intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án ngành công nghiệp luyện cán thép

Chia sẻ: Ái Ái | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

30
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo quy định tại Điều 19, Mục 2, Luật BVMT do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006, Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006, Nghị định số 21/2008/NĐưCP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVMT, thì các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trình Cơ quan Quản lý Nhà nước phê duyệt. Bản hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM này nhằm trợ giúp việc lập và thẩm định báo cáo ĐTM đối với đối tượng là các dự án ngành công nghiệp luyện cán thép.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án ngành công nghiệp luyện cán thép

 1. Më ®Çu. xuÊt xø cña dù ¸n, c¸c c¨n cø ph¸p luËt vμ kü thuËt, tæ chøc thùc hiÖn ®tm I. xuÊt xø cña dù ¸n 1. Më ®Çu Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19, Môc 2, LuËt BVMT do Quèc héi N−íc CHXHCN ViÖt Nam ban hμnh ngμy 29 th¸ng 11 n¨m 2005 vμ cã hiÖu lùc thi hμnh tõ ngμy 01 th¸ng 07 n¨m 2006, NghÞ ®Þnh 80/2006/N§-CP ngμy 09 th¸ng 08 n¨m 2006, NghÞ ®Þnh sè 21/2008/N§-CP ngμy 28 th¸ng 02 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ vÒ H−íng dÉn thi hμnh mét sè ®iÒu cña LuËt BVMT, th× c¸c dù ¸n ®Çu t− ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ph¶i lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng (§TM) tr×nh C¬ quan Qu¶n lý Nhμ n−íc phª duyÖt. B¶n h−íng dÉn kü thuËt lËp b¸o c¸o §TM nμy nh»m trî gióp viÖc lËp vμ thÈm ®Þnh b¸o c¸o §TM ®èi víi ®èi t−îng lμ c¸c dù ¸n ngμnh c«ng nghiÖp luyÖn c¸n thÐp. 2. XuÊt xø cña dù ¸n - Tãm t¾t vÒ xuÊt xø, hoμn c¶nh ra ®êi vμ sù cÇn thiÕt cña dù ¸n ®Çu t−. - Nªu râ lμ lo¹i dù ¸n míi, dù ¸n bæ sung, dù ¸n më réng, dù ¸n ®iÒu chØnh hay dù ¸n lo¹i kh¸c. - C¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn duyÖt dù ¸n ®Çu t−. - Kh¼ng ®Þnh dù ¸n ph¶i ®−îc tiÕn hμnh lËp b¸o c¸o §TM theo quy ®Þnh. II. C¸c c¨n cø ph¸p luËt vμ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng dù ¸n 1. C¸c c¨n cø ph¸p luËt LiÖt kª c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt lμm c¨n cø cho viÖc thùc hiÖn §TM vμ lËp b¸o c¸o §TM dù ¸n (sè hiÖu, m· hiÖu, thêi gian, cÊp ban hμnh). 2. C¸c c¨n cø kü thuËt LiÖt kª c¸c v¨n b¶n kü thuËt lμm c¨n cø cho viÖc thùc hiÖn §TM vμ lËp b¸o c¸o §TM dù ¸n (sè liÖu, m· hiÖu, thêi gian, cÊp ban hμnh). Trang 1
 2. III. nguån sè liÖu, d÷ liÖu 1. Nguån tμi liÖu, d÷ liÖu tham kh¶o - LiÖt kª c¸c tμi liÖu, d÷ liÖu tham kh¶o víi c¸c th«ng sè vÒ tªn gäi, xuÊt xø thêi gian, t¸c gi¶, n¬i l−u gi÷ hoÆc n¬i ph¸t hμnh cña tμi liÖu, d÷ liÖu. - §¸nh gi¸ møc ®é chi tiÕt, tin cËy, tÝnh cËp nhËt cña nguån tμi liÖu, d÷ liÖu. Tæng hîp vμo b¶ng theo mÉu sau : B¶ng : Nguån tμi liÖu, d÷ liÖu tham kh¶o TT Nguån tμi liÖu, d÷ liÖu tham kh¶o §¸nh gi¸ ®é tin cËy 2. Nguån tμi liÖu, d÷ liÖu do chñ dù ¸n tù t¹o lËp - LiÖt kª c¸c tμi liÖu, d÷ liÖu do chñ dù ¸n tù t¹o lËp, xuÊt xø thêi gian, ®Þa ®iÓm mμ tμi liÖu, d÷ liÖu ®−îc t¹o lËp. - §¸nh gi¸ møc ®é chi tiÕt, tin cËy, tÝnh cËp nhËt cña tμi liÖu, d÷ liÖu t¹o lËp. Tæng hîp vμo b¶ng theo mÉu sau : B¶ng : Nguån tμi liÖu, d÷ liÖu do chñ dù ¸n t¹o lËp TT Nguån tμi liÖu, d÷ liÖu tham kh¶o §¸nh gi¸ ®é tin cËy III. ph−¬ng ph¸p ¸p dông trong qu¸ tr×nh ®tm dù ¸n 1. Danh môc c¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng - Ph−¬ng ph¸p thèng kª : Ph−¬ng ph¸p nμy nh»m thu thËp vμ xö lý c¸c sè liÖu khÝ t−îng thuû v¨n vμ kinh tÕ x· héi t¹i khu vùc dù ¸n. - Ph−¬ng ph¸p tham vÊn céng ®ång : §−îc sö dông trong qu¸ tr×nh pháng vÊn lÊy ý kiÕn cña l·nh ®¹o Uû ban Nh©n d©n, Uû ban MÆt trËn Tæ quèc cÊp x·, ph−êng vμ céng ®ång d©n c− xung quanh khu vùc dù ¸n. - Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra kh¶o s¸t vμ lÊy mÉu hiÖn tr−êng : Ph−¬ng ph¸p nh»m x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c ®iÓm ®o vμ lÊy mÉu c¸c th«ng sè m«i tr−êng phôc vô cho viÖc ph©n tÝch vμ ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng khu vùc dù ¸n. - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vμ xö lý sè liÖu trong phßng thÝ nghiÖm : §−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña TCVN 1995 ®Ó ph©n tÝch c¸c th«ng sè m«i tr−êng phôc vô cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng khu vùc dù ¸n. Trang 2
 3. - Ph−¬ng ph¸p so s¸nh : Dïng ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng trªn c¬ së Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i tr−êng TCVN 1995, 2000 vμ TCVN 2005. - Ph−¬ng ph¸p ma trËn : X©y dùng ma trËn t−¬ng t¸c gi÷a ho¹t ®éng x©y dùng, qu¸ tr×nh sö dông vμ c¸c t¸c ®éng tíi c¸c yÕu tè m«i tr−êng ®Ó xem xÐt ®ång thêi nhiÒu t¸c ®éng. - Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh : §−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi (WHO) nh»m −íc tÝnh t¶i l−îng cña c¸c chÊt « nhiÔm trong khÝ th¶i vμ n−íc th¶i ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n tíi m«i tr−êng. - Ph−¬ng ph¸p m« h×nh ho¸ : Sö dông m« h×nh ®Ó tÝnh to¸n dù b¸o nång ®é trung b×nh cña c¸c chÊt « nhiÔm trong khÝ th¶i vμ n−íc th¶i tõ c¸c nguån th¶i cña c«ng nghÖ luyÖn c¸n thÐp vμo m«i tr−êng. - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp x©y dùng b¸o c¸o : Ph©n tÝch, tæng hîp c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn c¸c thμnh phÇn m«i tr−êng tù nhiªn vμ kinh tÕ x· héi khu vùc thùc hiÖn dù ¸n. 2. C¸c thiÕt bÞ quan tr¾c m«i tr−êng sö dông • ThiÕt bÞ quan tr¾c m«i tr−êng n−íc ®−îc sö dông LiÖt kª c¸c lo¹i thiÕt bÞ quan tr¾c, lÊy mÉu vμ ph©n tÝch c¸c th«ng sè m«i tr−êng n−íc ®· sö dông phôc vô cho c«ng t¸c §TM dù ¸n. • ThiÕt bÞ quan tr¾c vμ ph©n tÝch m«i tr−êng kh«ng khÝ ®−îc sö dông LiÖt kª c¸c lo¹i thiÕt bÞ quan tr¾c, lÊy mÉu vμ ph©n tÝch c¸c th«ng sè m«i tr−êng kh«ng khÝ ®· sö dông phôc vô cho c«ng t¸c §TM dù ¸n. • ThiÕt bÞ ®o vμ quan tr¾c tiÕng ån LiÖt kª c¸c lo¹i thiÕt bÞ quan tr¾c, ®o ®¹c c¸c th«ng sè tiÕng ån ®· sö dông phôc vô cho c«ng t¸c §TM dù ¸n. IV. Tæ chøc thùc hiÖn §TM - Nªu tæ chøc thùc hiÖn §TM vμ lËp b¸o c¸o §TM cña chñ dù ¸n, trong ®ã chØ râ viÖc cã thuª hay kh«ng thuª dÞch vô t− vÊn lËp b¸o c¸o §TM dù ¸n. - Tr−êng hîp cã thuª dÞch vô t− vÊn lËp b¸o c¸o §TM dù ¸n, cÇn nªu râ : + Tªn c¬ quan cung cÊp dÞch vô (®· ®−îc ®¨ng ký t¹i ViÖt Nam). + §Þa chØ v¨n phßng t¹i ViÖt Nam. + Tªn ng−êi ®¹i diÖn cao nhÊt cña c¬ quan cung cÊp dÞch vô. Trang 3
 4. + Chøc vô ng−êi ®¹i diÖn. + Sè ®iÖn tho¹i vμ sè fax t¹i ViÖt Nam. + GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng khoa häc vμ c«ng nghÖ vÒ m«i tr−êng. - Danh s¸ch nh÷ng ng−êi trùc tiÕp tham gia lËp b¸o c¸o §TM dù ¸n (gåm c¶ ng−êi cña ®¬n vÞ chñ ®Çu t− vμ ng−êi cña ®¬n vÞ t− vÊn) : + Hä tªn, §¬n vÞ vμ Chøc vô. + Tr×nh ®é chuyªn m«n. + Chuyªn ngμnh m«i tr−êng. V. Quy tr×nh thùc hiÖn ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng Trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng n¨m 2005, NghÞ ®Þnh 80/2006/N§-CP ngμy 09 th¸ng 08 n¨m 2006, NghÞ ®Þnh sè 21/2008/N§-CP ngμy 28 th¸ng 02 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ, b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng dù ¸n nhμ m¸y luyÖn c¸n thÐp ®−îc thùc hiÖn víi c¸c b−íc sau : - B−íc 1 : Nghiªn cøu dù ¸n ®Çu t−. - B−íc 2 : Nghiªn cøu vÒ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vμ KTXH t¹i khu vùc dù ¸n. - B−íc 3 : Kh¶o s¸t, ®o ®¹c vμ ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng c¸c thμnh phÇn m«i tr−êng t¹i khu vùc dù ¸n. - B−íc 4 : X¸c ®Þnh c¸c nguån g©y t¸c ®éng, ®èi t−îng, quy m« bÞ t¸c ®éng, ph©n tÝch vμ ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n tíi m«i tr−êng. - B−íc 5 : X©y dùng c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng xÊu, phßng ngõa vμ øng phã sù cè m«i tr−êng cña dù ¸n. - B−íc 6 : X©y dùng c¸c c«ng tr×nh xö lý m«i tr−êng, ch−¬ng tr×nh qu¶n lý vμ gi¸m s¸t m«i tr−êng cña dù ¸n. - B−íc 7 : LËp dù to¸n kinh phÝ cho c¸c c«ng tr×nh xö lý m«i tr−êng. - B−íc 8 : Tæ chøc tham vÊn lÊy ý kiÕn cña UBND vμ UBMTTQ x·, ph−êng. - B−íc 9 : X©y dùng b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña dù ¸n. - B−íc 10 : Tr×nh thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña dù ¸n. Trang 4
 5. Ch−¬ng 1. m« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1. tªn dù ¸n - Nªu chÝnh x¸c nh− tªn trong b¸o c¸o ®Çu t− dù ¸n. - Tªn dù ¸n viÕt b»ng ch÷ in hoa. 1.2. Chñ dù ¸n - Tªn chñ ®Çu t− dù ¸n (®· ®−îc ®¨ng ký t¹i ViÖt Nam), b»ng ch÷ in hoa. - §Þa chØ liªn hÖ : V¨n phßng t¹i ViÖt Nam. - Sè ®iÖn tho¹i vμ sè fax t¹i ViÖt Nam. - Tªn ng−êi ®¹i diÖn cao nhÊt cña dù ¸n. - Quèc tÞch : ghi râ quèc tÞch ng−êi ®¹i diÖn. - Chøc vô : ghi râ chøc vô ng−êi ®¹i diÖn. 1.3. VÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n 1.3.1. VÞ trÝ dù ¸n - §Þa danh n¬i thùc hiÖn dù ¸n. - C¸c mèc ranh giíi cña dù ¸n : ghi râ to¹ ®é vÞ trÝ khu ®Êt cña dù ¸n. - C¸c h×nh ¶nh, s¬ ®å, b¶n ®å thÓ hiÖn vÞ trÝ dù ¸n trªn ®Þa bμn khu vùc vμ c¸c ®èi t−îng xung quanh dù ¸n nh− c¸c KCN, CCN, c¸c nhμ m¸y, c¸c khu d©n c− trªn ®Þa bμn ph−êng/x·, quËn/huyÖn, c¸c di tÝch lÞch sö vμ c«ng tr×nh v¨n ho¸ cã gi¸ trÞ, m¹ng l−íi giao th«ng, m¹ng l−íi s«ng suèi... 1.3.2. Kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ dù ¸n ®Õn c¸c c«ng tr×nh xung quanh Kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ dù ¸n ®Õn c¸c c«ng tr×nh xung quanh ®−îc −íc tÝnh cô thÓ tíi : - C¸c nhμ m¸y xung quanh gÇn nhÊt. - C¸c khu d©n c− xung quanh gÇn nhÊt. - C¸c c«ng tr×nh, h¹ tÇng c¬ së phôc vô triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n : nguån n−íc, nguån ®iÖn, xö lý chÊt th¶i... - C¸c ®èi t−îng nh¹y c¶m : C¸c khu vùc b¶o tån, b¶o tμng, khu sinh th¸i nh¹y c¶m, c¸c di tÝch lÞch sö vμ c«ng tr×nh v¨n ho¸... - C¸c ®èi t−îng kh¸c nh− má khai th¸c quÆng, s©n bay, cÇu c¶ng... Trang 5
 6. 1.3.3. VÞ trÝ tiÕp gi¸p cña dù ¸n Nªu râ c¸c ®èi t−îng tiÕp gi¸p víi dù ¸n (dùa trªn b¸o c¸o ®Çu t− cña dù ¸n vμ qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t) : - PhÝa B¾c (§«ng B¾c), - PhÝa §«ng (§«ng Nam), - PhÝa Nam (T©y Nam), - PhÝa T©y (T©y B¾c). 1.3.4. HiÖn tr¹ng khu ®Êt cña dù ¸n HiÖn tr¹ng khu ®Êt cña dù ¸n cÇn nªu râ (dùa trªn b¸o c¸o ®Çu t− cña dù ¸n vμ qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t) : - Thèng kª hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt : môc ®Ých sö dông ®Êt, diÖn tÝch. - Thèng kª sè l−îng nhμ trong khu vùc dù ¸n : lo¹i nhμ, sè l−îng. - Thèng kª sè hé d©n trong khu vùc dù ¸n : sè hé d©n ®ang sinh sèng, sè hé d©n cã ®Êt canh t¸c. - Nguån tμi nguyªn, kho¸ng s¶n cã gi¸ trÞ ë khu vùc dù ¸n. - Má khai th¸c quÆng phôc vô cho dù ¸n. 1.3.5. C¸c lîi Ých kinh tÕ x· héi cña dù ¸n - T¨ng thu cho ng©n s¸ch. - Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c ngμnh kinh tÕ liªn quan. - T¹o c«ng ¨n viÖc lμm cho ng−êi lao ®éng. - T¹o kim ng¹ch xuÊt khÈu vμ gãp phÇn gia t¨ng GDP cña ®Þa ph−¬ng. - Gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®Þa ph−¬ng. - T¹o ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt, th−¬ng m¹i, dÞch vô vμ giao th−¬ng kinh tÕ. 1.3.6. NhËn xÐt - VÞ trÝ dù ¸n phï hîp hay kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn chung cña vïng, cña khu vùc. - Nh÷ng khã kh¨n vμ thuËn lîi khi thùc hiÖn dù ¸n t¹i vÞ trÝ quy ho¹ch, cô thÓ vÒ c¸c vÊn ®Ò ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng, tiªu tho¸t n−íc m−a vμ n−íc th¶i, thu gom vμ xö lý chÊt th¶i... - H−íng giã chñ ®¹o cña khu vùc vμ vïng cã kh¶ n¨ng bÞ ¶nh h−ëng. - C¸c vÊn ®Ò vÒ x· héi t¹i khu vùc dù ¸n. - C¸c vÊn ®Ò nh¹y c¶m vÒ m«i tr−êng ë khu vùc dù ¸n. Trang 6
 7. 1.4. ®Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ luyÖn c¸n thÐp 1.4.1. Quy m« cña dù ¸n vμ ph−¬ng ¸n s¶n phÈm - Quy m« cña dù ¸n. - S¶n phÈm cña dù ¸n. 1.4.2. Nguyªn liÖu vμ nhiªn liÖu • Nguyªn liÖu - Thμnh phÇn quÆng s¾t. - Thμnh phÇn thÐp phÕ liÖu. - Thμnh phÇn c¸c chÊt phô gia... • Nhiªn liÖu - Thμnh phÇn dÇu. - Thμnh phÇn than ®¸. - Thμnh phÇn than cok. - N¨ng l−îng ®iÖn, n−íc. - Thμnh phÇn chÊt trî dung... 1.4.3. C¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt • Nguån nguyªn liÖu vμ chuÈn bÞ nguyªn liÖu - Nguån nguyªn liÖu. - B·i nguyªn liÖu. - ChuÈn bÞ nguyªn liÖu. • C«ng nghÖ thiªu kÕt + §Æc ®iÓm c«ng nghÖ. + S¬ ®å c«ng nghÖ víi c¸c dßng th¶i. + ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (chñng lo¹i, c«ng suÊt, sè l−îng, h·ng, n¨m s¶n xuÊt). • C«ng nghÖ luyÖn gang lß cao + §Æc ®iÓm c«ng nghÖ. + S¬ ®å c«ng nghÖ víi c¸c dßng th¶i. + ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (chñng lo¹i, c«ng suÊt, sè l−îng, h·ng, n¨m s¶n xuÊt). • C«ng nghÖ luyÖn thÐp vμ ®óc liªn tôc + §Æc ®iÓm c«ng nghÖ. Trang 7
 8. + S¬ ®å c«ng nghÖ víi c¸c dßng th¶i. + ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (chñng lo¹i, c«ng suÊt, sè l−îng, h·ng, n¨m s¶n xuÊt). • C«ng nghÖ c¸n thÐp + §Æc ®iÓm c«ng nghÖ. + S¬ ®å c«ng nghÖ víi c¸c dßng th¶i. + ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (chñng lo¹i, c«ng suÊt, sè l−îng, h·ng, n¨m s¶n xuÊt). 1.5. c¸c c«ng tr×nh cña dù ¸n 1.5.1. Ph©n khu chøc n¨ng - M« t¶ c¬ cÊu kh«ng gian nhμ m¸y theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh trªn mÆt b»ng sö dông ®Êt (b¶n vÏ tæng mÆt b»ng nhμ m¸y). - Mçi h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i thÓ hiÖn râ vÞ trÝ x©y dùng, diÖn tÝch vμ h−íng cña c¸c c«ng tr×nh. - Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, so s¸nh tÝnh −u viÖt vÒ mÆt kinh tÕ kü thuËt còng nh− x· héi cña c¸c ph−¬ng ¸n lùa chän vÞ trÝ dù ¸n. Trªn c¬ së ®ã lùa chän vÞ trÝ x©y dùng cña dù ¸n ®¶m b¶o vÒ mÆt m«i tr−êng vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, nh− h−íng giã chñ ®¹o cña khu vùc, kho¶ng c¸ch tíi khu d©n c−, nguån tiÕp nhËn n−íc th¶i, c¬ së h¹ tÇng cña khu vùc... 1.5.2. C¸c c«ng tr×nh cña dù ¸n Ngoμi nh÷ng tr×nh bμy kh¸i qu¸t vÒ ®Æc ®iÓm vμ quy m« c«ng tr×nh cña dù ¸n, cÇn tr×nh bμy râ c¸c néi dung sau : - M« t¶ chi tiÕt cÊu tróc mÆt b»ng c«ng tr×nh, - §Æc ®iÓm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña dù ¸n (kÓ c¶ c¸c c«ng tr×nh phô trî). 1.6. c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt cña dù ¸n 1.6.1. C«ng t¸c san nÒn - Cao ®é nÒn ®Êt tù nhiªn theo hÖ chuÈn quèc gia. - Cao ®é nÒn ®Êt thiÕt kÕ. - Lo¹i vËt liÖu san nÒn, khèi l−îng, ph−¬ng ph¸p vËn chuyÓn, san nÒn. - Ph−¬ng ¸n khai th¸c ®Êt ®¸ san nÒn. 1.6.2. HÖ thèng giao th«ng - Giao th«ng bªn ngoμi nhμ m¸y : c¸c tuyÕn ®−êng nèi nhμ m¸y víi bªn ngoμi. - Giao th«ng trong nhμ m¸y : chiÒu dμi, lé giíi, chiÒu réng (mÆt ®−êng, hÌ...). Trang 8
 9. - B¶n vÏ kÌm theo thÓ hiÖn râ m¹ng l−íi giao th«ng cña dù ¸n. 1.6.3. HÖ thèng cÊp ®iÖn - Tæng nhu cÇu sö dông ®iÖn. - Nguån cÊp ®iÖn (kÓ c¶ hÖ thèng ph¸t ®iÖn dù phßng). - Tæng hîp m¹ng l−íi ph©n phèi ®iÖn : h¹ng môc, ®¬n vÞ, khèi l−îng. 1.6.4. HÖ thèng cÊp n−íc - Tæng nhu cÇu sö dông n−íc. - Nguån cÊp n−íc (kÓ c¶ khai th¸c n−íc ngÇm). - Tæng hîp m¹ng l−íi cÊp n−íc : h¹ng môc, ®¬n vÞ, khèi l−îng. - B¶n vÏ kÌm theo thÓ hiÖn râ m¹ng l−íi cÊp n−íc cña dù ¸n. 1.6.5. HÖ thèng tho¸t n−íc m−a - H−íng tuyÕn tho¸t n−íc m−a. - Nguån tiÕp nhËn n−íc m−a. - Quy c¸ch x©y dùng. - Tæng hîp khèi l−îng hÖ thèng tho¸t n−íc m−a : ®¬n vÞ, khèi l−îng. - B¶n vÏ kÌm theo thÓ hiÖn râ hÖ thèng tho¸t n−íc m−a cña dù ¸n. 1.6.6. HÖ thèng thu gom n−íc th¶i - H−íng tuyÕn tho¸t n−íc th¶i. - Nguån tiÕp nhËn n−íc th¶i, vÞ trÝ x¶ th¶i. - Quy c¸ch x©y dùng. - Tæng hîp khèi l−îng hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i : h¹ng môc, ®¬n vÞ, khèi l−îng - B¶n vÏ kÌm theo thÓ hiÖn râ hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i cña dù ¸n. 1.6.7. Tr¹m xö lý n−íc th¶i - L−u l−îng n−íc th¶i. VÞ trÝ tr¹m xö lý n−íc th¶i trªn tæng mÆt b»ng nhμ m¸y. - C«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i. - Tiªu chuÈn n−íc th¶i ®Çu vμo, tiªu chuÈn n−íc th¶i ®Çu ra. - Nguån tiÕp nhËn n−íc th¶i sau xö lý (®iÓm x¶ n−íc th¶i ra nguån tiÕp nhËn). 1.6.8. Khu l−u gi÷ chÊt th¶i r¾n - Chøc n¨ng. - VÞ trÝ vμ diÖn tÝch. Trang 9
 10. 1.6.9. Ph−¬ng ¸n thi c«ng Trong phÇn nμy cÇn tr×nh bμy cô thÓ c¸c ph−¬ng ¸n thi c«ng vμ ph−¬ng ¸n cung cÊp nguyªn vËt liÖu phôc vô cho thi c«ng c«ng tr×nh cña dù ¸n, khèi l−îng vμ ph−¬ng ph¸p thi c«ng ®μo vμ ®¾p ®Êt. - Ph−¬ng ¸n thi c«ng mãng vμ c¸c c«ng tr×nh nhμ x−ëng. - Ph−¬ng ¸n thi c«ng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt. 1.6.10. Nh÷ng gi¶i ph¸p m«i tr−êng ®−îc lång ghÐp trong néi dung cña dù ¸n Tr×nh bμy nh÷ng xem xÐt, c©n nh¾c d−íi gãc ®é m«i tr−êng vμ nh÷ng néi dung m«i tr−êng nh− ph−¬ng ¸n thay thÕ, c¸c thiÕt kÕ kü thuËt, c¸c biÖn ph¸p thi c«ng... ®· ®−îc lång ghÐp trong b¸o c¸o ®Çu t− dù ¸n. 1.7. chi phÝ ®Çu t− cña dù ¸n 1.7.1. Tæng chi phÝ ®Çu t− cña dù ¸n Dùa trªn b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hoÆc b¸o c¸o ®Çu t− cña dù ¸n. 1.7.2. Chi phÝ cho tõng h¹ng môc ®Çu t− cña dù ¸n Dùa trªn b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hoÆc b¸o c¸o ®Çu t− cña dù ¸n. 1.8. Tæ chøc qu¶n lý dù ¸n - Qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n (thÓ hiÖn trªn s¬ ®å). - Nh©n lùc thùc hiÖn. - Bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ m«i tr−êng. 1.9. tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n Nªu cô thÓ lÞch tr×nh thùc hiÖn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña dù ¸n tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ, thi c«ng ®Õn giai ®o¹n hoμn thμnh ®−a nhμ m¸y vμo ho¹t ®éng. Trang 10
 11. Ch−¬ng 2. ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr−êng vμ kinh tÕ x· héi khu vùc dù ¸n 2.1. c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc dù ¸n Ho¹t ®éng cña ngμnh c«ng nghiÖp luyÖn c¸n thÐp ph¸t th¶i mét l−îng khÝ th¶i lín cã chøa c¸c chÊt khÝ ®éc h¹i víi nång ®é cao nh− Bôi TSP, KhÝ SO2, CO, CO2, NOx, HCl, HF. Qu¸ tr×nh lan truyÒn, ph¸t t¸n vμ chuyÓn ho¸ c¸c chÊt « nhiÔm trong khÝ th¶i phô thuéc rÊt nhiÒu vμo c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc. Do ®ã, trong ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng Dù ¸n Nhμ m¸y luyÖn c¸n thÐp cÇn ph¶i cã nh÷ng ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vÒ ®Æc ®iÓm ®iÒu kiÖn tù nhiªn, hiÖn tr¹ng m«i tr−êng vμ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi khu vùc bao gåm : 2.1.1. §iÒu kiÖn vÒ ®Þa lý, ®Þa chÊt • VÞ trÝ khu ®Êt cña dù ¸n - MÆt b»ng khu ®Êt, h−íng, mèi liªn hÖ víi c¸c vïng xung quanh. - Cao ®é ®Þa h×nh, h−íng tho¸t n−íc. Täa ®é vÞ trÝ khu ®Êt. - ThÓ hiÖn vÞ trÝ khu ®Êt trªn b¶n ®å nÒn khu vùc dù ¸n. • §Þa chÊt c«ng tr×nh - TÝnh chÊt vËt lý cña c¸c líp ®Êt ®¸. - TÝnh chÊt c¬ häc cña c¸c líp ®Êt ®¸. • §Þa chÊt thuû v¨n - Tr÷ l−îng n−íc d−íi ®Êt. - ChÊt l−îng n−íc d−íi ®Êt. • NhËn xÐt - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i m«i tr−êng cña khu vùc dù ¸n. - §¸nh gi¸ gi¸ trÞ nguån tμi nguyªn n−íc d−íi ®Êt vμ kh¶ n¨ng bÞ « nhiÔm do ho¹t ®éng cña dù ¸n g©y ra. 2.1.2. §iÒu kiÖn vÒ khÝ t−îng, thuû v¨n Qu¸ tr×nh lan truyÒn vμ chuyÓn ho¸ c¸c chÊt « nhiÔm phô thuéc rÊt nhiÒu vμo ®iÒu kiÖn khÝ hËu t¹i khu vùc dù ¸n. C¸c yÕu tè ®ã lμ : Trang 11
 12. - NhiÖt ®é kh«ng khÝ vμ ®é Èm t−¬ng ®èi cña kh«ng khÝ - L−îng m−a, n¾ng vμ bøc x¹ mÆt trêi. - Tèc ®é giã, h−íng giã vμ tÇn suÊt giã. - Mét sè hiÖn t−îng khÝ t−îng ®Æc thï nh− s−¬ng mï, b·o lò, gi«ng... VÒ ®iÒu kiÖn khÝ t−îng ë khu vùc dù ¸n ph¶i dùa vμo nguån sè liÖu thèng kª t¹i c¸c Tr¹m KhÝ t−îng gÇn vÞ trÝ dù ¸n vμ thuéc ®Þa bμn n¬i dù ¸n sÏ ®−îc x©y dùng. Sè liÖu ph¶i ®−îc thèng kª trong vßng tõ 5-10 n¨m gÇn nhÊt víi c¸c ®Æc tr−ng sau : • NhiÖt ®é kh«ng khÝ NhiÖt ®é kh«ng khÝ cã ¶nh h−ëng ®Õn sù lan truyÒn vμ chuyÓn ho¸ c¸c chÊt « nhiÔm trong kh«ng khÝ gÇn mÆt ®Êt vμ nguån n−íc. C¸c gi¸ trÞ ®Æc tr−ng vÒ nhiÖt ®é kh«ng khÝ nh− sau : B¶ng : NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng c¸c n¨m ë khu vùc dù ¸n §¬n vÞ tÝnh : oC Th¸ng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tr¹m-n¨m Trung b×nh Nguån : Tr¹m KhÝ t−îng - Thuû v¨n. ƒ §é Èm kh«ng khÝ §é Èm cña kh«ng khÝ lín t¹o ®iÒu kiÖn cho vi sinh vËt tõ mÆt ®Êt ph¸t t¸n vμo kh«ng khÝ ph¸t triÓn nhanh chãng, lan truyÒn trong kh«ng khÝ vμ chuyÓn ho¸ c¸c chÊt « nhiÔm trong kh«ng khÝ g©y « nhiÔm m«i tr−êng. C¸c gi¸ trÞ ®Æc tr−ng vÒ ®é Èm t¹i khu vùc dù ¸n nh− sau : B¶ng : §é Èm t−¬ng ®èi trung b×nh th¸ng c¸c n¨m ë khu vùc dù ¸n §¬n vÞ tÝnh : % Th¸ng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tr¹m-n¨m Trung b×nh Nguån : Tr¹m KhÝ t−îng - Thuû v¨n. ƒ N¾ng vμ bøc x¹ ChÕ ®é n¾ng liªn quan chÆt chÏ víi chÕ ®é bøc x¹ vμ t×nh tr¹ng m©y. C¸c th«ng sè ®Æc tr−ng vÒ n¾ng cña khu vùc nh− sau : - Tæng sè giê n¨ng trung b×nh n¨m. Trang 12
 13. - Th¸ng cã sè giê n¾ng trung b×nh lín nhÊt. - Th¸ng cã sè giê n¾ng trung b×nh thÊp nhÊt. B¶ng : Sè giê n¾ng trung b×nh th¸ng c¸c n¨m ë khu vùc dù ¸n §¬n vÞ tÝnh : giê Th¸ng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tr¹m-n¨m Trung b×nh Nguån : Tr¹m KhÝ t−îng - Thuû v¨n. ƒ Tèc ®é giã, h−íng giã vμ tÇn suÊt giã Giã lμ yÕu tè khÝ t−îng c¬ b¶n nhÊt cã ¶nh h−ëng ®Õn sù lan truyÒn c¸c chÊt « nhiÔm trong kh«ng khÝ vμ lμm x¸o trén c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc. C¸c th«ng sè ®Æc tr−ng vÒ tèc ®é giã vμ h−íng giã khu vùc dù ¸n nh− sau : - VËn tèc giã trung b×nh n¨m. - VËn tè giã trung b×nh th¸ng lín nhÊt. - VËn tè giã trung b×nh th¸ng nhá nhÊt. - H−íng giã chñ ®¹o vÒ mïa hÌ. - H−íng giã chñ ®¹o vÒ mïa ®«ng. B¶ng : Tèc ®é giã trung b×nh th¸ng c¸c n¨m ë khu vùc dù ¸n §¬n vÞ tÝnh : m/s Th¸ng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tr¹m-n¨m Trung b×nh Nguån : Tr¹m KhÝ t−îng - Thuû v¨n. B¶ng : TÇn suÊt giã trung b×nh th¸ng c¸c n¨m ë khu vùc dù ¸n §¬n vÞ tÝnh : % Th¸ng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tr¹m-n¨m Trung b×nh Nguån : Tr¹m KhÝ t−îng - Thuû v¨n. ƒ L−îng m−a M−a cã t¸c dông lμm s¹ch m«i tr−êng kh«ng khÝ vμ pha lo·ng chÊt th¶i láng. C¸c th«ng sè ®Æc tr−ng t¹i vïng dù ¸n nh− sau : - L−îng m−a trung b×nh n¨m. - L−îng m−a trung b×nh th¸ng cao nhÊt vμ thÊp nhÊt. Trang 13
 14. B¶ng : L−îng m−a trung b×nh th¸ng c¸c n¨m ë khu vùc dù ¸n §¬n vÞ tÝnh : mm Th¸ng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tr¹m-n¨m Trung b×nh Nguån : Tr¹m KhÝ t−îng - Thuû v¨n. ƒ §é bÒn v÷ng khÝ quyÓn §é bÒn v÷ng khÝ quyÓn ®−îc x¸c ®Þnh theo tèc ®é giã vμ bøc x¹ mÆt trêi vμo ban ngμy vμ ®é che phñ m©y vμo ban ®ªm. Dùa vμo b¶ng sau ®Ó x¸c ®Þnh ®é æn ®Þnh khÝ quyÓn ë khu vùc dù ¸n. B¶ng : Ph©n lo¹i ®é bÒn v÷ng khÝ quyÓn (Pasquill, 1961) Tèc ®é giã t¹i Bøc x¹ mÆt trêi ban ngμy §é m©y ban ®ªm ®é cao M¹nh Trung b×nh YÕu It m©y NhiÒu m©y 10m (m/s) (§é cao mÆt (§é cao mÆt (§é cao mÆt < 4/8 > 4/8 trêi >60) trêi 35-60) trêi 15-35) 6 C D D D D Ghi chó : A - RÊt kh«ng bÒn v÷ng D - Trung hoμ B - Kh«ng bÒn v÷ng lo¹i trung b×nh E - BÒn v÷ng trung b×nh C - Kh«ng bÒn v÷ng lo¹i yÕu F - BÒn v÷ng ƒ §Æc ®iÓm chÕ ®é thuû v¨n ë khu vùc dù ¸n M« t¶ m¹ng l−íi thuû v¨n t¹i khu vùc dù ¸n, cô thÓ lμ nguån tiÕp nhËn n−íc m−a vμ n−íc th¶i cña dù ¸n. §Æc ®iÓm chÕ ®é thuû v¨n ph¶i thÓ hiÖn ®−îc c¸c ®Æc tr−ng sau : - Tªn s«ng, suèi. - H×nh th¸i vμ ®Æc tr−ng : chiÒu dμi, réng, ®é s©u, l−u l−îng, dßng ch¶y, tèc ®é dßng ch¶y... 2.2. hiÖn tr¹ng c¸c thμnh phÇn m«i tr−êng tù nhiªn C¸c thμnh phÇn m«i tr−êng tù nhiªn bao gåm thμnh phÇn vËt lý (kh«ng khÝ, tiÕng ån, rung, n−íc mÆt, n−íc d−íi ®Êt, n−íc biÓn ven bê, ®Êt vμ trÇm tÝch) vμ thμnh phÇn sinh häc (®éng vËt, thùc vËt, hÖ sinh th¸i d−íi n−íc vμ hÖ sinh th¸i trªn c¹n, ®éng vËt hoang d· vμ thùc vËt quý hiÕm). C¸c thμnh phÇn m«i tr−êng tù nhiªn sÏ chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp trong thêi gian ng¾n hay dμi Trang 14
 15. cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Do vËy viÖc ®¸nh gi¸ c¸c thμnh phÇn m«i tr−êng tù nhiªn tr−íc khi thùc hiÖn dù ¸n sÏ gióp cho c¸c nhμ qu¶n lý s¬ bé ®¸nh gi¸ ®−îc søc chÞu t¶i m«i tr−êng cña khu vùc dù ¸n, còng nh− dù b¸o diÔn biÕn m«i tr−êng khu vùc khi dù ¸n ®i vμo ho¹t ®éng. C¸c sè liÖu quan tr¾c c¸c thμnh phÇn m«i tr−êng tù nhiªn cã thÓ lÊy tõ nhiÒu nguån t− liÖu kh¸c nhau tõ c¸c Tr¹m Quan tr¾c m«i tr−êng Quèc gia vμ tØnh thμnh, c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc, kh¶o s¸t trong nhiÒu n¨m ®· ®−îc c«ng bè chÝnh thøc hoÆc dù ¸n tù tiÕn hμnh quan tr¾c m«i tr−êng. Sè liÖu quan tr¾c m«i tr−êng ph¶i ®−îc cËp nhËt t¹i thêi ®iÓm lËp dù ¸n. M«i tr−êng nÒn lμ m«i tr−êng khu vùc tr−íc khi thùc hiÖn dù ¸n vμ sÏ chÞu t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. §¸nh gi¸ m«i tr−êng nÒn lμ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng m«i tr−êng cña khu vùc mμ dù ¸n dù ®Þnh sÏ thùc hiÖn. Do vËy phÇn néi dung nμy ph¶i thÓ hiÖn ®−îc mét c¸ch ®Þnh l−îng c¸c thμnh phÇn m«i tr−êng nÒn cu¶ khu vùc th«ng qua c¸c sè liÖu quan tr¾c, ®o ®¹c c¸c chØ tiªu m«i tr−êng sÏ chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp cña dù ¸n trong t−¬ng lai. C¸c sè liÖu m«i tr−êng nÒn sÏ lμ c¬ së ®Ó kiÓm so¸t, ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c §TM sau nμy. Sè liÖu m«i tr−êng nÒn cÇn ®¹t tiªu chuÈn chÊt l−îng sau : - Cã ®ñ ®é tin cËy, râ rμng vμ ph¶i râ nguån gèc xuÊt xø. - C¸c sè liÖu, tμi liÖu ph¶i bao gåm nh÷ng yÕu tè, thμnh phÇn m«i tr−êng trong khu vùc chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp cña dù ¸n. - C¸c sè liÖu ph¶i ®−îc xö lý s¬ bé, hÖ thèng ho¸, râ rμng gióp cho ng−êi ph©n tÝch tæng hîp, nhËn ®Þnh ®Æc ®iÓm cña vïng nghiªn cøu. - Ph−¬ng ph¸p ®o l−êng kh¶o s¸t, ph©n tÝch, thèng kª ph¶i tu©n thñ c¸c quy chuÈn kü thuËt cña hÖ thèng Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ M«i tr−êng (TCVN). - ChØ tiÕn hμnh thu thËp, ®o ®¹c, ®iÒu tra c¸c sè liÖu vÒ m«i tr−êng vμ tμi nguyªn thiªn nhiªn ë nh÷ng khu vùc cã liªn quan trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn dù ¸n vμ nh÷ng chØ tiªu m«i tr−êng sÏ bÞ t¸c ®éng bëi dù ¸n. 2.2.1. HiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng n−íc mÆt • C¸c nguån n−íc chñ yÕu trong khu vùc - N−íc s«ng, suèi, ao hå, - N−íc kªnh m−¬ng thuû lîi, - N−íc biÓn ven bê, Trang 15
 16. • HiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng n−íc khu vùc dù ¸n - LÊy mÉu n−íc mÆt : + VÞ trÝ c¸c ®iÓm ®o ®¹c vμ lÊy mÉu n−íc mÆt : m« t¶ râ ®iÓm quan tr¾c lÊy mÉu trªn s«ng suèi nμo, kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ lÊy mÉu ®Õn vÞ trÝ dù ¸n. + §iÒu kiÖn khÝ hËu t¹i thêi ®iÓm lÊy mÉu, to¹ ®é ®iÓm lÊy mÉu. + Thêi gian lÊy mÉu vμ ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu. + Ph−¬ng ph¸p ®o ®¹c vμ ph©n tÝch cho tõng th«ng sè m«i tr−êng n−íc ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo quy chuÈn kü thuËt TCVN vμ QA, QC. + VÞ trÝ c¸c ®iÓm lÊy mÉu ph¶i thÓ hiÖn trªn b¶n ®å nÒn khu vùc dù ¸n. - C¸c th«ng sè ph©n tÝch n−íc mÆt : + NhiÖt ®é, ®é pH, + C¸c chØ tiªu vÒ ®é ®ôc, hμm l−îng cÆn l¬ löng, DO, TDS. + Nhu cÇu oxy ho¸ sinh ho¸ (BOD5) vμ oxy ho¸ ho¸ häc (COD), + C¸c chØ tiªu vÒ chÊt dinh d−ìng : NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, Cl-, N, P, + C¸c chØ tiªu vÒ hμm l−îng kim lo¹i nÆng : Fe, Zn, Pb, As, CrVI, CN-, + Hμm l−îng phenol, + Hμm l−îng dÇu mì, + Tæng sè Coliform. - KÕt qu¶ ph©n tÝch : KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l−îng n−íc mÆt ®−îc thÓ hiÖn theo mÉu b¶ng sau : B¶ng : KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l−îng m«i tr−êng n−íc mÆt STT Th«ng sè ph©n tÝch §¬n vÞ MÉu MÉu MÉu TCVN W1 W2 W3 5942-1995 o 1 NhiÖt ®é n−íc C 2 pH - 3 §é ®ôc NTU 4 SS mg/l 5 DO mg/l 6 TDS mg/l 7 BOD5 mg/l 8 COD mg/l 9 NH4+ mg/l 10 NO2- mg/l 11 NO3- mg/l 12 PO43- mg/l 13 Cl- mg/l 14 Tæng N mg/l 15 Tæng P mg/l 16 S¾t (Fe) mg/l 17 KÏm (Zn) mg/l Trang 16
 17. 18 Ch× (Pb) mg/l 19 Asen (As) mg/l 20 Crom IV (CrVI) mg/l 21 Cyanua (CN-) mg/l 22 Phenol mg/l 23 DÇu mì mg/l 24 Coliforms MPN/100ml Ghi chó : TCVN 5942-1995 (A hoÆc B) - Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ chÊt l−îng n−íc mÆt. - NhËn xÐt : + §¸nh gi¸ so s¸nh c¸c th«ng sè ph©n tÝch víi TCVN. + KÕt luËn vÒ chÊt l−îng n−íc mÆt t¹i khu vùc dù ¸n vμ ph©n tÝch nguyªn nh©n 2.2.2. HiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng n−íc d−íi ®Êt • C¸c nguån n−íc chñ yÕu trong khu vùc - N−íc giÕng ®μo (m¹ch n«ng). - N−íc giÕng khoan. • HiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng n−íc khu vùc dù ¸n - LÊy mÉu n−íc d−íi ®Êt : + VÞ trÝ c¸c ®iÓm ®o ®¹c vμ lÊy mÉu n−íc d−íi ®Êt : m« t¶ râ ®iÓm quan tr¾c lÊy mÉu lμ giÕng khoan hay giÕng ®μo, ®é s©u, tªn chñ hé, ®Þa chØ. + §iÒu kiÖn khÝ t−îng t¹i thêi ®iÓm lÊy mÉu, to¹ ®é ®iÓm lÊy mÉu. + Thêi gian lÊy mÉu, ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vμ ph©n tÝch ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo quy chuÈn kü thuËt TCVN vμ QA, QC. + VÞ trÝ c¸c ®iÓm lÊy mÉu ph¶i thÓ hiÖn trªn b¶n ®å nÒn khu vùc dù ¸n. - C¸c th«ng sè ph©n tÝch n−íc d−íi ®Êt : + NhiÖt ®é, ®é pH, + ChØ tiªu vÒ ®é cøng theo CaCO3, hμm l−îng cÆn l¬ löng, DO. + C¸c chØ tiªu vÒ chÊt dinh d−ìng : NH4+, NO3-, SO42-, Cl-, + C¸c chØ tiªu vÒ hμm l−îng kim lo¹i nÆng : Fe, Zn, Pb, As, CrVI, CN-, + Hμm l−îng phenol, + Tæng sè Coliform. - KÕt qu¶ ph©n tÝch : KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l−îng n−íc ®−íi ®Êt ®−îc thÓ hiÖn theo mÉu b¶ng sau : Trang 17
 18. B¶ng : KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l−îng m«i tr−êng n−íc d−íi ®Êt STT Th«ng sè ph©n tÝch §¬n vÞ MÉu MÉu MÉu TCVN GW1 GW2 GW3 5944-1995 1 pH - 2 §é cøng theo CaCO3 mg/l 3 SS mg/l 4 NH4+ mg/l 5 NO3- mg/l 6 SO42- mg/l 7 Cl- mg/l 8 S¾t (Fe) mg/l 9 KÏm (Zn) mg/l 10 Ch× (Pb) mg/l 11 Asen (As) mg/l 12 CromIV (CrVI) mg/l 13 Cyanua (CN-) mg/l 14 Phenol mg/l 15 Coliforms MPN/100ml Ghi chó : TCVN 5944-1995 - Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ chÊt l−îng n−íc ngÇm. - NhËn xÐt : + §¸nh gi¸ so s¸nh c¸c th«ng sè ph©n tÝch víi TCVN. + KÕt luËn vÒ chÊt l−îng n−íc d−íi ®Êt khu vùc dù ¸n, ph©n tÝch nguyªn nh©n. 2.2.3. HiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng n−íc biÓn ven bê • LÊy mÉu n−íc biÓn ven bê + VÞ trÝ c¸c ®iÓm ®o ®¹c vμ lÊy mÉu n−íc biÓn ven bê : m« t¶ râ ®iÓm quan tr¾c lÊy mÉu trªn bê biÓn nμo, kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ lÊy mÉu ®Õn vÞ trÝ dù ¸n. + §iÒu kiÖn khÝ t−îng t¹i thêi ®iÓm lÊy mÉu, to¹ ®é ®iÓm lÊy mÉu. + Thêi gian lÊy mÉu, ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vμ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo quy chuÈn kü thuËt TCVN vμ QA, QC. + VÞ trÝ c¸c ®iÓm lÊy mÉu ph¶i thÓ hiÖn trªn b¶n ®å nÒn khu vùc dù ¸n. - C¸c th«ng sè ph©n tÝch n−íc biÓn ven bê : NhiÖt ®é n−íc, pH, DO, SS, BOD5, NH4+, Zn, Pb, As, Cd, DÇu mì, Coliform. + NhiÖt ®é, ®é pH, + C¸c chØ tiªu vÒ ®é ®ôc, hμm l−îng cÆn l¬ löng, DO, TDS. + Nhu cÇu oxy ho¸ sinh ho¸ (BOD5) vμ oxy ho¸ ho¸ häc (COD), + C¸c chØ tiªu vÒ chÊt dinh d−ìng : NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, Cl-, N, P, + C¸c chØ tiªu vÒ hμm l−îng kim lo¹i nÆng : Fe, Zn, Pb, As, CrVI, CN-, + Hμm l−îng phenol, + Hμm l−îng dÇu mì vμ Tæng sè Colifform. Trang 18
 19. - KÕt qu¶ ph©n tÝch : KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l−îng n−íc biÓn ven bê thÓ hiÖn theo mÉu b¶ng sau : B¶ng : KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l−îng n−íc biÓn ven bê STT Th«ng sè ph©n tÝch §¬n vÞ MÉu MÉu MÉu TCVN W1 W2 W3 5943-1995 o 1 NhiÖt ®é n−íc C 2 pH - 3 §é ®ôc NTU 4 SS mg/l 5 DO mg/l 6 TDS mg/l 7 BOD5 mg/l 8 COD mg/l 9 NH4+ mg/l 10 NO2- mg/l 11 NO3- mg/l 12 PO43- mg/l 13 Cl- mg/l 14 Tæng N mg/l 15 Tæng P mg/l 16 S¾t (Fe) mg/l 17 KÏm (Zn) mg/l 18 Ch× (Pb) mg/l 19 Asen (As) mg/l 20 Crom IV (CrVI) mg/l 21 Cyanua (CN-) mg/l 22 Phenol mg/l 23 DÇu mì mg/l 24 Coliforms MPN/100ml Ghi chó : TCVN 5943-1995 - Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ chÊt l−îng n−íc biÓn ven bê. - NhËn xÐt : + §¸nh gi¸ so s¸nh c¸c th«ng sè ph©n tÝch víi TCVN. + KÕt luËn vÒ chÊt l−îng n−íc biÓn ven bê t¹i khu vùc dù ¸n vμ ph©n tÝch nguyªn nh©n. 2.2.4. HiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ • C¸c nguån g©y « nhiÔm m«i tr−êng kh«ng khÝ - Bôi TSP, khÝ CO, SO2, NO2 do ho¹t ®éng giao th«ng trong khu vùc dù ¸n. - Bôi TSP, khÝ ®éc CO, CO2, SO2, NO2, HCl, HF do c«ng nghÖ luyÖn c¸n thÐp sinh ra. - Bôi vμ khÝ ®éc do sinh ho¹t cña nh©n d©n trong vïng. Trang 19
 20. • HiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ khu vùc dù ¸n - LÊy mÉu kh«ng khÝ : + VÞ trÝ c¸c ®iÓm ®o ®¹c vμ lÊy mÉu kh«ng khÝ : m« t¶ râ ®iÓm quan tr¾c lÊy mÉu n»m bªn trong hay bªn ngoμi dù ¸n, nÕu n»m ngoμi th× −íc tÝnh kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ lÊy mÉu ®Õn vÞ trÝ dù ¸n vμ vÒ phÝa nμo. Ph¶i cã c¸c ®iÓm lÊy mÉu ë c¸c khu d©n c− xung quanh theo h−íng giã chñ ®¹o vÒ c¸c mïa. + §iÒu kiÖn khÝ t−îng t¹i thêi ®iÓm lÊy mÉu, to¹ ®é ®iÓm lÊy mÉu. + Thêi gian lÊy mÉu vμ ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu. + Ph−¬ng ph¸p ®o ®¹c vμ ph©n tÝch cho tõng th«ng sè m«i tr−êng kh«ng khÝ ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo quy chuÈn kü thuËt TCVN vμ QA,QC. + VÞ trÝ c¸c ®iÓm lÊy mÉu ph¶i thÓ hiÖn trªn b¶n ®å nÒn khu vùc dù ¸n. - C¸c th«ng sè ph©n tÝch : + NhiÖt ®é, ®é Èm, h−íng giã, vËn tèc giã, ¸p suÊt khÝ quyÓn. + Bôi TSP, Bôi PM10, + KhÝ CO, CO2, SO2, NO2, HCl, HF, - KÕt qu¶ ph©n tÝch : KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l−îng kh«ng khÝ ®−îc thÓ hiÖn theo mÉu c¸c b¶ng sau : B¶ng : Sè liÖu quan tr¾c khÝ t−îng Thêi gian H−íng giã VËn tèc giã NhiÖt ®é §é Èm ¸p suÊt quan tr¾c (m/s) (oC) (%) (mbar) B¶ng : Gi¸ trÞ trung b×nh nång ®é c¸c chÊt khÝ vμ bôi §iÓm CO CO2 SO2 NO2 HCl HF TSP PM10 quan tr¾c (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) A1 A2 A3 TCVN 5937-2005 (24h)* Ghi chó : (*) Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ xung quanh (24h). - NhËn xÐt : + §¸nh gi¸ so s¸nh c¸c th«ng sè ph©n tÝch víi TCVN 5937-2005 (TB 24h). + KÕt luËn vÒ chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ t¹i khu vùc dù ¸n vμ ph©n tÝch nguyªn nh©n. Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2