intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Kế hoạch kinh doanh dành cho các nhà phân phối những mẫu thời trang mới nhất cho đối tượng thượng lưu và hip hop

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
1.410
lượt xem
436
download

Kế hoạch kinh doanh dành cho các nhà phân phối những mẫu thời trang mới nhất cho đối tượng thượng lưu và hip hop

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Kế hoạch kinh doanh dành cho các nhà phân phối những mẫu thời trang mới nhất cho đối tượng thượng lưu và hip hop" bao gồm các nội dung như: khái quát về thời trang hình tượng; sản phẩm và dịch vụ; phân tích thị trường; chiến lược Marketting/bán hàng; sản xuất và vận hành; kế hoạch quản lý; kế hoạch tài chính và các nguồn lực cần thiết; kế hoạch tài chính - các hoạt động dự kiến. Mời các bạn cung tham khảo nội dung dung tài liệu chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch kinh doanh dành cho các nhà phân phối những mẫu thời trang mới nhất cho đối tượng thượng lưu và hip hop

 1. ho ch kinh doanh dành cho các nhà phân ph i nh ng m u th i trang m i nh t cho i t ng th ng l u và hip hop
 2. ng quan Th i trang hình t ng là m t khái ni m bán l th hi n nh ng nhu c u th i trang ch a c áp ng và khái ni m này s ch h ng vào các th tr ng m i n i có l i nhu n cao, nh ng n i ph n th nh, có kh ng ti p c n và hình thành xu th . ó là lo i th tr ng t i thành ph n i ô Hoa K mà ch riêng t i Chicago, chênh l nh gi a cung và c u ã c t kho ng 613 tri u USD. bù p kho ng cách này, Th i trang hình t ng s cung c p nh ng gì m i nh t v th i trang th ng l u và hip-hop cho các nhóm tôn giáo và dân t c thi u s t i b Nam c a thành ph Chicago. Trong l ch s , các nhà bán l th ng xa lánh thành ph n i ô b i th nh t là nh ng c m v m t nh n th c, b t k chúng có c th hi n ra hay không và th hai là nh ng lu ng thông tin th ng kê nghèo nàn nó. Theo s li u thu th p, xác nh c s c mua c a khu v c dân c , các nhà bán l hoàn toàn d a vào thu nh p bình quân u ng i, do v y, h h ng s t p trung vào b B c giàu có c a thành ph Chicago và các vùng ngo i ô. Tuy nhiên, nh h ng này l i b qua nh ng l i th c nh tranh c a thành ph n i ô, nh t là m t ô dân s , cách th c chi tiêu và s a d ng hoá tôn giáo. M t khi nh ng nhân t này c minh ch ng thì s c mua bán l c a b Nam thành ph n i ô có th so sánh v i b t c a m nào trong thành ph Chicago. i t ng khách hàng ch y u c a Th i trang hình t ng là nh ng ng i M g c Phi, ng i Tây Ban Nha và B ào Nha nh c v i l a tu i t 12 n 34. Nh ng i t ng khách hàng này có th m m th i trang t cao, trung bình chi tiêu nhi u h n 30% cho các th i trang so v i nh ng ng i M da tr ng. H cho ng trang ph c là bi u hi n c a tính cách và s g n g i c a mình v i các th n t ng và xu h ng th nh hành. Tuy v y, nh ng i t ng khách hàng ó r t khó mua c các lo i trang ph c h p th i trang. C th , h ph i b ra m t ti ng ng h ho c h n có th có m t t i i l Michigan. Th m chí sau khi có t, h v n không d có th tìm ra c nh ng nhãn hi u th i trang mang tính dân t c ho c g p nh ng r c i b i nh ng nhân viên an ninh-nh ng ng i th ng cho r ng nh ng lo i khách hàng này s chôm m t th gì ó. Th i trang hình t ng s cung c p nh ng s n ph m th i trang chuyên nghi p có tính sang tr ng i n i sinh s ng c a nh ng i t ng khách hàng nêu trên. i i ng qu n lý chuyên nghi p, Th i trang hình t ng ánh giá r ng trong ph m vi bán kính 5 d m, dân c ây chi tiêu x p x kho ng 220 tri u USD bình quân hàng n m cho các s n ph m th i trang trong khi tính c nh tranh c a khu v c này l i r t th p. Ch c n thâu tóm m t ph n nh c a giá tr này, Th i trang hình t ng s là m t trong nh ng nhà bán l sinh l i l n nh t trên th tr ng M . Th i trang hình t ng s chi m kho ng 1,4% t ng thu nh p c a th tr ng, t ng ng 3 tri u USD và s t o ra kho n thu nh p ròng nh trong B ng k t toán thu nh p d i ây: Image Fashions, LLC Revenue Summary (in $000's) Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Net Revenue $ 793.9 $ 2,415.3 $ 2,855.5 $ 3,001.6 $ 3,155.1 Cost of Goods Solds $ 381.8 $ 1,161.6 $ 1,373.3 $ 1,443.5 $ 1,517.4 Gross Income $ 412.1 $ 1,253.7 $ 1,482.2 $ 1,558.0 $ 1,637.7 Operating Expenses $ 508.3 $ 637.4 $ 681.0 $ 703.5 $ 727.5 Net Income from Operations $ (101.0) $ 611.5 $ 796.4 $ 849.8 $ 905.5 Other (Income) or Expenses $ 95.7 $ 321.4 $ 384.8 $ 394.7 $ 404.5 Net Income $ (196.7) $ 290.1 $ 411.6 $ 455.1 $ 500.9 Th i trang hình t ng s c g ng t c m c th ph n này và i vào ho t ng h t công su t trong vòng 18 tháng k t khi khai tr ng v i 3 m c tiêu. M t là, Th i trang hình t ng s c thi t k tho mãn nhu c u cho các khách hàng a ph ng. Nó s chào bán nh ng lo i s n ph m và nhãn hi u mà các c a
 3. hàng bách hoá t ng h p theo truy n th ng không có kh n ng. Các nhãn hi u c l y tên t các hãng thi t k , ch ng h n nh Sean John, Phat Farm, FUBU và Coogi. Chúng ang thu hút c s chú ý c a th tr ng và th ng c các hãng gi i trí hip-hop phát tri n, cho phép ng i m c có m i liên t ng t i nh ng th n t ng yêu thích c a mình. cung c p m t lo t nh ng s n ph m và nhãn hi u thích h p, Th i trang hình t ng s kh o sát m t ng i mua có kinh nghi m trên th tr ng này và ti n hành thuê các c ng tác viên bán hàng t th tr ng m c tiêu. Nh ng sinh viên làm nhi m v c ng tác viên bán hàng có th h tr ng i mua trong vi c xác nh xu h ng và trang ph c th i trang m i nh t. Hai là, Th i trang hình t ng s chú tr ng vào tính u vi t trong quá trình ho t ng. Th i trang hình ng s cung c p m t h th ng d ch v h ng vào nh ng kinh nghi m mua s m, cho phép khách hàng c i x m t cách tôn tr ng trong khi mua hàng t i n i c ng . C a hàng lo i này s c b trí h p th i trang, s ch s và ánh sáng t t. i ng nhân viên chuyên nghi p và nhã nh n, chính sách c a c a hàng là t ng c ng giá tr khách hàng và kinh nghi m. Ngoài y u t an ninh và vi c tr m c p v n là nh ng n , Th i trang hình t ng còn t p trung l u tâm n m t s y u t khác, h n là cho r ng t t c các khách hàng và nhân viên u là nh ng v n ti m n. Khía c nh th ba i v i Th i trang hình t ng là nh ng cam k t và v trí lãnh o trong môi tr ng c ng ng. Th i trang hình t ng s t o vi c làm và óng vai trò là thành viên tích c c trong môi tr ng này. Nó s t ch c các s ki n mang tính c ng ng, các bu i l t t nghi p và s tham gia này s cho phép Th i trang hình t ng ch ng t c nh ng cam k t ch c ch n i v i c ng ng, cùng lúc xây d ng c th ng hi u riêng và nh h ng các xu th th i trang m i. Bên c nh ó, Th i trang hình t ng còn nghiên c u các th tr ng khác và nh ng c h i m r ng th tr ng. K ho ch c a nó là khai tr ng các c a hàng khác t i các thành ph c p 2, ví d nh Pittsburgh, Detroit, Atlanta và Miami, t i ó khách hàng m c tiêu c a Th i trang hình t ng v n ch a c áp ng ng áng. i ng nhân viên qu n lý c trang b a d ng các k n ng. H có kinh nghi m chuyên môn trong l nh c tài chính, marketing, các nghi p v , bán hàng và ho ch nh chi n l c, ng th i còn có b dày ki n th c trong l nh v c th i trang, marketing i v i nhóm tôn giáo, phát tri n th tr ng ô th và bán l . Nh có nh ng kinh nghi m này, Th i trang hình t ng s xây d ng c lòng tin trong vi c cam k t v i c ng ng và có c s th a nh n, s l a ch n c a th tr ng m c tiêu v i t cách là nhà bán l và doanh nghi p. i ng nhân viên qu n lý ang xúc ti n m t kho n vay th ng m i tr giá 1,05 tri u USD nh m a Th i trang hình t ng i vào ho t ng vào mùa thu n m 2003. Kho n tín d ng này s c b o m b i các gi y t b o lãnh cá nhân c a Ban qu n lý, các kho n ph i thu và l ng hàng d tr c a Th i trang hình ng.
 4. cl c I. Khái ni m II. Phân tích ngành A. nh ngh a th tr ng chung B. Th tr ng Chicago III. Th tr ng m c tiêu / K ho ch bán hàng - Marketing A. M c tiêu marketing B. n th tr ng m c tiêu C. Chi n l c nh v th tr ng 1. Giá c 2. Ch ng trình khuy n mãi 3. H n h p s n ph m 4. a m IV. Phân tích th tr ng A. Môi tr ng c nh tranh t ng th B. Môi tr ng c nh tranh khu v c V. T ng quan công ty / S n ph m và d ch v A. Lao ng 1.Các nhà qu n lý 2. Tr lý bán hàng 3. Ng i mua 4. Ph ng pháp ào t o B. Thi t k c a hàng C. An ninh 1. Nhân s 2. C s h t ng/B trí c a hàng D. D tr hàng hoá E. Mua s m F. Gi m c a G. ng tr c và chính sách hoàn tr VI. D báo tài chính A. Mô hình thu nh p B. i chi u k t qu tài chính VI. Báo cáo tài chính A. Chi phí khai tr ng B. Tài tr VII. Qu n lý A. i ng qu n lý B. H i ng t v n VIII.Chi n l c u ra Ph l c A Phân tích tài chính A-1 Kh n ng x y ra nhi u nh t A-2.. Tr ng h p t t nh t A-3 Tr ng h p x u nh t Ph l c B Khôi ph c ho t ng qu n lý
 5. I. Khái ni m Xu th toàn c u hoá ã thúc y kh n ng ti p c n i v i các khách hàng m i và nâng cao m c c nh tranh trong vi c giành c nh ng khách hàng này. Tuy v y, trong ti n trình b c sang nh ng ranh gi i i, các hãng bán l M ã không nh n th y c c h i ó. Nh ng khách hàng lo i này thu c tuýp ng i r t d ti p c n, giàu có, s m thích nghi và luôn i tiên phong. Th tr ng i kèm là th tr ng thành ph n i ô Hoa k v i khách hàng là t ng l p dân t c thi u s ang m r ng quy mô. Theo nh ng nghiên c u g n ây thì thành ph n i ô Hoa k có s c mua bán l c t 85 t USD song n 25% s ó ch a c áp ng, t ng ng kho ng 21 t USD và ch riêng t i thành ph Chicago, con s chênh l ch này là 640 tri u USD1. K ho ch kinh doanh trong bài vi t này s ch ra lý do t i sao các n ph m th i trang th ng l u l i là các s n ph m thu c th tr ng ch a c áp ng ch y u t i thành ph n i ô Chicago và làm th nào m t ph ng pháp chi n l c c ho ch nh ra cho th i trang th ng u có th sinh l i và t o ra vi c làm cho dân c thu nh p th p t i Chicago. II. Th tr ng chung A. nh ngh a th tr ng chung nh ngh a v m t khu v c dân c có thu nh p th p ho c có nh ng khó kh n v m t kinh t là m t khu c dân c có m c thu nh p bình quân h gia ình ít h n 25%, t l ói nghèo cao h n ít nh t 50% và/ho c t l th t nghi p cao h n ít nh t 30% so v i m c trung bình c a thành ph 2. T i Chicago, có kho ng 1,77 tri u ng i s ng trong nh ng khu dân c nh v y. c mua c a khu v c dân c này là khá khác th ng. Theo m t cu c kh o sát ng u nhiên thì t i nh ng n i có m c bình quân thu nh p u ng i d i m c trung bình thì t i ó s c mua các lo i hàng hoá xa x ho c hi u th ng r t th p. Tuy nhiên, khu v c th tr ng này có m t lo t c m khi n nó tr nên h p d n. c m u tiên và vô cùng quan tr ng ó là m t dân s . Trong n i th , h u h t các gia ình và cá nhân u thuê các c n h chung c . M c dù có m t vài y u t c n n chi ph i u ki n sinh s ng c a ng i dân nh ng k t qu v n là có m t l ng l n ng i thuê nhà ng trong m t khu v c nh bé. N u so sánh v i vùng ngo i ô ho c khu v c giàu có thì m t lô t n hình s có m t gia ình v i m t ho c hai th h sinh s ng. V i cùng di n tích ó trong n i th thì s có m t chung c th ng m i v i 5 n 10 c a hàng và 35 h gia ình. Thu nh p tu nghi (thu nh p còn l i sau khi ã tính h t các kho n ph i chi thi t y u) c a 2 h gia ình khu v c giàu có s ít h n t ng thu nh p tu nghi c a 35 h gia ình trong n i th . u t th hai làm t ng kh n ng s d ng thu nh p tu nghi c a dân c trong n i th là nh ng ng i ch h u các c n h th ng ph i b ra m t t l l n thu nh p c a mình b o trì và s a ch a nhà c a. Do ng i thuê không ph i ch u nh ng chi phí này nên thu nh p tu nghi c a h s c s d ng cho các kho n chi tiêu cá nhân và nh ng chi phí khác, ch ng h n nh hàng hoá bán l và d ch v vui ch i gi i trí. Theo th ng kê, 67% t ng s ng i tiêu dùng trên t M u có quy n s h u c n nhà c a mình trong khi ó n i th thì con s này ch có 36%3. u t th ba chi ph i s c mua n i th là s pha tr n gi a khía c nh dân t c và tôn giáo t i khu v c dân . Nh ng khu v c có thu nh p th p chi m a ph n là nh ng ng i M g c Phi, các h gia ình và cá nhân g c Latinh. Theo nghiên c u th tr ng 4, c hai nhóm ng i này u có s nh n th c v hình t ng nh h n so v i ng i da tr ng hay dân ngo i ô. Do h không s d ng thu nh p cho các kho n chi v nhà t nên nh ng kho n chi tiêu c a h t p trung ch y u tho mãn m i quan tâm v th i trang và hình ng, c bi t là trang s c và trang ph c. Bi u d i ây cho th y s khác nhau v vi c mua s m th i trang gi a các nhóm ng i.
 6. Illustration 1: Annual Apparel and Service Expenditures by Race $1,200 Total Inner City US Shoppers $1,000 $800 White $600 $400 African American $200 $0 Hispan
 7. Note: The U.S. Census defines this clothing expenditures in the category, Apparel and Services, and it is defined as retail 5 expenditures includes dollars spent on all apparel, footwear, jewelry and other apparel and services. Hi n t i, m t s nhà thi t k ch o, ví d nh Tommy Hilfiger và Ralph Lauren, nhìn nh n thành ph n i ô nh là nh ng n i quy t nh xu h ng th i trang. Nh ng khu v c dân c này thích nghi s m v i nh ng m u thi t k m i và t o ra khuynh h ng cho các khu v c ngo i ô. Nh ng cu c kh o sát th tr ng cho th y trên 50% ng i M g c Phi và g c Latinh ã x p xu ng th i trang hi n th i là m t y u t c n thi t, th m chí r t quan tr ng trong tiêu chu n mua m trong khi ch có 30% ng i tiêu dùng M coi tr ng tiêu chu n này. i v i i t ng khách hàng m c tiêu, tiêu chu n này d ng nh c ánh giá cao h n. Th i gian g n ây, ch ng trình ca nhac urban, hip hop có tên g i Direct Effect và ch ng trình th i trang c a MTV v i tên g i Fashionably Loud ã trình chi u ch ng trình th i trang c bi t kéo dài trong m t gi ng h nh m tôn vinh nh ng nhãn hi u th i trang mang m phong cách urban, nh ng s n ph m m i nh t c a các nhà thi t k hàng u v i s trình di n c a các nhóm nh c rap và hip hop n i ti ng hi n nay. Bu i trình di n này ã làm n i b t c xu h ng th i trang hi n nay và trong t ng lai ng th i góp ph n làm rõ s khác bi t gi a xu h ng th i trang và khát v ng c a nhóm ch ng t c này t i nh ng nhóm thành ph n da tr ng khác. S thành công và nh h ng c a ch ng trình này c ng nh các ch ng trình khác phát sóng trên MTV và BET cho th y r ng th tr ng này và s n ph m i kèm ang ti n g n n giai n t ng tr ng và phát tri n nhanh. t qu t nh ng c m t ng h p này là có m t b ph n dân c nh y c m v i th i trang và ý th c v hình t ng ã s d ng nh ng kho n thu nh p tu nghi cho trang ph c th i trang. Trong khi nh ng nhà thi t k nh Sean John, Baby Phat, Phat Farm và FUBU ngày càng h ng t i i ng khách hàng này thì nh ng nhà phân ph i bán l l i ch a có c s chú tr ng t ng x ng. t qu là nhu c u v nh ng s n ph m c ng nh nh ng c a hàng chuyên d ng nh m áp ng nhu c u này càng ngày càng gia t ng. B.Th tr ng Chicago Chicago là th tr ng h p d n trên nhi u c p . Tr c h t, Chicago là m t trong 3 th tr ng ph bi n c a M v i s a d ng và giàu có trong thành ph n dân c . Chính vì s giàu có này mà u h t các nhà thi t k và các nhà phân ph i bán l u có c a hàng Chicago s Magnificient Mile ( i l th ng m i s m u t Michigan) hay nh ng khu v c dân c giàu có. N u nh Los Angeles và New York c coi là nh ng thành ph thi t l p xu h ng th i trang thì Chicago c coi là Thành ph b n sao vì t t c các ki u th i trang cung c p t i ây gi ng nh v i nh ng thành ph kia. Khía c nh h p d n th hai c a Chicago là s a d ng hóa dân c . n hình là m i nhóm ch ng c chi m i a s m t vùng dân c hay c ng ng và ít có s t ng tác l n nhau. C th , n u nh ng dân c thành ph Caucasian giàu có t p trung b Nam c a thành ph thì nh ng ng i c ngoài v i thu nh p th p c ng nh nh ng nhóm dân c thi u s khác l i sinh s ng phía ông và nam c a thành ph . u này d n n có quá nhi u nhà phân ph i l c nh tranh nhau khu v c phía b c c a thành ph và ch u giá thuê c a hàng cao trong khi giá thuê các c a hàng phía ông và nam th p h n song ch có m t s nhà phân ph i bán l hi n di n. Do v y, nh ng c dân khu v c phía ông và nam ph i n các trung tâm phía b c ho c i l Michigan mua m. Hình minh h a 2a cho th y m c thu nh p bình quân u ng i c phân theo vùng. Tr c kia các nhà phân ph i bán l xem y u t này nh m t y u t c n b n khi tính n vi c m r ng ho t ng sang th tr ng hay khu v c dân c m i. Nh ng vùng v i màu xanh m trên b n bi u
 8. th cho vùng có thu nh p cao và nh ng vùng có thu nh p th p h n s c bi u th b ng màu xanh nh t. Nh v y khu v c phía b c d ng nh là th tr ng h p d n nh t còn th tr ng phía nam có r t ít c h i cho các nhà phân ph i. Tuy nhiên, ph ng pháp này ã không tính n m t dân s c ng nh cách th c chi tiêu, hai nhân t quan tr ng trong vi c xác nh tính thành công c a ho t ng bán l . Hình minh h a 2b c p nm t dân s và cách th c tiêu dùng, h n là s d ng c ng nh c ch tiêu thu nh p bình quân u ng i. Theo cách ánh giá này, l i th c a th tr ng mi n b c là không rõ ràng và thông qua t ng m c chi tiêu cho các m t hàng th i trang, nó cho th y các c i kinh doanh bán l th tr ng phía nam và ông Chicago. Khu v c phía nam thành ph ch ra 5 khu v c tiêu dùng th i trang cao v i m c h n 50 tri u USD, m t s n t ng khi so sánh i thu nh p bình quân u ng i hàng n m c a h .
 9. Hình minh h a 2a: Thu nh p bình quân u ng i theo mã vùng Hình minh h a 2b: T ng m c tiêu dùng theo mã vùng 8 7 Source: Analysis of U.S. Census Data 8 Source: Analysis of U.S. Census Data
 10. Hình minh h a 3 không cho các nhà phân ph i bán l t i Chiago th y c nh ng thông tin cung c p t hình minh h a 2b. Ph ng pháp này d a trên cách th c c n theo ó nhà phân ph i bán l ch s d ng ch tiêu thu nh p bình quân xác nh các c h i m i trên th tr ng . Nh t quán v i ph ng pháp này, các nhà phân ph i bán l th ng t p trung phía b c c a thành ph trong khi khu v c th tr ng ti m ng phía ông và nam ch có m t s ít các nhà phân ph i bán l . 9 Hình minh h a 3: Thu nh p theo mã vùng và phân b các nhà phân ph i bán l theo a ch So sánh gi a Hình 2 và 3, có th th y r ng Chicago là th tr ng giàu có v i nh ng nhu c u ch a c áp ng y . H n n a, v i nh ng c h i v b t ng s n và kinh doanh t i mi n nam Chicago, khu v c này g n ây ã c hãng CNN l a ch n là m t trong nh ng vùng t hàng u c a M nh c . n c vào m c t ng tr ng c a ngành công nghi p th i trang th ng l u và s c tiêu dùng c a khách hàng, chúng ta có th th y rõ m t c h i h p d n trong vi c b c vào l nh v c kinh doanh th i trang bán l i nh ng khu v c thành th có m c thu nh p th p. Chicago là m t l i vào quan tr ng b i s c lôi cu n c a nó i v i các xu h ng m i, s a d ng hóa trong dân s , môi tr ng ít c nh tranh và m t dân s cao.
 11. Price Positioning Strategy Promotion Marketing III. Mô hình Marketing Objective Product Mix Mô hình marketing này s không ch t p trung vào vi c thu hút khách hàng t các Target Segment i th c nh tranh mà còn c g ng tho mãn nhu c u v n có c a dân c trong vùng. Mô hình marketing c trình bày d i ây nh sau: Hình minh h a 4: Mô hình Marketing c a Th i trang hình t ng Marketing Objective Illustration 4: Image Fashions Marketing Model Price Positioning Strategy Promotion Marketing Objective Product Mix Target Segment
 12. tion A. M c tiêu marketing c tiêu marketing c a công ty là t c doanh thu bán hàng tr giá 3 tri u USD vào n m th 3. B. Phân n th tr ng m c tiêu t lo t các s n ph m trang ph c thành th s chú tr ng c bi t t i l a tu i thanh niên t 12 n 34 tu i. Nh ng nghiên c u th tr ng b c u cho th y, n th tr ng này ch u tác ng nh b i th i trang và nh ng ki u dáng c áo mà Th i trang hình t ng cung c p. The Lark, m t i lý bán l c a m t hãng phân ph i trong khu v c, nh n nh khách hàng m c tiêu a chúng tôi là t l a tu i 12 tr lên, l a tu i mà vi c chi tiêu ch y u là vào th i trang và luôn chú tr ng vào vi c n m c sao cho h p th i trang 11. C. Chi n l c nh v th tr ng Th i trang hình t ng không có ý nh s n xu t c ng nh thi t k m u s n ph m riêng c a mình, thay vào ó s chú tr ng vào vi c t o ra s khác bi t v ch t l ng d ch v và t h p s n ph m (b ng cách thích ng nhanh v i nh ng thay i trong xu h ng th i trang). Th c t cho th y r t ít các nhà t o m u thi t k riêng cho m t i lý c quy n bán l . Nghiên c u th tr ng ã không phát hi n ra c nh ng y u t chính mà khách hàng l a tâm khi quy t nh n i mua m là: - Tôn tr ng khách hàng - Nhân viên bán hàng l ch s nhã nh n - Môi tr ng mua s m d ch u - Chính sách hoàn tr rõ ràng - ch v cung c p h p d n - Môi tr ng mua s m tho i mái và s ch p a vào nh ng phân tích th tr ng và phân lo i khách hàng m c tiêu, chi n l c marketing c a ra nh sau: 1. Giá c Giá c h p d n s nh m m c tiêu c nh tranh v i các i th trong khu v c (Nh ng c a hàng nh the Lark, Manlive và Freshwear) h n là v i nh ng c a hàng bách hoá t ng h p (Nh Carson Pirie Scott và Marshall Fields). Tuy nhiên s canh tranh v giá và thông qua bi n pháp gi m giá không c áp d ng nh m m c ích duy trì v th c a Th i trang hình t ng nh là m t hãng bán l ch t l ng cao trên th tr ng. H n th n a, m t gi thi t c n b n c t ra là trên th tr ng ang d n hình thành m t nhu c u ti m n áng k , do ó t ng tr ng s i li n v i vi c khai thác th tr ng, h n là chi m l nh th tr ng thông qua chính sách gi m giá và c nh tranh giá. Theo nh ông Bob, giám c ph trách chi nhánh khu v c, kiêm i lý bán hàng c a The Lark thì h không s d ng nh ng t khuy n m i c ng nh gi m giá các s n ph m chi n l c t ng doanh thu b i doanh nghi p không s c làm u này. Do ó s khác bi t m u ch t chính là vi c th u hi u khách hàng c v m t nâng cao ch t l ng s n ph m c ng nh d ch v . The Lark ã bán c 90% s l ng trang ph c ngay t m c giá u tiên, vì th giá c s không là v n u so v i tính h p d n c a nh ng b trang ph c này.
 13. c kh i u, Th i trang hình t ng ã ph i i m t v i nhi u ràng bu c nh v n h n ch ngu n v n và không nh n c s ng h c a các nhà cung c p trong vi c hoàn tr nh ng t hàng t n kho. Do v y, gi v ng c v th trên th tr ng, Th i trang hình t ng s không s d ng nh ng t gi m giá khuy n mãi hay gi m giá các m t hàng chi n l c. 2. Khuy n mãi bán hàng Chi n l c khuy n mãi bán hàng s c th c hi n d a theo nh ng yêu c u c a th tr ng a ph ng. C th , chi n l c này bao g m 4 l nh v c sau: a. Qu ng cáo Do dân s khu v c thành th chi m m t cao nên h u h t các ph ng th c qu ng cáo u i hình th c qu ng cáo trên các b ng x p h ng âm nh c và các ch ng trình ca nh c hip hop c phát sóng trên các kênh truy n thanh a ph ng. L i th c a các ph ng th c qu ng cáo này là ti t ki m c chi phí so v i nh ng i th c nh tranh khác. Th i trang hình t ng d nh s d ng 5% t ng thu nh p vào vi c marketing và các ph ng th c khuy n mãi bán hàng khác. b. Chi n l c khuy n mãi bán hàng thông qua các l h i, s ki n di n ra t i a ph ng. Khách hàng m c tiêu c a Th i trang hình t ng có th d dàng ti p c n t i các tr ng trung h c, cao ng và các trung tâm th thao. Công ty ã có nh ng k ho ch ph i h p v i các nhà s n xu t trang ph c t ch c các ch ng trình liên danh góp ph n giúp khách hàng bi t n nhãn hi u c a công ty. Ý t ng này t o ra hi u qu cao-hi n nay m t c a hàng bán l ã tài tr cho bu i l t t nghi p c a m t tr ng trung h c và ã thu hút c h n 3.000 khách hàng ti m n ng n d c dù s c ch a cho bu i l t t nghi p ch là 1.200 ng i. Trong n l c a tên tu i công ty n i ng i tiêu dùng, nh ng s ki n nh th này s giúp Th i trang hình t ng c bi t n nh t nhà t thi n a ph ng. c. Nhân viên ng vi c tuy n d ng các công tác viên bán hàng t th tr ng m c tiêu, Th i trang hình t ng có c 2 l i th n u so v i tuy n d ng nhân viên thông th ng. M t là, i ng c ng tác viên bán hàng s quen thu c v i xu h ng th i trang hi n hành và có th d oán tr c nh ng thay i v th hi u th i trang. MTV ã r t thành công trong vi c s d ng k t h p mô hình này i i ng tr lý s n xu t là nh ng sinh viên n m trong i t ng khách hàng m c tiêu. Hai là, ph ng pháp này s h n ch n n tr m c p b ng vi c s s ng nh ng nhân viên thông thu c khu c a ph ng. i ng c ng tác viên bán hàng s bi t c nh ng khách hàng có v n d a trên m i quan h c a h v i c ng ng. nâng cao n ng l c bán hàng và gi m thi u vi c thay i nhân viên, i ng nhân viên s c tuy n d ng thông qua m t d án liên k t v i các tr ng trung h c a ph ng, m b o k t qu c t p s b ràng bu c b i nh ng cam k t và ch t l ng công vi c t i Th i trang hình t ng. Cách th c tuy n d ng này ã c áp d ng thành công tr c ây t i các khu v c thành th . d. D ch v hoàn h o và tôn tr ng khách hàng Th i trang hình t ng s bán nh ng nhãn hi u th i trang khác ch không s n xu t nhãn hi u riêng, do v y các ho t ng khuy n mãi kinh doanh s t p trung ch y u vào d ch v và r s n ph m. Nh ng y u t này s c t ng c ng thông qua các ch ng trình ào t o và chính sách
 14. ng th ng. Nhã nh n l ch s i v i khách hàng là r t c n thi t trong vi c xây d ng và duy trì hình nh c a m t hãng bán l uy tín. 3. Gi s n ph m Theo thông tin ph ng v n t khách hàng, gi s n ph m s thay i hoàn toàn theo khu v c a lý và u này c nh n th y m t cách rõ nét th tr ng n i thành. Do vi c l a ch n r s n ph m úng có tính quy t nh n s thành công nên Th i trang hình t ng nh n ra r ng hi n t i nó ch a có c m t i lý bán hàng chuyên nghi p và ang trong ti n trình xác nh i t ng này. Gi s n ph m c a Công ty s b nh h ng m nh theo xu h ng th i trang t i th tr ng Los Angeles (th i trang n ), th tr ng New York (th i trang nam) và th i trang theo xu h ng a các kênh truy n hình a ph ng, c bi t là các ch ng trình rap hay hip hop trên MTV và BET. a. Nhãn hi u Nhãn hi u là c m ch y u cho phép khách hàng phân bi t c phong cách và hình nh nh t nh. Thông qua các cu c u tra khách hàng và xác nh giá tr th tr ng, s k t h p gi a nh ng nhãn hi u chính v i nh ng nhãn hi u mang c tính dân t c ã c hình thành. Hình minh h a 4 là m t lo t các m u nhãn hi u c thi t k b i m t c a hàng. Nh ng nhãn hi u n i ti ng nh Tommy Hilfiger ã thu hút c m t l ng l n khách hàng trong khi ó nh ng nhãn hi u mang c tính tôn giáo nh Phat Farm và Sean John n thu n ch t p trung vào nh ng nhóm dân t c thi u s . Nh ng nhãn hi u này c ánh giá là nh ng nhãn hi u th i trang ch t ng cao và nét riêng bi t c a chúng s t o cho khách hàng nh ng giá tr nh n th c to l n. T p p nh ng nhãn hi u ch o này s không ch a l i m t hình nh c quy n mà còn ph n ánh t l i s ng c áo. Vào th i m này, khách hàng s ph i th c hi n các chuy n i ra ngoài khu v c sinh s ng có th phát hi n ra t t c nh ng nhãn hi u nói trên. Th i trang hình t ng xây d ng cho mình m t nét riêng b ng cách ph c p nh ng nhãn hi u này t i chính n i c ng a khách hàng. Giám c cung ng hàng hoá c a Th i trang hình t ng ã b t u ti n hành các cu c th ng th o v i nhi u nhà s n xu t hoàn t t các u ki n và u kho n ph c v cho vi c phân ph i nh ng nhãn hi u này. H u h t các cu c th ng th o này s c gói g n trong vòng 8 tu n. Illustriation 5: Image Fashions Brand Licenses MARITHE FRANCOIS GIRBAUD PELLE PELLE ICEBERG COOGI b.S n ph m cung c p
 15. Bên c nh nh ng s n ph m th i trang ch t l ng cao, s k t h p c a áo s mi, qu n dài, các b váy, gi y và các s n ph m th i trang ph ki n khác ã là nh ng s n ph m c ra m t u tiên trong bu i khai tr ng. Chúng s là nh ng s n ph m ch o t o ra nh ng hình nh mà khách hàng m c tiêu ang th c s ki m tìm. Nh ng s n ph m ó s bao g m nhi u m c giá khác nhau, chi ph i ch y u b i nhu c u c a khách hàng và nh ng s thích c n y sinh trong quá trình xác nh giá tr th tr ng. Không nh ng th , Th i trang hình t ng luôn coi d ch v khách hàng là m t ph n trong toàn b dây chuy n cung c p s n ph m. i ng nhân viên s c ào t o th c hi n nhi m v t v n và thu th p thông tin v cách nhìn nh n, hình nh mà khách hàng mong mu n. ây là m t ph ng pháp khác mà Th i trang hình t ng s s d ng t o nét riêng bi t và thu hút c nh ng khách hàng trung thành, nh ng ng i luôn quay tr l i Công ty i ch t l ng c a d ch v cung ng. uc ty u ây là ph i có c m t gi s n ph m h p lý, m t i lý bán hàng có kinh nghi m, hi u bi t v các xu h ng th i trang và nh ng nhu c u th c a các nhóm khách hàng thi u s . Nh có c v trí a lý và gi s n ph m khác bi t, Th i trang hình t ng s có th t ng t c l u chuy n hàng hoá. Giá trung bình cho m i s n ph m c d oán m c 180USD. Illustriation 6: Image Fashions Price and Per Purchase Revenue Price Range Low High Probability Average Leather/Fur Jacket $250 $900 4% $575 Shirt $45 $380 25 $213 Sweaters $30 $120 13% $75 Jeans / Pants $60 $200 33% $130 Shoes $75 $220 10% $148 Jumpsuits $140 $350 15% $245 TOTAL 100% Average Ticket: $180 4.V trí a lý Thay vì t a m bán hàng t i nh ng ph buôn bán h o lánh, Th i trang hình t ng s t p trung xung quanh th tr ng m c tiêu và t i nh ng n i mà h th ng giao thông công c ng d dàng ti p c n, ph ng ti n c ph n l n các khách hàng m c tiêu s d ng th ng xuyên. IV. Môi tr ng c nh tranh A.Môi tr ng c nh tranh t ng th Nh ã c p trên, môi tr ng c nh tranh ch y u di n ra gi a 2 it ng: • Nh ng nhà bán l chuyên nghi p a ph ng ch ng h n nh The Lark, Freshwear, Manalive • Nh ng c a hàng bách hoá t ng h p, ch ng h n nh Carson s, Marshall Fields i b n ch t là lo i th tr ng hoàn toàn mang tính a ph ng và nhìn chung ch a c áp ng nên ho t ng c nh tranh th ph n ây v n còn h n ch . M c dù v y, Th i trang hình ng s v n ch p nh n s d ng nh ng ph ng pháp t t nh t c a nh ng nhà bán l thành th khác, bên c nh ó còn ch ra nh ng sai sót trong quá trình áp d ng tr c ó (nh t là i v i các a hàng bách hoá t ng h p a ph ng).
 16. Mô hình c nh tranh c ánh giá có hi u qu nh t là dây chuy n bán hàng quy mô nh c bi t n nh The Lark v i vi c v n hành m ng l i 9 c a hàng trong và xung quanh vùng Indiana và Illinois. Các ph ng pháp c cho là t i u nh t ã c a ra cùng v i nh ng ch tham chi u dùng ánh giá k t qu t c. Ch ng h n nh thông qua s d ng nh ng ph ng pháp nêu trên, The Lark c tính r ng h s quay vòng c 90% gi s n ph m c a mình ch m c giá g c, cao h n áng k so v i các c a hàng bách hoá t ng h p l n khác, ng th i h n ch c các v n th t thoát v i t l hao h t c gi m c m t con s cùng v i ó là vi c quy t nh không a ra vi c áp d ng th an ninh. ây là m t b c ti n áng k n u so i các T p oàn công ty, ví d nh The Limited có t l hao h t là 5% và có xu h ng t ng. khác bi t ch y u gi a Th i trang hình t ng và The Lark là trong khi The Lark ti p t c bán hàng t i các khu buôn bán l n ngo i ô thì Th i trang hình t ng l i chú tr ng vào khu trung tâm c a thành ph , g n v i các tr ng trung h c và cao ng a ph ng. B.Môi tr ng c nh tranh khu v c Ý t ng t v trí trong thành ph s v a m b o tính ti n l i cho khách hàng m c tiêu v a t i a hoá c kh n ng thành công c a kinh doanh bán l . Vi c l a ch n a m này cc n vào nh ng y u t là s k t h p c a 2 tiêu chu n nêu trên. Tr c tiên, các mã vùng b u n c phân lo i d a trên thu nh p bình quân u ng i xung quanh khu v c Chicago. Mã vùng u n 60629 ã c l a ch n, ây là khu v c trung tâm phía nam Chicago, có a ch là 7400 South Street. Khu v c này là khu v c có thu nh p th p v i thu nh p bình quân u ng i x p x 30.000 USD. Song ng c l i, n u tính trung bình theo mã vùng, khu v c này l i là m t trong nh ng khu v c có m c chi tiêu cho th i trang l n nh t v i m c chi trên 50 tri u USD hàng n m. C n c vào s c mua c a dân c trong vùng và xung quanh ph m vi bán kính 5 d m thì s c mua s n ph m th i trang khu v c l n c n c a hàng Th i trang hình t ng c tính s vào 223 tri u USD m i n m. ây là m t minh ch ng v s c mua to l n c a ng i tiêu dùng thành th , i t ng khách hàng ang là m c tiêu c a Công ty. H n n a, t i ây m i ch có 8 c a hàng bán l th i trang v i di n tích 7 d m vuông, quây xung quanh khu v c c a hàng c a Công ty. Không m t c a hàng nào nói trên cung c p nh ng s n ph m th i trang ch t l ng cao. B ng d i ây s t ng k t nh ng chi ti t c nh tranh c th Illustration 7: Local Competitive Analysis Women s Children s Athletic Men s Distance from IF location (7400 South) retailers retailers retailers retailers 1 mile 3 3 0 0 3 miles 9 5 1 2 (includes 1 mile retailers) d i ây nh n m nh n m c chi tiêu hàng n m cho các s n ph m th i trang xung quanh khu v c c a hàng c a Công ty và v trí c a hàng c a các nhà bán l khác.
 17. Illustration 8: Competitive Analysis and Apparel Expenditures at Site Location t c m quan tr ng khác trong quá trình phân tích v trí c a hàng là nh ng m i liên h khác nhau gi a khách hàng và c a hàng. Nh ng m i liên h này bao g m các nhân t nh kh ng ti p c n, tính ti n l i và kh n ng t m . D i con m t c a m t nhà bán l thì y u t p d n v m t v trí chính là l u l ng giao thông t i v trí ó. Theo báo cáo, a ch 7400 South Street m i ngày có 52.900 l t xe ôtô ch y qua, ây là m t con s bình quân r t l n. L u l ng xe c qua l i nh v y s t o ra c chú ý i v i c a hàng. M c tiêu c a Th i trang hình t ng là t n d ng l i th này b ng cách bi u tr ng các hình nh c l n (Áp phích qu ng cáo, trang trên t ng ) xung quanh v trí c a hàng. Do a ch trên n m giao l gi a 2 con ng Gold Road và South Avenue, khách hàng có th d dàng ghé th m a m này n u h du l ch b ng ôtô. Khu v c này c ng có kh n ng b trí nhi u ch xe, càng làm gia t ng m c ti n l i khi mua s m. Th y tr c c kh n ng khách hàng có th s thay i các ph ng ti n giao thông công c ng, a m này c ng c b trí sao cho d dàng ti p c n v i a d ng các tuy n huy t ch giao thông. Sáu tuy n xe buýt CTA khác nhau u có nh ng m cách khu v c c a hàng ch a y kho ng cách m t toà nhà. Tuy n xu buýt 54B, 379, 382, 383, 384, 385 s a khách hàng n khu v c c a hàng t t t c các h ng trong ngày (Hình 9). Ngoài ra, tuy n ng s t CTA Orange El cách ch a y 3 d m v phía b c c a c a hàng l i là n i mà t t c các tuy n xe buýt nói trên xu t phát. u này m b o r ng chu trình giao thông công c ng t Orange El n c a
 18. hàng u khép kín, bi n nó tr thành m t a m chuy n b n ti n l i so v i b t c n i nào trong h th ng ng s t CTA. Illustration 9: CTA Bus Routes near 7400 South 16 V.Ho t ng A.Lao ng 1.Các nhà qu n lý i ng qu n lý s bao g m 2 ng i làm vi c theo ca, do ó c a hàng luôn có ng i u hành 7 ngày trong tu n. M t ng i s là nhân viên v i m c l ng c ng là 40.000 USD c ng v i các kho n th ng. Ng i kia s là ch c a hàng v i m c l i nhu n bình quân ki m c hàng n m là 50.000 USD c ng v i c ph n c a óng góp vào c a hàng. Ng i ch c a hàng s có vai trò quy t nh trong vi c v n hành c a hàng ho t ng và m b o thành công. Cùng v i trách nhi m to l n, ng i ch c a hàng c ng có quy n h n r ng rãi. Các k n ng c a i ng qu n lý t p trung vào 2 l nh v c sau: • Kinh nghi m trong vi c qu n lý c a hàng bán l thành th : Th i trang hình t ng s thuê nhà qu n lý t các i th c nh tranh. • Kh n ng ti p c n g n g i v i khách hàng: u này có ngh a là i ng qu n lý s ph i i tiên phong trong vi c thi t l p quan h b ng cách t o c s chú ý t i chính a hàng c ng nh t i c ng ng. Nhà qu n lý c a hàng s ph i có m t t i nh ng bu i , nh ng s ki n quan tr ng b i ó là n i mà nh ng khách hàng hi n t i và ti m n ng th ng lui t i, h s cung c p nh ng thông tin u vào c t y u cho gi s n ph m.
 19. i vai trò c b n nêu trên, u quan tr ng là nhà qu n lý c a hàng s c n bù m t cách ng áng. Các bi n pháp khuy n khích c n d a trên k t qu ho t ng c a c a hàng và ngoài ng ra, 2% thu nh p ròng s c th ng cho nhà qu n lý c a hàng. Các kho n b o hi m y t c trang c p. 2.C ng tác viên bán hàng Các c ng tác viên bán hàng s ch y u c tuy n d ng t các tr ng trung h c và cao ng a ph ng. S ti n nhân công là 5,5 USD cho m i gi (con s ph bi n c a ngành). Nh m gi m vi c ph i thay i nhân viên, Th i trang hình t ng s tích c c ph i h p v i Khoa và b ph n hành chính c a nh ng tr ng nói trên xác nh c nh ng sinh viên có tin c y cao nh t và ti n hành m các ch ng trình ào t o kinh nghi m làm vi c. Nh bình lu n c a m t giám c u hành t i The Lark (ng i ã thành công trong vi c theo i ph ng pháp này) thì Các ng tác viên bán hàng có tin c y cao nh t là nh ng ng i tr c tiên ph i có c ng l c ph n u chuyên môn. H th m chí ti p t c làm vi c cho chúng tôi trong su t th i gian k ngh . ng hàng gi c a các c ng tác viên bán hàng s không i kèm v i nh ng quy n l i. M c ng này phù h p v i m c l ng c a các c a hàng bán l khác, do ó s không làm cho Th i trang hình t ng có nét khác bi t gì khi mu n tr thành m t a ch l a ch n c a ng i lao ng. u khi n Th i trang hình t ng có c l i th trong vi c thuê nhân công là kho n tích kê tr giá 100 USD d i hình th c là s n ph m th i trang. V i m i tu n làm vi c, c ng tác viên s nh n c kho n tích kê này. Theo COGS, giá tr danh ngh a c a tích kê ó là 100 USD song chi phí th c t ch có 45 USD. Bi n pháp này s kích thích ng i lao ng làm vi c cho Th i trang hình t ng, h n là làm vi c cho hãng bán l khác ch c tr 5,5 USD/gi . 3.Ng i mua t trong nh ng y u t quy t nh s thành công c a l nh v c kinh doanh bán l là vi c chào bán danh m c các s n ph m sao cho m b o xu h ng th i trang m i nh t và phù h p v i s thích c a phân n khách hàng m c tiêu. Vai trò c a ng i mua là vô cùng quan tr ng trong quá trình ph n u t m c tiêu trên. Do v y, i ng qu n lý ang s d ng áng k công s c và th i gian xác nh c ng i mua thích h p nh t nh m áp ng v i t m nhìn c a Th i trang hình t ng. B n ng c viên ã c l a ch n thành danh sách ng n d a trên nh ng tiêu chí do i ng t v n c a Th i trang hình t ng a ra và i t ng ng i mua này d ki n s c nh hình trong vòng 6 tháng t i. 4.Ph ng pháp ào t o Th i trang hình t ng cho r ng các c ng tác viên bán hàng s b t u v i nh ng kinh nghi m bán l t i thi u nh t. Do ó, kho ng th i gian ào t o t i c a hàng trong 5 ngày s dành trang cho t t c các nhân viên m i. ây là kho ng th i gian ào t o dài h n nhi u so v i các c a hàng bán l khác. K n ng c n thi t sau giai n ào t o bao g m: các k n ng ho t ng c a hàng c b n, ki n th c v các dòng s n ph m do Th i trang hình t ng thi t k và s n xu t và m quan tr ng c a d ch v khách hàng. t thông p m u ch t mà các nhân viên c ào t o c n chú ý là d ch v khách hàng khác bi t là vô cùng quan tr ng. nh ngh a v d ch v khách hàng khác bi t c a Th i trang hình ng bao g m làm cho khách hàng c m th y luôn c chào ón và c tôn tr ng. Nhân viên không c n ph i c g ng bán c hàng, thay vào ó, h s a ra quan m th ng th n và khách quan v s l a ch n s n ph m th i trang c a khách hàng. ng th i, nhân viên c ng có th a ra nh ng l i xu t v s n ph m thay th , v s k t h p c a các s n ph m th i trang. Ph i làm sao cho khách hàng c m th y r ng nhân viên bán hàng ã dành th i gian, s tôn
 20. kính và chu áo cho h . i ng qu n lý s óng vai trò trung tâm trong vi c h ng d n nhân viên ý th c c t m quan tr ng c a vi c làm th nào khách hàng c m th y tho i mái trong th i gian mua s m. B.Thi t k c a hàng trí c a hàng t t i 7400 South Avenue. Di n tích là 8.000 feet vuông và c b trí m t toà nhà bi t l p. B ngoài c a toà nhà này có th c thay i th hi n là m t c a hàng th i trang ch t l ng cao. Nhìn t ngoài vào s có th th y m t tr c c a c a hàng là nét ch m phá nh ng xu h ng th i trang thi u s hi n i nh t. S ti n ph i tr cho vi c thuê c a m này là 25.120 USD hàng n m (t ng ng 3,14 USD/foot vuông). S ti n này không bao g m các chi phí v n n c hay phí b o hi m tài s n. M t trong c a c a hàng có chi u r ng là 50 feet và chi u dài là 80 feet và không có t ng ng n. Công ty Th i trang hình t ng ã liên h i Bradley Builders of Chicago dàn d ng khuôn viên bên trong c a hàng thành m t không gian bán l có tính th i trang. Bradley Builders ã t ng mô hình hoá l i không gian bán l c a Bang & Olufsen, m t c a hàng bán l có xu h ng th i trang m i. Chi phí hoàn thành công vi c này s m c 630.000 USD, bao g m chi phí xây d ng t t c các c m và u ki n ánh sáng. i th c t là a m c a c a hàng c t t i khu v c dân c có t l t i ph m cao, Th i trang hình t ng s c n ph i x lý cv n m t mát trong quá trình thi t k c a hàng. Là t ph n trong cách b trí, Bradley s tính m các y u t thi t k sao cho giúp ng n ng a tình tr ng m t mát này, ch y u b ng vi c thi t l p kh n ng ti p c n gián ti p t c a chính cho n vào bên trong c a hàng. S có m t khu v c ng n cách c s d ng tích tr hàng, khu v c sau qu y, các khu v c giám sát an ninh và th . Nh v y, kho ng di n tích 7.500 feet vuông s dành cho vi c tr ng bày s n ph m th i trang. H u h t hàng tích tr s c t t i khu v c bán và l u kho ch y u c s d ng cho các s n ph m m i nh p v và b o qu n nh ng s l ng n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản