intTypePromotion=1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 2 ĐIỀU KHIỂN DÙNG PLC OMRON

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
158
lượt xem
72
download

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 2 ĐIỀU KHIỂN DÙNG PLC OMRON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay PLC là thiết bị điều khiển được sử dụng rất phổ biến trong các dây chuyền sản xuất. Có nhiều loại PLC do nhiều hãng sản xuất khác nhau như Siemens, Omron, Mitsubishi, Allen-Bresley, Telemecanique… Tuy nhiên về nguyên tắc các loại PLC đều tương tự nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 2 ĐIỀU KHIỂN DÙNG PLC OMRON

 1. ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ BOÄ MOÂN ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG PHOØNG THÍ NGHIEÄM ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG 2 HÖÔÙNG DAÃN THÍ NGHIEÄM BAØI THÍ NGHIEÄM SOÁ 2 ÑIEÀU KHIEÅN DUØNG PLC OMRON Bieân soaïn: HUYØNH THAÙI HOAØNG PHAN TRAÀN HOÀ TRUÙC Naêm 2003
 2. I. MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM Hieän nay PLC laø thieát bò ñieàu khieån ñöôïc söû duïng raát phoå bieán trong caùc daây chuyeàn saûn xuaát. Coù nhieàu loaïi PLC do nhieàu haõng saûn xuaát khaùc nhau nhö Siemens, Omron, Mitsubishi, Allen-Bresley, Telemecanique… Tuy nhieân veà nguyeân taéc caùc loaïi PLC ñeàu töông töï nhau. Loaït baøi thí nghieäm veà PLC cuûa phoøng thí nghieäm ÑKTÑ 2 nhaèm muïc ñích trang bò cho sinh vieân kieán thöùc cô baûn veà phaàn cöùng PLC, taäp leänh, vaø laäp trình PLC ñieàu khieån moät soá heä thoáng ñôn giaûn ñeå sinh vieân coù theå deã daøng tieáp caän ñöôïc caùc heä thoáng saûn xuaát phöùc taïp thöïc teá sau naøy. Trong baøi 2, sinh vieân seõ thí nghieäm treân PLC OMRON, laäp trình PLC ñieàu khieån moät daây chuyeàn ñoùng hoäp taùo vaø laäp trình maøn hình NT30C ñeå coù theå söû duïng maøn hình naøy nhö laø moät Panel ñieàu khieån vaø giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa daây chuyeàn neâu treân. Ñeå ñaït keát quaû thí nghieäm toát, ngoaøi nhöõng vaán ñeà cô baûn ñöôïc trình baøy trong quyeån höôùng daãn naøy, sinh vieân caàn xem laïi caùc vaán ñeà lieân quan trong moân hoïc Ño löôøng vaø ñieàu khieån baèng maùy tính vaø tham khaûo theâm caùc taøi lieäu veà PLC OMRON. II. GIÔÙI THIEÄU PANEL THÍ NGHIEÄM VAØ CAÙC THIEÁT BÒ II.1 Panel thí nghieäm: Ñeøn nguoàn Ñeøn baùo noái vôùi Ñieän aùp ngoõ ra nguoàn NT30C Coâng taéc CQM1 haønh trình Coång RS-232 Caûm bieán cuûaNT30C proximility Nuùt nhaán noái vôùi ngoõ vaøo Panel thí nghieäm goàm caùc phaàn töû sau: − PLC OMRON CQM1: treân panel ñaõ keát noái saún 3 ngoõ ra 10000, 10001, 10002 vôùi 3 ñeøn baùo (ñeøn ñoû, ñeøn vaøng, ñeøn xanh); 16 ngoõ vaøo 00000÷00015 ñöôïc noái vôùi 16 nuùt nhaán (haI haøng nuùt maøu xanh vaø maøu ñoû). − Maøn hình tinh theå loûng NT30C: Coång RS-232 cuûa maøn hình NT30C ñöôïc ñöa ra panel ñeå tieân lôïi trong vieäc keát noái NT30C vôùi maùy tính hoaëc vôùi CQM1. − Caûm bieán proximility: ñöôïc noái vôùi ngoõ vaøo 00000. Trong baøi thí nghieäm ta duøng caûm bieán naøy ñeå moâ phoûng caûm bieán ñeám taùo. − Coâng taéc haønh trình: ñöôïc noái vôùi ngoõ vaøo 00007. Trong baøi thí nghieäm ta duøng coâng taéc haønh trình naøy ñeå moâ phoûng caûm bieán phaùt hieän thuøng ñöïng taùo. Ngoaøi ra treân panel thí nghieäm coøn coù coâng taéc nguoàn, ñeøn baùo nguoàn, vaø ñoàng hoà ño ñieän aùp nguoàn. 2
 3. II.2. Giôùi thieäu PLC CQM1 PLC CQM1 do haõng OMRON saûn xuaát coù caùc ñaëc ñieåm sau: − Söû duïng nguoàn 110÷220VAC. − Toác ñoä chaïy nhanh hôn PLC CPM1 khoaûng 20 laàn. − Coù khaû naêng môû roäng ñeán 192 ngoõ I/O. Boä PLC CQM1 treân panel thí nghieäm ñaõ ñöôïc keát noái vôùi 1 modul ngoõ vaøo vaø 1 modul ngoõ ra. Ñòa chæ cuûa caùc ngoõ vaøo vaø ngoõ ra nhö sau: • 16 ngoõ vaøo DC coù ñòa chæ 00000 – 00015. • 16 ngoõ ra relay coù ñòa chæ 10000 – 10015. − Ngoõ ra ñöôïc xöû lyù khi leänh ñöôïc thöïc thi (ngoõ ra tröïc tieáp). − 3 kieåu interrupt: ngaét ngoõ vaøo (input interrupt), ngaét thôøi gian (Scheduled Interrupt) vaø ngaét boä ñeám toác ñoä cao (High-Speed Counter Interrupt). − Coù theå giao tieáp vôùi maùy tính vaø noái maïng PLC. − Laäp trình duøng Programming Console hay phaàn meàm chaïy treân maùy tính. Chi tieát veà ñòa chæ caùc vuøng nhôù, taäp leänh, vaø caùch laäp trình haõy tham khaûo phuï luïc ôû cuoái taøi lieäu höôùng daãn naøy. II.3. Giôùi thieäu maøn hình PT: PT (Progammable Terminal – thieát bò ñaàu cuoái laäp trình ñöôïc) laø moät maøn hình tinh theå loûng laäp trình ñöôïc. Tuøy theo yeâu caàu söû duïng maø ta coù theå laäp trình ñeå PT hoaït ñoäng nhö laø moät giao dieän giöõa heä thoáng saûn xuaát vaø ngöôøi vaän haønh. Treân PT ta coù theå laäp trình caùc nuùt nhaán, ñeøn baùo, hieån thò thoâng tin lieân quan ñeán traïng thaùi heä thoáng. Coù nhieàu loaïi PT khaùc nhau nhö NT20S, NT20M, NT600S, NT600M, NT30C,…Caùc loaïi PT khaùc nhau veà phöông thöùc truyeàn thoâng tin, dung löôïng nhôù (dung löôïng nhôù quyeát ñònh soá maøn hình coù theå laäp trình), maøn hình ñôn saéc hay maøu,… Trong baøi thí nghieäm naøy chuùng ta söû duïng maøn hình NT30C, ñaây laø maøn hình maøu coù dung löôïng nhôù 512KB. Thí nghieäm 2 seõ höôùng daãn sinh vieân caùch laäp trình NT30C ñeå ñieàu khieån vaø giaùm saùt traïng thaùi moät heä thoáng ñôn giaûn. Thoâng qua thí nghieäm naøy sinh vieân seõ coù ñöôïc kieán thöùc cô baûn veà vieäc laäp trình vaø söû duïng PT. Neáu muoán hieåu roõ moïi tính naêng cuûa NT30C ñeå coù theå söû duïng noù hieäu quaû nhaát, sinh vieân caàn tham khaûo theâm caùc taøi lieäu kyõ thuaät lieân quan ñeán thieát bò ñaàu cuoái naøy (nhö NT-series Support Tool Operation Manual) III. THÍ NGHIEÄM III.1. Giôùi thieäu daây chuyeàn ñoùng hoäp taùo: Daây chuyeàn ñoùng hoäp taùo goàm 2 baêng taûi: baêng taûi thuøng vaø baêng taûi taùo, caû hai baêng taûi ñeàu ñöôïc keùo bôûi ñoäng cô ñieän (xem hình ôû trang sau). Daây chuyeàn hoaït ñoäng nhö sau: − Khi nhaán nuùt thì daây chuyeàn hoaït ñoäng, baêng taûi thuøng chaïy ñöa thuøng roãng ñeán ñuùng vò trí cuûa baêng taûi taùo. Khi thuøng ñeán ñuùng vò trí noù seõ taùc ñoäng vaøo 1 coâng taéc haønh trình (caûm bieán CB2 treân hình veõ) laøm traïng thaùi coâng taéc naøy ON. Khi ñoù baêng taûi thuøng döøng vaø baêng taûi taùo baét ñaàu chaïy laøm taùo rôi vaøo thuøng. Moãi khi coù moät quaû taùo rôi vaøo thuøng thì caûm bieán quang ñeám taùo (caûm bieán CB1 treân hình veõ) chuyeån traïng thaùi töø OFF sang ON. Khi ñuû soá taùo qui ñònh (chaúng haïn 10 traùi / thuøng) thì baêng taûi taùo döøng laïi, baêng taûi thuøng laïi chaïy ñeå ñöa thuøng roãng khaùc ñeán ñuùng vò trí. − Khi nhaán nuùt thì daây chuyeàn ñoùng hoäp taùo döøng hoaït ñoäng. 3
 4. START STOP CB1 CB2 − Keát noái phaàn cöùng cuûa heä thoáng nhö sau: • Nuùt nhaán : ngoõ vaøo 00001 • Nuùt nhaán : ngoõ vaøo 00002 • Caûm bieán ñeám taùo: ngoõ vaøo 00000 (trong baøi TN chính laø caûm bieán proximility) • Caûm bieán phaùt hieän thuøng: ngoõ vaøo 00007 (coâng taéc haønh trình) • Ñoäng cô keùo baêng taûi thuøng: ngoõ ra 10000, ñoäng cô keùo baêng taûi taùo: ngoõ ra 10001 III.2. Thí nghieäm: Thí nghieäm 1: Chöông trình ñieàu khieån daây chuyeàn ñoùng hoäp taùo Sô ñoà thang (Ladder): Danh saùch leänh (Statement List): START STOP Ñòa chæ Maõ leänh Döõ lieäu 00001 00002 0000 LD 00001 20000 Khôûi ñoäng 0001 OR 20000 20000 0002 AND NOT 00002 0003 OUT 20000 20000 10001 0004 LD 20000 10000 Baêng taûi taùo 0005 AND NOT 10001 00000 (CB1) 0006 OUT 10000 Ñeám taùo CNT000 0007 LD 00000 00007 (CB2) #0010 0008 LD NOT 00007 0009 CNT 000 CNT000 20000 #0010 10001 Baêng taûi thuøng 00007 0010 LD CNT 000 0011 OR NOT 00007 0012 AND 20000 END 0013 OUT 10001 0014 END (01) 4
 5. Sinh vieân söû duïng phaàn meàm Syswin 3.3 (xem phuï luïc höôùng daãn) ñeå laäp trình theo sô ñoà thang treân vaø chaïy thöû. Thí nghieäm 2: Laäp trình NT30C ñeå thieát bò naøy hoaït ñoäng nhö laø moät panel giao dieän giöõa ngöôøi vaän haønh vaø daây chuyeàn ñoùng hoäp taùo. Sinh vieân thöïc hieän theo ñuùng trình töï sau: 1. Khôûi ñoäng phaàn meàm laäp trình NTST4.1E: Click chuoät vaøo menu File – New Trong muïc PT Model choïn NT30C. Choïn tab System, trong muïc Buzzer check vaøo oâ Key Input. Choïn tab Control/Notify Area, trong oâ PT Control Area, set PLC Address laø D00000; trong oâ PT Notify Area, set PLC Address laø D00005. Cuoái cuøng aán OK Treân maøn hình xuaát hieän moät cöûa soå duøng ñeå soaïn thaûo maøn hình. Ta choïn menu Connect- Comms.Setting… ñeå ñaët caáu hình coång giao tieáp laø COM2, toác ñoä baud laø High. NT30C cho pheùp ta laäp trình giao dieän cho moät heä thoáng goàm nhieàu maøn hình. Baøi thí nghieäm naøy nhaèm muïc ñích giôùi thieäu kieán thöùc cô baûn neân chæ duøng 1 maøn hình. 2. Soaïn thaûo maøn hình : • Veõ chuoåi “ DAY CHUYEN DONG HOP TAO ”: − Treân thanh coâng cuï phía döôùi, click chuoät vaøo muïc [A] (muïc [A] -Text - cho pheùp hieån thò chuoãi coá ñònh) 5
 6. − Click chuoät vaøo maøn hình soaïn thaûo, cuûa soå sau seõ hieän leân: Goõ vaøo chuoåi DAY CHUYEN DONG HOP TAO, choïn thuoäc tính Colour – Foreground laø maøu vaøng, caùc thuoäc tính khaùc ñeå maëc ñònh. Ñaët chuoãi taïi vò trí phía treân, chính giöõa maøn hình, toïa ñoä (70,40) chaúng haïn (toïa ñoä con chuoät ñöôïc hieån thò trong cöûa soå beân döôùi maøn hình). Chuù yù: • Ñeå thay ñoåi thuoäc tính cuûa moät ñoái töôïng baát kyø treân maøn hình, ta double click vaøo noù. • Ñeå ñaët vò trí cuûa ñoái töôïng, click vaø giöõ chuoät vaøo ñoái töôïng roài di chuyeån chuoät ñeán vò trí mong muoán vaø thaû. • Veõ khung cho chuoãi “ DAY CHUYEN DONG HOP TAO ”: − Click chuoät vaøo muïc coù bieåu töôïng chöõ nhaät (muïc Rectangle - menu ngang caáp vôùi muïc text [A]- cho pheùp veõ hình vuoâng, hình chöõ nhaät), roài click vaøo maøn hình. - Ñieàu chænh kích thöôùc vaø vò trí khung chöõ nhaät sao cho noù bao quanh chuoãi treân. Coù theå choïn maøu cho khung laø maøu xanh laù. • Taïo caùc nuùt nhaán: Nuùt [START]: − Choïn muïc Touch Switch treân thanh coâng cuï hoaëc vaøo menu Objects – Touch Switch, roài click chuoät vaøo maøn hình (muïc [Touch Switch] cho pheùp taïo caùc nuùt nhaán treân maøn hình NT30C). Khi ñoù treân maøn hình xuaát hieän cöûa soå Touch Switch cho pheùp ta ñaët thuoäc tính cuûa nuùt nhaán, haõy ñaët caùc thuoäc tính nhö sau (caùc thuoäc tính khaùc khoâng caàn thay ñoåi): [General]: Colour OFF: xanh döông [Settings]: Function: Notify Bit PLC Bit Address: 1 Act Type: Momentary [Label]: START 6
 7. Chuù yù: Thuoäc tính [Notify Bit] vaø [PLC Bit Address]: 1 coù nghóa laø khi ta nhaán nuùt [START] treân maøn hình seõ gaây ra söï thay ñoåi traïng thaùi ôû bit ngoõ vaøo 00001 Sau khi ñaët thuoäc tính, ñaët nuùt nhaán ôû phía döôùi, beân traùi maøn hình. Töông töï haõy click chuoät vaøo muïc [Touch Switch] ñeå taïo theâm nuùt [STOP] maøu ñoû ôû keá nuùt [START]. Nuùt naøy coù thuoäc tính: [PLC Bit Address]: 2 ñeå khi ta nhaán nuùt naøy töông ñöông vôùi nhaán phím ôû ngoõ vaøo 00002. • Hieån thò soá taùo: − Töông töï nhö caùch taïo chuoãi “DAÂY CHUYEÀN ÑOÙNG HOÄP TAÙO” ñaõ trình baøy ôû treân, haõy veõ chuoåi “ SOÁ TAÙO: ” maøu vaøng ñaët ôû beân döôùi chuoãi “DAÂY CHUYEÀN …” − Choïn muïc [Numeral Display] (coù bieåu töôïng “123”, cho pheùp hieån thò giaù trò cuûa Timer, Counter, vaø caùc oâ nhôù beân trong PLC) vaø click vaøo maøn hình. Khi ñoù treân maøn hình xuaát hieän moät cöûa soå cho pheùp ta ñaët thuoäc tính cuûa soá caàn hieån thò. Choïn thuoäc tính nhö sau: [Foreground]: Maøu vaøng [Settings ]: [Display Type]: Decimal (soá chöõ soá nguyeân hieån thò laø 2) [Interger]: 2 (soá chöõ soá thaäp phaân hieån thò laø 0) [Decimal]: 0 [Table entry] : 0 (phaàn töû ñaàu tieân cuûa baûng) vaø click vaøo nuùt nhaán keá beân phaûi ñeå ñaët ñòa chæ cho phaàn töû trong baûng, cöûa soå hieän ra nhö sau: Ñaët con troû ôû doøng soá 0 roài click vaøo nuùt Set vaø choïn thuoäc tính Channel laø C:Counter, Address : 0 (nhö hình treân), coù nghóa laø phaàn töû ñaàu tieân (No. 0) trong baûng coù ñòa chæ laø Counter 0. AÁn OK. Ñoùng cöûa soå Numeral Table laïi. Sau khi choïn thuoäc tính xong, di chuyeån soá hieån thò ñeáùn keá beân phaûi chuoãi “SOÁ TAÙO:”. Nhö vaäy giaù trò cuûa boä ñeám CNT0 trong PLC seõ ñöôïc hieån thò treân maøn hình tinh theå loûng taïi vò trí ta vöøa ñaët. Maøn hình sau khi laäp trình coù daïng nhö sau: 7
 8. 8
 9. 3. Löu chöông trình vaø naïp vaøo NT30C : • Löu chöông trình: − Choïn menu File – Save ñeå löu öùng duïng vaøo ñóa. • Naïp vaøo NT30C: − Noái cable coång RS-232 cuûa NT30C vôùi cable coång COM2 cuûa maùy tính (chuù yù caùc nhaõn daùn treân caùc cable ñeå noái cho ñuùng) − Nhaán nheï ÑOÀNG THÔØI goùc treân vaø goùc döôùi beân traùi maøn hình NT30C, treân maøn hình NT30C xuaát hieän moät menu. Chaïm nheï ngoùn tay vaøo vò trí [Transmit Mode] (khoâng ñöôïc nhaán maïnh quaù vì nhö vaäy seõ laøm giaûm tuoåi thoï cuûa thieát bò), NT30C ñaõ saún saøng ñeå nhaän döõ lieäu. − Treân maùy tính, ôû cöûa soå phaàn meàm NTST4.1E, choïn menu Connect – Comms.Setting… ñeå chaéc raèng coång giao tieáp ñang söû duïng laø COM2. Sau ñoù choïn menu Connect – Download (NT-series Support Toll->PT) – Application ñeå naïp chöông trình vaøo NT30C. Chuù yù: Vieäc truyeàn döõ lieäu qua coång COM ñeå naïp vaøo boä nhôù cuûa NT30C hôi chaäm neân ta chôø khoaûng 1 phuùt. Khi file truyeàn thaønh coâng treân maøn hình maùy tính coù thoâng baùo vaø ta chaïm nheï tay vaøo vò trí [Abort] treân NT30C TRÖÔÙC KHI click chuoät vaøo nuùt OK treân maùy tính. Sau ñoù chaïm vaøo [Quit], maøn hình NT30C hieån thò doøng chöõ Connecting to Host saún saøng ñeå keát noái vôùi PLC CQM1. Neáu file khoâng truyeàn ñöôïc, haõy kieåm tra laïi xem NT30C ñaõ ôû cheá ñoä [Transmit Mode] chöa, vaø ñaõ keát noái coång RS-232 cuûa NT30C vôùi coång COM2 cuûa maùy tính chöa. Neáu taát caû ñeàu ñaõ thöïc hieän maø khoâng truyeàn ñöôïc thì lieân heä caùn boä tröïc thí nghieäm ñeå ñöôïc höôùng daãn • Chaïy thöû: − Keát noái coång RS-232 cuûa NT30C vôùi coång RS-232 cuûa CQM1, khi ñoù treân NT30C seõ hieån thò maøn hình ta ñaõ laäp trình. − Chuyeån khoùa treân thieát bò laäp trình caàm tay sang vò trí [RUN] vaø chaïy thöû laïi chöông trình trong thí nghieäm 1. Thay vì nhaán caùc nuùt 00001 vaø 00002 ta nhaán nuùt [START] vaø [STOP] treân maøn hình NT30C, moïi vieäc phaûi xaûy ra gioáng nhö trong thí nghieäm 1. Ñeå yù xem giaù trò ñeám taùo treân maøn hình coù thay ñoåi khoâng. Neáu khoâng thay ñoåi thì kieåm tra laïi chöông trình. Thí nghieäm 3: Sau khi chaïy thí nghieäm 2, ta thaáy soá taùo treân maøn hình ñeám ngöôïc. Sôû dó nhö vaäy laø do boä ñeám CNT laø boä ñeám xuoáng. Coù nhieàu caùch ñeå laäp trình cho giaù trò ñeám taùo treân maøn hình laø ñeám leân. Tuy nhieân caùch ñôn giaûn nhaát laø thay ñoåi chöông trình trong CQM1 nhö ôû trang sau. Giaûi thích caùc thay ñoåi trong thí nghieäm 3: Thay boä ñeám CNT (ñeám xuoáng) baèng boä ñeám CNTR(20) (coù theå ñeám leân vaø ñeám xuoáng). Ngoõ vaøo DI (Decrement Input) ñöôïc noái vôùi ngoõ vaøo luoân OFF 25314 neân boä ñeám chæ ñeám leân moãi khi chaân II (Increment Input) chuyeån traïng thaùi töø OFF sang ON. Tuy nhieân ngoõ ra cuûa boä ñeám CNTR chæ ON khi coù traøn (giaù trò boä ñeám giaûm khi ñaõ baèng 0 hoaëc taêng vöôït giaù trò ñaët) neân ta phaûi duøng theâm leänh so saùnh. Ñieàu kieän thöïc thi cuûa leänh so saùnh laø ñieàu kieän luoân ON (25313) neân pheùp toaùn so saùnh luoân luoân ñöôïc thöïc hieän. Khi keát quaû so saùnh baèng thì bit côø 25506 ON, ngöôïc laïi 25506 OFF. Ta duøng bit naøy ñeå thay cho bit CNT0 trong thí nghieäm 1. 9
 10. Haõy naïp chöông trình döôùi ñaây vaøo PLC vaø chaïy thöû. START STOP 00001 00002 20000 Khôûi ñoäng 20000 20000 10001 10000 Baêng taûi taùo 00000 (CB1) II CNTR(12) 25314 #0010 DI Ñeám taùo. Nhaäp leänh CNTR baèng caùch nhaán [FUNC] [1] [2] 00007 (CB2) R 25313 CMP(20) Nhaäp leänh so saùnh CMP baèng TC0 caùch nhaán [FUNC] [2] [0] #0010 20000 25506 10001 Baêng taûi thuøng 00007 END Thí nghieäm 4: Boå sung vaøo heä thoáng thí nghieäm 3 sao cho daây chuyeàn chæ chaïy sau khi nhaán nuùt [START] 5 giaây. Chuù yù: soá hieäu cuûa Timer vaø Counter khoâng ñöôïc truøng nhau. Ta ñaõ söû duïng Counter 0 neân trong thí nghieäm 4 ta phaûi khai baùo Timer 1 (hoaëc moät giaù trò naøo ñoù khaùc 0). Thí nghieäm 5: Boå sung vaøo heä thoáng ôû thí nghieäm 4 sao cho sau khi ñoùng ñuû 10 thuøng thì heä thoáng döøng. Chuù yù: soá hieäu cuûa Timer vaø Counter khoâng ñöôïc truøng nhau. Neáu muoán söû duïng boä ñeám CNTR(12) ñeå ñeám soá thuøng nhaèm thuaän lôïi trong baøi thí nghieäm 6 thì phaûi chuù yù thöù töï cuûa caùc leänh vì 2 leänh CMP(20) söû duïng chung bit côø 25506. Thí nghieäm 6: Boå sung vaøo thí nghieäm 2 ñeå hieån thò theâm thoâng tin veà soá thuøng taùo ñaõ ñeám ñöôïc treân maøn hình. Thí nghieäm 7: Boå sung vaøo chöông trình ôû thí nghieäm 5 vaø 6 sao cho: treân maøn hình coù theâm nuùt PAUSE (maøu vaøng) vaø moãi khi nhaán nuùt naøy thì daây chuyeàn taïm döøng, khi nhaán moät laàn nöõa thì daây chuyeàn tieáp tuïc (vaãn nhôù soá taùo vaø soá thuøng ñaõ ñeám). 10
 11. Höôùng daãn: − Nuùt [PAUSE] taïo töông töï nuùt [START] vaø [STOP], chæ khaùc laø thuoäc tính Action Type ta choïn Alternative thay cho Momentary (ñaët trong tab Settings). − PLC OMRON coù leänh IL(02) (Interlock – Khoùa) vaø ILC(03) (Interlock Clear – Xoùa khoùa). Hai leänh naøy ñöôïc söû duïng nhö sau: Condition IL(02) Caùc leänh khaùc ILC(02) Khi Condition ON thì taát caû caùc leänh naèm giöõa IL(02) vaø ILC(03) ñeàu boû qua. Caùc ngoõ ra, giaù trò Timer bò reset; giaù trò boä ñeám khoâng ñoåi. Baèng caùch theâm 2 leänh treân vaøo vò trí thích hôïp trong chöông trình vôùi ñieàu kieän Condition laø traïng thaùi cuûa nuùt [PAUSE] (coù theå gaùn [PAUSE] öùng vôùi ngoõ vaøo 00003) ta coù theå ñaït ñöôïc yeâu caàu cuûa baøi thí nghieäm 7. IV. BAÙO CAÙO THÍ NGHIEÄM Chöông trình ôû caùc thí nghieäm (töø thí nghieäm 3 ñeán thí nghieäm 7). Chöông trình phaûi ñöôïc vieát baèng caû hai daïng: sô ñoà thang vaø danh saùch leänh. Giaûi thích chöông trình roõ raøng. Chuùc caùc baïn thí nghieäm ñaït keát quaû toát Baùo caùo thí nghieäm phaûi noäp ôû buoåi thí nghieäm keá tieáp 11
 12. Phuï luïc: PLC OMRON I. Giôùi thieäu PLC OMRON Haõng OMRON saûn xuaât nhieàu hoï PLC khaùc nhau töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp nhö CPM1, CQM1, C200,…ñeå ñaùp öùng nhu caàu söû duïng ña daïng trong caùc daây chuyeàn saûn xuaát. Moãi PLC ñeàu coù moät soá ñaàu vaøo/ra caên baûn, vaø coù theå gheùp noái theâm caùc module môû roäng. Moãi module vaøo/ra goïi laø moät keânh (Chanel) vaø coù ñòa chæ rieâng. Ñoái vôùi PLC CPM1-20CDR-A thì module vaøo ra caên baûn coù ñòa chæ nhö sau: - Keânh vaøo: ñòa chæ ngoõ vaøo: 00000÷00011. - Keânh ra: ñòa chæ ngoõ ra: 01000÷01007. Ngoaøi caùc ñòa chæ vaøo ra, ta caàn chuù yù moät soá ñòa chæ quan troïng sau: 25400: xung clock 1 phuùt (chu kyø nhieäm vuï 50%) 25401: xung clock 0.02 giaây 25500: xung clock 0.1 giaây 25501: xung clock 0.2 giaây 25502: xung clock 1 giaây 25504: Côø nhoâ (CY) (ON khi coù nhôù khi thöïc thi moät leänh naøo ñoù) 25505: Côø lôùn hôn (ON khi keát quaû so saùnh lôùn, duøng trong leänh CMP) 25506: Côø baèng (ON khi keát quaû so saùnh baèng nhau, leänh CMP) 25505: Côø nhoû hôn (ON khi keát quaû so saùnh nhoû hôn, leänh CMP) 25113: Always ON (luoân ON khi baät nguoàn PLC) 25114: Always OFF (luoân OFF khi baät nguoàn PLC) 25115: First cycle flag (chæ ON leân 1 chu kyø khi baät nguoàn roài OFF) Chöông trình cho PLC OMRON coù theå vieát döôùi 2 daïng: LADDER (Sô ñoà thang) vaø MNEMONIC (Leänh gôïi nhôù). Phaàn meàm laäp trình: - SSS: 4 ñóa meàm chaïy treân DOS. - CPT: 12 ñóa meàm chaïy treân WINDOWS - SYSWIN: 3 ñóa meàm chaïy treân WINDOWS duøng cho CPM1, caàn coù theå 2 ñóa Token vaø Dongle môùi duøng ñöôïc cho taát caû caùc PLC. II. Caùc leänh cô baûn: Leänh Töø gôïi nhôù Sô ñoà thang Chöùc naêng Ñoïc traïng thaùi cuûa bit coù ñòa chæ Addr Addr. Traïng thaùi cuûa bit Addr seõ laø LOAD LD Addr ñieàu kieän ñeå thöïc thi caùc pheùp toaùn keát tieáp trong doøng leänh.
 13. Töông töï leänh LD, chæ khaùc laø ñoïc Addr traïng thaùi ñaûo cuûa bit coù ñòa chæ Addr LOAD NOT LD NOT Addr AND traïng thaùi cuûa bit Addr vaøo ñieàu Addr AND AND Addr kieän thöïc thi hieän taïi. Pheùp toaùn AND töông ñöông vôùi vieäc maéc noái tieáp trong sô ñoà thang. Addr AND NOT AND NOT Addr Töông töï leänh AND, chæ khaùc laø AND vôùi traïng thaùi ñaûo cuûa bit Addr OR traïng thaùi cuûa bit Addr vaøo ñieàu Addr OR OR Addr kieän thöïc thi hieän taïi. Pheùp toaùn OR töông ñöông vôùi vieäc maéc song song trong sô ñoà thang. Töông töï leänh OR, chæ khaùc laø OR vôùi Addr traïng thaùi ñaûo cuûa bit Addr OR NOT OR NOT Addr Thöïc hieän pheùp toaùn AND hai ñieàu AND LOAD AND LD kieän thöïc thi tröôùc ñoù Thöïc hieän pheùp toaùn OR hai ñieàu kieän OR LOAD OR LD thöïc thi tröôùc ñoù Xuaát giaù trò logic cuûa ñieàu kieän thöïc thi ra bit coù ñòa chæ Addr OUTPUT OUT Addr Addr Xuaát giaù trò logic ñaûo cuûa ñieàu kieän Addr thöïc thi ra bit coù ñòa chæ Addr OUTPUT NOT OUT NOT Addr N: Soá hieäu cuûa Timer, SV: giaù trò ñaët TIMER TIM N (000.0÷999.9). Khi ñieàu kieän ON thì TIM N SV Timer baét ñaàu tính giôø. Khi heát thôøi SV gian ñaët bôûi SV thì ngoõ ra cuûa Timer leân möùc logic 1 (On-delay timer) N: Soá hieäu cuûa Counter, SV: giaù trò ñaët (0000÷9999). Khi ngoõ vaøo R (Reset) COUNTER LD CP ON thì giaù trò boä ñeám ñöoïc gaùn baèng CP CNT N LD R SV, ngoõ ra boä ñeám baèng 0. Khi ngoõ R SV CNT N vaøo R OFF, moãi khi CP chuyeån traïng SV thaùi töø OFF sang ON thì giaù trò boä ñeám giaûm 1. Khi giaù trò boä ñeám baèng 0 thì ngoõ ra cuûa boä leân möùc logic 1. S KEEP LD S Ñònh nghóa bit coù ñòa chæ Addr laø moät KEEP(11) LD R maïch caøi S–R vôùi S laø ngoõ vaøo SET vaø R Addr KEEP(11) Addr R laø ngoõ vaøo RESET.
 14. Ñònh nghóa moät thanh ghi dòch. Khi ngoõ vaøo R (RESET) ON, giaù trò cuûa SHIFT LD I word E ñöôïc xoùa veà 0. Khi R OFF, moãi I SFT(10) REGISTER LD P khi P chuyeån traïng thaùi töø OFF sang P St LD R ON thì giaù trò ngoõ vaøo I ñöôïc dòch vaøo R E SFT(10) St word St vaø bit cao nhaát cuûa word St E dòch qua word E I E St END END(01) Leänh END ñaùnh daáu keát thuùc chöông trình
 15. ! 1 PhÇn mÒm SYSWIN SYSWIN lµ 1 phÇn mÒm lËp tr×nh cho PLC OMRON d−íi d¹ng Ladder Diagram thùc thô ch¹y trong Windows. §Ó cµi ®Æt vµ ch¹y phÇn mÒm nµy cÇn ®¶m b¶o m¸y tÝ nh cã cÊu h×nh tèi thiÓu nh− sau : ☺ Windows 3.1, 3.11, Windows 95, Windows 98 ☺ > 486 DX50 CPU ☺ > 8 M Byte RAM ☺ > 10 MB ®Üa cøng trèng ! 2 LËp ch−¬ng tr×nh víi SYSWIN 1) Chän folder n¬i l−u SYSWIN vµ khëi ®éng ch−¬ng tr×nh 2) Tõ menu File chän New project ®Ó t¹o ch−¬ng tr×nh míi : " PLC Type CPM1 " CPU All " Series C " Editor Ladder " Project Type Program " Interface Serial Communications " Bridge Option Direct 13
 16. " Modem Option Local " Coding Option SYSMAC Way Chän c¸c môc trªn ë hép tho¹i New Project Setup xong råi bÊm OK 3) Mµn h×nh sÏ hiÖn ra 1 khung lµm viÖc cho ch−¬ng tr×nh d¹ng Ladder Diagram ✍ Dïng chuét di ®Õn thanh c«ng cô (Drawing Tool) vµ nhÊn vµo F2 biÓu t−îng tiÕp ®iÓm (Contact) hoÆc nhÊn phÝ m trªn bµn phÝ m ®Ó chän lÖnh nµy. Di chuét ®Õn n¬i cÇn ®Æt tiÕp ®iÓm trªn s¬ ®å vµ nhÊn nót tr¸i chuét. ✍ §¸nh vµo ®Þ a chØ 000.00 ë « Address vµ nhÊn OK trªn hép tho¹i trªn. Mµn h×nh sÏ hiÖn ra 1 network míi víi tiÕp ®iÓm võa nhËp vµ « chän mµu ®en chuyÒn sang vÞ trÝ bªn c¹nh tiÕp ®iÓm nµy. 14
 17. ✍ Lµm t−¬ng tù nh− vËy víi tiÕp ®iÓm tiÕp theo ✍ §¸nh vµo « Address ®i¹ chØ 000.01 råi nhÊn OK ✍ TiÕp theo tõ thanh c«ng cô chän lÖnh Output råi di chuét ®Õn vÞ trÝ cÇn ®Æt lÖnh vµ nhÊn nót tr¸i chuét ✍ §¸nh vµo « Address ®Þ a chØ 010.00 råi nhÊn OK 15
 18. ✍ NhËp lÖnh OR b»ng c¸ch t¹o ra 1 tiÕp ®iÓm nèi song song víi tiÕp ®iÓm ®Çu tiªn trªn Network. Trªn thanh c«ng cô chän tiÕp ®iÓm Contact vµ ®Æt nã phÝ a d−íi tiÕp ®iÓm ®Çu tiªn lµ 000.00 ✍ Gâ vµo « Address ®Þ a chØ 000.02 vµ nhÊn OK ✍ TiÕp theo nèi tiÕp ®iÓm võa t¹o víi tiÕp ®iÓm n»m trªn b»ng c¸ch chän c«ng cô råi nhÊn chuét vµo vÞ trÝ n»m gi−· 2 dßng hoÆc nhÊn F5 16
 19. §Ó xo¸ tiÕp ®iÓm CH000.01, nhÊn con trá chuét ë tiÕp ®iÓm nµy (hoÆc dïng bµn phÝ m di « chän ®Õn tiÕp ®iÓm), nhÊn DEL (hoÆc tõ menu Edit chän Delete). NÕu muèn phôc håi l¹i lÖnh võa bÞ xo¸, chän Undo tõ menu nµy. 17
 20. HiÖn ta ®· nhËp xong 1 Network cña ch−¬ng tr×nh. §Ó thªm Network míi vµo, bÊm vµo nót Insert Network Insert Network Tõ hép tho¹i hiÖn ra, chän vÞ trÝ n¬i sÏ chÌn Network míi. ë ®©y ta sÏ chÌn Network míi vµo phÝ a d−íi network hiÖn hµnh nªn sÏ chän BELOW Current Network vµ nhÊn OK. 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2