intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sỹ kinh tế

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

408
lượt xem
198
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ. Luận văn đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sỹ kinh tế

 1. HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ 1. Ñieàu kieän ñöôïc thöïc hieän luaän vaên thaïc só kinh teá : – Hoïc vieân ñaõ hoaøn thaønh chöông trình ñaøo taïo cuûa Tröôøng theo quy ñònh cuûa Quy cheá ñaøo taïo sau ñaïi hoïc - Hieän khoâng bò kyû luaät töø hình thöùc caûnh caùo trôû leân. - Ñeà taøi luaän vaên do Tröôøng giao thoâng qua giaùo vieân höôùng daãn Caên cöù ñeà nghò cuûa khoa chuyeân ngaønh, Tröôøng ra quyeát ñònh phaân coâng ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc ñeå hoïc vieân thöïc hieän ñeà taøi luaän vaên theo ñuùng tieán ñoä ñeà ra 2. Ñieàu kieän ñeå ñöôïc toå chöùc baûo veä luaän vaên thaïc só kinh teá : Sau khi hoïc vieân hoäi ñuû caùc ñieàu kieän ôû muïc 1, Tröôøng seõ toå chöùc cho hoïc vieân baûo veä luaän vaên khi : - Giaùo vieân höôùng daãn coù vaên baûn khaúng ñònh chaát löôïng luaän vaên, nhaän xeùt veà tinh thaàn, thaùi ñoä, keát quaû hoïc taäp, nghieân cöùu cuûa hoïc vieân vaø ñeà nghò cho hoïc vieân ñöôïc baûo veä luaän vaên. - Neáu luaän vaên laø coâng trình khoa hoïc hoaëc moät phaàn coâng trình khoa hoïc cuûa moät taäp theå trong ñoù taùc giaû ñoùng goùp phaàn chính thì phaûi coù vaên baûn cuûa caùc ñoàng taùc giaû ñoàng yù cho pheùp taùc giaû luaän vaên söû duïng caùc keát quaû nghieân cöùu ñoù trong luaän vaên ñeå baûo veä nhaän hoïc vò thaïc só kinh teá. - Thöïc hieän ñaày ñuû moät soá quy ñònh khaùc cuûa Tröôøng 3. Luaän vaên : - Luaän vaên thaïc só phaûi thoaû maõn caùc yeâu caàu veà noäi dung vaø hình thöùc quy ñònh taïi quy cheá ñaøo taïo Sau ñaïi hoïc - Luaän vaên thaïc só phaûi chöùng toû taùc giaû ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu vaø phöông phaùp luaän hoaëc caùc giaûi phaùp cuï theå coù tính khaû thi. - Nhaát thieát phaûi daãn nguoàn taøi lieäu hoaëc keát quaû cuûa ngöôøi khaùc ñöôïc söû duïng trong luaän vaên. Phaûi neâu roõ caû vieäc söû duïng nhöõng ñeà xuaát hoaëc keát quaû cuûa ñoàng taùc giaû. Neáu söû duïng taøi lieäu cuûa ngöôøi khaùc maø khoâng chuù daãn taùc giaû vaø nguoàn taøi lieäu thì khoâng ñöôïc baûo veä. 3.1 Veà boá cuïc : Soá chöông cuûa moãi luaän vaên tuyø thuoäc vaøo ñeà taøi cuï theå nhöng thoâng thöôøng bao goàm nhöõng phaàn nhö sau: 1
 2. - Môû ñaàu : trình baøy ñaët vaán ñeà, muïc tieâu nghieân cöùu, ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu, phöông phaùp nghieân cöùu, yù nghóa khoa hoïc vaø thöïc tieãn cuûa ñeà taøi nghieân cöùu, nhöõng ñieåm noåi baät cuûa luaän vaên, keát caáu cuûa luaän vaên. - Caùc chöông : coù theå goàm: + Cô sôû lyù luaän : trình baøy cô sôû lyù thuyeát, lyù luaän, giaû thieát khoa hoïc ñaõ ñöôïc söû duïng trong luaän vaên. + Toång quan : phaân tích, ñaùnh giaù thöïc traïng cuûa vaán ñeà caàn nghieân cöùu, caùc coâng trình cuûa caùc taùc giaû khaùc coù lieân quan ñeán ñeà taøi luaän vaên, neâu nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi, chæ ra nhöõng vaán ñeà maø ñeà taøi luaän vaên caàn nghieân cöùu, giaûi quyeát. (Moãi chöông coù keát luaän rieâng) - Keát luaän vaø kieán nghò: trình baøy nhöõng keát quaû môùi cuûa luaän vaên moät caùch ngaén goïn, khoâng coù lôøi baøn vaø bình luaän theâm. Caùc kieán nghò. - Danh muïc taøi lieäu tham khaûo : chæ bao goàm caùc taøi lieäu ñöôïc trích daãn, söû duïng trong luaän vaên. - Phuï luïc (xem 1 thí duï cuï theå ôû phuï luïc 4) 3.2 Veà trình baøy : Luaän vaên phaûi ñöôïc trình baøy ngaén goïn, roõ raøng, maïch laïc, saïch seõ, khoâng ñöôïc taåy xoaù, coù ñaùnh soá trang, ñaùnh soá baûng bieåu, hình veõ. Luaän vaên ñoùng bìa cöùng, in chöõ nhuõ ñuû daáu tieáng Vieät, trang phuï bìa (xem phuï luïc 2, 3) 3.2.1 Soaïn thaûo vaên baûn : Luaän vaên söû duïng chöõ VnTime (Roman) côõ 13 hoaëc 14 cuûa heä soaïn thaûo Winword hoaëc töông ñöông ; maät ñoä chöõ bình thöôøng, khoâng ñöôïc neùn hoaëc keùo daõn khoaûng caùch giöõa caùc chöõ ; giaõn doøng ñaët ôû cheá ñoä 1.5 lines, leà treân 3,5 cm ; leà döôùi 3 cm ; leà phaûi 2 cm, leà traùi 3,5 cm, soá trang ñaùnh ôû giöõa, phía treân ñaàu trang giaáy. Luaän vaên ñöôïc in treân moät maët giaáy traéng khoå A4 (216 x 297 cm), daøy khoaûng 60 ñeán 80 trang, khoâng keå phuï luïc. 3.2.2 Tieåu muïc : Caùc tieåu muïc cuûa luaän vaên ñöôïc trình baøy vaø ñaùnh soá thaønh nhoùm chöõ soá, nhieàu nhaát goàm 5 chöõ soá, chöõ soá thöù nhaát laø chæ soá chöông. Taïi moãi nhoùm tieåu muïc phaûi coù ít nhaát 2 tieåu muïc. Ví duï : 3.2.1.3 : chæ tieåu muïc 3, nhoùm tieåu muïc 1 ; muïc 2 chöông 3. 3.2.3 Baûng bieåu, hình veõ, phöông trình : - Vieäc ñaùnh soá baûng bieåu, hình veõ, phöông trình phaûi gaén vôùi soá chöông. Ví duï : Hình 3.4 coù nghóa laø hình thöù 4 trong chöông 3. 2
 3. hoaëc f +g (2.3) D= h Coù nghóa laø phöông trình 3 trong chöông 2. - Moïi ñoà thò, baûng bieåu laáy töø nguoàn khaùc phaûi ñöôïc trích daãn ñaày ñuû. Ví duï : “Nguoàn : Taïp chí phaùt trieån kinh teá, soá 15 naêm 2004” [5] (Soá thöù töï trong ngoaëc vuoâng laø thöù töï taøi lieäu tham khaûo) - Nguoàn ñöôïc trích daãn phaûi ñöôïc lieät keâ trong danh muïc taøi lieäu tham khaûo. - Ñaàu ñeà baûng bieåu ghi phía treân baûng, ñaàu ñeà hình veõ, ñoà thò, sô ñoà ghi phía ñöôùi hình. 3.2.4 Vieát taét : Khoâng laïm duïng vieát taét trong luaän vaên. Chæ vieát taét nhöõng töø, cuïm töø ñöôïc söû duïng nhieàu laàn trong luaän vaên. Neáu luaän vaên coù nhoùm chöõ vieát taét thì phaûi coù baûng danh muïc caùc chöõ vieát taét (Xeáp theo thöù töï ABC) ñaët ôû phaàn ñaàu luaän vaên. 3.2.5 Taøi lieäu tham khaûo : Moïi yù kieán khoâng phaûi cuûa rieâng taùc giaû, moïi tham khaûo khaùc phaûi ñöôïc chuù daãn trong danh muïc taøi lieäu tham khaûo. Khoâng trích daãn nhöõng kieán thöùc phoå bieán maø moïi ngöôøi ñeàu bieát. Caùch xeáp danh muïc taøi lieäu tham khaûo : + Taøi lieäu tham khaûo ñöôïc xeáp rieâng theo töøng ngoân ngöõ (Vieät, Anh, Phaùp, Ñöùc, Nga, Trung, Nhaät…). Caùc taøi lieäu baèng tieáng nöôùc ngoaøi phaûi giöõ nguyeân vaên, khoâng phieân aâm, khoâng dòch, keå caû taøi lieäu baèng tieáng Trung Quoác, Nhaät…(ñoái vôùi nhöõng taøi lieäu baèng ngoân ngöõ coøn ít ngöôøi bieát coù theå theâm phaàn dòch tieáng Vieät ñi keøm theo moãi taøi lieäu). + Taøi lieäu tham khaûo xeáp theo thöù töï ABC teân taùc giaû luaän vaên theo thoâng leä cuûa töøng nöôùc : - Taùc giaû laø ngöôøi nöôùc ngoaøi : xeáp thöùc töï ABC theo hoï. - Taùc giaû laø ngöôøi Vieät Nam : xeáp thöù töï ABC theo teân nhöng vaãn giöõ nguyeân thöù töï thoâng thöôøng cuûa teân ngöôøi Vieät Nam, khoâng ñaûo teân leân tröôùc hoï. - Taøi lieäu khoâng coù teân taùc giaû thì xeáp theo thöù töï ABC töø ñaàu cuûa teân cô quan ban haønh baùo caùo hay aán phaåm, ví duï : Toång cuïc thoáng keâ xeáp vaøo vaàn T, Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo xeáp vaøo vaàn B v.v… + Taøi lieäu tham khaûo laø phaûi ghi ñaày ñuû caùc thoâng tin sau : 3
 4. - Teân caùc taùc giaû hoaëc cô quan ban haønh (khoâng coù daáu ngaên caùch). (naêm xuaát baûn), (ñaët trong ngoaëc ñôn, daáu phaåy sau ngoaëc ñôn). teân saùch, luaän vaên hoaëc baùo caùo, (in nghieâng, daáu phaåy cuoái teân). nhaø xuaát baûn, (daáu chaám keát thuùc taøi lieäu tham khaûo) nôi saûn xuaát, (daáu chaám keát thuùc taøi lieäu tham khaûo) - Taøi lieäu tham khaûo laø baùo caùo trong taïp chí, baøi trong moät cuoán saùch… ghi ñaày ñuû caùc thoâng tin sau : teân caùc taùc giaû (khoâng coù daáu ngaên caùch). (naêm coâng boá), (ñaët trong ngoaëc ñôn, daáu phaåy sau ngoaëc ñôn). “teân baøi baùo”, (ñaët trong ngoaëc keùp, khoâng in nghieâng, daáu phaåy cuoái teân). Teân taïp chí hoaëc teân saùch, (in nghieâng, daáu phaåy cuoái teân). Taäp (khoâng coù daáu ngaên caùch). (soá), (ñaët trong ngoaëc ñôn, daáu phaåy sau ngoaëc ñôn). caùc soá trang, (gaïch ngang giöõa hai chöõ soá, daáu chaám keát thuùc). - Caàn chuù yù nhöõng chi tieát veà trình baøy neâu treân. Neáu taøi lieäu daøi hôn moät doøng thì neân trình baøy sao cho töø doøng thöù hai luøi vaøo so vôùi doøng thöù nhaát 1 cm ñeå phaàn taøi lieäu tham khaûo ñöôïc roõ raøng vaø deã theo doõi. - Xem ví duï veà caùch trình baøy trang taøi lieäu tham khaûo ôû phuï luïc 1. 4
 5. Phuï luïc 1 : TAØI LIEÄU THAM KHAÛO (Maãu) TieángVieät 1. Quaùch Ngoïc AÂn (1992), “Nhìn laïi hai naêm phaùt trieån luùa lai”. Di truyeàn hoïc öùng duïng 98(1), tr. 10-16. 2. Boä Noâng nghieäp &PTNT (1996), Baùo caùo toång keát 5 naêm (1992-1996) phaùt trieån luùa lai, Haø Noäi. 3. Nguyeãn Höõu Ñoáng, Ñaøo Thanh Baèng, Laâm Quang Duï, Phan Ñöùc Tröïc 1997), Ñoät bieán – Cô sôû lyù luaän vaø öùng duïng, Nxb Noâng nghieäp, Haø Noäi. 4. Nguyeãn Thò Gaám (1996), Phaùt hieän vaø ñaùnh giaù moät soá doøng baát duïc ñöïc caûm öùng nhieät ñoä, Luaän vaên thaïc só khoa hoïc Noâng nghieäp, Vieän Khoa hoïc kyõ thuaät Noâng nghieäp Vieät Nam, Haø Noäi. 5… 23. Voõ Thò Kim Hueä (2000), Nghieân cöùu chaån ñoaùn vaø ñieàu trò beänh….., Luaän aùn Tieán só Y khoa, Tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi, Haø Noäi. Tieáng Anh 28. Boulding K.E (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London. 29. Anderson, J.E (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 74 (1), pp. 178-90. 30. Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Department of Economics, Economic Research Report, Hanoi. 31. Borkakati R.P, Virmani S.S (1997), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp. 1-7. 32. Burton G.W (1988), Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum glaucum L.”, Agronomic Journal 50, pp. 230-231. 33. Central Statistical Oraganisation (1995), Statistica Year Book, Beijing. 34. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol. II, Rome. … 3.2.6 Phuï luïc cuûa luaän vaên : Phaàn naøy bao goàm nhöõng noäi dung caàn thieát nhaèm minh hoaï cho noäi dung luaän vaên nhö soá lieäu, maãu bieåu … 5
 6. Phuï luïc 2 : MAÃU BÌA LUAÄN VAÊN COÙ IN CHÖÕ NHUÕ Khoå 210 x 297mm BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HCM --------------- Hoï vaø teân (taùc giaû luaän vaên) (TEÂN ÑEÀ TAØI LUAÄN VAÊN) LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ TP. Hoà Chí Minh - Naêm …………… 6
 7. Phuï luïc 3 : MAÃU TRANG TRONG LUAÄN VAÊN BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HCM --------------- Hoï vaø teân (taùc giaû luaän vaên) (TEÂN ÑEÀ TAØI LUAÄN VAÊN) Chuyeân ngaønh : Maõ soá : LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC : 1. 2. TP. Hoà Chí Minh - Naêm …………… 7
 8. 4. Maõ ngaønh : Hoïc vieân ghi ñuùng chuyeân ngaønh, maõ soá ngaønh ñang theo hoïc nhö sau : Khoa ñaøo taïo Chuyeân ngaønh Maõ soá 1. Khoa QTKD Quaûn trò kinh doanh 60.34.05 2. Khoa TMDL Thöông maïi 60.34.10 3. Khoa KTKT Keá toaùn 60.34.30 4. Khoa KTPT Kinh teá phaùt trieån 60.31.05 5. Khoa NH Kinh teá taøi chính – Ngaân haøng 60.31.12 6. Khoa TCNN Kinh teá taøi chính – Ngaân haøng 60.31.12 7. Khoa TCDN Kinh teá taøi chính – Ngaân haøng 60.31.12 8. Khoa KTCT Kinh teá chính trò 60.31.01 5. Hoäi ñoàng chaám luaän vaên thaïc só : Hoäi ñoàng chaám luaän vaên thaïc só do Hieäu tröôûng Tröôøng ra quyeát ñònh thaønh laäp. Hoäi ñoàng goàm 5 thaønh vieân coù hoïc vò tieán só, chöùc danh khoa hoïc PGS, GS phuø hôïp vôùi chuyeân ngaønh ñaøo taïo cuûa hoïc vieân. Ngöôøi phaûn bieän phaûi laø ngöôøi am hieåu ñeà taøi luaän vaên vaø khoâng ñöôïc laø ñoàng taùc giaû vôùi ngöôøi baûo veä ñeà taøi luaän vaên. Caùc thaønh vieân hoäi ñoàng phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà tính trung thöïc cuûa caùc nhaän xeùt, ñaùnh giaù cuûa mình veà luaän vaên. Khoâng thaønh laäp Hoäi ñoàng baûo veä thöû luaän vaên thaïc só Khoâng ñöôïc tieán haønh baûo veä luaän vaên neáu xaûy ra moät trong caùc tröôøng hôïp sau : + Vaéng maët chuû tòch hoäi ñoàng + Vaéng maët thö kyù hoäi ñoàng + Vaéng maët phaûn bieän coù yù kieán khoâng taùn thaønh + Vaéng töø hai thaønh vieân trôû leân Ñieåm chaám luaän vaên cuûa töøng thaønh vieân theo thang ñieåm töø 0 ñeán 10. Ñieåm luaän vaên laø trung bình coäng ñieåm chaám cuûa caùc thaønh vieân coù maët trong buoåi baûo veä. Luaän vaên ñaït yeâu caàu khi ñieåm luaän vaên ñaït töø 5 ñieåm trôû leân. Nhöõng luaän vaên khoâng ñaït yeâu caàu ñöôïc chænh söûa baûo veä laàn hai, khoâng toå chöùc baûo veä laàn 3. 8
 9. 6. Baûn nhaän xeùt luaän vaên cuûa caùc phaûn bieän : Phaàn môû ñaàu baûn nhaän xeùt caàn neâu ñaày ñuû caùc thoâng tin veà teân ñeà taøi, chuyeân ngaønh, maõ soá, hoï teân taùc giaû luaän vaên, traùch nhieäm trong Hoäi ñoàng cuûa ngöôøi vieát nhaän xeùt, hoïc vò, chöùc danh khoa hoïc, hoï teân, ñôn vò coâng taùc cuûa phaûn bieän. Noäi dung cuûa baûn nhaän xeùt phaûi neâu yù kieán ñaùnh giaù veà caùc vaán ñeà sau : - Tính caàn thieát, thôøi söï, yù nghóa khoa hoïc vaø thöïc tieãn cuûa ñeà taøi luaän vaên - Söï khoâng truøng laëp cuûa caùc ñeà taøi nghieân cöùu so vôùi caùc coâng trình luaän vaên, luaän aùn ñaõ coâng boá, tính trung thöïc, roõ raøng vaø ñaày ñuû trong trích daãn taøi lieäu tham khaûo. - Söï phuø hôïp giöõa teân ñeà taøi vôùi noäi dung, giöõa noäi dung vôùi chuyeân ngaønh vaø maõ soá chuyeân ngaønh. - Ñoä tin caäy vaø tính hieän ñaïi cuûa phöông phaùp ñaõ söû duïng ñeå nghieân cöùu. - Keát quaû nghieân cöùu môùi cuûa taùc giaû; ñoùng goùp môùi cho söï phaùt trieån khoa hoïc chuyeân ngaønh, ñoùng goùp môùi phuïc vuï cho saûn xuaát, kinh teá, quoác phoøng, xaõ hoäi vaø ñôøi soáng. YÙ nghóa khoa hoïc, giaù trò vaø ñoä tin caäy cuûa nhöõng keát quaû ñoù. - Öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm veà noäi dung, keát caáu vaø hình thöùc cuûa luaän vaên. - Nhaän xeùt cuûa phaûn bieän khoâng caàn neâu laïi keát caáu vaø noäi dung caùc chöông cuûa luaän vaên, khoâng trình baøy theo thöù töï chöông muïc cuûa luaän vaên maø caàn trình baøy theo caùc vaán ñeà hay keát quaû môùi maø luaän vaên ñaït ñöôïc. 7. Caáp baèng thaïc só kinh teá: Sau khi keát thuùc khoa hoïc, Tröôøng seõ xeùt coâng nhaän toát nghieäp cho hoïc vieân. Hoïc vieân toát nghieäp ñöôïc Tröôøng caáp baèng thaïc só kinh teá vaø baûng ñieåm hoïc taäp toaøn khoaù. 8. Xöû lyù vi phaïm : Hoïc vieân seõ bò ñình chæ hoïc taäp, neáu xaûy ra moät trong caùc tröôøng hôïp sau: + Khoâng hoaøn thaønh chöông trình ñaøo taïo theo quy ñònh + Baûo veä luaän vaên khoâng ñuùng thôøi haïn quy ñònh + Sao cheùp luaän vaên, luaän aùn cuûa ngöôøi khaùc. + Baûo veä luaän vaên laàn thöù 2 khoâng ñaït. 9. Thuû tuïc baûo veä : + Hoïc vieân noäp 01 baûn luaän vaên cho Khoa chuyeân ngaønh 9
 10. + Hoïc vieân noäp 01 baûn luaän vaên vaø 1 ñóa meàm ghi noäi dung luaän vaên cho thö vieän Sau Ñaïi Hoïc (279 Nguyeãn Tri Phöông, Quaän 10) + Hoïc vieân noäp cho Khoa Sau Ñaïi Hoïc: - 06 baûn luaän vaên - 04 aûnh 4x, ghi hoï teân, ngaøy sinh, nôi sinh sau aûnh - Lyù lòch khoa hoïc (theo maãu) - Moät ñóa meàm ghi “Nhöõng ñieåm môùi cuûa luaän vaên”, khoaûng 01 trang A4. - Bieân nhaän noäp luaän vaên cuûa Thö Vieän Sau Ñaïi Hoïc. - Baûn sao bieân lai hoïc phí caùc naêm hoïc vaø bieân nhaän leä phí baûo veä luaän vaên. - 01 Phong bì coù daùn tem vaø ghi ñòa chæ lieân laïc cuûa hoïc vieân. KHOA ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC 10
 11. Phuï luïc 4: KEÁT CAÁU LUAÄN VAÊN MUÏC LUÏC Trang Trang phuï bìa Lôøi cam ñoan Muïc luïc Danh muïc caùc kyù hieäu, chöõ vieát taét Danh muïc caùc hình veõ, ñoà thò Môû ñaàu Chöông 1: 1.1 1.2 Chöông 2: 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 …………………. …………………. Keát luaän Danh muïc coâng trình cuûa taùc giaû Taøi lieäu tham khaûo Phuï luïc 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=408

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2