8 C 4+ @ 7 @ 6C X 6< r 6 4 • BB
  4. & ]@ ρ { a# @ )C )< &, 5 > # ): 4# 4^ # i ! † 6 4 & ]@ ε { a# 4^ X J6 # ( H )Z @ A # ^ ] # 6C X ^ \ ( A; < \ - 4# $ | %# • | ρ |ε ” ˆ U‘ • † 8T # X7y ^ 6D 7 5 77 # 4 4 # $ | %# • | ρ | ε• ?” ˆ ?~U‘ • † 1 6C X &T ; # : ): & $ ?” ˆ ?~U‘ | %# | ~ρ ?− + ε ? • • • • ρ a# 4^ # i ! A; < !i )M 5 "# 4# 4^ : 7 $ ρ ˆ ρ | ρ? X ε @: a# 4^ ! @A )\ 5 "# 4# 4^ < )< ): 4# 4 W7 X$ ˆε) |ε ε H )\ 5 &l 7 5 # $ ρ ˆ ρ | ρ? ): ε ˆ ε ) | ε H )\ 5 A C # # $ ρ ˆ ρ • ρ? ): ε ˆ ε ) • ε %& ` & A7 ; < 7 5 ): C "# )\ 5 4# 4^ : 7 d 4# 4^ i ! ]; < \> @ Z 6' 7 5 ; 4 2$ ρ ˆ ρ ? + ρ ? ): ε ˆ ε ?) + ε ? ? VZ : ? + 0 6' B0
  5. H _ = &I ' d@ A # ( &
  6. 0 K, , "# 6 @C 4 6 ^l A; < 6D ! I ): , r 2 \ 6= )g &< "# @ A ” 3 @A ; < 6 , "# 6 4 & 6D ! I ): , , "# 6 @C 4 # 4# &< "# @ A , ” Nb , r 2 "# 2 = 6 6D @: &T , , 5 - \ : 4^ R "# # 4# \ C. EY < , @ 2 6D I 4# "# 6 5 - ) , 6M 2 )e# > &T Sb &< "# @ A # ” @: "# # , #; @ 2 ): ” @: "# # , r 2 "# 6 4 & ): 6 # ( GY < @A # i ! ” ): ” 6D ! #; 2= @A # & # K] &# ! , ; "# , )e# A ( \ - 4# +$ ˆ δ• • δ ” †” #; ˆ 䀕 • δ€ ?” † ?” #; ˆ δ7 • δ ” •” #; ˆ δ€7 • δ€ ?” • ?” #; VZ ] 0 -? + .* 5 5 ' I% & V 5 %>K 8 % ah / 6= )g ): &' # 5d ^ I 6C X # "# 7 b ): 6= , 6 # e 6C X \ &' ( : 6F e7 6 ^l BN
  7. &< "# U‘ k % k ρ k ε ): δ ): 6= ?b %, @A # ^ ]” 2= 6 Bb ): ! , , "# 6 ^l &< @ 2 "# , \ 6= )g 0 , , "# 6 @C 4 6 ^ l A; < 6D @2 , @ 2 \ 6= )g &e &< "# @ A ” 3 @A ; < , , "# 6 4 & 6D @2 , , "# 6 @C 4 # 4# &e &< "# @ A , ” Nb , @ 2 "# 2 = 6 6D @: &T , , 5 - \ : 4^ R# "# 4# \ C = EY < , 6M 2 6D @2 , @ 2 )e# > &T &e 4# "# 6 5 - Sb &< "# @ A # ” @: "# # , #; 6M 2 ): ” @: "# # , @ 2 "# 6 4 & ): 6 # ( GY < @A # i ! ” ): ” 6D ! #; 2= @A # & # K] &# ! , ; "# , )e# A ( \ - 4# +$ ˆ δ• • δ ” †” #; ˆ δ€ • • δ€ ?” † ?” #; ˆ δ7 • δ ” •” #; ˆ δ€7 • δ€ ?” • ?” #; 7778 * 1F 5: %&I ( # , : &# @ A # 5 \ 6= ; @Z7 6D ( BE
  8. %\ - 5 = 4# $ ” ˆ ” | ”? | ” xxxx %& ” d ”?d ” xx @: @ A # 5& I \ -( # ” @: @ A :7 =7 8 &< ” A &# & 6= J7 7 / @/ 7 / ! )#T 7 5 77 # dI q Z~! d! , ; 4# &# •d )Z @ d )Z @ l @: # F )) %& & A7 I & # ; < , ; I q Z ' # @2 \ 27 , ; ): ! = 7 5 77 # 1 L ! I , 4# #9 = I BS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản