intTypePromotion=3

Kết quả điều trị phẫu thuật một số bệnh lý tụy mạn tại bệnh viện xanh pôn Hà Nội nhân 20 trường hợp

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
6
lượt xem
0
download

Kết quả điều trị phẫu thuật một số bệnh lý tụy mạn tại bệnh viện xanh pôn Hà Nội nhân 20 trường hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ 1/2003 đến 8/2004, 20 trường hợp mắc bệnh sỏi tụy, u nang tuyến tụy, khối u tụy có hoặc không có chèn ép đường mật đã được thực hiện tại bệnh viện St Paul. Tất cả các bệnh nhân có phần đông lạnh hoặc kết quả giải phẫu sau phẫu thuật đã xác nhận chẩn đoán tụy mạn tính. 18 bệnh nhân nam và 2 nữ với độ tuổi trung bình 51 (tầm 22 đến 75) Kết luận: Phẫu thuật cắt bỏ tụy, phẫu thuật tự do ... trong 20 trường hợp của chúng tôi đã khẳng định vai trò của phẫu thuật trong điều trị viêm tụy mãn tính. Các nghiên cứu dài hạn nên là cần thiết để đánh giá thêm các bản tóm tắt dài hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả điều trị phẫu thuật một số bệnh lý tụy mạn tại bệnh viện xanh pôn Hà Nội nhân 20 trường hợp

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 3 * 2004<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> KEÁT QUAÛ ÑIEÀU TRÒ PHAÃU THUAÄT MOÄT SOÁ BEÄNH LYÙ TUÏY MAÏN<br /> TAÏI BEÄNH VIEÄN XANH POÂN HAØ NOÄI NHAÂN 20 TRÖÔØNG HÔÏP<br /> Leâ Vaên Ñieàm*, Ñaøo Quang Minh* vaø coäng söï<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Töø thaùng 1/2003 ñeán thaùng 8/2004, khoa tieâu hoaù beänh vieän Xanh Poân ñaõ phaãu thuaät 20 beänh nhaân soûi<br /> oáng tuïy, nang tuïy, u tuïy coù hoaëc khoâng cheøn eùp ñöôøng maät ñöôïc xaùc ñònh vieâm tuïy maïn qua keát quaû sinh thieát<br /> töùc thì trong moå vaø giaûi phaãu beänh sau moå. Bao goàm 18 beänh nhaân nam, 2 beänh nhaân nöõ, tuoåi trung bình 51,<br /> thaáp nhaát 22 tuoåi, cao nhaát 75 tuoåi.<br /> Toùm laïi phaãu thuaät DPC trong baûo toàn moân vò, phaãu thuaät Frey… trong 20 tröôøng hôïp cuûa chuùng toâi ñaõ cho<br /> keát quaû khaû quan goùp phaàn giaûi quyeát beänh lyù vieâm tuïy maïn. Tuy nhieân caàn phaûi coù nhöõng nghieân cöùu ñaùnh<br /> giaù keát quaû moät caùch tæ mæ vaø laâu daøi hôn.<br /> <br /> SUMMARY<br /> RESULT OF TREATMENT OF SOME CHRONIC PANCREATIC DISEASES AT ST<br /> PAUL HOSPITAL HANOI: 20 CASE REPORT.<br /> Le Van Diem, Dao Quang Minh et al.* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 8<br /> * Supplement of No 3 * 2004: 187 – 190<br /> <br /> From 1/2003 to 8/2004, 20 cases of pancreatic lithiasis, pancreatic cyst, pancreatic tumor with or without<br /> biliary compression have been performed at the St Paul hospital. All patients have the frozen section or<br /> postoperative anapathologic result which confirmed the chronic pancreatic diagnosis. 18 males and 2 females<br /> patients with the average age of 51 (range, 22 to 75)<br /> Conclusion: Pancreatoduodenectomy, Frey operation …in our 20 cases have confirmed the role of surgery<br /> in treatment of chronic pancreatitis. Long-term researchs should be necessary to further evaluate the long<br /> term resutls.<br /> daãn löu toaøn boä oáng tuïy chính (Partington, Bapat),<br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> caét moät phaân tuïy (Whipple, Child), daân löu môû roäng:<br /> Söï xô hoaù lan toaû daãn ñeán taêng kích thöôùc ñaàu<br /> Daãn löu keát hôïp vôùi môû cô oddi (Rumf), caét tuïy keát<br /> tuïy, voâi hoaù toå chöùc tuïy, hình thaønh soûi tuïy, nang giaû<br /> hôïp vôùi daãn löu roäng raái (Beger, Frey)(7).<br /> tuïy, teo toå chöùc tuïy, ñöa ñeán suy giaûm chöùc naêng noäi<br /> Nghieân cöùu cuûa chuùng toâi nhaèm muïc ñích<br /> tieát vaø ngoaïi tieát cuûa tuïy laø haäu quaû cuûa vieâm tuïy maïn<br /> nghieân cöùu chæ ñònh, kyõ thuaät vaø keát quaû sôùm phaãu<br /> nguyeân nhaân do röôïu chieám 70-80%, moät soá tröôøng<br /> thuaät DPC baûo toàn moân vò vaø phaãu thuaät noái tuïy-ruoät<br /> hôïp khaùc nguyeân nhaân chöa roõ raøng. ôû caùc nöôùc ñang<br /> (Frey) trong ñieàu trò moät soá beänh lyù tuïy maïn tính.<br /> phaùt trieån, ñaëc bieät laø vuøng nhieät ñôùi (aán Ñoä, Nigeria,<br /> Vieät Nam), coøn gaëp vieâm tuïy maïn do thieáu dinh<br /> BEÄNH NHAÂN VAØ PHÖÔNG PHAÙP<br /> (8)<br /> döôõng hay vieâm tuïy maïn nhieät ñôùi .<br /> Töø thaùng 1/2003 ñeán thaùng 8/2004, khoa tieâu hoaù<br /> Chæ ñònh ñieàu trò ngoaïi khoa ñöôïc ñaët ra khi beänh<br /> beänh vieän Xanh Poân ñaõ phaãu thuaät 20 beänh nhaân soûi<br /> nhaân khi xuaát hieän nang giaû tuïy, soûi tuïy hoaëc khi coù<br /> oáng tuïy, nang tuïy, u tuïy coù hoaëc khoâng cheøn eùp<br /> daáu hieäu cheøn eùp. Caùc phöông phaùp thöôøng ñöôïc aùp<br /> ñöôøng maät ñöôïc xaùc ñònh vieâm tuïy maïn qua keát quaû<br /> duïng: Daãn löu moät phaàn oáng tuïy (Duval, Puestow),<br /> <br /> * Beänh Vieän Xanh Poân Haø Noäi<br /> <br /> 187<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 3 * 2004<br /> <br /> sinh thieát töùc thì trong moå vaø giaûi phaãu beänh sau moå.<br /> Bao goàm 18 beänh nhaân nam, 2 beänh nhaân nöõ, tuoåi<br /> trung bình 51, thaáp nhaát 22 tuoåi, cao nhaát 75 tuoåi.<br /> Nguyeân nhaân vieâm tuïy maïn ôû nhoùm beänh nhaân<br /> naøy chuû yeáu do röôïu (85%), soá coøn laïi khoâng xaùc ñònh<br /> ñöôïc nguyeân nhaân.<br /> Chæ ñònh phaãu thuaät chuû yeáu laø beänh nhaân ñau<br /> nhieàu, ñieàu trò noäi khoa nhieàu ñôït khoâng keát quaû, u<br /> ñaàu tuïy, nang tuïy chaûy maùu, coù cheøn eùp ñöôøng maät,<br /> soûi tuïy, giaõn oáng tuïy… Thôøi gian töø luùc xuaát hieän beänh<br /> ñeán luùc phaãu thuaät töø 5-25 thaùng (qua hoûi beänh).<br /> Chaån ñoaùn döïa vaøo caùc daáu hieäu laâm saøng, keát quaû<br /> sinh hoaù, chuïp buïng khoâng chuaån bò, sieâu aâm, chuïp<br /> caét lôùp vi tính.<br /> Ñöôøng moå giöõa buïng hoaëc döôùi bôø söôøn 2 beân ôû<br /> nhöõng beänh nhaân to beùo. Sau khi boäc loä roäng raõi maët<br /> tröôùc tuïy qua ñöôøng maïc noái lôùn, kieåm tra, ñaùnh giaù<br /> thöông toån laøm sinh thieát töùc thì toå chöùc tuïy. 6 beänh<br /> nhaân chæ ñònh moå coù u, nang chaûy maùu khu truù ñaàu<br /> tuïy gaây taéc maät ñaõ ñöôïc DPC baûo toàn moân vò. 13<br /> beänh nhaân soûi oáng tuïy, oáng tuïy giaõn treân 10mm ñaõ<br /> ñöôïc phaãu thuaät môû toaøn boä oáng tuïy, laáy soûi, noái tuïyruoät theo phöông phaùp Frey, 3/13 tröôøng hôïp coù cheøn<br /> eùp ñöôøng maät do xô chít oáng maät chuû trong ñaàu tuïy<br /> ñaõ môû toaøn boä oáng maät chuû trong ñaàu tuïy, caét toå chöùc<br /> xô maët tröôùc oáng maät chuû giaûi phoùng cheøn eùp, qua ñoù<br /> ñaët daãn löu töø oáng coå tuùi maät xuoáng taän ñaàu tuïy.<br /> Khoeùt boû maët tröôùc tuïy hình caùn vôït caàu loâng ñeå laïi<br /> 1cm chu vi maët tröôùc tuïy thuaän tieän cho khaâu noái tuïy<br /> ruoät. 1/20 tröôøng hôïp u thaân tuïy xaâm laán vaøo tónh<br /> maïch cöûa, khoâng caét boû, chæ noái daï daày-ruoät, maätruoät, keát quaû giaûi phaãu beänh toå chöùc u tuïy traû lôøi vieâm<br /> xô maïn tính. Ñaõ phaãu thuaät ñoát haïch giao caûm baèng<br /> noäi soi, sau moå laàn thöù nhaát 10 ngaøy ñeå giaûm ñau. Taát<br /> caû caùc phaãu thuaät chæ ñaët 1 daãn löu döôùi gan vaø ruùt boû<br /> khi beänh nhaân coù trung tieän.<br /> Baûng 1: Phöông phaùp phaãu thuaät<br /> Phöông phaùp<br /> DPC<br /> Frey<br /> Noái daï daøy-ruoät, maät ruoät<br /> <br /> 188<br /> <br /> Soá bn<br /> 6<br /> 13<br /> 1<br /> <br /> %<br /> 30%<br /> 65%<br /> 5%<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> Trong 20 tröôøng hôïp beänh nhaân ñaõ ñöôïc phaãu<br /> thuaät DPC baûo toàn moân vò 6 beänh nhaân, 13 beänh<br /> nhaân ñöôïc phaãu thuaät Frey, 1 beänh nhaân noái daï daøyruoät, maät-ruoät. Coù 5 beänh nhaân bieán chöùng sau moå,<br /> chaûy maùu ñöôøng tieâu hoaù treân 2 beänh nhaân (10%),<br /> thöôøng do chaûy maùu maët caét tuïy caàn thieát phaûi moå laïi<br /> ñeå caàm maùu, roø tieâu hoaù 1 beänh nhaân (5%) khoâng<br /> phaûi moå laïi vì theo ñöôøng daãn löu oå buïng ra ngoaøi,<br /> nhieãm truøng veát moå 1 beänh nhaân (5%), ñau laïi sau<br /> moå 1 beänh nhaân (5%) ñaõ aùp duïng phaãu thuaät noäi soi<br /> ñoát haïch giao caûm qua ñöôøng ngöïc, khoâng laøm ñöôïc<br /> baèng phöông phaùp khaùc ôû beänh nhaân naøy vì maët<br /> tröôùc tuïy dính, chaûy maùu nhieàu khi phaãu tích. Trong<br /> 20 beänh nhaân ñaõ phaãu thuaät coù 17 beänh nhaân truyeàn<br /> 250ml maùu (75%), coù 3 beänh nhaân khoâng phaûi<br /> truyeàn maùu trong moå DPC (15%). Thôøi gian phaãu<br /> thuaät töø 120 phuùt ñeán 350 phuùt cho caùc phaãu thuaät.<br /> Thôøi gian naèm hoài söùc taêng cöôøng sau moå töø 1/2<br /> ngaøy ñeán 3 ngaøy. Daãn löu oå buïng, sonde daï daøy qua<br /> ñöôøng muõi ñöôïc ruùt sau khi beänh nhaân coù trung tieän<br /> 3-7 ngaøy tuyø tröôøng hôïp. Thôøi gian cho beänh nhaân aên<br /> laïi sau moå töø 5-7 ngaøy. Thôøi gian naèm vieän töø 11-15<br /> ngaøy coù 3 tröôøng hôïp, bieán chöùng chaûy maùu vaø roø<br /> tieâu hoaù thôøi gian naèm vieän keùo daøi. Caù bieät tröôøng<br /> hôïp roø tieâu hoaù thôøi gian naèm vieän ñeán 55 ngaøy.<br /> Baûng 2: Thôøi gian naèm vieän<br /> <br /> Soá beänh nhaân<br /> Thôøi gian naèm<br /> vieän<br /> <br /> DPC<br /> <br /> Frey<br /> <br /> 6<br /> Töø 11-25 ngaøy<br /> (TB:16 ngaøy)<br /> <br /> 13<br /> Töø 11-55 ngaøy<br /> (TB:18,5 ngaøy)<br /> <br /> Noái ddruoät<br /> 1<br /> 25 ngaøy<br /> <br /> Bieán chöùng sôùm sau moå nhö hoäi chöùng<br /> Dumping khoâng gaëp tröôøng hôïp naøo, coù moät tröôøng<br /> hôïp coù bieåu hieän ñaày hôi chöôùng buïng ñaõ ñöôïc ñieàu<br /> trò noäi khoa cho keát quaû toát. Khoâng coù tröôøng hôïp naøo<br /> töû vong, nhöng coù 1 tröôøng hôïp töû vong sau moå 2<br /> thaùng vì ung thö gan vaø di caên phuùc maïc.<br /> Baûng 3: Bieán chöùng sau moå:<br /> Bieán chöùng<br /> Dumping<br /> Chaûy maùu<br /> <br /> DPC (6 bn) Frey (13bn)<br /> 0<br /> 1<br /> <br /> 0<br /> 1<br /> <br /> Noái dd-ruoät<br /> (1bn)<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> Chuyeân ñeà Beänh lyù & Chaán thöông Taù - Tuïy<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 3 * 2004<br /> Bieán chöùng<br /> Doø tieâu hoaù<br /> Nhieãm truøng veát moå<br /> Ñau laïi sau moå<br /> Töû vong<br /> Toång coäng<br /> <br /> DPC (6 bn) Frey (13bn)<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 1 (5%)<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 3 (15%)<br /> <br /> Noái dd-ruoät<br /> (1bn)<br /> 0<br /> 0<br /> 1<br /> 0<br /> 1 (5%)<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Caùc nghieân cöùu ôû Copenhaghen, Myõ, Mexico<br /> tröôùc ñaây ñeàu thoâng baùo moät tyû leä chung beänh VTM laø<br /> 4/100.000 maéc beänh haøng naêm vaø tyû leä maéc beänh noùi<br /> chung laø 13/100.000 daân. Taïi Nhaät, tyû leä vieâm tuïy<br /> maïn ñöôïc thoáng keâ laø 45,5/100.000 nam giôùi vaø<br /> 12,4/100.000 nöõ giôùi(7,8).<br /> Tyû leä phaãu thuaät beänh lyù vieâm tuïy maïn theo caùc<br /> nghieân cöùu ôû AÂu Myõ laø 50-60%(4,7). Trong ñoù, DPC:<br /> 23,8%, caét ñuoâi tuïy vaø laùch laø 16,8%, caét tuïy toaøn boä<br /> 1,1%, noái tuïy ruoät 18,6%. Tyû leä phaûi phaãu thuaät laïi laø<br /> 9,6%. Bieán chöùng sau moå laø 11,4%, tyû leä töû vong laø<br /> 0,8%(2). Nghieân cöùu cuûa chuùng toâi vôùi tyû leä phaãu thuaät<br /> DPC baûo toàn moân vò laø 30%, phaãu thuaät noái tuïy-ruoät<br /> kieåu Frey 65% trong ñieàu trò beänh lyù vieâm tuïy maïn<br /> thôøi gian töø 1/2003 ñeán 8/2004. Veà maët chæ ñònh DPC<br /> baûo toàn moân vò trong ñieàu trò beänh lyù vieâm tuïy maïn<br /> keå töø khi Traverso vaø Longmire (1978) thöïc hieän ñaàu<br /> tieân cho ñeán nay ñaõ ñöôïc môû roäng vôùi moät vaøi tröôøng<br /> hôïp ung thö (ñaàu tuïy, taù traøng, Vater…) tuyø theo toån<br /> thöông, kinh nghieäm cuûa töøng kíp phaãu thuaät vaø<br /> nhöõng keát quaû khaû quan qua nhieàu nghieân cöùu. Theo<br /> Traverso vaø CS, 96% beänh nhaân taêng caân sau moå,<br /> theo doõi sau 27 thaùng(1,2,3). Yasada vaø CS, chaát löôïng<br /> soáng cao hôn vaø soáng treân moät naêm sau moå ngay vôùi<br /> Adeùno K ñaàu tuïy. Mc Leod vaø CS, sau moå beänh nhaân<br /> taêng caân trong 6 thaùng(1,2,3). Trong nghieân cöùu cuûa<br /> chuùng toâi, DPC baûo toàn moân vò chieám 30%, phaãu<br /> thuaät naøy hôïp lyù vì thöông toån khu truù ôû ñaàu tuïy, thaân<br /> vaø ñuoâi tuïy khoâng bò toån thöông. Veà kyõ thuaät phaûi toân<br /> troïng maïch maùu thaàn kinh moân vò, taù traøng (ñoäng<br /> maïch moân vò, daây thaàn kinh Latarget), giöõ laïi 3-4cm<br /> chieàu daøi taù traøng. Vieäc laäp laïi ñöôøng tieâu hoaù theo<br /> töøng böôùc: daï daøy-tuïy, taù traøng-hoãng traøng, cuoái cuøng<br /> laø maät-ruoät. Vieäc baûo toàn moân vò vôùi nhöõng tröôøng<br /> hôïp sinh thieát töùc thì traû lôøi toå chöùc vieâm maïn nhaèm<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> haïn cheá nhöõng bieán chöùng sau phaãu thuaät nhö gaøy<br /> suùt, roái loaïn tieâu hoaù, hoäi chöùng Dumping…cho keát<br /> quaû toát(1,5).<br /> Vieäc caét boû coù theå aûnh höôûng ñeán chöùc naêng tuïy<br /> cuûa beänh nhaân, nhöõng phöông phaùp daãn löu coù taùc<br /> duïng toát ñeán chöùc naêng ñoàng thôøi giaûi phoùng cheøn eùp<br /> oáng tuïy vaø nhu moâ tuïy. Phaãu thuaät Frey giaûi phoùng<br /> cheøn eùp ñaàu tuïy keát hôïp vôùi daãn löu oáng tuïy-ruoät laø<br /> phaãu thuaät ñôn giaûn, bieán chöùng thaáp (10%). Chæ<br /> ñònh chính trong ñieàu trò vieâm tuïy maïn, soûi tuïy, toå<br /> chöùc tuïy xô hoaù nhaèm giaûi phoùng toaøn boä oáng tuïy<br /> roäng raõi. Veà maët kyõ thuaät phaûi laáy boû toaøn boä maët<br /> tröôùc tuïy hình caùn vôït caàu loâng, ñeå laïi ñöôøng vieàn chu<br /> vi daøy khoaûng 1cm thuaän tieän cho vieäc khaâu noái tuïyruoät. Kyõ thuaät naøy ñem laïi keát quaû toát vì khoâng phaûi<br /> caét boû nhieàu oáng tieâu hoaù, giöõ ñöôïc chöùc naêng noäi<br /> ngoaïi tieát cuûa tuïy(6). Trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi<br /> tyû leä phaãu thuaät Frey chieám 65% ñaït keát quaû toát. Phaãu<br /> thuaät noái daï daøy-ruoät vaø noái maät-ruoät 5% aùp duïng khi<br /> khoâng caét boû ñöôïc khoái u do xaâm laán vaøo caùc maïch<br /> maùu lôùn. Daãn löu döôùi gan baét buoäc trong taát caû caùc<br /> tröôøng hôïp, coù hay khoâng ñaët theâm daãn löu caïnh<br /> mieäng noái tuyø theo töøng phaãu thuaät vieân. Chuùng toâi<br /> chæ ñaët theâm daãn löu neáu tröôøng hôïp bieán chöùng phaûi<br /> moå laïi. Chæ ñöôïc ruùt khi beänh nhaân ñaõ coù trung tieän,<br /> thöôøng töø 3-7 ngaøy vôùi nhöõng tröôøng hôïp coù roø tieâu<br /> hoaù ñeå laïi laâu hôn ñeán 15 ngaøy.<br /> Caùc bieán chöùng chuùng toâi gaëp: Chaûy maùu maët caét<br /> tuïy 1 tröôøng hôïp sau DPC do caàm maùu maët caét tuïy<br /> khoâng toát, chaûy laïi ngaøy thöù 5 ñaõ ñöôïc moå khaâu caàm<br /> maùu, beänh nhaân sau ñoù oån ñònh ra vieän. Tröôøng hôïp<br /> chaûy maùu gaëp trong phaãu thuaät Frey do duøng duïng<br /> cuï thaêm doø oáng maät chuû trong ñaàu tuïy luùc ñaàu chöa<br /> coù kinh nghieäm, hôn nöõa styleùe nhoû cöùng neân deã laøm<br /> toån thöông tuïy. Trong caùc phaãu thuaät sau, chuùng toâi<br /> ñaõ duøng Mirizzi thaêm doø vaø môû oáng tuïy trong ñaàu<br /> tuïy, khaâu caàm maùu maët caét tuïy phaûi tæ mæ traùnh bieán<br /> chöùng chaûy maùu. Doø tuïy 1 tröôøng hôïp ñaõ ñöôïc huùt<br /> lieân tuïc sau ñoù beänh nhaân oån ñònh, do vaäy thôøi gian<br /> naèm vieän keùo daøi tôùi 70 ngaøy.<br /> Veà kyõ thuaät moå phaûi chính xaùc, caàm maùu tæ mæ<br /> traùnh maát maùu do vaäy seõ haïn cheá ñöôïc truyeàn maùu<br /> <br /> 189<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 3 * 2004<br /> <br /> trong vaø sau moå. Ña soá caùc beänh nhaân cuûa chuùng toâi<br /> chæ caàn truyeàn 250ml maùu, moät soá tröôøng hôïp khoâng<br /> phaûi truyeàn maùu trong DPC.<br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> <br /> Töû vong chöa gaëp tröôøng hôïp naøo trong 20 beänh<br /> nhaân, tuy nhieân coù 1 beänh nhaân moå Frey töû vong sau<br /> 2 thaùng vì di caên gan vaø phuùc maïc (ñaây laø beänh nhaân<br /> ñaàu tieân aùp duïng kyõ thuaät Frey, coù theå khi moå khoâng<br /> sinh thieát töùc thì cuõng nhö laøm giaûi phaãu beänh lyù vì<br /> beänh nhaân coù soûi tuïy roõ). Chính vì vaäy, chuùng toâi ñaõ<br /> aùp duïng sinh thieát töùc thì vaø laøm giaûi phaãu beänh lyù toå<br /> chöùc tuïy ñoái vôùi taát caû caùc beänh nhaân trong moå<br /> <br /> 2.<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Toùm laïi phaãu thuaät DPC trong baûo toàn moân vò,<br /> phaãu thuaät Frey… trong 20 tröôøng hôïp cuûa chuùng toâi<br /> ñaõ cho keát quaû khaû quan goùp phaàn giaûi quyeát beänh lyù<br /> vieâm tuïy maïn. Tuy nhieân caàn phaûi coù nhöõng nghieân<br /> cöùu ñaùnh giaù keát quaû moät caùch tæ mæ vaø laâu daøi hôn.<br /> <br /> 1.<br /> <br /> 3.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> 6.<br /> <br /> 7.<br /> <br /> 8.<br /> <br /> 190<br /> <br /> BRAASCH J.W.- Preservation of the pylorus and<br /> resection of the head of the pancreas. J Hep Bil Pancr<br /> Surg 1995; 189: 179-185<br /> TRAVERSO L.W., KOZAREK R.A. – The Whipple<br /> procedure for severe complications of pancreas. Arch<br /> Surg 1993; 128:1047-1053<br /> YASADA H., TAKEDA T., UCHIYAMA K., et al.Social<br /> function<br /> following<br /> pylorus-preserving<br /> pancreaduodenectomy for cancer of the head of<br /> pancreas. Asian J Surg 1993;16: 228-231<br /> REGIMBEAU J.M., WATRIN T., SAUVANET A. Extended drainage of the Wirsung duct and duodenum<br /> preserving resection of the head of the panreas (Frey’s<br /> procedure) in chronic pancreatitis. Ann de Chir 2002;<br /> 127: 647-653<br /> PARTENSKY C., FRERING V.- La conservation<br /> pylorique au cours de la duodenopancreatectomy<br /> cephalique. Ann de Chir 1996; 50:517-523<br /> DUCROTTE P., LEBLANC I., MICHEL P.- Qualite de<br /> vie apres gastrectomie et DPC. Gas. Chir 2000; 24:2430<br /> UDANI P.M., PUROHIT V., DESAI P.- Choice of<br /> surgical procedures for chronic pancreatitis. British<br /> Journal of Surgery 1999; 86 (7): 895-8<br /> BABAK E., DAVID C., WHITCOMB B.- Chronic<br /> Pancreatitis: Dignosis, Classification and New Genetic<br /> Developments. Gastroenterology 2001;120:682-707<br /> <br /> Chuyeân ñeà Beänh lyù & Chaán thöông Taù - Tuïy<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản