HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 9

Chia sẻ: Vũ Văn Thế | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
117
lượt xem
30
download

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ yếu bám sát nội dung chương trình của toàn cấp, chú trọng một số nội dung sau: Bổ sung: Một số tính chất của bất đẳng thức, xây dựng một số hằng bất đẳng thức. Chương I: - Trọng tâm: Định nghĩa, tính chất căn bậc hai, căn bậc ba, các phép biến đổi căn thức. - Bổ sung: Định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 9

  1. Phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o Híng dÉn néi dung båi dìng häc sinh giái huyÖn trùc ninh M«n: To¸n - líp 9 N¨m häc 2009 – 2010 PhÇn ®¹i sè I. Thêi gian: HÕt tiÕt 33 theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh. II. träng t©m : Chñ yÕu b¸m s¸t néi dung ch¬ng tr×nh cña toµn cÊp, chó träng mét sè néi dung sau: 1. ¤n tËp vÒ bÊt ®¼ng thøc: HÖ thèng c¸c tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc. Bæ sung: Mét sè tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc, x©y dùng mét sè h»ng bÊt ®¼ng thøc. 2. Ch¬ng I: - Träng t©m: §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt c¨n bËc hai, c¨n bËc ba, c¸c phÐp biÕn ®æi c¨n thøc. - Bæ sung: §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, c¸c phÐp biÕn ®æi c¨n bËc n. 3. Ch¬ng II: - Träng t©m : §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt cña hµm sè bËc nhÊt, ®iÒu kiÖn ®Ó hai ® êng th¼ng song song, c¾t nhau, trïng nhau trong mÆt ph¼ng to¹ ®é. - Bæ sung: Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trong mÆt ph¼ng to¹ ®é, to¹ ®é trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng khi biÕt to¹ ®é hai ®Çu ®o¹n th¼ng, to¹ ®é giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng, ®iÒu kiÖn ®Ó hai ®êng th¼ng vu«ng gãc trong mÆt ph¼ng to¹ ®é. III. c¸c chuyªn ®Ò. 1. BÊt ®¼ng thøc. §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc, c¸c h»ng bÊt ®¼ng thøc, c¸c ph¬ng ph¸p chøng minh bÊt ®¼ng thøc. 2. Cùc trÞ ®¹i sè. - §Þnh nghÜa gi¸ trÞ lín nhÊt nhá nhÊt cña mét biÓu thøc, lý thuyÕt thêng dïng ®Ó t×m cùc trÞ cña mét biÓu thøc. - Sai lÇm thêng m¾c ph¶i khi t×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc ®¹i sè. - Mét sè ph¬ng ph¸p t×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña mét biÓu thøc. 3. BiÕn ®æi rót gän c¸c biÓu thøc chøa c¨n thøc. - Rót gän c¸c biÓu thøc chøa c¨n thøc, tÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc khi biÕt gi¸ trÞ cña c¸c biÕn hoÆc gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc chøa biÕn kh¸c. 1
  2. 4. Ph¬ng tr×nh v« tØ. - C¸c ph¬ng ph¸p gi¶i ph¬ng tr×nh v« tû, hÖ ph¬ng tr×nh v« tû, cô thÓ: ph¬ng ph¸p n©ng lòy thõa ®Ó khö c¨n, ®Æt Èn phô, ®¸nh gi¸ hai vÕ dùa trªn c¸c bÊt ®¼ng thøc, ®a vÒ hÖ ph¬ng tr×nh. 5. Hµm sè vµ ®å thÞ. VÞ trÝ t¬ng ®èi gi÷a hai ®êng th¼ng trong mÆt ph¼ng to¹ ®é. IV. Thêi gian thùc hiÖn cô thÓ TuÇn Chuyªn ®Ò Néi dung Ghi chó - §Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng - Xem chuyªn ®Ò Chøng minh bÊt ®¼ng ¤n tËp bÊt ®¼ng 1-2 thøc, c¸c h»ng bÊt ®¼ng thøc. thøc - (N©ng cao vµ ph¸t triÓn to¸n 8 tËp thøc líp 8. - C¸c ph¬ng ph¸p chøng minh bÊt ®¼ng thøc. 2) - §Þnh nghÜa gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt - Xem chuyªn ®Ò T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ cña mét biÓu thøc. trÞ nhá nhÊt cña mét biÓu thøc - N©ng 3-6 Cùc trÞ ®¹i sè. - C¸c d¹ng bµi tËp thêng gÆp. cao vµ ph¸t triÓn to¸n 8 tËp 2. - Mét sè chó ý khi t×m cùc trÞ. - Chuyªn ®Ò Cùc trÞ - N©ng cao vµ ph¸t - Sai lÇm khi gi¶i to¸n cùc trÞ. triÓn to¸n 9 tËp 1. - Rót gän c¸c biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai. - TÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc khi cho gi¸ trÞ BiÕn ®æi rót gän cña biÕn hoÆc khi biÕt gi¸ trÞ cña mét biÓu 7-8 c¸c biÓu thøc chøa thøc kh¸c. c¨n thøc bËc hai. - T×m gi¸ trÞ cña biÕn ®Ó biÓu thøc ®· rót gän cã gi¸ trÞ nguyªn. - C¸c ph¬ng ph¸p gi¶i ph¬ng tr×nh v« tØ, cô thÓ: - Xem chuyªn ®Ò Ph¬ng tr×nh v« tØ - ph¬ng ph¸p n©ng lòy thõa ®Ó khö c¨n, ®Æt Èn N©ng cao vµ ph¸t triÓn To¸n 9 tËp 1. 9-12 Ph¬ng tr×nh v« tØ. phô, ®¸nh gi¸ hai vÕ dùa trªn c¸c bÊt ®¼ng thøc, ®a vÒ hÖ ph¬ng tr×nh. 13-14 Hµm sè bËc nhÊt - VÞ trÝ t¬ng ®èi cña hai ®êng th¼ng trªn mÆt 2
  3. ph¼ng to¹ ®é. - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh. 15 ¤n tËp tæng hîp 3
  4. PhÇn h×nh häc I. Thêi gian: HÕt tiÕt 28 . II. kiÕn thøc: 1, ¤n tËp l¹i kiÕn thøc líp 8: C¸c kiÕn thøc vÒ diÖn tÝch nh c¸c c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch cña tam gi¸c, tû sè diÖn tÝch, c¸c tam gi¸c ®ång d¹ng, ®Þnh lý Talet, bÊt ®¼ng thøc trong tam gi¸c, quy t¾c ba ®iÓm, mèi quan hÖ gi÷a ® êng xiªn vµ ®êng vu«ng gãc, bÊt ®¼ng thøc C«si, bÊt ®¼ng thøc Bunhiakèpski. 2. Ch¬ng I: HÖ thøc lîng trong tam gi¸c vu«ng + C¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao, hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng. 0 0 0 +Tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän: §/n, tÝnh chÊt tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän.Tû sè lîng gi¸c cña c¸c gãc ®Æc biÖt 30 ;45 ;60 . 3, Ch¬ng 2: §êng trßn + Mèi quan hÖ gi÷a ®êng kÝnh vµ d©y cung, liªn hÖ gi÷a d©y vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m tíi d©y. + VÞ trÝ t¬ng ®èi cña ®êng th¼ng víi ®êng trßn. + TÝnh chÊt cña tiÕp tuyÕn, cña 2 tiÕp tuyÕn c¾t nhau, dÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn. 4, Bµi tËp. * Bµi tËp tr¾c nghiÖm. Thêng xuyªn ®a bµi tËp tr¾c nghiÖm vµo c¸c tiÕt d¹y lý thuyÕt vµ luyÖn tËp (Bµi tËp n©ng cao ®Ó ph¸t triÓn t duy cho HS giái). * Bµi tËp tù luËn. Bµi tËp cô thÓ tõng chuyªn ®Ò. Bµi tËp thêng tæng hîp kiÕn thøc 2 ch¬ng. Chó ý khai th¸c më réng bµi to¸n. Mét sè d¹ng : - HÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao, vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng. - Tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän. - Chøng minh cho c¸c ®iÓm cïng n»m trªn 1 ®êng trßn (cã thÓ lµ 4;5 ®iÓm hoÆc nhiÒu h¬n n÷a) - Chøng minh cho 1 ®êng th¼ng lµ tiÕp tuyÕn cña 1 ®êng trßn. Bµi tËp sö dông tÝnh chÊt tiÕp tuyÕn, tÝnh chÊt hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau t¹i mét ®iÓm. 4
  5. - TiÕp tôc sö dông c¸c kiÕn thøc cña líp d íi hoÆc hÖ thøc lîng trong tam gi¸c vu«ng ®Ó chøng minh ®¼ng thøc hoÆc ®Ó tÝnh chu vi, diÖn tÝch cña mét h×nh, ®é dµi ®o¹n th¼ng. - Chøng minh bÊt ®¼ng thøc hoÆc t×m cùc trÞ. - X¸c ®Þnh quü tÝch cña mét ®iÓm ( PhÇn thuËn cña bµi to¸n quü tÝch. §iÓm chuyÓn ®éng trªn ®êng nµo?) III. Kü n¨ng. Yªu cÇu vÏ h×nh chÝnh x¸c, râ rµng ®¶m b¶o ®îc ®é lín. Tr×nh bµy lêi gi¶i ng¾n gän, hîp lý. IV. Thêi gian thùc hiÖn cô thÓ ( mçi tuÇn1 buæi = 3tiÕt h×nh häc) TuÇn Chuyªn ®Ò Néi dung Ghi chó 1 - Bµi tËp vÒ diÖn tÝch, tû sè diÖn tÝch.... ¤n tËp l¹i kiÕn thøc - VÒ tam gi¸c ®ång d¹ng, ®Þnh lý vµ hÖ qu¶ cña ®Þnh lý Talet... h×nh häc líp 8. 2 - ¸p dông c¸c hÖ thøc lîng ®Ó tÝnh c¸c ®o¹n th¼ng, tÝnh chu vi, 3 LuyÖn tËp vÒ hÖ thøc diÖn tÝch cña mét h×nh... c¹nh vµ ®êng cao trong - ¸p dông hÖ thøc lîng ®Ó chøng minh c¸c ®¼ng thøc, bÊt ®¼ng 4 tam gi¸c vu«ng thøc, t×m cùc trÞ h×nh häc... - Chøng minh mét sè hÖ thøc vÒ tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän. 5 LuyÖn tËp vÒ tû sè lîng 0 0 - TÝnh ®îc tû sè lîng gi¸c cña c¸c gãc ®Æc biÖt nh 15 ; 36 .... gi¸c cña gãc nhän 6 - Bµi tËp vÒ c¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc nhän trong tam gi¸c vu«ng. LuyÖn tËp vÒ hÖ thøc 7 - KÕt hîp víi bµi tËp vÒ c¹nh vµ ®êng cao ®Ó luyÖn tËp. gi÷a c¹nh vµ gãc nhän 8 trong tam gi¸c vu«ng 9 ¤n tËp tæng hîp Bµi tËp tæng hîp kiÕn thøc ch¬ng 1 10 KiÓm tra KiÓm tra thêi gian kho¶ng 45 phót. Chøng minh cho c¸c 11 - Chøng minh cho 4 ®iÓm, 5 ®iÓm , ...cïng n»m trªn mét ®êng trßn ®iÓm cïng n»m trªn mét - Bµi tËp quü tÝch ( ®iÓm chuyÓn ®éng trªn ®êng nµo) 12 ®êng trßn. 13 C¸c bµi tËp vÒ tiÕp - Chøng minh cho mét ®êng th¼ng lµ tiÕp tuyÕn cña mét ®êng tuyÕn cña ®êng trßn trßn. 5
  6. - Sö dông tÝnh chÊt tiÕp tuyÕn, hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau t¹i mét ®iÓm ®Ó gi¶i quyÕt mét sè bµi tËp. ¤n tËp tæng hîp cña ch- - ¤n tËp kiÕn thøc tæng hîp 14 ¬ng 1 vµ ch¬ng 2 15 KiÓm tra KiÓm tra tæng hîp ( cã thÓ kÕt hîp víi ®¹i sè) ---- HÕt ----- 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản