KHOA HỌC - KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
494
lượt xem
68
download

KHOA HỌC - KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài học, HS biết: - Làm thí nghiệm chứng minh + Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều oxi để duy trì sự cháy được lâu hơn. + Muốn sự cháy diễn ra liên tục, không khí phải được lưu thông. - Nói về vai trò của khí Ni-tơ đối với sự cháy diễn ra trong không khí : tuy không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy diễn ra không quá mạnh, quá nhanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHOA HỌC - KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY

  1. KHOA H C ( Ti t 35) KHÔNG KHÍ C N CHO S CHÁY I/ M c tiêu : Sau bài h c, HS bi t: - Làm thí nghi m ch ng minh + Càng có nhi u không khí thì càng có nhi u oxi duy trì s cháy ư c lâu hơn. + Mu n s cháy di n ra liên t c, không khí ph i ư c lưu thông. - Nói v vai trò c a khí Ni-tơ i v i s cháy di n ra trong không khí : tuy không duy trì s cháy nhưng nó gi cho s cháy di n ra không quá m nh, quá nhanh II/ dùng d y - h c : - Hình trang 70, 71 SGK - Chu n b các dùng thí nghi m theo nhóm: + Hai l th tinh ( m t l to, m t l nh ) , 2 cây n n b ng nhau + M t l thu tinh không có áy ( ho c ng thu tinh); n n, kê ( như hình v )
  2. III/ Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1- Bài cũ: - Nh n xét bài ki m tra cu i HK I c a l p. -L ng nghe - c i m ki m tra cho HS nghe. - Nêu m c tiêu c a bài h c 2-Bài m i: *Ho t ng 1:Tìm hi u vai trò c a Ôxi i v i s cháy. + M c tiêu : Làm thí nghi m ch ng minh : càng có nhi u không khí thì càng có nhi u oxi duy trì s cháy ư c lâu hơn. + Cách ti n hành Bư c 1 : + GV chia nhóm và yêu c u các nhóm báo cáo v vi c chu n b dùng - Nhóm trư ng báo cáo - GV yêu c u HS các nhóm c m c th c hành trang 70 SGK bi t cách làm.
  3. Bư c 2 :GV cho các nhóm làm thí nghi m. - Các nhóm c - Các nhóm làm thí nghi m như ch d n c a SGK và quan sát s cháy c a các ng n n n. - Nh ng nh n xét và ý ki n gi i thích v k t qu c a thí nghi m ư c thư kí ghi vào các m u : Kích Th Gi thư c l i i thích thu tinh gian cháy 1.L thu tinh to 2.L thu tinh nh
  4. - i di n nhóm trình bày Bư c 3 : - GV t ch c cho các nhóm trình bày k t qu làm vi c - GV giúp cho HS rút ra k t lu n chung sau thí nghi m và giáo viên gi ng v vai trò c a khí Ni-tơ : giúp cho s cáy trong không khí xá ra quá nhanh và quá m nh * K t lu n : càng có nhi u không khí thì oxi càng có nhi u duy trì s cháy lâu hơn. *Ho t ng 2:Tìm hi u s duy trì s chaysvaf ng d ng trong cu c s ng. + M c tiêu : -Làm thí nghi m ch ng minh.Mu n cho s cháy di n ra liên t c, không khí ph i ư c lưu thông. - Nêu ng d ng th c t liên quan n vai trò c a không khí i v i s cháy. + Cách ti n hành Bư c 1 : T ch c và hư ng d n * GV chia nhóm và yêu c u các nhóm trư ng báo cáo v vi c chu n b các dùng
  5. làm thí nghi m trang 70,71 SGK d bi t cách làm. Bư c 2 : GV cho HS làm thí nghi m. - Các nhóm làm vi c - HS làm thí nghi m như m c 1/70 và nh n xét k t qu * GV lưu ý : N u gia ình HS còn dùng - Các nhóm ti p t c làm thí b p c i, có th cho HS nêu kinh nghi m nhóm nghi m như m c 2/SGK và b p và un b p th o lu n trong nhóm, gi i thích nguyên nhân làm cho - GV có th cho HS t liên h n vi c làm ng n l a cháy liên t c sau khi th nào d p t t ng n l a. l thu tinh không có áy Bư c 3 : GV t ch c hoc HS trình bày k t ơc kê lên không kín qu làm vi c c a nhóm mình. * K t lu n : duy trì s cháy, c n liên t c cung c p không khí. Hay nói cách khác. Không khí c n ư c lưu thông. 3- C ng c : - Cho m t s em nh c l i nh ng kĩ thu t - i di n các nhóm báo v a ư c h c. cáo k t qu
  6. 2. L p không khí bao quanh trái t g i là gì ? 3. Nêu ví d ch ng t không khí xung quanh và không khí có trong nh ng ch r ng c a m i v t. * Bài sau : Chu n b theo nhóm : 10 qu bóng bay :dây cao su, bơm kim tiêm
Đồng bộ tài khoản