intTypePromotion=3

Du lịch và văn hóa du lịch ở nước ta hiện nay

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
5
download

Du lịch và văn hóa du lịch ở nước ta hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Du lịch là một hoạt động ra đời từ rất sớm, nhưng phải đến giai đoạn hiện nay mới thực sự phát triển và đang chuyển minh trở thành một ngành công nghiệp xuất khẩu tại chỗ mang lại giá trị cao. Điều này thể hiện rõ trong việc tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người lao động, đặc biệt là những người làm trong các lĩnh vực có liên quan đến du lịch như hướng dẫn viên, nhân viên làm việc ở nhiều khu vui chơi giải trí, trong các nhà hàng, khách sạn, vận chuyển... Đồng thời, trong quá trình hoạt động du lịch, các giá trị văn hóa dân tộc được đánh thức, khôi phục, khai thác, bảo tồn, trùng tu, góp phần bảo lưu, gìn giữ cho thế hệ sau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Du lịch và văn hóa du lịch ở nước ta hiện nay

  1. VAN HOA NGHF THUAT TROMC MlWC DL LICH VA VAN HOA DU LICH • • 6 MS6C TA HIEN NAY NGUYfiN THILON 1. Du Ijch dan tdc dugc danh thirc, khoi phuc, khai thac, Du lich cd thi dugc hieu la viec di lai ciia bao tdn, triing tu, gdp phan bao luu, gin giu cho timg ca nhan hoac timg nhdm ngudi rdi khdi thi he sau. chd d trong khoang thdi gian ngin, din cac Du lich \'a cae nganh kmh t l cd mdi quan he vting xung quanh dl nghi ngoi, giai trf hay chira tuong hd lln nhau, du lich phat triln se tao da benh. Nhiing hoat dgng di chuyen ciia con thiic dly cac nganh cting phat triln, nhat la nhitng ngudi d trong hay ngoai nude, trir viee di cu trii linh vuc nhu san xuat hang hda, van chuyen, kinh chfnh tri, tim viec lam va xam lugc, diu mang doanh dich vu nha hang, khach san. y nghia du lich. Theo Luat Nhu vay, du lich la mgt du lich Viet Nam, "du lich mat xfch rat quan trgng, cd Xu the hgi nhap, tang cifdng la cac hoat dgng cd lien tac dung ndi ket cac nganh hop tac tren quy mo toan cau da quan din chuyen di ciia trong nln kinh te' lai vdi md ra nhiifng bUdc tien mdi cho con ngudi ngoai noi cu trii nhau, de tao thanh mgt day qua trinh phat trien cua cac qudc thudng xuyen ciia minh chuyen hoan chinh, lam nhim dap img nhu clu gia, dac hiet la nhiifng nudc dang eho bg may chung hoat tham quan, tim hieu, giai phat trien. Trong bdi canh ddi mdi dgng mgt each hieu qua va trf, nghi dudng trong mdt dait nuac, thuc hien cong nghiep mang lai nhilu lgi fch cho khoang thdi gian nhat hda, hien dai hoa tren cac llnh xa hgi. dinh'Xl). vuc, nganh du ljch Viet Nam da dat Du lich la mgt nganh dugc nhieu tlianh tuu, va dan Dil ed nhilu each hilu kinh te' nhay cam, lu6n bi kh^ng djnh dugc vai tro mui nhgn khac nhau, song du lich anh hudng bdi nhilu ye'u td trong nen ldnh te qudc dan. ciing da, dang trd thanh nhu kinh te, chfnh tri, phap mgt nhu clu trong ddi luat... Du lich mudn phat sdng tinh thin ciia con ngudi, la clu ndi eho sir triln vimg manh thi trudc het phai dn dinh tinh phat triln kinh te ciia mdi qudc gia. hinh trong nudc, ben canh dd cin md rong giao Du lich la mgt hoat dgng ra ddi tir rat sdm, luu, hgp tae nhung phai dua tren ca sd thuc trang nhung phai den giai doan hien nay mdi thuc su va ngudn lire ciia qudc gia, nhim tao ra nhiing phat triln va dang chuyin minh trd thanh mgt thi trudng mdi, dgc dao, hap din. Cimg vdi sir nganh cong nghiep xuat khiu tai chd mang lai md rong pham vi hoat dgng, du ljch da lam gia gia tri cao. Dilu nay the hien ro trong viee tao tang nhanh chdng vl sd lugng thanh phin cu dan cdng an viec lam, tang thu nhap, nang cao ddi va thanh phin du khach. Neu nhu trudc day du sdng ciia ngudi lao dgng, dac biet la nhtmg lich chi danh rieng cho ting ldp thuang luu, cd ngudi lam trong cac linh vuc cd lien quan din dieu kien, thi nay nd khdng cdn bi bd hep, gidi du lich nhu hudng din vien, nhan vien lam viec han, ma da md rong vdi su tham gia ciia nhilu d nhieu khu vui choi giai trf, trong cac nha ngudi, de'n tit nhilu noi tren the gidi vdi dii qudc hang, khach san, van chuyin... Ddng thdi, trong tich, mau da, ton giao. Viec da dang v| thanh qua trinh hoat dgng du lich, cac gia tri van hda phin cu dan va thanh phin du khach, da dat il Sd319 Thang 1-2011
  2. VAN HOA DLTONG f)AI nganh du ljch Viet Nam trudc nhu'ng co hdi va Du lich sinli thdi la hinh thiic du ljch dua thach thirc de phat trien trong tuong lai. vao thien nhien, gin vdi ban sic van hda dja Xa hgi phat triln, eon ngudi ludn ban rgn phuang vdi sir tham gia eiia egng ddng nhim vdi cdng viec, khi ed thdi gian, hg thfch di du phat trien ben virng (2). lich de giai tda ap lire, trai nghiem cugc sdng, Dugc thien nhien uu dai, cd khf hau thuan tie'p thu cac tri thirc nhan loai, lam giau them lgi, va mgt ngudn tai nguyen ddi dao vdi nhilu vdn kiln thirc. Do vay du ljch khdng thi phat khu bao tdn thien nhien, cac khu du trir sinh triln mgt each don dieu, ma phai phong phii, da quyen, vudn qude gia vdi tilm nang phat triln dang, mdi thu hiit dugc du khach. manh nhu vjnh Ha Long, VQG Ciic Phuong, Hien tai, thi trudng du lich Viet Nam phat VQG Phong Nha - Ke Bang, hd Ba Bl..., nudc trie'n vdi nhilu loai hinh, nhilu tour, tuyen mdi ta dang la dilm de'n ly tudng cho khach mud'n la, ha'p din. tham gia tour du ljch sinh thai. Du lich nghi dudng la loai hinh cd nhilu lgi Du lich the thao la loai hinh mdi, rat thfch the phat triln d nude ta. Cac dilm dugc khai hgp vdi gidi tre, nang dgng, ua thich kham pha, thac phuc vu nhu clu ciia du khach, nhu Ba Na mao hiim, phat triln manh d cac nudc chau Au (Da Ning), Sa Pa (Lao Cai), Mlu Son (Lang nhu trugt tuyet, leo niii, ludt sdng, danh golf... Son), Da Lat, va mgt sd resort d cac bai biln... Viet Nam cd nhilu dilu kien dl phat trien loai la nhtrng nai cd khi hau mat me, trong lanh, hinh du lich thi thao, vdi nhieu bai bien dep phong canh tuoi dep, cd nhirng net van hda tgc nhu Nha Trang, Mui Ne, Co To, Lang C6, Da ngudi rai dgc dao, vdi nhilu djch vu phuc vu tdt Ning... thuan lgi eho cac m6n thi thao dudi nhai cho nhu clu nghi ngoi thu gian, nang cao nudc nhu danh bdng chuyin, ludt sdng, lan... siic khde ciia du khach. Nudc ta ed rat nhilu niii, nhung khdng cao, vi Sd319 Thang 1-2011
  3. VAN HOA NGHE THUAT TROMC MIWC vay du ljch leo niii bj han ehi. Hien nay. mdi edng ddng nhim bao tdn va phat huy cac gia tri chi khai thac dugc dinh Phan xi pang (nggn mii van hda tru\ln thdng (3). cao nhai Viet Nam va dugc coi la nde nha ciia Voi bl day ljch sir trong qua trinh dung Ddng Duang). \'a mgt sd nggn niii khac nhung nude va giir nudc, Viet Nam cd nguon tai hieu qua ehua cao. Vdi mdt he thdng cac san ngu>en nhan van ddi dao. Di den bat ky mgt golf ldn, nhd khac nhau, trong dd co 5 san golf vting miln nao ciia td qude, ta diu bit gap cac dap irng dugc eae tieu chuin tdt nhai la Long gia trj van hda hien hiru trong ddi sdng ciia con Thanh (Ddng Nai), Thii Diie (TP.HCM), Sdng ngudi, dd la cay da, ben nudc, san dinh, ll hgi Be (Binh Duong), Ngoi sao Chf Linh (Hai lang, cae phien chg que... mang nhtmg net Duong), Ddng Md (Ha Ngi), thu hut sd lugng rieng ma ft qude gia cd dugc. ldn ngudi den chai. Golf la mdn thi thao danh Cimg vdi cac tai nguyen tu nhien, tai nguyen cho nhirng ngudi cd thu nhap eao, day chi'nh la \'an hda la mgt trong nhtmg dac trung cho phat ddi tugng khach tilm nang ma cac doanh triln du ljch ciia Viet Nam. Gia trj eiia nhtmg di nghiep du ljch cin phai quan tam phat triln. san van hda nhu di tieh ljch sir, cong trinh kiln Du lich thien dang tao ra lan sdng mdi tai true, loai hinh nghe thuat, tap quan, lang nghi... cac nudc phat triln, la loai hinh than thien vdi la nhung ddi tugng cho du khach kham pha tim mdi trudng, ddng thdi mang lai sir can bing hilu. Du lich van hda d Viet Nam dugc td chiic trong cugc sdng. Theo thd'ng ke, Viet Nam hien dua tren dac dilm ciia dja phuang, tirng vting ed khoang 120 thiln vien, va nhilu ngdi chiia miln nhu du ljch vting Tay Bic, ddng bing ndi tie'ng cd thi khai thac. Cac tour du ljch thiln Nam Bg, eon dudng di san miln Trung... d nudc ta thudng kit hgp giua cac ldp tap yoga, Du ljch Viet Nam dang tap trung khai thac ngdi thiln hay cac lieu phap spa vdi viec tham cac di tfeh da dugc UNESCO cong nhan la di cac chiia, thiln vien. Trong bdi canh hgi nhap san t h i gidi, day la nhtrng diem thu hiit sir toan clu. du ljch thiln se la loai hinh du ljch quan tam ciia khach du ljch. Quin the di tich- dly hira hen, khdng rieng ciia Viet Nam, ma ed dd Hul, nai luu giir, chiia dung nhilu gia cdn ciia nhieu nudc. trj tieu bieu eho trf tue va tim hdn dan tgc, Du lich vdn hda la hinh thuc du ljch dua vao bao gdm cac c6ng trinh thanh quach, cung ban sac van hda dan toe vdi su tham gia eiia dien, lang tim nguy nga, trang le. Phd cd Hgi An cd gia trj rat ldn vl ; I mat kien triic, hlu nhu i '3'; cac e6ng trinh vin dugc i giir nguyen ven, thi >« hien sir giao thoa ciia 3 van hda ban dja vdi a c Trung Hoa, Nhat Ban. '
  4. VAN HOA DLfONG SAI tam kinh te, ehinh trj, van hda ciia nudc ta nude. Su da dang ll hgi ciia nudc ta vira la net qua nhilu vuong trilu... dep van hda din tgc, vira la mgt trong nhirng Ngoai ra mgt loai hinh du ljch van hda cung san phlm du ljch hap din du khach. rat dugc quan tam, dd la du ljch tham lai chien Festival, dugc xem la hoat dgng du ljch van trudng xua, ddi tugng chi'nh dl khai thac dd la hda dac sic nhat Viet Nam, la loai hinh du ljch cac dilm, khu vuc edn luu giir lai cac di tfeh mdi, nhung lai phat trien rai manh, dugc du chiln tranh, ghi da'u tdi ac eiia quan xam luge khach ua thfch. Nudc ta cd nhilu festival nhu nhu Dien Bien Phii, Nga ba Ddng Ldc, dja dao Festival Hue, Festival hoa Da Lat, Festival liia Cii Chi, nha tti Cdn Dao, nghia trang Trudng gao. Festival trai cay. Festival gdm sii. Festival Son... phao hoa Da Ning... Day chfnh la nai quang ba Ben canh viec khai thac cac gia trj van hda hinh anh vl dat nudc con ngudi Viet Nam tdi vat the, hien nay cae gia trj van hda phi vat thi ban be the gidi mgt each hieu qua nhat. cting dugc khai thac vao muc dfch du ljch. Viet Du ljch lang nghi, la loai hinh du ljch van Nam dugc coi la cai ndi van hda ciia khu vuc hda tdng hgp giiia tham quan, vdi mua sim. Ddng Nam A, trai qua nhilu thang trim ciia Viet Nam cd rat nhilu lgi the'eho phat trien, bdi ljch sir, the he dng cha ta da sang tao ra nhilu chiing ta cd rat nhieu lang nghi ndi tie'ng, cd loai hinh nghe thuat mang dac trung rieng ciia ljch sir hinh thanh ttr lau ddi nhu gdm Bat van hda dan tdc nhu cheo, tudng, eai luang, hat Trang, lua Van Phiic, tranh Ddng Hd, chieu then, ca Hue, hat vi dam..., mang sic thai tirng Nga Son, vang bac Chau Khe... Trong nhtrng vting mien rieng biet, nhtrng am hudng va tinh nam gin day du ljch lang nghi thu hiit dugc rat cam khac nhau. Dac biet mgt sd nhtrng loai nhieu khach, dac biet la khach Tay Au, Bic hinh nghe thuat da dugc UNESCO cdng nhan la di san van hda phi vat the nhu ca trii, nha nhac My, Nhat Ban, Han Qudc... cung dinh Hue', khdng gian .van hda cdng Hien nay, khi xay dung cac chuang trinh, chieng Tay Nguyen, quan hg Bic Ninh la cac loai hinh, chiing ta diu dam bao phat trien nhu'ng san phlm van hda tieu bilu cho qua trinh du ljch theo hudng bin virng. Viec phat trien du phat trien, giao luu van hda giira Viet Nam vdi ljch bin virng, da mang Iai lgi fch thiet thuc cho cac dan tgc khac, va la ngudn tai nguyen dgc cong ddng, ching nhirng khdng pha hiiy hoac dao de thu hut khach tham quan. Iam suy thoai caC ngudn tai nguyen du ljch, ma cdn ddng gdp vao su tang trudng vl kinh te, xa Hien nay, nganh du ljch da phat triln mgt sd hgi, mdi trudng. tour du ljch ban lang, khai thac cae phong tuc tap quan ciia ddng bao cae tgc ngudi, bing each 2. Van hda du ljch dua khach vl cac budn, ban sinh hoat, an d Van hda du ljch la mot pham trti rong ldn, Cling vdi dan, sdng theo tap quan nai hg den the hien nhu'ng gia trj van hda ciia toan bg hoat trong mgt khoang thdi gian, de khach ed thi dgng du ljch. Hoat ddng eiia du ljch diu hudng tim hilu dugc nhirng net van hda truyin thdng vao muc dfch hinh thanh nen nhiing ban sic van dac trung eiia ttTng tgc ngudi. Loai hinh nay hda dac trung ciia tirng qude gia. Hieu mgt each thfch hgp vdi nhung noi cd nhilu ddng bao dan thong thudng, dd la viec nghien eii:u cac gia trj tgc thilu sd, dae biet phat triln manh d Sa Pa, van hda dl phue vu eho phat triln du lich. va dugc coi la mdt hudng di mdi, vira gdp phin Van hda la tai nguyen dgc dao ed vai trd xda ddi giam ngheo, vira phat huy ban sic van quan trgng trong viec quylt djnh den quy md, hda ciia mdi tgc ngudi, loai hinh, chat lugng, hieu qua ciia hoat dgng 0 Viet Nam ll hgi thudng diln ra quanh du ljch. Du ljch phat trien virng manh hay nam, nhung tap trung nhat la vao mtia xuan, khong phu thugc vao cac gia trj van hda, bdi phin ldn cac ll hdi gin liln vdi cac sir kien ljch van hda ehinh la dilu kien, moi trudng eho du sir, tudng nhd nhitng ngudi cd cdng ddi vdi dai ljch phat sinh va phat trien. Sd319|J| Thang 1-2011
  5. VAN HQA N G H F THUAT TROMC MlWc Du ljch va van hda cd mdi quan he bd trg Viee thie'u y thirc eiia nhirng ngudi kinh cho nhau, ban than hoat dgng du ljch da cd sin doanh du ljch da true tiep lam xau di hinh anh tfnh van hda, nhung xet vl ban chat, nd vin la ciia dilm du ljch, gay ra sir phan cam ciia khach mgt hoat dgng kinh doanh, viec kei hgp nhuIn tham quan. Van dl diu tien phai nhic den la nhuyin van hda va du ljch, se tao cho du ljch tinh trang mat ve sinh trong viec phuc vu an nhiing san phlm mang tfnh van hda cao hon va udng nhu thu'c an oi thiu, ed phlm mau, dung du ljch se ddng vai trd la phuong tien dl danh cu chi bie'n khdng dam bao ve sinh..., ben canh thirc, khai thac, truyin tai va trinh diln cae gia dd cdn xuat hien nhimg hien tugng treo ddu de trj van hda tdt nhat. bdn thit chd lira ddi khach, khdng trung thuc Neu du ljch van hda la viec hudng vao muc trong kinh doanh budn ban, lam cho khach mat dfch tim hilu, kham pha, hgc hdi, va bao tdn thien cam, khdng ed y djnh quay lai. cac gia trj van hda truyin thdng, thi van hda du Do du ljch phat trien nhanh, thieu sir quan ly ljch lai thi hien hanh vi irng xir, dao diic ciia chat che va ddng bg da lam xuat hien te nan xa con ngudi ddi vdi eae gia trj van hda truyin hgi nhu ca do, xdc dia, trd choi triing thudng, hay thdng dd. nhieu yeu td gia van hda nay sinh girgng ep de Nhu vay van hda trong hoat dgng du ljch phuc vu du khach, va dang cd nguy co bj thuong dugc hilu la cac hanh vi irng xir, dao dire, tae mai hda. Ben canh dd la tinh trang an xin, mdc phong lam viee cua nhan vien phue vu, ciia trgm, cheo keo, tranh eudp khach... da tac dgng nhirng ngudi kinh doanh du ljch, eiia cu dan, tieu cue, anh hudng tdi phat triln du ljch. thai do irng xir ciia du khach ddi vdi nai hg de'n Ngoai ra cdn phai ke de'n thai do va hanh vi tham quan. ling xir ciia nhirng ngudi lam du ljch cdn mang Tinh trang chung d eae dilm du ljch nude ta tfnh vu lgi, trinh do chuyen mdn nghiep vu la 6 nhiim, do sir thie'u y thirc ciia ca ngudi hoat chua cao, kha nang giao tiep va irng xir con dgng du ljch va ngudi tham gia du ljch. Trong nhilu han che. dd moi trudng nudc bj 6 nhiim nang nhat, do Trong phat trien du ljch hien nay, van dl van lugng chit thai rat ldn, khdng diing nai quy hda ludn dugc dl cao, nd chfnh la ye'u td de djnh, lam cho cdng viec xir ly bj khd khan, gay quylt djnh tdi su thanh cdng ciia du ljch. Mudn mai my quan va lam xuai hien mgt sd loai vi du ljch phat triln thi cin cd mgt m6i trudng van khuin gay hai. Ngoai ra, viec xam hai ciia con hda tdt. ngudi den tai nguyen la nguyen nhan din din Du ljch la mgt nganh cdng nghiep khdng tinh trang xudng cap ciia cac di tich, canh quan, khdi mang lai lgi nhuan cao. Neu danh thirc lam suy giam he dgng thuc vat, rat khd eho viee dugc cac tilm nang va lgi the, thi du ljch se la khoi phuc lai. con ga de trung vang, tac dgng manh me tdi su Thj trudng du ljch Viet Nam dang diln ra phat triln kinh te xa hgi. Ben canh phat trien mgt nghjch ly, dd la sir trai ngugc vl y thiic nhanh du ljch, can cd nhtrng chfnh sach, bien trong viec bao ve mdi trudng gitra khach du ljch phap bao tdn cac gia trj van hda, cac tai qudc t l va khach ngi dja. Dilu nay thi hien ro, nguyen du ljch, phat trien du ljch mdt each nlu nhu khach nude ngoai ton trgng cae van dl ben vtrng; ddng thdi hoat dgng du lich phai ve bao ve mdi trudng bao nhieu, thi khach ngi ludn dam bao tfnh van hda, thi hien net van dja lai thd a bay nhieu, sin sang thai rac d mgi hoa trong tirng hoat dgng, tao In tuang td't... noi. Van dl dat ra la mudn bao ve tdt mdi de nganh du lich Viet Nam tan dung co hdi, trudng du ljch thi trudc hei cin nang cao y thitc phat trien viing manh • CLia mdi ngudi bing each md rong cac hinh thiic tuyen truyin, giao due ning eao nhan N.T.L thirc, giup hg nhan tha'y tam quan trgng ciia 1. 2. 3. Hoang Chi Dung, l^udt du lich. Nxb Hdiis viec bao ve mdi trudng. Due. Ha Noi. 2008. tr.6. 9. ™S6 319 l l Thang 1-2011

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản