Kể chuyện - NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
615
lượt xem
30
download

Kể chuyện - NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dựa vào tranh minh hoạ và lời chú thích dưới tranh, HS kể lại được nội dung chính của từng đoạn câu chuyện, phỏng đoán kết thúc của câu chuyện. - Dựa vào lời kể của GV, dựa vào tranh minh hoạ và lời chú thích dưới tranh, HS kể lại được toàn bộ câu chuyện. - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Vẻ đẹp của con nai dưới ánh trăng có sức cảm hoá mạnh mẽ đối với người đi săn, khiến anh phải hạ súng, không nỡ bắn nai. Từ câu chuyện, HS biết yêu hơn thiên nhiên, có ý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện - NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI

  1. K chuy n: NGƯ I I SĂN VÀ CON NAI I. M c tiêu, nhi m v : - D a vào tranh minh ho và l i chú thích dư i tranh, HS k l i ư c n i dung chính c a t ng o n câu chuy n, ph ng oán k t thúc c a câu chuy n. - D a vào l i k c a GV, d a vào tranh minh ho và l i chú thích dư i tranh, HS k l i ư c toàn b câu chuy n. - Hi u ý nghĩa câu chuy n: V p c a con nai dư i ánh trăng có s c c m hoá m nh m i v i ngư i i săn, khi n anh ph i h súng, không n b n nai. T câu chuy n, HS bi t yêu hơn thiên nhiên, có ý th c b o v thiên nhiên. II. dùng d y h c: - Tranh minh ho trong SGK phóng to (n u có i u ki n). III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Hư ng d n k chuy n. (12-13’) a) HS k l i t ng o n câu chuy n. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. Các em quan sát t ng tranh, c l i chú gi i và k l i n i dung chính c a m i tranh. - Cho HS làm vi c. - HS làm vi c theo c p. - Cho HS k n i dung t ng tranh. - GV nh n xét.
  3. b) Cho HS ph ng oán k t thúc câu chuy n và k ph n còn l i theo ph ng oán c a HS. - Cho HS c yêu c u c a BT 2. - GV nh n xét. Ho t ng 3: GV k chuy n. (5’) a) GV k l n 1 (không s d ng tranh). - GV k v i gi ng ch m rãi, di n t rõ l i nói c a t ng nhân v t trong truy n. b) GV k l n 2 (k t h p ch tranh). - GV l n lư t ưa t ng tranh lên b ng và k l i n i dung tranh. Ho t ng 4: HSKC nêu ý nghĩa câu chuy n. (10-11’)
  4. - Cho HS k l i toàn b câu chuy n. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà t p k chuy n. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản