intTypePromotion=3

Khảo sát ĐH lần 1 môn Lý 2009 chuyên Vĩnh Phúc

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
8
download

Khảo sát ĐH lần 1 môn Lý 2009 chuyên Vĩnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'khảo sát đh lần 1 môn lý 2009 chuyên vĩnh phúc', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát ĐH lần 1 môn Lý 2009 chuyên Vĩnh Phúc

  1. S GD & ĐT VĨNH PHÚC S GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯ NG THPT CHUYÊN TRƯ NG THPT CHUYÊN Đ g m 03 trang Đ g m 03 trang Đ THI KH O SÁT Đ I H C Đ THI KH O SÁT Đ I H C L N I NĂM H C 2008-2009 L N I NĂM H C 2008-2009 MÔN V T LÝ L P 12 (NÂNG CAO) MÔN V T LÝ L P 12 (NÂNG Th i gian làm bài 60 phút (không k th i gian giao đ )_ CAO) Th i gian làm bài 60 phút (không k th i gian giao đ )_ Mã đ : 642 Câu 1. Hai h c sinh A và B đ ng trên chi c đu đang quay tròn, A ngoài rìa, B cách tâm m t đo n b ng n a bán kính c a đu. G i ωA, ωB, γA, γB l n lư t là t c đ góc và gia t c góc c a A và B. K t lu n nào sau đây là đúng? A. ωA = ωB, γA > γB B. ωA = ωB, γA = γB C. ωA < ωB, γA = γB D. ωA > ωB, γA > γB Câu 2. Công th c nào sau đây dùng đ tính chu kì dao đ ng c a l c lò xo treo th ng đ ng (∆l là đ giãn c a lò xo v trí cân b ng) ∆l k g A. T = ω/ 2π B. T = 2π C. T = 2π D. T = 2π g m ∆l Câu 3. Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v biên đ c a dao đ ng t ng h p c a hai dao đ ng đi u hoà cùng phương cùng t n s A. Ph thu c vào t n s c a hai dao đ ng thành ph n B. Ph thu c vào đ l ch pha c a hai dao đ ng thành ph n C. L n nh t khi hai dao đ ng thành ph n cùng pha D. Nh nh t khi hai dao đ ng thành ph n ngư c pha Câu 4. Hai con l c đơn có chi u dài l1 = 2l 2 thì liên h gi a t n s c a chúng là A. f1 = 2 f 2 B. f1 = 2 f2 C. f 2 = 2 f 1 D. f 2 = 2 f1 π Câu 5. M t sóng cơ đư c mô t b i phương trình: u = 4cos( t - 0,01πx + π) (cm). Sau 1s, pha dao đ ng 3 c a m t đi m, nơi có sóng truy n qua, thay đ i m t lư ng b ng π 4 A. 0,01πx B. π C. D. - 0,01πx + π 3 3 Câu 6. M t cánh qu t dài 20 cm, quay v i t c đ góc không đ i ω = 112 rad/s. T c đ dài c a m t đi m trên cánh qu t và cách tr c quay c a cánh qu t m t đo n 15 cm là A. 2240 m/s B. 16,8 m/s C. 1680 m/s D. 22,4 m/s
  2. Câu 7. Hai h c sinh A và B đ ng trên chi c đu đang quay tròn đ u, A ngoài rìa, B cách tâm m t đo n b ng n a bán kính c a đu. G i vA, vB, aA, aB l n lư t là t c đ dài và gia t c dài c a A và B. K t lu n nào sau đây là đúng? A. vA = 0,5vB, aA = aB B. vA = 2vB, aA = aB C. vA = 2vB, aA = 2aB D. vA = vB, aA = 2aB Câu 8. Trong dao đ ng đi u hoà thì A. véctơ v n t c và véc tơ gia t c luôn đ i chi u khi v t đi qua v trí cân b ng B. véctơ v n t c và véc tơ gia t c luôn cùng hư ng v i chuy n đ ng c a v t C. vectơ v n t c và véctơ gia t c luôn là nh ng vectơ không đ i D. véctơ v n t c luôn cùng hư ng v i chuy n đ ng c a v t, véctơ gia t c luôn hư ng v v trí cân b ng Câu 9. Trong dao đ ng đi u hoà, h th c liên h gi a v n t c v và ly đ x là (v i A là biên đ , ω là t n s góc) v2 v2 ω2 A. ω 2 = x 2 + B. x 2 = ω 2 + ( Aω ) 2 C. A2 = x 2 + D. A2 = x 2 + A2 ω2 v2 Câu 10. M t thanh đ ng ch t, ti t di n đ u, dài 50 cm, kh i lư ng 0,1 kg quay đ u trong m t ph ng ngang v i t c đ 75 vòng/phút quanh m t tr c th ng đ ng đi qua trung đi m c a thanh. Tính momen đ ng lư ng c a thanh đ i v i tr c quay đó A. 0,098 kg.m2/s B. 0,065 kg.m2/s C. 0,196 kg.m2/s D. 0,016 kg.m2/s Câu 11. Con l c lò xo n m ngang dao đ ng đi u hoà v i biên đ A. Khi v t n ng chuy n đ ng qua v trí cân b ng thì gi c đ nh đi m chính gi a c a lò xo. V t s ti p t c dao đ ng v i biên đ b ng A A A. B. 2A C. A D. 2 2 Câu 12. Trong dao đ ng đi u hoà, giá tr gia t c c a v t A. gi m khi giá tr v n t c tăng B. không thay đ i C. tăng khi giá tr v n t c tăng D. tăng hay gi m tuỳ thu c vào giá tr v n t c ban đ u c a v t Câu 13. Đi u ki n x y ra sóng d ng trên s i dây đàn h i hai đ u c đ nh là A. Bư c sóng g p đôi chi u dài dây B. Bư c sóng b ng s l l n chi u dài dây C. Chi u dài dây b ng s nguyên l n ¼ bư c sóng D. Chi u dài dây b ng s nguyên l n n a bư c sóng Câu 14. M t v t r n quay đ u quanh m t tr c c đ nh đi qua v t thì m t đi m xác đ nh trên v t cách tr c quay kho ng r khác 0 có A. đ l n v n t c dài bi n đ i B. đ l n v n t c góc bi n đ i C. vectơ v n t c dài bi n đ i D. vectơ v n t c dài không đ i Câu 15. M t v t r n quay quanh m t tr c c đ nh xuyên qua v t. Góc quay ϕ c a v t r n bi n thiên theo th i gian t theo phương trình: ϕ = π + t + t 2 , trong đó ϕ tính b ng rađian và t tính b ng giây. M t đi m trên v t r n và cách tr c quay kho ng r = 10 cm thì có gia t c dài (gia t c toàn ph n) có đ l n b ng bao nhiêu vào th i đi m t = 1(s) A. 0,90 m/s2 B. 0,20 m/s2 C. 0,92 m/s2 D. 1,10 m/s2
  3. Câu 16. Hai ch t đi m có kh i lư ng 1 kg và 2 kg đư c g n hai đ u c a m t thanh nh có chi u dài 1 m. Momen quán tính c a h đ i v i tr c quay đi qua trung đi m c a thanh và vuông góc v i thanh có giá tr b ng A. 0,75 kg.m2 B. 1,75 kg.m2 C. 1,5 kg.m2 D. 0,5 kg.m2 Câu 17. M t nh c c phát ra âm có t n s âm cơ b n là f = 420(Hz). M t ngư i có th nghe đư c âm có t n s cao nh t là 18000 (Hz). T n s âm cao nh t mà ngư i này nghe đư c do d ng c này phát ra là A. 18000(Hz) B. 17000(Hz) C. 17640(Hz) D. 17850(Hz) Câu 18. M t ròng r c có momen quán tính đ i v i tr c quay c đ nh c a nó là 10 kg.m2, quay đ u v i t c đ 45 vòng/phút. Tính đ ng năng quay c a ròng r c A. 221,8 J B. 111,0 J C. 23,56 J D. 55,46 J Câu 19. M t v t r n quay quanh m t tr c c đ nh xuyên qua v t. Góc quay ϕ c a v t r n bi n thiên theo th i gian t theo phương trình: ϕ = 2 + 2t + t 2 , trong đó ϕ tính b ng rađian và t tính b ng giây. M t đi m trên v t r n và cách tr c quay kho ng r = 10 cm thì có t c đ dài b ng bao nhiêu vào th i đi m t = 1(s) A. 40 m/s B. 0,4 m/s C. 50 m/s D. 0,5 m/s Câu 20. Đ to c a âm ph thu c vào A. t n s và m c cư ng đ âm B. v n t c truy n âm C. t n s và biên đ âm D. bư c sóng và năng lư ng âm Câu 21. Trong dao đ ng đi u hoà, h th c liên h gi a v n t c v và gia t c a là v2 a2 v2 a2 v2 A2 v2 a4 A. A2 = + B. A2 = + C. a 2 = + D. A2 = + ω2 ω4 ω2 ω2 ω2 ω2 ω2 ω4 Câu 22. M t ngh sĩ trư t băng ngh thu t đang th c hi n đ ng tác quay t i ch trên sân băng (quay xung quanh m t tr c th ng đ ng t chân đ n đ u) v i hai tay đang dang theo phương ngang. Ngư i này th c hi n nhanh đ ng tác thu tay l i d c theo thân ngư i thì A. momen quán tính c a ngư i gi m, t c đ góc trong chuy n đ ng quay c a ngư i gi m B. momen quán tính c a ngư i gi m, t c đ góc trong chuy n đ ng quay c a ngư i tăng C. momen quán tính c a ngư i tăng, t c đ góc trong chuy n đ ng quay c a ngư i tăng D. momen quán tính c a ngư i tăng, t c đ góc trong chuy n đ ng quay c a ngư i gi m Câu 23. V n t c c a ch t đi m dao đ ng đi u hoà có đ l n c c đ i khi A. li đ b ng không B. pha c c đ i C. Gia t c có d l n c c đ i D. li đ có đ l n c c đ i Câu 24. M t v t dao đ ng đi u hòa d c theo tr c Ox, quanh v trí cân b ng O v i biên đ A và chu kỳ T. Trong kho ng th i gian T/4, quãng đư ng l n nh t mà v t có th đi đư c là A. A 2 B. A C. A 3 D. 1,5A Câu 25. Trong dao đ ng đi u hoà, gia t c bi n đ i A. tr pha π/2 so v i li đ B. ngư c pha v i li đ C. s m pha π/2 so v i li đ D. cùng pha v i li đ Câu 26. M t qu c u đ c, đ ng ch t có kh i lư ng 0,5 kg quay xung quanh tr c đi qua tâm c a nó v i đ ng năng 0,4 J và t c đ góc 20 rad/s. Qu c u này có bán kính b ng
  4. A. 6 cm B. 10 cm C. 45 cm D. 9 cm Câu 27. M t v t r n đang quay quanh m t tr c c đ nh xuyên qua v t v i t c đ góc 20 rad/s thì b t đ u quay ch m d n đ u và d ng l i sau 4 s. Góc mà v t r n quay đư c trong 1 s cu i cùng trư c khi d ng l i là A. 10 rad B. 37,5 rad C. 17,5 rad D. 2,5 rad Câu 28. M t cánh qu t c a máy phát đi n ch y b ng s c gió có đư ng kính kho ng 80 m, quay đ u v i t c đ 45 vòng/phút. T c đ dài t i m t đi m n m vành cánh qu t b ng A. 188,4 m/s B. 3600 m/s C. 1800 m/s D. 376,8 m/s Câu 29. Trong kho ng th i gian ∆t, con l c đơn có chi u dài l1 th c hi n 40 dao đ ng. V n cho con l c dao đ ng v trí đó nhưng tăng chi u dài s i dây thêm m t đo n b ng 7,9 (cm) thì trong kho ng th i gian t nó th c hi n đư c 39 dao đ ng. Chi u dài c a con l c đơn sau khi tăng thêm là A. 144,2cm B. 167,9cm C. 152,1cm D. 160cm Câu 30. M t ngôi sao đư c hình thành t nh ng kh i khí l n quay ch m xung quanh m t tr c. Các kh i khí này co d n th tích l i do tác d ng c a l c h p d n. Trong quá trình hình thành thì t c đ góc c a ngôi sao A. b ng không B. không đ i C. gi m d n D. tăng d n Câu 31. Con l c lò xo treo th ng đ ng, đ c ng k = 80(N/m), v t n ng kh i lư ng m = 200(g) dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ A = 5(cm), l y g = 10(m/s2). Trong m t chu kỳ T, th i gian lò xo giãn là π π π π A. (s) B. (s) C. (s) D. (s) 15 24 30 12 Câu 32. Trong dao đ ng đi u hoà, gia t c bi n đ i A. cùng pha v i v n t c B. tr pha π/2 so v i v n t c C. s m pha π/2 so v i v n t c D. ngư c pha v i v n t c Câu 33. Hi n tư ng c ng hư ng th hi n rõ r t nh t khi A. t n s c a l c cư ng b c l n B. l c ma sát c a môi trư ng nh C. biên đ c a l c cư ng b c nh D. l c ma sát c a môi trư ng l n Câu 34. Đ tăng đ cao c a âm thanh do m t dây đàn phát ra ta ph i A. g y đàn nh hơn B. g y đàn m nh hơn C. kéo căng dây đàn hơn D. làm trùng dây đàn hơn Câu 35. M t chi c đ ng h có các kim quay đ u quanh m t tr c. G i ωh, ωm và ωs l n lư t là t c đ góc c a kim gi , kim phút và kim giây. Khi đ ng h ch y đúng thì 1 1 1 1 A. ω h = ωm = ωs B. ω h = ωm = ωs 12 720 24 3600 1 1 1 1 C. ω h = ωm = ωs D. ω h = ωm = ω s 60 3600 12 60 Câu 36. T i hai đi m A và B trên m t nư c có 2 ngu n sóng ngư c pha nhau, cùng biên đ a, bư c sóng là 10cm. Coi biên đ không đ i khi truy n đi. Đi m M cách A 25cm, cách B 35cm s dao đ ng v i biên đ b ng
  5. A. a B. 2a C. 1,5a D. 0 Câu 37. M t đĩa đ c đ ng ch t, kh i lư ng 0,2 kg, bán kính 10 cm, có tr c quay đi qua tâm đĩa và vuông góc v i đĩa, đang đ ng yên. Tác d ng vào đĩa m t momen l c không đ i 0,02 N.m. Tính quãng đư ng mà m t đi m trên vành đĩa đi đư c sau 4 s k t lúc tác d ng momen l c A. 24 m B. 16 m C. 32 m D. 8 m Câu 38. T i m t đi m cách ngu n âm 10m thì có m c cư ng đ âm là 90dB. H i t i m t đi m cách ngu n âm 1m thì có m c cư ng đ âm là bao nhiêu? A. 120dB B. 900dB C. 100dB D. 110dB Câu 39. M t v t dao đ ng đi u hòa d c theo tr c Ox, quanh v trí cân b ng O v i biên đ A và chu kỳ T. Trong kho ng th i gian T/3, quãng đư ng nh nh t mà v t có th đi đư c là A. A 3 B. 0,75A C. A D. (2 - 2 )A Câu 40. Đ i lư ng đ c trưng cho tác d ng làm quay c a l c đ i v i v t r n có tr c quay c đ nh đư c g i là A. momen quay B. momen l c C. momen đ ng lư ng D. momen quán tính -------------------------hÕt-------------------------
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản