intTypePromotion=1

Hưỡng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy - Chương 5

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
209
lượt xem
71
download

Hưỡng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hưỡng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy dùng trong các trường trung học công nghiệp phù hợp với đối tượng học sinh trung học và cũng rất bổ ích đối với đội ngũ kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật để nâng cao kiến thức và dạy nghề - Chương 5 Thiết kế nguyên công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hưỡng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy - Chương 5

 1. 4^ ] , \ ; F K δt GdNN 8w ,$& ' > 6 ? .U I% *R Π> Π> > @ .> -s L +@ 9> -s L . < @ ΠΠ > Π> + . ' *7 . - s L +@ *7 9-s L + . Πq ' .< *7 9-s > L + I% A & B ?3 4^ C u ], @( F ): \ ;F 7/ ! & F p # QF p # aF 8l 4^ ] , @( C &/ K δ7 Gd3? 4^ ] , \ ; F K δt GdNN 8w ,$ K : p # @: 4 6C X @: ) ): @ Q F ? c! T 7 M7 "# 6C X 4# p # δ ˆ dG ÷ d? 8 & A7 &# 6= 5 - & 7 7 / @/ K N 8 C 4+ F M ): #$ A; < \ @A # D−d t= mm 2 €• c , p M X p #~ • •c , @L 7 ~ • E< + -# K M 6D p M M7 ', \ - BG a ˆ 84 €Gd3 n)T 8T ) # A7 # &# 6= %& - &I 4^ 84 7 / ! , 2 "# )Z @ # ): ^ €• c , p M~ • %&< 4^ 84 7 / ! ): , 2 )Z @ # ): #; NN
 2. < ^ A # $@ A #@ ~ • M @L . - ): $ #• K 4# 6• a# T # 6D ! ): / / f= ? ?N %&< 4^ 4^ 84 M 1Z @ # % M7 b# K @ H 6C σ67 ~Kbn ? K @ c! - f b • # 8- %e 03 %e EB c 03 %e G0 c NG %e NG C EB G0 Gd SG Gd BG Gd G0 GdGE0 Gd?0G GdG 0G Gd G Gd?0G Gd BG Gd G0 GdGSN GdG3 Gd SG Gd Gd?0G Gd SG GdGS0 GdGNG GdG0? GdGB? Gd ?0 GdGN0 Gd NG Gd ?0 f= B ?E %&< 4^ 4^ 84 # 1Z @ # % M7 b# K @ H b 6C c! - f # tC 8- %e 03 c 03 %e EB c NG %e NG EB Gd?G Gd 3 Gd ? Gd Gd?G Gd?G Gd Gd 0 Gd ? GdSG Gd?0 Gd 0 Gd 0 Gd?0 Gd G GdGE GdG3 Gd 3 Gd G Gd G Gd 3 • %& F &\ 6D #& X 6D # &\ @L _ A M 6D # M d# # # # A # & 6' ~ • M @L$ #• c! , ; 27 0 NE
 3. 6• %& F &\ X # 6D # p # •b# 45 6! ~K # X M • @L & # A # r~ •l M @L 6D ! p M C 4+ F r X 6D p # € #$ A # # 6D p # M7 , \ -$ a ˆ 84 €GdN n)T 84 $ 4^ 7 / ! ): , 2 )Z @ # ): ^ ~6y ? ?B• c^ ) p # 6D A7 - ;\ 6y ? ?3 89 @A #$ A #@ ~ • l # 45 6! ~ # • @L 4# # X M ): & # • A # & 6' ~ •l # 4g ! , ; 27 ? a# # # 6D # # # 6' I # • A # r~ •l # 4# 6 X : # ): # @L 6D p # ! , ; 27 8w , $[ * %7 . %+ - * o 6n + 6&# - - ? o@ '# u F@ ÷ F@O > > i +% -)# % 5 ' .8 [ * %7 . %+ Y -> o < -5 A6 * -o ]- ? '# +% 6 +. % !6< S % V G, H 2 FG E< + -# K M @L 6D # A7 - 89 @A #@ M @L 4# ): # @L 4# M # X 6# @ 6D ! 4^ / /F p M X # ): # 6D = # #d M @L _ A # 45 6! 6D p # X # ): 4# T # #@ `# K M @L 4# F &\ 6D #& X &\ ) C # @L 4# M 6D # M d# X # 6'# A # & 6' $ M @L , ; 27 0 •K M @L 4# F &\ • M @L 4# # #@ • M 4# NS
 4. _# 45 6! 6D p # X M @L 4# T # !@ A # r A l # @L , ; 27 B 1 ∆3 ) M7 ∆0 ) !6 # ) C 4# # 6D p M C 4+ F r X ! p # 89 @A # # 6D # A7 $ ~ &# 6= • • A #@ # 45 6! ~ # • 4# # X Md ^ l # A # & 6' $ K # 27 , ; ): ! 6 &# d?0 Gd3 d 4# _ # d 6D # 6'# A # r$ l # 4# 6 X : U#Gd3 ÷ Gd ? # € # @L 6D ! # 27 , ; ? ): ! 6 f= B ?S 4^ C u 9 @A # 7/ ! ): C : "# @L %‚ 4^ `# , # ): C 0 N G : @L 4^ GdS GdE GdN0 & -S 67 +- # %^ !F M ): # 6D # I 3J& \ ): # # 6D M7 , \ - J 6= 03 8T M ): # 6D A7 - ;\ 6= 0E J 67 / "/ T U-J # ( F M , c] B% 5 = ] L@Q M ! # 8 ] 4h / - ^) # ], @( 7 ): @( # L ! &. \ ; F ): 42 F # # A I - " ): -, ) # 8 ], \ tK ): H M f= B ?S A # # @L 6D p # A7 - ' &/ EG
 5. €# % M7 @: @ 6D I• • c , p b# @: @ ; #€ f ≤ NG f ≤ NG % M7 % M7 A #a n)T G Gd 0 • Gd0 Gd? • Gd GdE0 • d Gd30 • dG 0 Gd 0 • Gd00 Gd?0 • Gd GdSG • dB GdNG • d ?G GdBG • Gd3G Gd G • Gd N Gd G • d0 GdEG • d ?0 GdB0 • Gd30 Gd ? • GdBG d • d3 GdE0 • d G Gd0G • GdNG Gd 0 • GdB d? • dE GdS • dB 0 Gd00 • GdN0 Gd 0 • GdBN d?0 • dS GdS0 • dB0 BG Gd3G • GdEG GdBG •Gd0G d • ?dG dG • d0 0G Gd30 • GdE0 • dB • ?d d • d3 3G GdNG • GdS • d3 • ?dB d?0 • dE NG GdEG • dG • dE • ?dN d 0 • ?dG EG ): @ 5 GdSG • d? • ?dG • dG d0 • ?d? f= B G8 -, ^ !F M ): # 6D # M ): # M7 b# M7 @ b# # ): ): A7 # € # 8 -^ ! F )T n7 w C v D 0d 3 C v D 1d 2 v= v= K M T 0d 4 S 0d5 t 0d 2 HB 0d9 T 0d125 S 0d 4 t 0d1 HB1d 3 C v D 0d 3 C v D 0d 2 v= v= €# T 0d 4 S 0d 65 t 0d 2 HB 0d9 T 0d 3 S 0d5 t 0d1 HB1d 3 E
 6. f= B %&< 4^ 8) K M 6D p M 1Z @ # €# 8 @C 8 @F7 %&
 7. c # BE B c &# A7 4@ d EG N? ™ @I 5& S3 E3 b# bf BG • ? G N GG 0BGG B0GG b# ƒ f ?G • ?GG ? BGG SGG E GG c # !- & 6' 03 0G c # !- # ? ?0 8 -, @( *” ˆ *” ” ): *Yˆ *Y ” ” @: 4^ &. *” € 8 - , \ tKˆ d € @: , MK # ? 6D p M A7 - d \ ;„ ], \ 6= 0S 8 42 / F$K M ): #, \ - tK H\ˆ KŠ SN0 GGG tK \ ; F Kb d 4^ )T ># "# / /F 7 B 8= O P 8 C 4+ F 7# ~ •' ?• & X7y y ) &/ # 7# 8T C &! 7 # f~ • \7 5 &/ # 7# A # 7 # 6D # 7# M7 & 6= 3B 8T 7 # 6D # 7# A7 - ' & 6= 30 † 3S f= B? A # 7# 6D # 7# X A7 - $ ϕG 1Z @ # b I , H_ %I 85 , 3G B0 G 0 A7 ? 9 ~Kbn • 8 C 4+ F~ • •? •E •0 • - E
 8. A # &I ! &. a‘~ • δ bp 60 % 0K G Gd?B•Gd 0 Gd?E•Gd?B GdBG•Gd3G GdNG• d G δ bp ˆ3 •EG Gd 3•Gd?B Gd S•Gd?E Gd?E•GdB? Gd0B•GdEG δ bp ˆE • GG Gd ?•Gd E Gd 0•Gd?? Gd? •Gd ? Gd E•Gd0E δ bp ˆ G • ?G GdGS•Gd B Gd ?•Gd E Gd N•Gd?0 Gd ?•GdBE % M7 δ bp 60 % 0K3 Gd 0•Gd? Gd E•Gd?N Gd?0•Gd E GdBE•GdN? δ bp ˆ3 •EG Gd ?•Gd E Gd 0•Gd?? Gd E•Gd?3 Gd ?•GdBE δ bp ˆE • GG Gd G•Gd Gd ?•Gd G Gd 0•Gd?? Gd?0•Gd E δ bp ˆ G • ?G GdGN• dG GdGE•Gd ? Gd ?•Gd N Gd??•Gd N fKE GdB3•GdNG Gd0?•GdEG GdNG• d? d?•?d? 180 f GdB?•Gd30 Gd0G•GdN0 Gd30• d d?•?dG HB=181-200 Gd 3•Gd3G GdB0•GdNG Gd3G• dG dG• dE HB=201-220 Gd G•GdBE Gd E•Gd3G Gd00•GdE GdS• d0 HB=221-240 b# fK3 Gd G•GdB3 Gd 3•Gd0E Gd0?•GdEG GdS• d0 180 f Gd?E•GdB? Gd B•Gd0 GdBG•GdN0 GdE• d HB=181-200 Gd?B•Gd E Gd G•GdBE GdBG•GdNG Gd • d HB=201-220 Gd?G•Gd ? Gd?N•GdB? Gd 0•Gd00 Gd00•GdSG HB=221-240 8w , $ \ !-? '# +% $ T 6B + * +% h V! 6! (l .5 [ .\ 1+ +% * & 6 @ - ? '# +% % V J c - 6U ,F H $ :? '# +% kT * + $ > &# ) k 8 -? '# +% -5 A T * + $ > &# )- . 6 5 l .Y 1+ ! > &# v U v +% +% , 4+ * (& 6\ -? '# +% % > 24 -? '# +% $ > o c 4w . 6 < S I% ) % 7 1+ > &# f= B A # 7# 7 M7 6D # 7# X A7 - $ 6C δ bp ~Kbn ? b • 827 ! 6 NG EG SG EB
 9. A #a~ n)T • c! 27 0 GdEG • Gd0G dG † GdN d? † GdS c! 27 3 Gd00 † GdBG Gd3G † GdB0 GdN † Gd00 c! 27 N Gd?0 † Gd?G Gd G † Gd?G Gd 0 † Gd?0 c! 27 E Gd 0 Gd 0 Gd? † Gd 0 8w , $ :? '# +% $ Q 6? % 6< * + 6 6 % > K 6J ϕ 1 t GF M 6 > 8 > K δ t F@W ÷ 1+ +% +# F@F > > M 9 $ 5 1+ c ϕ1t F >> [ -? '# +% 9 Bc )6 0,2 ÷ F@, > > [ 6 > 8 V+ 6J 1+ +% +# ] 6 V9 + >6*% > ) 7 # 6D # 7# M7 , \ -$ I 3J# C v .D qv .K u .K.kϕ V= m / ph T m .t xv .Sz yv .Z vn .B z %& $ 8) @: D 4^ k € @: , # 7# ~ •k K @: 4^ ] = J "# )Z @ #k K7 @: 4^ ] , 2 )Z @ # k ϕk K ϕ @: 4^ X & = J "# I , % @: i 6C # 7 # ~7 w •k @: C 4+ 7 # ~ •k a‘ @: @ A # &I ! &. ~ •k ” @: 4^ &. # 7# k f @: C &! 7# ~ • b, &< "# # 4^ ): 4^ p& -, ^ !F 7# & f= B B•B 0 E0
 10. f= B B b, &< # 4^ 8) & -, ^ !7 # $ % M7 6 b# ; b# ƒ δ bp ˆN0 Kbn f ˆ SG f ˆ 0G ? a‘ 8) a‘ 8) a‘ 8) €# 7 # &/ • Gd 0dB •Gd 0 ?N •Gd BGd0 00dN 0Nd3 NNdG 0,1 Gd 0 Gd €# 7 # &/ { BS { N? { 3Ed0 - €# 7 # X • Gd B { B? • Gd 0NdB BdN SGd0 0,1 0,1 €# 7 # R# { 3Ed0 { N? { S0dE @ C ): y €# 7 # R# • Gd BEdB { E0 • Gd 3E &. F7 N0d0 { { 0GdE 0,1 0,1 €# 7 # &_ { 0 { G { NB ): F - €# 7 # < { 0 { { { { ' 6 , &T €# 7 # < ' † &T @} { BB { { { { †7 # E3
 11. 8w ,$ x+ \. %* +# ? @ -? '# +% % 7. + @9 \ ϕt =F% . * 6 > 8 -' @99 $ % 7 [ + S> -J L. * #$ J 6 V9 V< > K + +% &\. % V J h .5 * t F@W ,[ + * 9 \ -' &\.% V J h .5 * t F@G 3[ +# - .k l 5 & \.% V J h .5 * t F@G 6! .5 + 7 . .5 * t F@G 6! .5 + + G[ +# I% 5 '# +% & \ . % V J h .5 * t @G ,÷GH O y +# 7 J 9 \ -' 5 $> ( * - -? 1+ 9 kA Fi x+ ] +# f= B 0 b, &< # 4^ p& -, ^ !7 # $ 1Z ) @ # € 7# >) ) ;) ”) a‘•Gd a‘ Gd % M7d *# X Gd?0 G? G G0 G? GB G # ): * # R d7 # # G ?0 G? G GG G? GB G A7 &_ ): F - *# &/ d 7 # G B0 G G GG G? GB G W ): 7 # < ' b# *# X G? G0 G G GB GB G ): EN
 12. *# R# G? G0 G G0 GB GB G * # &_ ): G? G0 G G0 GB GB G? F- a‘>0.1 *# &/ d 7 # GN G ?0 G G0 G a‘ G 0 ): 7 # G? 5 < ' G3 f= B 3 b, &< "# # 4^ H_ @: # % M7 SG 8&a 8€ GGO P ?O * E d *S b, &< # G3 Gd0 Gd0 4^ µ , = J "# , 2 )Z @ # ^) ^ !F 7# d A; < 6D -$ σbp nµ M7 µ ˆ 8µ ( c^ ) # ) σ ' bp HB µ ˆ Cµ ( c^ ) # # ) HB ' 8µ @: %& 4^ , # &< "# & 6= N kσ bp @: 6C "# M7 :, # "# @2 5 )< ~ 6= N • @: ? Kbn d σš bp @: ? 6C "# M7 # ~Kbn • f @: ! - "# ? # d, # "# @2 5 )< ~ 6= N? • @: Kbn d fš @: ! ? - "# # # ~Kbn •d @: u 4^ - ! &< "# µ 7# M7 2d M7 6 ): M7 A7 6D d 7# M7 6D ? EE
 13. %^ !F 7 # 6D # 7# A7 - , \ - C v .D qv .K u .K.kϕ $V = m / ph T m .t xv .Sz yv .Z vn .B z ( F 7# $ A, \ -$ P = Cp.t xp .Sz yp .Z.B zp .D qp ~Kb• %& 87 @: D 4^ d ` s T@ = , J& - ^ !F 8µ "# f= BN 4^ , # @ M7 # 6C σ bp ˆ N0Kbn ? ): # $ 4^ 8µ ^ ) %I @ )Z @ # 7# M7 2 8 0,6 % dG % M7 6 GdE % M7 6 8 • Gd3 ‰ GdN0 % M7 . †# GdE0 % M7 & GdS % M7 & † \ Gd3 % M7 d M7 / / dG b# ; f SG dG b# ƒ f SG f= B E b, &< # ] = J "# I , $ ϕ ϕ € # 7# b I , SG 3G B0 G ?G *# X GdS3 dGG dG3 dE dG *# R? # X ): 7 # dGG dG0 dG ?d? dN ES
 14. f= B S b, &< "# # 4^ 8) ): 4^ p& -, ^ !F 7# €# 7 # b, &< 8) ): # u4^ p # f a‘ K] K8 ~ • ~ • ~ • 8) >) ;) ) ) ‘ 1Z @ Ks *# X { { { 03 Gd? Gd? Gd GdB G Gd? ? ˆ N0Kbn *# R# ŒGdG3 SSG Gd ? 7# Gd GdB bp % 0K3 σ &_ ≥GdG3 SG0 { { *# R# Œ Gd ? BG Gd ? 2 ): M7 A7 Gd? Gd 0 G 7# GdB G X GdB 7 y ): ≥Gd ? NBG 7# ≥0 SG Gd S 2 6 •GdG0 Œ? BB Gd E % 0K3 *# &/ Gd 0 Gd N d Gd?E Gd Œ0 33 Gd S 2 % M7 GdGE Œ? NGG Gd E SG
 15. % M7 6 *# 2 σ bp ˆ { { { B0 &. GdBB Gd N Gd?B Gd?3 Gd Gd G ? N0Kbn )T *# { { { ?B % 0K3 : &. % M7 2 *# ): M7 & { { { ?GG σ bp ˆ &. Gd30 Gd0 Gd ? Gd?E Gd? Gd E \ )T ? N0Kbn *# : { { { &. *# X { { { b# ; fK3 Gd? S? Gd S f SG S
 16. Gd? 0EE GdBN Gd? EG Gd S ?d0 GdBG Gd? N0G GdBN b# ƒ f *# X { { Gd E E?0 Gd 0G fKE Gd?? Gd Gd N G Gd?? Gd E 0NN Gd ? S?
 17. f= B BG b &< µ 1Z @ # € # % M7 b# 7# σ bp SG σ bp • SG Y b# &Ž ? ? Kbn Kbn µ v# ], *# X 75 1, 75 1, 75 190 150 σ bp HB HB *# R# 0 , 65 75 σ bp *# ' 75 1, 5 0 , 75 190 75 σbp HB σ bp &/ *# 0 ,8 75 σ bp c^ ) M7 8& † \ 75 Kµ = σbp f= BB b, &< # 4^ K $ %& 6C X K @ 7 )r 8 @ 7 )r - - X7 UŽ d Z7 cw 4^ K GdS GdE f= B B? b, &< "# # 4^ 7/ ! ): _ A7 - $ 1Z @ # % M7 b# € # H_ A7 - 7# S
 18. % 0K3 %0K G fK3 fKE b, &< # 4^ K *# X +l Gd30 GdNN d7 # Rd # GdN0 { { 7# < ' &/ 7 # 4^ ϕ 7 / f= BB b, &< # ! I , "# @ Q F# 7# X $ b I , 0 G B0 3G SG ϕ 4^ ϕ d3 d?E d GdE3 f= B BB b, &< # 4^ 87 ): 4^ p& -, @( F 7# $ 1Z @ K] # 7# 87 ;7 ‘7 >7 7 # *# &/d 7 # d 7# X F 3E GdE3 GdNB dGG • GdE3 ^ ;- *# X F ^ ;- 7# R ): # E? dG GdEG GdS0 • dG % M7 F- SB
 19. *# S GdE3 GdNB dGG • GdE3 *# < ' @ ): @} BN GdE3 GdNB dGG • GdE3 *# &/d 7 # d b# 7# X F BE GdE Gd30 dGG • GdE ^ ;- *# X F ^ ;- 7# R ): # N3 dB GdNG GdSG • dB F- 8w ,$ x+ \ 1+ ! $ 6h# l .5 * +# 9 ! 6 L Va GF > i MT 5 γ t z FF +% +# c .5 9 6< S ! .% . γ (I> V W :2 6 > 8 1+ c +% +# 6' 6U 5 ' % 7 ] - `G ÷ =F H @ * -0 L* + 7 +c $ + 7 l @ 7 F ÷ 3F H V] . + c ? : 0 .8 y* + ? *> > S J Va GH * + 7 @* + 6n + J Va `G H - * 0 + + f= B B0 4^ C u ): ], 87 $ γ ) %^ !F 0G N0 GG ?0 0G N0 ?GG ?0G 1~ n7• K) GdSE GdS3 GdSB GdS? GdSG GdEE GdE0 &-5 γG |0 |G |0 G •0 •G •0 • ?G b GdS dG d d? d dB d0 • d3 γ S0
 20. 8 42 >= 7# , \ -$ P.V Ne = (kw) 60.102 %& * @: @( F )T ~Kb• k 1 @: ^ ! F~ n7 • B8 J @ %H 1Q R A #$I l @A # &I ! &. a‘ & 6= Ed F - ` )Z @ &T d ' ) ): ' ` Zd C # 7 ;w @ 2 "# R# # 4g 5 - ) , d ) ) ): C # ' ` Z K F !6 7 d C # 7 ;w @ 2; < \ 6= EB f= B B3 A # &I ! &. a‘ F 6D @Q # R$ # ? %‚ 4^ `# 6 b 6C "# M7 F σb K n &. "# ) Œ BG † 3G • 3G † EG BG C # "# X A # &I ! &. # a‘ ~ • F • Gd 0 Gd ? † Gd? GdGS † Gd 0 GdG3 † Gd G Gd 0 † GdG? Gd G † Gd E GdGN † Gd GdG0 † GdGS Gd ? † GdGS GdGE † Gd ? GdG0 † GdG GdGB † GdGN GdGS † GdG3 GdG3 † Gd ? GdGB † GdGN GdG † GdG3 Œ GdG3 GdGB † Gd G GdG † GdGN GdG? † GdG0 x + \- ? '# +% -5 * + $ > &# )-5 A W *{ K F M7 # `% # M7 `› C # 7 ;w @ 2 "# R# S3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản