intTypePromotion=3

hướng dẫn đời sống tại nhật: phần 2

Chia sẻ: Nguyễn Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
17
lượt xem
4
download

hướng dẫn đời sống tại nhật: phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nội dung sách hướng dẫn đời sống tại nhật viết về văn hóa tập quán của người nhật. ngoài việc hỗ trợ mọi người làm việc và học tập ở nhật, mỗi đề tài có trong cuốn sách là những đề tài thú vị khi luyện dịch nhật việt cũng như việt nhật. phần 2 của cuốn sách là sự tiếp nối phần 1 của cuốn sách nhằm giới thiệu cho bạn đọc 9 chủ điểm để người học nâng cao sự hiểu biết về văn hóa, lối sống cũng như các phong tục tập quán đặc thù của người nhật. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hướng dẫn đời sống tại nhật: phần 2

10.Khi di xe buyt<br /> Phia tnJ6'cxe br-rftc6 ghi s6'hiQuvh noi ddn, xin hdy xrlc nhQn kf xem xe<br /> buft c6 di theo ld trinh mudn ddn lihdng trddc khi lOn xe.<br /> <br /> Cfia l6n xudng cfiaxe buft thay ddi tr:y theo khu vuc.<br /> Trong xe sE ph6t thanh b5o tnJdc t6n tram ngirng hd tidp, khi nghe thdy<br /> b6o t6n tram ngitng noi mudn ddn, bdm nrit xudng xe dd b5o cho tbi xd bidt.<br /> <br /> f<br /> <br /> 86 tidn vdo hQp thu tidn dit c4nh tAi xd. Trd tidn khi l6n ho4c khi xuong.<br /> Ddi vdi lo4i xe buyt trT tidn khi xudng xe, cAn ph6i ldy phidu thanh todn<br /> drrocphAn phdi til mdy c15tt4i cfra l6n. Trudc khi xudng xe b6 phidu thanh<br /> to6n vdLtidn xe tudng fng vho hQp thu tidn. Edi chidu sd hiQu tr€n phidu<br /> thanh todn vi s6'hiQutr6n bing b6o tidn xe, tabidt duocsftidisphAi tr6.<br /> Xin ltlu ;i chudn bi ti6n 16trudc khi l6n xe vi tr6n xe chi ddi drrqctidn cdc vd<br /> gidy 100Oyen, chrl khOng ddi drrgcgidy 5000 yen, 10000 yen.<br /> Cdm hft thudc tr6n xe.<br /> <br /> Kheb6ddngti6ncdcmudnddivio<br /> <br /> 100venra$ o6ns<br /> 10<br /> oo'ddi<br /> I,ll{<br /> <br /> ti0'n<br /> KhebOgi0'ybac<br /> 1000yenmudn<br /> Odi.<br /> <br /> Noihoin<br /> tiin<br /> <br /> Mdythiu tidn<br /> <br /> 1)<br /> <br /> t)<br /> <br /> 11.Khi di xe diOn<br /> C6 c5,ctuydn dudngJR, tr-lnhAn,xe diQnngdm.<br /> Hdu hdt c6c tuydn ddudtrocxfrctien vi6c tr/ clQngho6.<br /> Mdy b6n v6 tU dQng:<br /> 86 tidn cdcho4cgidy 1000yen vA.ordi bdm nrit d6 dbn gi5 tidn noi mudn<br /> di ddn, v6 vd ti6n thdi lai sEch?y ra phia bOndrrdi.Cdc gid v6 dugcghi<br /> trdn bAngd phfa tr6n m6y b6n v6, nhuhg thud'ngchi drrocbidu thi bhng<br /> Hrln t{ n6n c6 thd bqn sE g4p kh6 hhdn. C6chtdt nhdt la h6i nhAn vi6n<br /> nhd ga.<br /> (Khi hdi n6i bd.ng Nhq,t ngrT"WX Ehi made ikura desuha?")<br /> Mdy trJ ClQngkidm sodt v6:<br /> Tim nhirng m6y c6 ddu O hodc fl tr6n cdc crtara vAo xong b6 v6 vdo rdi<br /> di qua. vho xongv6 s6 chay qua dAu kia cfra m6y, xin dilng qu6n ldyv6<br /> ra. 86 v6 va.o cila ra c&a ga cldn, mriy s6 md cfra vi trr dQng thu hdi v6.<br /> <br /> -<br /> <br /> )<br /> <br /> Ta cfrng c6 thd mua v6 16 nhdt dd 16n xe vh thanh to6n tai nha ga noi s6<br /> ddn. C6 thd thanh to6n tai cftara vdo hoic cdc m6y thanh to6n t{ dQng.<br /> C6 vii lo4i v6 hq. gi{, nhrl sau:<br /> V6 dr)ng nhidu lAn "Kaisuuken":<br /> Khi mua nhidu v6 cfia cirng m6t doan clurdngnhdt dinh sE cil-rocgi6m gi6<br /> IOVo.<br /> V6 clinh hj' "Teikiken":<br /> c6 thd srl dung bao nhi6u lAn cfrng duoc tr'6n thdi gian vd doan dudng<br /> drrgc rlinh tr6n v6.<br /> V6 sil dr,rngtrong ngdy:<br /> C6 thd dirng di xe bu;ft cria thdnh phd, xe dion ngdm bao nhi6u ldn ctrng<br /> drrgc trong cirng L ngdy.<br /> Cdm hfrt thudc trong xe<br /> <br /> 14<br /> <br /> )t<br /> <br /> ViQctr/ clOnghod drrocxtic tidn trOn tohn nrJdcNhat. C6ngty JR vh cric<br /> cOngty trl nhdn khdc c6 phrit hdnh c6chinh thrlc:<br /> a. Th6 c6 thd mua v6 thay chotidn mdt.<br /> b. Tha dugcmdy ttr dOngkidm soiit v6 tai c6cnhd ga cfia mOtsd<br /> doan dudnggidi han xfr lf vioc ra vho.xin lrruf ld c6 nhd ga<br /> kh6ng sfi dung dugcloai th6 ndy.<br /> Mdybiinv6tg dQng<br /> cia c0ngty JR<br /> <br /> ftfa r(8Efifi3-Xi<br /> <br /> Kheb6tidncdc<br /> <br /> I E'6 O€ =,f;€ 2\<br /> <br /> c<br /> <br /> Khebdgidybac1000yen<br /> <br /> : @@@@OOO@<br /> - @@ @ @ O @<br /> @@<br /> - @@ O O O @ @ @<br /> -@@@@O@@O<br /> <br /> Girlv6nguoildn<br /> Giilv6tr6em<br /> Ch6phdtvdvi hointidnrhditai<br /> <br /> ifr<br /> <br /> v"<br /> <br /> M6ybdnv6<br /> <br /> Nhinvidnkidmso6tvd<br /> <br /> MiytUdQng<br /> kidmsodtv6<br /> <br /> t5<br /> <br /> 12.Khi di xe tic xi<br /> Gi6 cin b6n thay Ctditny theo loai xe nh6, vira hodc ldn hay cfrng tiry theo<br /> khu vdc.<br /> Gi6 tdc xi drrgc tinh hodn toin bbng Ctdnghd. Tai Tohyo gi6 c[n b6n cho<br /> t6c xi loqi vrla le 650 yen cho 2km ddu, sau d6 tidn sE drroctinh th6m<br /> theo kho6ng c6ch vd thdi gian.<br /> Tir 23 gid ddn 5 gid srlng giri tlng thOm 30Vo,goi ld gt6 tdng phu trOi vd<br /> khuva.<br /> Khdng cAn ph6i tr6 tidn buOcboa. (TrOn tohn nr]dc Nhat kh6ng bao gid<br /> ph6i trd tidn buQcboa)<br /> <br /> )i<br /> <br /> CrJaxe drrgctdi xd didu khidn tu clQngd6ng mr&.Vi tai Nhat b6n xe cQgiao<br /> thOng bOn tay tr6i nOn khdng ding cfia b6n tay m{t.<br /> Tai trr1dcnhd ga hodc t4i c6cclai lQ c6 tr4m tdc xi chi clinh. Hodc ndu dfing<br /> tr6n ld dudng dua tay ra hiOu,xe trdng sO ngirng l4i. Cfrng c6 thd diQn thoai<br /> tdi van phbng cdng ty ticxi dd xe tdi d6n tai clia didm chi dinh nhung phdi<br /> tr6 th6m tidn phu trQi.<br /> Ch0Hdnniy conghia<br /> li "xetrdng"<br /> Tramtic xi<br /> <br /> 16<br /> <br /> Jr<br /> <br /> 13.Vd vdn dd hrit thudc<br /> Khi hfit thudc cdn lrru f nhrrng sU viQc nhrJsau:<br /> Khi hfit thudc trong phdng cAn chudn bi gat tdn thudc, khi dqi thudc cdn<br /> phii xdc nh4n kf luong xem lfra de tdt hodn tohn chua. Nguy0n do gAy ra<br /> h6a ho4n nhidu nhdt ld do bdt cdn khi dui tdn thudc. Xin dirng hft thudc<br /> khi l6n giudng di ngfi.<br /> Gdn clAy sd ngtrdi khOng hrjt thudc gia tang vi l;f do gitr gin srlc kho6. Tai<br /> nh[rng noi d6ng ngudi nhu ld nhd ga ho4c c6c tod nhd cOngcQngv.v... khu<br /> vuc cdm hrit thudc m6i ngAy cdng nhidu. Xin dd f cldn c6c ddu hi6u vi c6 noi<br /> khu vrJc hrit thudc vi cdm hfit thudc drroc phdn dinh 16 rhng.<br /> <br /> q<br /> r-ll<br /> <br /> &f<br /> <br /> tF,E<br /> <br /> I<br /> <br /> 'ftr<br /> <br /> CAM HUTTHUOC<br /> <br /> 48ffi<br /> NdI H6TTHU6C<br /> <br /> 17<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản