Khoa học - KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
283
lượt xem
47
download

Khoa học - KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh có khả năng: Phát hiện ra một số tính chất của không khí bằng cách: -Quan sát để phát hiện màu, mùi, vị của không khí -Làm thí nghiệm chứng minh không khí không có hình dạng nhất định. Không khí có thể nén lại hoặc giãn ra -Nêu 1 số ví dụ về việc ứng dụng 1 số tính chất của không khí trong đời sống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học - KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

  1. Khoa h c (31) KHÔNG KHÍ CÓ NH NG TÍNH CH T GÌ? I.M c tiêu: - H c sinh có kh năng: Phát hi n ra m t s tính ch t c a không khí b ng cách: -Quan sát phát hi n màu, mùi, v c a không khí -Làm thí nghi m ch ng minh không khí không có hình d ng nh t nh. Không khí có th nén l i ho c giãn ra -Nêu 1 s ví d v vi c ng d ng 1 s tính ch t c a không khí trong i s ng II.Chu n b : Hình trang 64, 65/SGK. Nhóm: chu n b 8- 10 qu bóng bay có hình dáng khác nhau Bơm tiêm, bơm xe p (n u có)
  2. III.Các ho t ng d y - h c ch y u: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò I Ki m tra bài cũ : - 2 em tr l i + Em hãy tìm m t vài ví d ch ng t không khí có chung quanh ta và không khí có trong ch r ng c a m i v t? + L p không khí bao quanh trái t ư c g i là gì? (Khí quy n) - Giáo viên nh n xét, ghi i m II Bài m i : 1 Gi i thi u bài: bi t rõ không khí có nh ng tính ch t gì? Các em s tìm hi u k qua bài h c hôm nay - Vài em nêu - Giáo viên ghi - Em khác b sung, nh n xét 2 Gi ng bài : Ho t ng 1: Phát bi u màu, mùi, v c a không khí: M c tiêu: - S d ng nh ng giác quan nh n bi t không màu, không mùi, không v c a không khí - Giáo viên nêu câu h i:
  3. + Em có nhìn th y không khí không? T i sao? (M t ta không nhìn th y không khí vì không khí trong su t và - H c sinh l ng nghe không màu) + Hãy dùng mũi ng i và dùng lư i ném, em hãy nh n th y không khí có mùi gì? Có v gì? (Không khí không mùi, không v ) + ôi lúc em ng i th y m t hương thơm hay m t mùi khó ch u, ó có ph i là mùi c a không khí không? - H c sinh th i bóng Cho ví d ? (... Không ph i là mùi c a không khí mà là mùi c a nh ng ch t khác có trong không khí) - i di n nêu - Ví d : - H c sinh nêu + Mùi nư c hoa hay mùi c a rác th i ... - H c sinh khác nh n xét, b sung - Giáo viên nh n xét và k t lu n: Không khí trong su t, không màu, không mùi, không v Ho t ng 2: Chơi th i bong bóng, phát hi n hình dáng c a không khí - H c sinh l ng nghe M c tiêu: - Phát hi n không khí có hình d ng nh t nh * Bư c 1: Chơi th i bong bóng - Chia l p 4 nhóm, giáo viên ph bi n lu t chơi: + S bóng m i nhóm b ng nhau, b t u th i cùng m t l n, nhóm nào th i xong trư c, bóng căng,
  4. không b v là th ng - Th o lu n nhóm * Bư c 2: Th o lu n: - H c sinh qaun sát hình v SGK / 65 -G i i di n mô t hình dáng c a các qu bóng v a ư c th i - Giáo viên: + Cái gì ch a trong qu bóng và làm chúng có hình - i di n lên nêu k t qu d ng như v y? - n thân bơm vào sâu trong v bơm + Qua ó, em rút ra ư c gì? V y theo em không khí tiêm không khí s b nén l i có hình dáng nh t nh không? - Th tay ra thân bơm s v l i ví trí ban + V y em hãy nêu 1 ví d cho th y không khí không u không khí s giãn ra có hình dáng nh t nh? - H c sinh: - Giáo viên nh n xét, k t lu n: Không khí không có hình dáng nh t nh mà có hình dáng c a toàn b + Làm bơm tiêm kim kho ng tr ng bên trong v t ch a nó + Bơm xe Ho t ng 3: Tìm hi u tính ch t b nén và giãn ra c a không khí M c tiêu - Không khí có th b nén l i ho c giãn ra - Nêu 1 s ví d v vi c ng d ng m t s tính ch t c a không khí trong i s ng * Bư c 1: T ch c và hư ng d n
  5. - Chia nhóm - 2 em c m c quan sát SGK / 65 * Bư c 2: Làm vi c theo nhóm - H c sinh quan sát hình 2b, hình 2c + Hình 2b, hình 2c cho em bi t gì? • Hình 2b: Dùng tay n thân bơm vào sâu trong v bơm tiêm • Hình 2c: Th tay ra thân bơm s v v trí ban u ⇒ Cho ta bi t hình 2b không khí có th b nén l i, hình 2c không khí giãn ra * Bư c 3: Làm vi c c l p - G i h c sinh lên trình bày k t qu - Giáo viên nh n xét và t câu h i: + Tác ng lên chi c bơm như th nào ch ng minh không khí có th b nén l i và giãn ra? + Em hãy nêu m t s ví d v vi c ng d ng 1 s tính ch t c a không khí trong i s ng?
  6. 3 C ng c - d n dò - H c bài, chu n b bài sau: “Không khí g m nh ng thành ph n nào?”
Đồng bộ tài khoản