Khoa học Từ tuổi vị thanh niên đến tuổi già

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
65
lượt xem
7
download

Khoa học Từ tuổi vị thanh niên đến tuổi già

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh nêu được một số đặc điểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi trung niên, tuổi già, xác định được bản thân đang ở vào giai đoạn nào. 2. Kĩ năng: Học sinh xác định bản thân mình đang ở trong giai đọan nào của cuộc đời . 3. Thái độ: Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học Từ tuổi vị thanh niên đến tuổi già

  1. KHOA HOÏC TÖØ TUOÅI VÒ THAØNH NIEÂN ÑEÁN TUOÅI GIAØØ I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm chung cuûa tuoåi vò thaønh nieân, tuoåi tröôûng thaønh, tuoåi trung nieân, tuoåi giaø, xaùc ñònh ñöôïc baûn thaân ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo. 2. Kó naêng: Hoïc sinh xaùc ñònh baûn thaân mình ñang ôû trong giai ñoïan naøo cuûa cuoäc ñôøi . 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc. II. Chuaån bò: - Thaày: Tranh veõ trong SGK trang 16 , 17 - Troø : SGK - Tranh aûnh söu taàm nhöõng ngöôøi lôùn ôû caùc löùa tuoåi khaùc nhau vaø laøm caùc ngheà khaùc nhau
  2. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DẠY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì - Boác thaêm soá lieäu traû baøi theo caùc caâu hoûi  Neâu ñaëc ñieåm noåi baät ôû - Döôùi 3 tuoåi: bieát ñi, bieát giai ñoaïn döôùi 3 tuoåi vaø töø noùi, bieát teân mình, nhaän ra 3 tuoåi ñeán 6 tuoåi? quaàn aùo, ñoà chôi - Töø 3 tuoåi ñeán 6 tuoåi: hieáu ñoäng, giaøu trí töôûng töôïng ...
  3.  Neâu ñaëc ñieåm noåi baät ôû - 6 tuoåi ñeán 10 tuoåi: cô theå giai ñoaïn töø 6 tuoåi ñeán 10 hoaøn chænh, cô xöông phaùt tuoåi vaø giai ñoaïn tuoåi daäy trieån maïnh. thì? - Tuoåi daäy thì: cô theå phaùt trieån nhanh, cô quan sinh duïc phaùt trieån ... - Cho hoïc sinh nhaän xeùt + Giaùo vieân cho ñieåm - Nhaän xeùt baøi cuõ 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Töø - Hoïc sinh laéng nghe tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø 28’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 15’ * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc - Hoaït ñoäng nhoùm, caû lôùp vôùi SGK
  4. Mục tiêu: Giúp HS nắm được các giai đoạn tuổi từ vị thành niên đến tuổi già Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi + Böôùc 1: Giao nhieäm vuï - Hoïc sinh ñoïc caùc thoâng tin vaø höôùng daãn vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK trang 16 , 17 theo nhoùm + Böôùc 2: Laøm vieäc theo - Laøm vieäc theo höôùng daãn nhoùm cuûa giaùo vieân, cöû thö kyù ghi bieân baûn thaûo luaän nhö höôùng daãn treân + Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp
  5. - Yeâu caàu caùc nhoùm treo Giai ñoaïn saûn phaåm cuûa mình treân Ñaëc ñieåm noåi baät baûng vaø cöû ñaïi dieän leân trình baøy. Moãi nhoùm chæ Tuoåi vò thaønh nieân trình baøy 1 giai ñoaïn vaø caùc nhoùm khaùc boå sung - Chuyeån tieáp töø treû con (neáu caàn thieát) thaønh ngöôøi lôùn - Phaùt trieån maïnh veà theå chaát, tinh thaàn vaø moái quan he vôùi baïn beø, xaõ hoäi.  Giaùo vieân choát laïi noäi dung laøm vieäc cuûa hoïc sinh Tuoåi tröôûng thaønh - Trôû thaønh ngöoøi lôùn, töï chòu traùch nhieäm tröôùc baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi. Tuoåi trung nieân
  6. - Coù thôøi gian vaø ñieàu kieän tích luyõ kinh nghieäm soáng. Tuoåi giaø - Vaãn coù theå ñoùng goùp cho xaõ hoäi, truyeàn kinh nghieäm cho con, chaùu. 10’ * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp “Ai? Hoï ñang ôû giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi”? Mục tiêu: Giúp HS nêu được đặc điểm các giai doạn tuổi Phöông phaùp: Thaûo luaän,
  7. ñaøm thoaïi, giaûng giaûi. + Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn - Chia lôùp thaønh 4 nhoùm. - Hoïc sinh xaùc ñònh xem Phaùt cho moãi nhoùm töø 3 nhöõng ngöôøi trong aûnh ñang ñeán 4 hình. ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi vaø neâu ñaëc ñieåm cuûa giai ñoaïn ñoù. + Böôùc 2: Laøm vieäc theo - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm nhoùm nhö höôùng daãn. + Böôùc 3: Laøm vieäc caû - Caùc nhoùm cöû ngöôøi laàn lôùp löôït leân trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc coù theå hoûi vaø neâu yù kieán khaùc veà phaàn trình baøy cuûa nhoùm baïn. - Giaùo vieân yeâu caàu caû
  8. lôùp thaûo luaän caùc caâu hoûi trong SGK. + Baïn ñang ôû vaøo giai - Giai ñoaïn ñaàu cuûa tuoåi vò ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi? thaønh nieân (tuoåi daäy thì). + Bieát ñöôïc chuùng ta ñang - Hình dung söï phaùt trieån ôû giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc cuûa cô theå veà theå chaát, tinh ñôøi coù lôïi gì? thaàn, moái quan heä xaõ hoäi, giuùp ta saün saøng ñoùn nhaän, traùnh ñöôïc sai laàm coù theå xaûy ra.  Giaùo vieân choát laïi noäi dung thaûo luaän cuûa caû lôùp. 3’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá Muïc tieâu: Reøn cho HS kó naêng noùi tröôùc ñaùm ñoâng Phöông phaùp: ñaøm
  9. thoaïi, quan saùt - Giôùi thieäu vôùi caùc baïn - Hoïc sinh traû lôøi, chæ ñònh veà nhöõng thaønh vieân trong baát kì 1 baïn tieáp theo. gia ñình baïn vaø cho bieát töøng thaønh vieân ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi?  GV nhaän xeùt, tuyeân döông. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù. - Chuaån bò: “Veä sinh tuoåi daäy thì” - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản