Khai niem dịch vụ Doanh nghiệp thương mại

Chia sẻ: Vu Manh Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
122
lượt xem
18
download

Khai niem dịch vụ Doanh nghiệp thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doanh nghiệp thương mạilà là loại hình dn dv, hđ chủ yếu của nó là kd h2 thông qua mua bán h2 để kiếm lời.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai niem dịch vụ Doanh nghiệp thương mại

  1. Khai niem dịch vụ Doanh nghiệp thương mạilà là loại hình dn dv, hđ ch ủ y ếu c ủa nó là kd h2 thông qua mua bán h2 để kiếm lời. Trong thị trường văn minh, c ạnh tranh kh ốc li ệt, n~đòi hỏi của ng` tiêu dùng ngày càng khắt khe thì bên c ạnh vi ệc pah ỉ có n~h2 có chất lượng cao, giá cả hấp dẫn, các dv liên quan đ ến hđ bán hàng cũng ph ải ngày càng tăng lên cùng với yêu cầu về chất lượng dv. Nếu nh ư tr ước đây c ạnh tranh qua giá đóng vai trò quan trọng thì ngày nay xu h ướng canh tranh b ằng chất lượng h2,dv trong và sau bán ngày càng ph ổ bi ến.Cùng v ới các dv mi ễn fí trong bán hàng, dn cũng tiến hành các dv th ương mạikhác. Các dn dv là dn hđ trong lĩnh v ực vận t ải, b ưu đi ện, bán buôn bán l ẻ, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và các dv khác. N ền kt càng fát tri ển thì t ỷ tr ọng khu v ực dv đóng góp vào tổng sp quốc nội(GDP) càng tăng cùng v ới s ự tăng lên c ủa s ố lượng các dn dv và lao động làm việc trong khu vực dv. Ở n ước ta n ếu nh ư năm 1990 thương nghiệp các ngành dv khác ch ỉ đóng góp d ưới 25% thu nh ập qu ốc dân thì đến năm 1997 đã đạt đc h ơn 42%. Ở M ỹ đ ầu n~năm 80 trong 1$ chi tiêu của ng` dân có 60 xu chi cho dv thì đến năm 1998 con s ố này là h ơn 80 xu.Khu vực dv có ưu thế là n` công việc ko đòi h ỏi kĩ năng chuyên môn cao, ti ền v ốn nhiều, cơ sở vật chất lớn để tổ chức hđ dv. Có nhiều nhân tố dẫn đến sự nảy sinh và phát tri ển dv: - Những nhu cầu về cuộc sống ngày càng đa dạng, hoàn thi ện ch ất l ượng cu ộc sống, sự chuyên môn hoá sâu sắc lao động trong xã h ội cùng v ới thu nh ập ngày càng tăng lên, trình độ nhận thức ngày càng tăng len đã t ạo ra nhu c ầu to l ớn v ề các loại dv.Bên cạnh nhu cầu lao động con ng` cũng đòi h ỏi các nhu c ầu khác như nghỉ ngơi, giải trí, du lịch, văn hoá.. và các loại dv cho cu ộc s ống hàng ngày fục vụ lại, ở, học chữa bệnh, tư vấn.. đi ăn hành, - Sự nhất thể hoá kt khu vực và thế giới, sự mở c ửa nền kt, m ở r ộng kd qu ốc tê, hình thành và phát triển 1 loạt hđ fục v ụ các hđ kd xu ất nh ập kh ẩu , đ ầu t ư.. - Sự phân công chuyên môn hoá giữa các ngành co mqh th ường xuyên cũng đòi hỏi phát triển các loại hình dv có liên quan như: ngân hàng, tài chính, kiêmt toán, qc,t ư vấn.. thanh toán, thông tin, Dich vụ là kết quả của hđ sinh ra do ti ếp xúc gi ữa bên cung ứng và k/h và các hđ nội bộ bên cung ứng để đáp ứng nhu cầu của k/h Hoạt động dv có thể tác động trực tiếp đến ng` tiêu dùng dv ho ặc các tài s ản của k/h làm tăng giá trị sử dụng và giá trị tài sản (chẳng hạn trong s ửa ch ữa thay thế..)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản