Khả năng tập trung

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
194
lượt xem
120
download

Khả năng tập trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự tập trung có nghĩa là sự chú ý của một người nào đó hướng vào một điều gì đó. Chúng ta bẩm sinh đều có khả năng tập trung. Bạn có ba giờ để ý rằng thật khó để thu hút sự chú ý của một đứa trẻ khi nó đang chơi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khả năng tập trung

 1. Kh năng t p trung 1. Gi i thi u 2. Kh năng t p trung kém 3. Nh ng y u t làm cho kh năng t p trung kém 4. Kh năng t p trung và s c kho c a b n 5. Làm th nào ñ duy trì kh năng t p trung 6. Hu n luy n kh năng t p trung c a b n 7. Nh ng chi n thu t h u d ng hơn ñ t p trung 1. Gi i thi u S t p trung có nghĩa là s chú ý c a m t ngư i nào ñó hư ng vào m t ñi u gì ñó. Chúng ta b m sinh ñ u có kh năng t p trung. B n có bao gi ñ ý r ng th t khó ñ thu hút s chú ý c a m t ñ a tr khi nó ñang chơi? B n có nh lúc b n dành th i gian mê m i m t cu n ti u thuy t h p d n, m t b phim hay, m t tr n ñ u sôi ñ ng hay m t ño n nh c thú v ? Lúc ñó, b n ñang t p trung. T i th i ñi m b n ñ c nh ng dòng này, b n cũng ñang t p trung. ði u này giúp nh n ra t p trung là như th nào, t ñó b n có th tr l i tr ng thái y. -1- B n quy n: ð i H c Kent Trung Tâm H Tr Giáo Viên – www.giaovien.net
 2. Ho t ñ ng: Hãy nghĩ v th i ñi m khi b n t p trung vào ñi u gì ñó. B n làm gì lúc ñó cũng ñư c; ñó có th là khi b n ñang làm vi c ho c ñang gi i trí. • Tình hu ng lúc ñó là gì? B n ñang làm gì? • Làm th nào b n bi t b n ñang t p trung? • C m giác t p trung như th nào? Cơ th b n ra sao? ði u gì di n ra trong tâm trí b n? 2. Kh năng t p trung kém Khi m t ngư i nói r ng h không th t p trung, nó thư ng có nghĩa là h không th nào gi s chú ý vào m t vi c nào ñó trong kho ng th i gian lâu như h mong mu n. H u h t chúng ta c n ph i t p trung nhi u l n m i ngày. Chúng ta thư ng không quan tâm ñ n ñi u ñó, chúng ta th m chí không ñ ý ñ n nh ng l n c n t p trung này. T p trung ch tr thành v n ñ khi chúng ta c m th y không th hoàn thành công vi c nhanh như mình mong mu n ho c khi chúng ta m c sai l m do không t p trung. B n không t p trung khi b n ñ môi trư ng làm phân tâm b n, và/ho c nh ng ý nghĩ và c m xúc c a b n làm phi n b n chú ý ñ n m t v n ñ nào ñó. Nh ng suy nghĩ c a b n r i r c; tâm trí b n nh y t th này sang th khác như m t con kh . ði u này giúp chúng ta h c và th c hành nh ng chi n thu t t p trung, ñ ch ng con kh trong tâm trí b n, ñ mà nó có th làm vi c như b n mu n. N u b n bi t nh ng nguyên nhân gây cho b n s kém t p trung, b n có th h c ñ ki m soát nh ng y u t này. Ho t ñ ng: Li t kê t t c nh ng nguyên nhân qu y r y b n t p trung mà b n có th nghĩ ra -2- B n quy n: ð i H c Kent Trung Tâm H Tr Giáo Viên – www.giaovien.net
 3. 3. Nh ng y u t làm cho kh năng t p trung kém Thi u t p trung là m t trong nh ng than phi n thư ng g p trong h c sinh, sinh viên. Phân tâm là nguyên nhân ch y u c a s kém t p trung. Có hai lo i phân tâm: do bên ngoài và do bên trong. Phân tâm do bên ngoài Phân tâm do bên ngoài liên quan ñ n môi trư ng c a khu v c h c t p c a b n. M t khi b n xác ñ ch ñư c nh ng y u t gây phân tâm này, thư ng b n s d dàng gi i quy t chúng. M t vài y u t gây phân tâm t bên ngoài như: • Ti ng n; ti ng nói chuy n • N i th t không phù h p; chi u sáng không ñ • Ngư i khác qu y r y; ñi n tho i • Ti vi • Công vi c: ñư c tr ti n hay không tr ; vi c nhà • Internet; email Phân tâm do bên trong Phân tâm do bên trong liên quan ñ n b n: cơ th b n, suy nghĩ c a b n và c m xúc c a b n. M t s nguyên nhân d dàng ñư c gi i quy t m t khi ñã xác ñ nh. S khác có th kh ng ch b ng cách rèn luy n và/ho c v i s giúp ñ c a ngư i khác. M t s y u t bên trong gây phân tâm như: • ðói; m t; b nh • Thi u ñ ng cơ; chán; thi u h ng thú -3- B n quy n: ð i H c Kent Trung Tâm H Tr Giáo Viên – www.giaovien.net
 4. • Lo l ng cá nhân; căng th ng; h i h p • Suy nghĩ tiêu c c • Mơ m ng • Thi u t ch c, s p x p 4. Kh năng t p trung và s c kho c a b n Kh năng t p trung c a b n, m c ñ t t nh t, ph thu c vào vi c toàn b cơ th b n ñang kho m nh. Áp l c c a nh ng th i h n chót và nh ng trông ñ i khi n b n có th b qua nh ng nhu c u c a cơ th . Tuy nhiên, b n càng chăm sóc và quý tr ng cơ th b n thì cơ th càng làm nhi u ñi u cho b n. Cơ th c n ăn u ng ñ y ñ , ngh ngơi, t p th d c và ng ñ . • Dĩ nhiên, m t ch ñ ăn kiêng cân b ng, có l i cho s c kho là ñi u b t bu c. Hãy dành th i gian ñ thư ng th c b a ăn, s d ng th i gian b a ăn ñ tháo g m i th . • Tránh ăn quá nhi u trư c m t bu i h c. Quá nhi u th c ăn s ñ t cơ th vào tr ng thái mu n ñư c ngh ngơi. M t khác, cũng ñ ng nh n ăn. Nh ng b a ăn nh như thông thư ng là t t nh t. • Lư ng ñư ng ñưa vào ñ t ng t tăng cao có th làm hàm lư ng ñư ng trong máu tăng và sau ñó gi m nhanh. Do ñó, b n có th c m th y m t, u o i và g p khó khăn khi t p trung. Viên ñư ng và nh ng món ng t là dành cho nh ng ho t ñ ng chân tay, chúng không t t cho ho t ñ ng trí óc. N u c n ăn nh , hãy th món cay, trái cây hay ñ u ph ng. • U ng nhi u nư c trong su t bu i h c, ñ c bi t khi b n c m th y u o i. • Café có th giúp b n t nh ng , nhưng chúng cũng làm b n h i h p – hãy dùng chúng ñi u ñ . -4- B n quy n: ð i H c Kent Trung Tâm H Tr Giáo Viên – www.giaovien.net
 5. • Ch n bài t p th d c b n thích. T p th d c thư ng xuyên có th tăng kh năng t p trung c a b n. • Cơ th c a b n c n ngh ngơi và thư giãn có tính chu kỳ m i ngày. Nh ng phút ngh gi i lao ñ u ñ n m i ngày thích h p cho kh năng t p trung và trí nh t t (Xem thêm bên dư i ph n kho ng ng n t p trung) • ði ng ñúng gi ñ u ñ n ñ tránh ch ng m t ng . N u b n b t bu c ph i gi m gi ng , hãy ñi ng ñúng gi và th c d y s m hơn. • Có m t vài nghiên c u tin vào gi i thuy t r ng nh ng gi c ng ng n cũng tăng kh năng t p trung và trí nh . • ð ng ñưa công vi c vào giư ng b ng cách h c trên giư ng. Cơ th c a b n s b i r i r ng giư ng thư ng dành ñ cho vi c thư giãn. M i l n b n h c, hãy lên k ho ch ñ cơ th giúp b n t p trung. • Ch n m t cái gh có lưng t a. Nó có th tho i mái nhưng ñ ng quá tho i mái. Gi ng như m t v n ñ ng viên trong m t cu c thi, cơ th b n nên ñư c thư giãn, ñ t t c các năng lư ng t p trung vào ch quan tr ng – b não. • Có s n m i th b nc n trên bàn. B nh ng th không c n ra kh i bu i h c. Vi c nhìn th y các m u nh c vi c khác ho c hoá ñơn ti n ñi n có th làm tăng s h i h p và làm xao lãng b n. • ð m b o r ng b n có ñ y ñ ánh sáng g n gi ng v i t nhiên. • H c d a theo ñ ng h sinh h c. B n ho t ñ ng t t nh t là vào lúc nào, sáng hay t i? Hãy x p nh ng vi c khó nh t khi b n ñang tr ng thái t t nh t, và nh ng cái d hơn khi b n không còn quá minh m n. • Nh n bi t và quý tr ng nh ng kho ng ng n t p trung thay ñ i t ng gi và t ng ngày. -5- B n quy n: ð i H c Kent Trung Tâm H Tr Giáo Viên – www.giaovien.net
 6. Ho t ñ ng: Li t kê ba th b n ñang làm ñ chăm sóc cơ th b n nh m tăng kh năng t p trung. Li t kê ba th b n có th nhưng b n không làm ñ giúp b n t p trung. 5. Làm th nào ñ duy trì kh năng t p trung Khi b t ñ u m t ti t h c, b n ch c ch n dành m t ít th i gian ñ ch n m t ch ng i v a ý cho công vi c. Hãy c g ng khuy n khích s t p trung ñ làm quen th t nhanh v i ñi u ki n làm vi c. T p nh ng thói quen t t • H c vào cùng m t th i gian và cùng m t ñ a ñi m ch dành cho vi c h c. ði u này s giúp b n t o ra m i liên h v th i gian và không gian gi a vi c h c và t p trung. B n s nh n ra r ng b n t p ñư c thói quen h c ngay khi b n v a ng i xu ng. • Ngoài ra, b n có th th c hi n m t nghi l nho nh nào ñó trư c m i bu i h c, ví d như l y ra m t b c tư ng nh , ñ i nón dành cho vi c h c, ho c d ng m t t m bi n. ði u này giúp cơ th b n chuy n sang ch ñ h c và r ng không nên qu y r y b n. ð ng ch n m t m t ho t ñ ng, ví d như ñ c email ho c ki m tra th trư ng ch ng khoán, ñi u ñó có th d n b n ñ n s trì hoãn ho c gây xao nhãng, phân tâm. Chu n b tâm trí • Tránh nh ng ho t ñ ng sôi n i ngay trư c khi b n b t ñ u h c. • Trư c ti t h c, dành m t ít phút ñ bình tĩnh và thư giãn ñ u óc và cơ th . (Th bài th d c “T p trung hít th sau”) • Hãy tích c c! Hãy tin vào kh năng vư t qua m i thách th c c a b n. Ti p c n vi c h c hi u qu -6- B n quy n: ð i H c Kent Trung Tâm H Tr Giáo Viên – www.giaovien.net
 7. • Dành m t ít th i gian ñ lên k ho ch ñi u b n s p làm. Hãy k lư ng và th c t . Suy nghĩ “Tôi s p làm công vi c ñư c giao” không h u d ng l m. Các suy nghĩ “Tôi s p s d ng 2 ti ng ñ ng h t i ñ thu th p nh ng thông tin v các ñ i tác thương m i ñ hoàn thành công vi c ñư c giao. Tôi s ñ c chương II c a quy n sách này trư c, n u còn th i gian, tôi s b t ñ u chương V” thì t t hơn. • Chia nh công vi c c a b n thành nh ng ph n nh hơn, và sau ñó t p trung vào m t nhi m v nh hơn. Vi t m t ño n văn không ñáng s b ng vi t m t bài ti u lu n. Hãy năng ñ ng • ða d ng hoá các ho t ñ ng có th gi tâm trí không ñi lang thang: ghi chú, làm n i, g ch dư i, t ñ t câu h i, chu n b câu h i th o lu n, liên h tài li u cũ, ñ t gi i thuy t… • Thay ñ i môn h c/ch ñ b n ñã h c trong su t 2 ti ng ho c trong th i gian tương t ñ duy trì s h ng thú. Ngh gi i lao ñ u ñ n Ngh gi i lao trư c khi b n c m th y m t và hoàn toàn m t t p trung là r t quan tr ng. Nh ng phút ngh gi i lao ñ u ñ n ít nh t m t l n m t gi giúp gi nguyên kh năng t p trung. N u công vi c không thu n l i và b n g p khó khăn t p trung, b n có th c n m t gi ngh dài hơn và sau ñó s lui l n ngh sau lâu hơn. Ho c là b n có th làm vi c trong nh ng kho ng th i gian ng n hơn, ví d như 20 phút ch ng h n, và có nhi u gi ngh ng n thư ng xuyên hơn. Oxy • Khi b n ng i trong m t th i gian dài, tr ng l c kéo máu xu ng ph n th p hơn c a cơ th . Khi b n ngh gi i lao, hãy th vài cái th t sâu và cung c p nhi u oxy cho não: th ñi b vòng quanh và du i th ng tay chân nh nhàng trong vài phút. Nó s giúp th l ng ñư c cơ th , và giúp cho s lưu thông. (Th bài t p “T p trung vào hơi th ”) -7- B n quy n: ð i H c Kent Trung Tâm H Tr Giáo Viên – www.giaovien.net
 8. • N u b n ñang làm vi c trên máy tính, thư giãn ñôi m t b ng cách nhìn xa vào m t kho ng cách và gi m ñ chói c a máy tính b ng lòng b n tay trong m t lúc. Xem l i bài h c – Bí m t c a Trí nh t t Bí m t c a trí nh t t là thư ng xuyên xem l i bài và g i nh . Như câu nói “N u b n không s d ng, b n s m t nó”. Sau khi ngh gi i lao, dành m t kho ng th i gian nh ñ nh l i nh ng gì ñã làm. T p trung vào nh ng ñi m chính. Cũng làm như th vào cu i bu i h c và tóm t t các ý chính. C m giác r ng b n ñã ñ t ñư c ñi u gì ñó s khuy n khích ñ ng cơ h c c a b n, t ñó giúp b n t p trung. N u b n mu n ghi nh nh ng ñi u xác ñ nh vào trí nh , hãy g i nh chúng, tra tìm chúng ho c s d ng chúng trong cu c s ng hàng ngày cho ñ n khi chúng kh c sâu vào trí nh c a b n. Sau ñó b n c n ph i làm m i trí nh c a mình sau m i tu n. T thư ng b n thân Khen ng i b n thân vì ñã hoàn thành công vi c. T t ng mình m t ph n thư ng khi b n làm xong m t nhi m v , ví d như làm ti p cái mà b n ph i t m d ng ñ h c. ði u này s khuy n khích cho hành vi c a b n, và b n s c m th y mu n h c và t p trung tr l i. Chú ý r ng n u b n s d ng máy tính, làm ñi u gì ñó khác ngoài nhìn vào tivi ñ m t b n thư giãn trư c ánh sáng máy tính. 6. Hu n luy n kh năng t p trung c a b n Dư i ñây là vài th thu t ñơn gi n ñ t p trung. Nó ñư c thi t k dùng cho h u h t các tình hu ng, ñ mà b n có th th c hành m t cách tin tư ng cho dù ñi u gì ñang di n ra xung quanh b n. Cũng gi ng như h c b t kỳ k năng nào. Tăng kh năng t p trung c n th c t p nhi u. B n ch c ch n không nh n ra s thay ñ i trong vài ngày. Tuy nhiên, n u b n kiên trì và ti p t c th c t p nh ng k thu t này m i -8- B n quy n: ð i H c Kent Trung Tâm H Tr Giáo Viên – www.giaovien.net
 9. ngày, b n s nh n ra s ti n b trong kh năng t p trung c a b n trong m t vài tu n. B n th m chí có th nh n ra mình c m th y t t hơn nhi u! Hãy t p trung B tc khi nào b n nh n ra tâm trí mình ñang lang thang kh i cái b n ñang mu n chú ý, hãy nói v i b n thân r ng “Hãy t p trung” và nh nhàng ñưa s chú ý c a b n tr l i nơi b n mong mu n. N u tâm trí c a b n l i ñi lang thang, hãy l p l i “Hãy t p trung” và ñưa s chú ý l i. ð ng ch trích b n thân ho c nh c b n thân t p trung. Khi b n nghĩ mình ñang m t t p trung, b n ñang m t t p trung. ð ng c ñ y nh ng ý nghĩ ñ c bi t nào ra kh i tâm trí b n. Khi b n không c g ng ñ ng làm ñi u gì ñó, tâm trí c a b n b choáng ch và b n không t p trung. Hãy ñ ý nghĩ ñi qua như hơi th phào, hãy nói v i b n thân “Hãy t p trung” và tr l i v i th c t i. B n có th nh n ra tâm trí mình ñi lang thang hàng trăm l n trong m t ngày. ðó là bình thư ng. khi b n ñã th c t p th thu t này trong m t kho ng th i gian, b n s nh n ra b n gi chú ý ñư c lâu hơn. C B Qua Th thu t này t t cho nh ng tình hu ng mà b n ph i s ng chung, ví d như tr em chơi ñùa, mùi n u nư ng, tivi k c a ra vào, ti ng ñ ng c a máy tính, hay k t xe. Khi b n chú ý ñ n nh ng th ñang gây phân tâm ho c làm b n phát cáu, hãy th c hi n m t quy t ñ nh t nh táo ñ C B Qua. C g ng ñ ng ñ tình hu ng ñó làm b n t c gi n; ñ ng hi v ng thay ñ i nó. Hãy cho phép nó như th . Hít m t hơi sâu và th ra nh nhàng có th có ích. Khi b n th ra, hãy t ng ra nh ng căng th ng và b c d c b n có. Hãy nói v i b n thân “Hãy t p trung” và ñưa s chú ý c a b n tr l i. T p trung vào hơi th -9- B n quy n: ð i H c Kent Trung Tâm H Tr Giáo Viên – www.giaovien.net
 10. ðây là m t th c hành t p trung ñơn gi n. Nó cũng bư c ñ u tiên c a bài t p th d c thư giãn. B n có th s d ng chúng ñ u bu i h c ñ ñ t b n thân vào m t lu ng suy tư t t, và khi b n khi b n ngh gi i lao. • Hít m t hơi dài, và th ra ch m ch m nhưng tho i mái. • Hít m t hơi khác dài hơn, và th ra ch m ch m. • Hít th v i nh p th bình thư ng. • T p trung vào chuy n th m t lúc. Hãy nh n bi t lúc nào b n th vào và th ra. • Khi b n th ra, hãy ñưa ra theo nh ng căng th ng b n ñang có. • Khi b n c m th y b n thân b phân tâm b i b t c ñi u gì, ví d như nghĩ v cái khác, ñơn gi n là hãy ñ nó như th và t p trung vào chuy n th . • T p trung vào hơi th lâu như b n mu n. Ho t ñ ng: Dành m t ít phút ñ th “T p trung vào hơi th ”. N u ñang s d ng máy tính, quay ra kh i màn hình. B n c m th y như th nào sau bài t p? 7. Nh ng chi n thu t h u d ng hơn cho vi c t p trung Nh ng chi n thu t sau ñây t t ñ gi i quy t m t vài y u t bên trong gây phân tâm mà b n có th g p. Lo l ng ho c mơ m ng N u tâm trí b n chuy n sang lo l ng ho c mơ m ng trong su t c ngày, khi ñó hãy ñ t ra m t th i gian c th m i ngày ñ nghĩ v nh ng th có th qu y r y s t p trung c a b n. Nghiên c u ch ra r ng nh ng ngư i s d ng th i gian lo l ng thì th i gian lo l ng s gi m 35% trong 4 tu n. • ð t m t th i gian c th m i ngày, ví d 6 gi ñ n 6 gi 30, nhưng không ph i ngay trư c khi ñi ng . - 10 - B n quy n: ð i H c Kent Trung Tâm H Tr Giáo Viên – www.giaovien.net
 11. • Trong ngày, khi s t p trung c a b n b phân tâm b i nh ng ý nghĩ ho c lo l ng, nói v i b n thân r ng s nghĩ ñ n chúng vào gi ñ c bi t. • Hãy ñ ý nghĩ ñi qua; s d ng k thu t “Ngay ñây bây gi ” • Ch c ch n r ng b n gi l i h a v i b n thân. Hãy tho i mái lo l ng và mơ m ng khi ñ n gi ! D ng ngay khi th i gian k t thúc, cho ñ n ngày hôm sau. Là m t ph huynh bi t chăm sóc M t ph huynh bi t chăm sóc s : • khen ng i thành tích c a b n, không k l n nh , • b o r ng b n không nên lo l ng ho c gi n d m t cách không c n thi t, • giúp b n ñ t m i th vào ti n ñ , • khuy n khích b n ti p t c khi công vi c b t ñ u khó hơn, • nói v i b n r ng con ngư i nào cũng có l i l m, Và nhi u n a ….. Hãy ñ v ph huynh bi t chăm sóc bên trong b n kh ng ch m t s y u t bên trong gây phân tâm và ñ ng viên b n thân. M i l n m t vi c N u b n nh n ra b n thân ñang b chôn vùi trong t t c nh ng th b n ph i làm trong cu c ñ i, hãy nh r ng b n ch có th làm m t th m t lúc mà thôi. Ưu tiên. Làm t trên xu ng dư i danh sách và làm vi c quan tr ng nh t trư c. T p trung và cái b n ñã và ñang làm, cái tích c c, ch không ph i cái b n chưa làm. Hãy h i v ph huynh bên trong b n giúp ñ . Yêu c u giúp ñ N u nh ng giúp ñ c a b n thân không ñ , hãy nói chuy n v i ai ñó có th giúp: gia sư c a b n, b n, nhân viên tư v n, chuyên gia. Th dùng thu c men - 11 - B n quy n: ð i H c Kent Trung Tâm H Tr Giáo Viên – www.giaovien.net
 12. M t vài phương thu c ñư c kê có th tác ñ ng lên t p trung và trí nh . N u b n s d ng thu c và b n nghĩ nó có th nh hư ng ñ n b n, hãy h i ý ki n bác sĩ c a b n. Ho t ñ ng: Có nhi u y u t có th tác ñ ng ñ n s t p trung, nhưng nhi u cái trong s chúng có th ñư c gi i quy t m t cách nhanh chóng và d dàng, s khác c n ñư c th c t p nhi u. • ði u gì b n có th làm ngay ñ giúp b n t p trung? • ði u gì b n ñư c chu n b ñ làm trong tương lai dài ñ giúp b n t p trung? B n quy n: ð i h c Kent – Canterbury, Kent, 2000. (www.kent.ac.uk) Biên d ch: Trung Nguyên – Trung Tâm H Tr Giáo Viên (www.giaovien.net) - 12 - B n quy n: ð i H c Kent Trung Tâm H Tr Giáo Viên – www.giaovien.net
Đồng bộ tài khoản